4 trin der hjælper dig med din byggeansøgning

Det er ikke så nemt at søge byggetilladelse, men her kommer du godt i gang.

Mange bliver desværre meget overraskede over, hvad der skal til for at komme i gang med at bygge. Det er svært – for du skal nemlig sætte dig ind i en masse regler og levere dokumentation, når du er færdig. Hvis du ikke har den store byggetekniske indsigt og kendskab til bygningsreglementet, anbefaler vi, at du overvejer at finde en professionel rådgiver (eller én som har prøvet det før), som kan hjælpe dig med at lave tegninger og dokumentation. Hvis du får hjælp fra en rådgiver, anbefaler vi, at du også får hjælp af rådgiveren til den sidste (og vigtigste) del af processen – færdigmelding i Trin 4.

Kort sagt er det dit ansvar, at byggeriet overholder alle relevante krav både i bygningsreglementet og anden relevant lovgivning.

Den hurtigste vej til din byggetilladelse er, at alt er på plads, når du sender ansøgningen til os. Hvis ikke alle oplysninger er med første gang, får du ansøgningen tilbage – og tiden går.

Vi anbefaler derfor også, at du læser hele denne side meget grundigt, inden du går i gang. Så får du det bedst mulige grundlag for at komme godt igennem dit byggeprojekt.

Trin 1 - Kom godt i gang med at bygge

Her kan du selv finde oplysninger

Inden du kan gå i gang med at lave din ansøgning, er det vigtigt, at du har sat dig ind i bygningsreglementet BR18 (bygningsreglementet.dk), da hele ansøgningsprocessen er bygget op om denne lov. Vi har også lavet en Hjælpevejledning til Bygningsreglementet . Din ansøgning skal laves på hjemmesiden ”Byg og Miljø” og via linket Hjælp, kan du se hvilke spørgsmål, der ofte kommer i processen.
Start med at læse alt grundigt her på hjemmesiden, inden du laver ansøgningen.

Lokalplan for dit område i Struer Kommune
I områder med lokalplaner (ofte byområder) kan der være regler for f.eks. højder, materialer, bebyggelsesprocent eller placering på grunden. Disse regler skal som udgangspunkt overholdes.

Hvis dit byggeri ikke overholder lokalplanen, kan du prøve at søge om en dispensation. Se yderligere her

Kommuneplan
Kommuneplanen bestemmer de samlede rammer for kommunens udvikling.
Bemærk, at du skal zoome for at finde dit eget område, og så trykke på området for at få de konkrete informationer, der gælder for dit boligområde.

Landzonetilladelse
Udenfor byzone og sommerhusområde kræver det meste byggeri en landzonetilladelse, inden der kan laves en byggeansøgning.

Kort og information om min adresse
Du kan finde informationer på vores BorgerGis kort.
Du kan søge på din adresse i øverste bjælke, og du har mulighed for at få vist forskellige informationer ved at markere emnerne i venstre side.

Byggeloven 
Alt byggeri hører ind under byggeloven og her kan du læse de regler, der ligger til grund for hele processen omkring, hvad der kræves ved byggeriet.

Bygningsreglementet
Her finder du alle de krav og regler, der er gældende for dit byggeri.

OIS
Her kan du tage et hurtigt kig i ejendomsoplysninger, uden brug af MitID

BBR (Bygnings- og Boligregistret)
Du har selv mulighed for at se og rette oplysninger om din bolig ved at logge ind på "Tjek eller ret BBR-oplysninger". Husk det altid er dit ansvar som ejer, at BBR er korrekt. Så hvis du f.eks. har ændret varmekilde (hvordan du opvarmer huset) eller bygget til, skal du selv opdatere BBR.

Weblager:
Her kan der ligge gamle informationer og tegninger m.m. om din ejendom.
Bemærk, at hvis der er hængelås på dokumenterne, er de låst. Det kan skyldes personfølsomme oplysninger. Ved at kontakte os på byggesag@struer.dk kan vi undersøge, om det er muligt at åbne op for de låste dokumenter.

Tinglysning og servitutter
Her ser du, om der er tinglyst servitutter eller andet på din bolig, som kan have indflydelse på det ønskede byggeri.

Matrikelkort
Her kan du finde diverse oplysninger vedr. skel m.m. Skal du være 100 procent sikker på placeringen af skel, skal du dog have fat i en landmåler.

Mindre bygninger (carporte, udhuse, legehuse, drivhuse m.m.)

Som udgangspunkt må du på din matrikel bygge mindre bygninger (også kaldet sekundære bygninger) på i alt op til 50m² (alle bygningers arealer lagt sammen) uden byggetilladelse, hvis byggeretten er til stede.

Herunder skal følgende også overholdes:

 • Afstand til skel: Minimum 2,5 meter ved fritliggende enfamiliehuse
 • Afstand til skel: Minimum 5 meter ved sommerhuse
 • Højde: Max 2,5 meter
 • At længde i skel (på alle sekundære bygninger) ikke overstiger 12 meter
 • Lokalplaner m.m. overholdes
 • Byggeprocenten overholdes

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan læse mere i bygningsreglementet:

Book et møde med en byggesagsbehandler

Husk, at der andre lovgivninger
Der kan være anden lovgivning, der skal være på plads, inden du skal søge din byggetilladelse. 

Her er en liste over nogle af de områder, man ofte skal være opmærksom på.

Læs listen grundig igennem, hvis dit byggeri kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning skal du sørge for at få dem, inden du starter din byggeansøgning.

Spildevand og regnvand - Der skal være en plan for alt det vand, der kommer fra inde fra bygninger(kloakvand) samt tage, fliser m.m. (regnvand). 
Landzonetilladelse - Er nødvendig hvis du ønsker at bygge udenfor byzoner og sommerhusområder.
Lokalplandispensationer - Hvis du ikke overholder alle de retningslinjer, der er i lokalplanen herunder f.eks. materialevalg m.m., kan du prøve at søge en dispensation.
Strandbeskyttelseslinje §15 - Hvis dit byggeri ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, skal du søge dispensation, da der er meget strenge krav for at beskytte natur og landskab nær kysten.
Fortidsmindebeskyttelseslinje §18 - Du må som udgangspunkt ikke bygge tættere på en gravhøj end 100 meter, men hvis du ønsker det, skal du søge en dispensation.
Naturbeskyttelse §3 - Strandenge, moser, heder, søer, vandløb m.m. er omfattet af naturbeskyttelsesloven, og der er strenge krav i disse områder, hvis du ønsker at bygge/opsætte noget.
Miljøgodkendelse - Hvis du f.eks. kommer til at støve eller støje i forbindelse med dit byggeri, skal Struer Kommune informeres inden du starter.
Husdyrbrug - Er relevant hvis du driver landbrug eller f.eks. har 5 hunde eller mere over 18 måneder.

Læs mere her, hvis du vil sætte solceller op

Læs mere her, hvis du vil sætte en vindmølle op

Trin 2: Nu er du klar til at søge - sådan sender du din ansøgning

Når alt omkring er på plads, er du klar til at søge selve byggetilladelsen.

Du skal lave din byggeansøgning digitalt på hjemmesiden ”Byg og Miljø”.  Her laver du ansøgningen og vedhæfter de relevante dokumenter.

For at kunne sagsbehandle din byggeansøgning hurtigt og effektivt, er det vigtigt, at dit byggeprojekt er godt belyst, når du søger. Derfor er det nødvendigt, at du udfylder alle de dokumentationskrav, som hjemmesiden ”Byg og Miljø” lister op i forhold til dit projekt. 

Det skal være med i din ansøgning

Alt, hvad der skal vedhæftes din ansøgning, skal være i PDF-format.

Fuldmagt: Ansøger en anden på dine vegne, er det nødvendigt med en fuldmagt. Enten signeret digitalt via hjemmesiden ”Byg og Miljø” eller som et underskrevet, vedhæftet bilag. Du kan finde en skabelon her: Fuldmagt.

Brandklasse: Du skal indplacere dit byggeri i en brandklasse, og du skal dokumentere og redegøre for, hvorfor du har valgt den konkrete brandklasse. Du kan se yderligere omkring brandklasser via linket Brandklasse.
Hvis dit byggeri er i brandklasse 2-4, skal dit projekt have tilknyttet certificerede rådgivere.
Bemærk, at en ansøgning ikke kan færdigbehandles, hvis der ikke er valgt og redegjort for en brandklasse.

Konstruktionsklasse: Du skal indplacere dit byggeri i en konstruktionsklasse, hvor du dokumenterer og redegør for, hvorfor du har valgt den konkrete konstruktionsklasse. Du kan se yderligere omkring konstruktionsklasser via linket Konstruktionsklasse.
Hvis dit byggeri er i konstruktionsklasse 2-4, skal dit projekt have tilknyttet certificerede rådgivere.
Bemærk, at en ansøgning ikke kan færdigbehandles, hvis der ikke er valgt og redegjort for en konstruktionsklasse.

Teknisk erklæring: Du skal sætte kryds ud for de tekniske forhold som dit byggeri er omfattet af i forhold til kapitel 2 til 22 (dog ikke kap. 8 og kap. 20).  Du kan via linket BR18 (bygningsreglementet.dk) se detaljer omkring hvert kapitel, og der er en kort intro til de tekniske forhold via linket Tekniske forhold.

Vi har lavet en vejledning til bygningsreglementet BR18, så du får et overblik over kravene.
Den kan du finde her.

Eller hente som PDF her.

Tegninger: Du skal vedhæfte de tegninger, der nødvendige for dit byggeri og sørge for at tegningerne er målfaste.
-Situationsplan se eksempel: Situationsplan
-Plantegning se eksempel: Plantegning
-Snittegninger se eksempel: Snittegning
-Facadetegninger se eksempel: Facadetegning

Bemærk at alle tegninger skal være målfaste, og målene skal være angivet som udvendige mål.

Vi har lavet en vejledning, som vi håber kan hjælpe dig.

Byggeretten: Du skal lave en uddybende forklaring på, om byggeretten er overholdt eller ikke overholdt. Det kan f.eks. være, om der er min. 2,5 meter afstand til naboskel ved enfamiliehus, højde på byggeriet er indenfor lokalplanen m.m.

Byggeskadeforsikring – er det nødvendigt

En byggeskadeforsikring dækker alvorlige byggeskader og gælder i 10 år.

Som udgangspunkt kræver dit byggeri en byggeskadeforsikring, når dit byggeri går ind under nedenstående:

 • Hvis du opfører ny helårsbeboelse
 • Hvis du ændrer anvendelse til beboelse eller laver væsentlige ombygninger
 • Hvis du bygger nyt/til/om for at lave udlejningsboliger

Kræver dit byggeri en byggeskadeforsikring skal du medsende et tilbud på forsikring.

Du kan læse mere her

Klimakrav – hvad er det og er jeg omfattet?

Ved nybyggeri skal der laves klimaberegning, hvis man er omfattet af energirammekravet. Det er man som udgangspunkt, hvis bygningen skal opvarmes til mere end fem grader. Energirammekravet handler om at sikre, at bygningerne er isoleret rigtigt og generelt bruger så lidt energi som mulig. Du kan læse mere her.

Fra 1. januar 2023 træder der nye regler i kraft omkring klimakrav. Der er et krav, at man skal beregne det klimaaftryk bygningen efterlader for både store og små byggerier. Indtil 2025 er det dog kun de store byggerier, der skal overholde grænseværdierne.

 • Små byggerier (under 1000m²): LCA (LivsCyklusAnalyse)/Klimaberegning skal udføres fra 2023, men der er ingen krav til resultat af klimaberegning før 2025.
 • Store byggerier (over 1000m²): Der er krav om LCA/klimaberegning og grænseværdien på 12,0 kg CO2-ækv./m2/år skal overholdes

Du kan læse mere om kravene her

7 ting, andre plejer at glemme

Vi oplever desværre alt for ofte, at ansøgerne ikke får alle oplysninger med, når der søges. Det betyder, at vi ikke kan behandle din ansøgning – og at hele processen forsinkes.

Her er 7 ting du skal være særlig opmærksom på:

 • Tjek om anden lovgivning f.eks. ang. spildevand og regnvand har indflydelse på dit projekt
 • Vælg en brand- og konstruktionsklasse samt redegør, hvorfor de valgte klasser er valgt
 • Valg af teknisk erklæring/forhold og gerne beskrivelser
 • Fyldestgørende tegninger med relevante mål og oplysninger
 • Bebyggelsesprocent
 • Afstand til skel
 • Oplysninger om at byggeretten er overholdt eller ej og hvorfor (Byggeretten skal forstås sådan, at bebyggelsesprocent, grundens størrelse, etageantal, højde-, afstandsforhold overholdes.)

Trin 3 - Nu er du klar til at bygge – hvad gør du

Når du har fået byggetilladelsen, kan du sætte dit byggeri i gang.

Det er vigtigt, du læser din byggetilladelse grundigt, inden du går i gang med at bygge, så du ikke overser vilkår i tilladelsen m.m.

Når du er klar til at gå i gang med dit byggeri, skal du give besked til Struer Kommune. Det gør du ved at gå ind i din ansøgning på hjemmesiden "Byg og Miljø” og melde hvilken dag, du starter dit byggeri.

Bemærk, at en byggetilladelse er gyldig i 1 år, og hvis du ikke er gået i gang med dit byggeri, inden den udløber, kræver det en ny byggetilladelse.

Det kan være en god idé at dokumentere dit byggeprojekt undervejs f.eks. via billeder, hvis der bagefter er behov for dokumentation, der viser, hvordan arbejdet er udført.

Trin 4 - Sådan kommer du helt i mål, når du er færdig med at bygge

Når du er færdig med dit byggeri, tænker du måske, at det var det!

Men det er faktisk nu, du kommer til den vigtigste del af processen.

Du skal lave en færdigmelding til Struer Kommune. Hvis dit byggeri kræver en ibrugtagningstilladelse, kan du først få den, når din byggesag er færdigmeldt og godkendt som fuldt oplyst. 

De fleste byggerier kræver en ibrugtagningstilladelse, inden du må flytte ind eller tage det i brug. Udhuse, drivhuse og enkeltstående carporte/garage er undtaget. Det står i din byggetilladelse, om det kræver ibrugtagningstilladelse.

Sådan laver du en færdigmelding

Du skal færdigmelde dit byggeri på hjemmesiden ”Byg og Miljø”.

Det kræver mange oplysninger og meget dokumentation at færdigmelde, så det kan være en god ide at få hjælp fra en rådgiver. Hvis din færdigmelding er mangelfuld, vil det kræve ekstra sagsbehandlingstid for at få afsluttet din byggesag. Og så kan du ikke flytte ind.

Du kan på hjemmesiden "Byg og Miljø" under Færdigmelding læse mere om, hvad du skal huske. Du kan også læse mere på følgende link i bygningsreglementet:

I din byggetilladelse er der lavet en liste med de krav, der er gældende i forhold til netop din færdigmelding. Det er vigtigt, at du læser din byggetilladelse grundigt og sætter dig ind i kravene. Hvis du ikke kender til bygningsreglementet, og ikke har sat dig ind i reglerne, kan det være nødvendigt at søge hjælp f.eks. hos en rådgiver.

Generelt er der er krav om dokumentation i forhold til de tekniske bestemmelser, dit byggeri er omfattet af. Det kan f.eks. være:

 • Funktionsafprøvninger (skal foretages af en certificeret rådgiver, håndværker, leverandør eller lignende)
 • Drift og vedligeholdelsesvejledninger
 • Beregninger, f.eks. konstruktionsberegninger og energiberegninger (skal være foretaget af certificeret rådgiver, håndværker, leverandør eller lignende)
 • Redegørelser for byggeprocessen, hvordan tagvand afledes og tilsvarende
 • Sluterklæringer (F.eks. færdigmeldinger fra håndværkerne).
 • Andre krav

4 ting du særligt skal huske i din færdigmelding

4 ting du særligt skal huske i din færdigmelding

 • Læs din byggetilladelse grundigt igennem – der står, hvad du skal dokumentere og sende ind.
 • Inderskriv og vedhæft færdigmelding og erklæring. Erklæringen ligger sidst i din byggetilladelse. Læs hvad der står i den og hvad du skriver under på.
 • Send dokumentation for at de tekniske forhold, som du er omfattet af, er i orden. De tekniske forhold fremgår af din byggetilladelse i henhold til din byggeansøgning. Det kan være f.eks. energirammeberegning og konstruktionsberegninger m.m . Se evt. bygningsreglementet for flere oplysninger.
 • Husk at sende drift- og vedligeholdelsesmanualer for de tekniske forhold, hvor det er nødvendigt. Det kan f.eks. være vedligehold og rensning af tagrender, afløb og varmesystemer.

Ibrugtagningstilladelse

Når Struer Kommune har godkendt din færdigmelding, bliver der lavet en ibrugtagningstilladelse, hvis dit byggeri kræver det. Tilladelsen vil ligesom alt andet blive tilsendt via hjemmesiden ”Byg og Miljø”.

BBR

Når din byggesag er afsluttet, vil byggesagsbehandleren sørge for at opdatere BBR med de rette oplysninger vedr. din byggesag.

Husk at det er dit ansvar som ejer, at BBR er korrekt opdateret. Hvis du opdager en fejl, kan du ofte selv ændre det via Tjek eller ret BBR-oplysninger.

Du kan læse mere om BBR-oplysninger her.