Naturpleje og naturbeskyttelse

Naturen i Struer Kommune er mangfoldig og værdifuld. Struer Kommune udfører løbende naturpleje og forsøger at fremme og opretholde græsning af værdifulde naturområder.

Naturpleje

Vi skal passe på vores natur. Det kan vi gøre på mange måder - eksempelvis ved hjælp af dyr der afgræsser. Det er særligt på steder, hvor der er risiko for tilgroning. Tilgroning er en af de helt store trusler mod naturen. Enge, moser (kær), overdrev og heder er naturtyper, som kræver at de bliver afgræsset med dyr eller bliver slået (høslæt).

Hvis enge, kær og overdrev ikke bliver græsset med dyr eller slået, vokser de til i høje urter, som med tiden udvikler sig til krat. Uden græsning og høslæt gror ådalens enge og kær altså til i pilekrat og strandengen vokser til i tagrør. Når naturområder er tilgroet, er der et fattigere plante- og dyreliv og har derfor en ringe naturværdi.  

Struer Kommune plejer naturen og forsøger at fremme og opretholde at værdifulde naturområder afgræsses med dyr.

Beskyttede naturtyper

Strandenge, ferske enge, moser, heder, overdrev, søer og vandløb er beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

På kommunens hjemmeside kan du se, om der er registreret beskyttet natur på din ejendom. Du skal dog være opmærksom på, at registreringen kun er vejledende, og at det er de faktiske forhold på din ejendom, der afgør, om naturen på din grund er beskyttede.

Find naturbeskyttelsesloven her

Se områder med beskyttet natur

Læs mere om beskyttet natur hos Miljøstyrelsen her

Hvis du skal ud i naturen kan du hente en app, der hedder § 3-natur. Den er lavet af Miljøstyrelsen. I appen kan du se hvilke arealer, der er registreret som beskyttet natur. Registreringerne er vejledende. Det betyder, at det er et øjebliksbillede. Arealernes tilstand kan ændre sig over tid, og derfor er registreringerne kun vejledende.

Du kan læse mere om § 3-appen her.

Tilstanden må ikke ændres - der kan dispenseres i særlige tilfælde.

Tilstanden i de beskyttede områder må ikke ændres. Du må derfor ikke pløje, grave, sprede jord, gødske, så græs, plante træer og buske eller gøre andet, der kan ændre tilstanden i de beskyttede områder. Hvis du er i tvivl så spørg kommunen, som gerne vejleder i, hvad der er muligt i den beskyttede natur.
Det har tidligere været muligt at gøde, sprøjte og omlægge beskyttede natur (særligt enge), hvis dette har været den hidtil lovlige drift. Med en ændring af naturbeskyttelsesloven fra 1. juli 2022, er dette ikke længere tilladt.

Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne. Du kan finde ansøgningsskemaerne via linket herunder.

Link til siden om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

Herunder finder du en liste over beskyttelseslinjerne i naturbeskyttelsesloven og en liste over de strengt beskyttede arter, der er registreret i kommunen.

Strengt beskyttede arter

Nogle dyr og planter - de såkaldte bilag IV-arter - er strengt beskyttede. Det vil sige, at Struer Kommune ikke må give tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder. Beskyttelsen gælder også udenfor Natura 2000 områder og udenfor områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.
 
 
Listen over beskyttede arter omfatter både meget sjældne arter som birkemus og strandtudse og mere almindelige arter som for eksempel markfirben.
Ikke alle beskyttede arter findes i her i kommunen. Herunder kan du læse mere om de arter, der er registreret i vores kommune.
  • Markfirben træffes på steder med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være på heder, klitter overdrev, i råstofgrave og på vej- eller jernbaneskråninger. Stedet skal have stor variation og forskellige planter.
  • Odder findes i tilknytning vandløb, søer, moser og fjordområder med gode muligheder for at skjule sig.
  • Birkemus er registreret i det vestlige Limfjordsområde. Den foretrækker lysåben, ældre skov med rig bundvegetation, kratbevoksede moser, enge og dyrkede marker.
  • Stor vandsalamander foretrækker rene, solbeskinnede vandhuller uden fisk. På land foretrækker den skove og haver.
  • Strandtudse foretrækker lavvandede vandhuller, der tørrer ud om sommeren.
  • Småflagermus er om sommeren ofte tilknyttet huse eller hule træer i nærheden af skov. Om vinteren samles nogle arter i kalkgruberne ved Hjerm. Andre bliver, hvor de har været om sommeren.
  • Spidssnudet frø opholder sig ved solbeskinnede, lavvandede vandhuller, enge og moser.
  • Bæver blev i 1999 genudsat i Klosterheden og har herfra spredt sig til flere vandløb i Vestjylland. I Struer er de kendt i den sydvestlige del af Kommunen.
  • Ulv er blevet set i den sydlige og vestlige del af Kommunen.
Senest opdateret 30-04-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail