Kvistrup Møllebæk

Struer Kommune har fået tilskud til at undersøge mulighederne for at forbedre levevilkårene for dyr og planter i Kvistrup Møllebæk.

Kvistrup Møllebæk

Forundersøgelse

Som en del af forundersøgelsen har kommunen undersøgt de tekniske muligheder for en række indsatser.
 
Kommunen har ligeledes talt med lodsejere med jord op til vandløbet om deres holdninger til indsatserne.
 
I forundersøgelsen anbefales det at udlægge groft materiale (grus og sten) en række steder i vandløbet samt plante grupper af træer på udvalgte steder. Desuden skal der sikres, at der er passage for fisk og andre vandlevende dyr gennem en vejunderføring.

Hvad sker der efter forundersøgelsen?

På baggrund af forundersøgelsen har Struer Kommunen søgt staten om midler til at gennemføre indsatserne.
 
Struer Kommune fik bevilliget midler til at gennemføre restaureringsprojektet. Limfjordsrådet lavede et detailprojekt i samarbejde med Struer Kommune og i dialog med brinkejerne langs vandløbet.
 
Herefter skal der søges de nødvendige tilladelser, og projektet forventes gennemført i 2024.
 
Realiseringsprojektet er fuldt finansieret af den Nationale Tilskudsordning til vandløbsrestaurering.
 
Forundersøgelse er udført af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men blev betalt af Staten og EU. Tilskuddet for de nederste ca. ¾ af vandløbet gives af Fiskeristyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
 
Tilskuddet for den øverste ca. ¼ af vandløbet gives af Miljøstyrelsen og udgøres af midler fra Staten.

Logo for tilskudsordningen

Senest opdateret 17-04-2024