Vådområdeprojekt Resen Kær

Forarbejderne til et muligt vådområde ved Resen Kær er sat i gang.

Resenkær vådområde grundkort

Struer Kommune har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde Resen Kær på grænsen mellem Struer og Lemvig kommuner. Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden.
 
Forundersøgelsen er kommet frem til at et vådområdeprojekt er teknisk muligt, og at der kan opnås en betydelig kvælstoffjernelse. Derudover viser undersøgelsen, at der er lodsejeropbakning til at undersøge mulighederne for en realisering af projektet.
 

Hvad sker der nu?

Struer Kommune har ansøgt staten og har fået tilsagn til gennemførelse af vådområdeprojektet. Struer Kommune har efterfølgende været i dialog med lodsejerne i projektområdet om en gennemførelse af projektet.

Efter kontakt til lodsejerne er det blevet besluttet at ændre projektet fra et kvælstofprojekt til et lavbundsprojekt.

Ændringen betyder at Naturstyrelsen overtager projektet. De har udvidet projektområdet til også at inkludere en del af Lemvig Kommune, samt en større del af Struer Kommune.

Naturstyrelsen vil nu gå i gang med en ny forundersøgelse lavet af Rambøll.

Projektet vil nu fokusere på at reducere udledningen af CO2 fra nedbrydning af organisk materiale i jorden. Projektet vil dog stadig reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden og derigennem forbedre vandkvaliteten i fjorden.

Forundersøgelse og eventuel gennemførelse af projektet udføres af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet og konsulenter, men betales af Staten og EU. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Link til Miljøstyrelsens informationer om kvælstof- og fosforvådområder

Logo for Den europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne

Senest opdateret 14-03-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail