Høringer, afgørelser og offentliggørelser

Struer Kommune har løbende en lang række afgørelser og sager i høring, eksempelvis tillæg til lokalplaner eller afgørelser inden for plan- og miljøområdet.

Du kan orientere dig i de aktuelle sager herunder.

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune:


I forbindelse med etablering af et vandsektioneringshus ønskes et lille stykke vejareal ved Strandvejen 39 nedlagt og solgt til Struer Energi. Det udlagte vejareal skal ikke fremadrettet bruges til vej.

Areal på sydsiden af Strandvejen ved nr 38A

Det vejareal, der planlægges nedlagt, er markeret med gult.


I medført af Lov om offentlige veje* §124, stk. 6 bekendtgøres det hermed, at et lille stykke vejareal ved Strandvejen 39 ønskes nedlagt som offentlig vej.


Vejstykket ønskes ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej, da det ikke er eneste adgangsvej til en særskilt matrikel eller ikke er særlig vigtig for en ejendom (§124, stk. 2).
Arealet ønskes solgt til Struer Energi til tekniske installationer.

Jf. §124, stk. 7 har berørte grundejere en frist på mindst otte uger til at komme med krav, om at det udlagte vejareal opretholdes i medfør af stk. 2. Fristen er den 24. juni 2022.
* Lov om offentlige veje m.v. (nr. 1520 af 27. december 2014)

Høringsperiode fra den 05. maj 2022 til den 30. juni 2022.

Struer Kommune er ved at udarbejde en ny affaldsplan. Affaldsplanen beskriver, hvordan Struer Kommune vil arbejde med affald de næste 12 år. Med afsæt i FN’s verdensmål og den nationale strategi for affald, er ambitionsniveauet højt. På tværs af Danmarks kommunegrænser bliver affaldssortering ensartet, og i Struer betyder det bl.a., at både borgere og virksomheder skal sortere i 10 fraktioner.  

Kommunen er ifølge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald hvert sjette år. Den skal være detaljeret for de første seks år og overordnet for de næste 6 år.

Affaldsplanen indeholder ikke konkrete planer om væsentlige ændringer af eksisterende affaldsanlæg eller anlæggelse af nye affaldsanlæg.

Du kan læse udkastet til Affalds- og Ressourceplan 2022-2034 her:

Læs Affaldsplan: Kortlægning her

Læs Affaldsplan: Plan og Mål her

Affaldsplanen er i høring fra den 5. maj 2022 og otte uger frem til og med torsdag den 30. juni 2022. Det er i høringsperioden, du har mulighed for at få indflydelse på de nye ordninger med dine kommentarer. 

Høringssvar sendes til Center for Plan og Miljø, teknisk@struer.dk.

Fysisk post sendes til Struer Kommune, Att. Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer

Høringssvar skal være Struer Kommune i hænde senest den 30. juni 2022 kl. 23.59. 

Offentliggjort den 30. august 2022

Struer Kommune har udarbejdet et udkast til tilladelse til omlægning af dræn i forbindelse med opførelse af to tankanlæg på Villemoesvej 3.
Projektet kræver en tilladelse efter vandløbslovens1 § 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.

Du kan se udkast til tilladelse her.

Struer Kommunes samlede vurdering
Struer Kommune har vurderet, at projektet både tager hensyn til de afvandingsmæssige og de miljømæssige forhold omkring vandløbet.
Derfor har Struer Kommune valgt at fremme projektet og sender det hermed i høring (jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.).

Eventuelle bemærkninger til udkast til reguleringstilladelse skal indsendes til Struer Kommune, Plan og Miljø, Smedegade 7, 7600 Struer eller pr. mail til teknisk@struer.dk.

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest 4 uger fra modtagelsen af dette brev – det vil sige senest den 27. september 2022.

 

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune.

Dato: 2. september 2022

Lokalplan nr. 346 – Aflastningsområde ved Gimsinglundvej og Holstebrovej er den 17. august 2022 endeligt vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at planlægge for de nye muligheder for detailhandlen, som byrådet vedtog med Kommuneplan 2020. Målet i kommuneplanen var at planlægge for et aflastningsområde i erhvervsområdet ved Industri Vest i Struer by, hvor der foruden de eksisterende anvendelsesmuligheder som erhverv og butikker med særlig pladskrævende varegrupper også skal være mulighed for at etablere udvalgsvarebutikker og 1 dagligvarebutik på 1.200 m2.

Lokalplanforslaget opdeler området i delområder med forskellige anvendelsesmuligheder. Formålet er at sikre en helhedsplanlægning, som tager højde for trafikafvikling, håndtering af overfladevand samt planlægning af anvendelser og bebyggelse i forhold til støj inden for lokalplanområdet samt støj fra aktiviteter uden for lokalplanområdet.

Øst for lokalplanområdet er et boligområde. For at sikre boligerne mod støj indeholder lokalplanen en zonering i forhold til, hvor der kan placeres industri.

Vest for lokalplanområdet er der i Kommuneplan 2020 udpeget et areal til produktionsvirksomheder. Arealudpegningen betyder, at hvis der placeres støjfølsomme anvendelser i umiddelbar nærhed til virksomheden, så er det disse anvendelser, som skal beskytte sig mod støj fra virksomheden. Lokalplanen stiller således krav til virksomhederne indenfor lokalplanområdet om, at de skal etablere afværgeforanstaltninger, hvis der er behov.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 22. februar til den 19. april 2022. Struer Kommune har modtaget høringssvar, som har givet anledning til mindre væsentlige ændringer i lokalplanen. Ændringernes omfang har ikke medført en fornyet høring.

Høringssvarene og Struer Kommunes behandling af høringssvarene fremgår af Hvidbogen, som kan læses her.

Du kan finde den vedtaget plan på Lokalplanportalen. 

Retsvirkninger

Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af lokalplan nr. 346 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 30. september 2022 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

 

Dato: 2. september 2022

Kommuneplantillæg nr. 4 for nyt aflastningsområde i Struer by er den 30. august 2022 endeligt vedtaget.

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre planlægning for et aflastningsområde i Struer by, hvor der blandt andet kan etableres udvalgsvarebutikker.

Med vedtagelse af Kommuneplan 2020 blev der udlagt et aflastningsområde ved Industri Vest i Struer by. Planlovsændringerne i 2017 medførte mulighed for at etablere aflastningsområder i mindre byer med et tilstrækkeligt kundegrundlag. I den forbindelse er der udarbejdet en redegørelse som analyserer kundegrundlaget.

I redegørelsen fremgår, at der er grundlag for at udlægge areal til én dagligvarebutik inden for aflastningsområdet. Denne mulighed kan realiseres med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 og tilhørende lokalplanforslag nr. 346.

Kommuneplantillæg nr. 4 (bilag 1) indeholder ændringer i tre rammeområder:

  • Én dagligvarebutik i enten rammeområde 1 C 9 eller 2 C 3.
  • Etablering af liberalt erhverv i rammeområde 1 E 6.
  • Rammeområde 2 C 3 udvides med rammeområde 2 E 4. Rammeområdet bliver en del af aflastningsområdet og har samme bestemmelser som 2 C 3.

Forslaget til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden fra den 22. februar til den 19. april 2022. Struer Kommune har modtaget 1 høringssvar i høringsperioden.

Af høringssvaret fremgår et ønske om, at der ikke gives mulighed for etablering af 1 ny dagligvarebutik i aflastningsområdet, da det vurderes, at dette vil have betydning for omsætningen i dagligvarebutikkerne i Struer bymidte. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

I forbindelse med vedtagelse af kommuneplantillægget har der været en mindre administrativ præcisering. Det præciseres, at dagligvarebutikken skal etableres i enten delområde 1 C 9 eller 2 C 3. Ændringen er en mindre præcisering, da det tydeligt har fremgået flere steder i materialet, at der alene var mulighed for etablering af 1 dagligvarebutik i aflastningsområdet.

Du kan finde den vedtaget plan her.

Retsvirkninger

Inden for byzoner kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammer. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 4 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 30. september 2022 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

1. september 2022

Struer Kommune har udarbejdet en ny affalds- og ressourceplan.

Planen beskriver, hvordan Struer Kommune vil arbejde med affald de næste 12 år. Med afsæt i FN’s verdensmål og den nationale strategi for affald, er ambitionsniveauet højt. På tværs af Danmarks kommunegrænser bliver affaldssortering ensartet, og i Struer betyder det bl.a., at både borgere og virksomheder skal sortere i 10 fraktioner.  

Du kan læse Affalds- og Ressourceplan 2022-2034 her:

Læs Affaldsplan: Kortlægning her

Læs Affaldsplan: Plan og Mål her

Affaldsplanen har været i høring fra den 5. maj 2022 til den 30. juni 2022.

Lokalplan nr. 356 for Struer Jernbanemuseum er endelig vedtaget den 11. maj 2022.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en bygning, som skal overdække den tidligere DSB godsbygning til museumsformål. Planforslaget giver mulighed for opførelse af en bygning på 1.700 kvadratmeter. Bygningen må have en højde på op til 12 meter.

Lokalplanens område kan anvendes til offentlige formål i form af museumsdrift og lignende med relation til jernbanen.

 

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2021 til den 18. januar 2022. Struer Kommune har modtaget 4 høringssvar, som har givet anledning til en mindre ændring i lokalplanen.

Det drejer sig om forhold der relaterer sig til: parkering, afstand til skel, beplantning og drift og vedligehold af bygningen. Der er tale om mindre væsentlige ændringer. 

Se lokalplanen her 

Offentliggørelse 13. juni 2022

Ikrafttræden 12. juni 2022

Struer Kommune har vedtaget to nye affaldsregulativer i forbindelse med ny lovgivning på affaldsområdet.

Det ene regulativ er for husholdningsaffald og beskriver dette, herunder hvordan borgere fremadrettet skal sortere i 10 fraktioner (grupper).
Det andet er for erhvervsaffald og beskriver blandt andet, hvordan virksomheder er forpligtet til at bortskaffe visse affaldsfraktioner.

Af væsentlige ændringer i de nye regulativer kan nævnes:

Regulativ for husholdningsaffald

Husstandsindsamling skal omfatte sortering i 10 fraktioner: mad, rest, papir, pap, plast, glas, kartoner, metal, tekstiler og farligt affald
I sommerhusområderne skal der udover mad- og restaffald også indsamles genanvendelige affaldsfraktioner.

Regulativ for erhvervsaffald

Som noget nyt må virksomheder bruge de kommunale indsamlingsordninger for de genanvendelige affaldsfraktioner, såfremt type og mængde er tilsvarende en husholdning.

Affaldsregulativerne har været i offentlig høring fra den 5. maj 2022 og fire uger frem til og med onsdag den 2. juni 2022.

Du kan læse de to nye affaldsregulativer her:

Husholdningsregulativet

Erhvervsaffaldsregulativet

Spørgsmål vedrørende de nye regulativer kan sendes til teknisk@struer.dk eller

Struer Kommune
Att. Plan og Miljø.
Østergade 13
7600 Struer

 

 

Offentliggjort den 10. maj 2022

Ejeren af Birkildvej 19, Asp, 7600 Struer, matr.nr. 2i, Østerby, Asp, har ansøgt om tilladelse til nedrivning af eksisterende enfamiliehuse.

Enfamiliehuset (BBR-Bygning nr. 1) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 4, jf. Slots- og kulturstyrelen, FBB (fredede og bevaringsværdige bygninger)

Nedrivningsannoncen blev offentliggjort den 06.04.2022, og der er ikke fremsendt indsigelser. Struer Kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen.

Har du spørgsmål, så kontakt