Høringer, afgørelser og offentliggørelser

Struer Kommune har løbende en lang række afgørelser og sager i høring, eksempelvis tillæg til lokalplaner eller afgørelser inden for plan- og miljøområdet.

Du kan orientere dig i de aktuelle sager herunder.

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune:


Luk alle
Åben alle

Høringsperiode: 14. januar til 11. februar 2022

Teknik-, miljø- og klimaudvalget har den 2. december 2021 besluttet at sende forslaget til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 318 for liberalt erhverv på lystbådehavnen i Struer By i offentlig høring.

Forslag til lokalplanen åbner mulighed for, at der kan etableres yderligere liberalt erhverv som klinikker, kontorer og lignende på lystbådehavnen i Struer By. Lokalplanen udlægger et byggefelt, hvor der inden for kan etableres op til 350 m2 byggeri til erhvervsformål.

Planforslagene er i offentlig høring i 4 uger.

Se planforslaget her

Bemærkninger

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk. Struer Kommune skal modtage dit svar senest den 11. februar 2022 kl. 23.59.

Retsvirkninger

Inden for lokalplanområdet må der ikke foretages ændringer, der er i strid med planens indhold, når planforslaget er i offentlig høring.

Eksisterende lovlige forhold fortsætter som hidtil.

Efter planens endelige vedtagelse skal ændringer foretages i overensstemmelse med lokalplanen.

Screening af lokalplanforslag

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det vurderes, at planforslaget ikke medfører en miljøpåvirkning, da forslaget til lokalplantillæg kun indeholder mindre ændringer i forhold til den eksisterende lokalplan nr. 318. Det vurderes ikke, at planændringerne vil påvirke natur- og miljøforhold. Byggeriet, som lokalplantillægget giver mulighed for, er i risiko for oversvømmelse i forbindelse med stormflod. Sokkelkoten fastsættes til minimum 2,5 DVR som en afværgeforanstaltning.

Afgørelse om screening er meddelt efter planloven. Frist for klage over afgørelse er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Klagen skal være modtaget senest den 11. februar 2022 kl. 23:59. Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her 

Høring

De fire ejerkommuner bag Nomi4s, Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Skive Kommune og Struer Kommune, har igangsat arbejdet med en ny, lovpligtig affaldsplan.

Affaldsplanen er omfattet af § 8, stk. 2, nr. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021), hvorefter vi skal gennemføre en vurdering af, om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vi har foretaget en indledende vurdering af affaldsplanen efter relevante kriterier i miljøvurderingslovens bilag 3, herunder med en afgrænsning til de væsentlige miljøfaktorer til:

 • Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
 • Jordarealer og jordbund
 • Vand
 • Luft
 • Ressourceeffektivitet
 • Kumulative effekter

Hent miljøvurdering her.

Vi konkluderer, at planen ikke skal miljøvurderes, idet vi især henviser til:

 • At planen ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2.
 • At planen ikke ses at kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder.
 • At planen ikke indeholder rammer for fremtidige anlægstilladelser, der vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Forud for ejerkommunernes afgørelse af, hvorvidt planen skal miljøvurderes, forelægges spørgsmålet hermed offentligheden i henhold til miljøvurderingslovens § 31:

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til: susanne@lehmann-pagh.dk senest den 17-01-2022 kl. 12.

 

Afgørelse om ikke miljøvurdering af Affaldsplan 2022-2034

Ejerkommunerne bag Nomi4s, Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Skive Kommune og Struer Kommune, Teknik og Miljø afdelinger, har truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af Affaldsplan 2022-2034.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021) med baggrund lovens § 8, stk. 2, hvorefter planer skal screenes for eventuel væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet på grundlag af en vurdering af affaldsplanen efter relevante kriterier i miljøvurderingslovens bilag 3 og en høring af berørte myndigheder. I vurderingen er indgået:

 • At planen ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2.
 • At planen ikke ses at kunne påvirke internationale naturbeskyttelsesområder.
 • At planen ikke indeholder rammer for fremtidige anlægstilladelser, der vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen kan påklages efter reglerne i miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021). Se klagevejledning på følgende side.

Klagevejledning

Afgørelsen kan efter miljøvurderingslovens § 48 stk. 3 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan for eksempel klages, hvis man ikke mener, at kommunen har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages alene ud fra et synspunkt om, at kommunen burde have truffet en anden afgørelse.

Klageberettiget er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder her https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, betaler klager et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/myndighed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne annonce er offentligt bekendtgjort.

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for bekendtgørelsen af denne annonce.

Høringsperiode: 21. december 2021 til 18. januar 2022

 

Teknik-, Miljø og Klimaudvalget har den 2. december 2021 besluttet at sende forslaget til lokalplan nr. 356 for et jernbanemuseum i Struer i offentlig høring.

Forslag til lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres en ny bygning hen over det eksisterende byggeri. Byggeriet opføres for at beskytte museets tog og øvrige materialer mod vejeret.

Planforslagene er i offentlig høring i 4 uger.

Se lokalplanforslaget her.

Bemærkninger

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk. Struer Kommune skal modtage dit svar senest den 18. januar 2022 kl. 23.59.

Retsvirkninger

Inden for lokalplanområdet må der ikke foretages ændringer, der er i strid med planens indhold, mens planforslaget er i offentlig høring.

Eksisterende lovlige forhold fortsætter som hidtil.

Efter planens endelige vedtagelse skal ændringer foretages i overensstemmelse med lokalplanen.

 

Screening af lokalplanforslag

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det vurderes, at planforslaget ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning.
Se screeningen her.

Afgørelse om screening er meddelt efter planloven. Frist for klage over afgørelse er 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Klagen skal være modtaget senest den 18. januar 2022 kl. 23:59. Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her. 

 

Fakta om det ansøgte
Struer Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på "Mosegård",  Øksenbjergvej 11, Kvium Hede, 7560 Hjerm.

Ansøgningen er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering efter § 16 a i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Der ønskes ingen ændringer eller udvidelse i forbindelse med ansøgningen, men alene en godkendelse af det eksisterende produktionsareal.

Formål med høring
Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med ideer til, hvilke forhold man ønsker inddraget ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Du kan få ansøgningsmaterialet tilsendt ved henvendelse til Center for Plan og Miljø.

Bemærkninger til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 3 uger efter annonceringen – dvs. senest den 6. januar 2022. Samtidigt kan du anmode om at få et udkast af afgørelsen tilsendt til kommentering, når dette foreligger.

Enhver, der vil blive berørt af afgørelsen, herunder også organisationer og foreninger, har ret til at kommentere udkastet til afgørelse, inden for en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Henvendelse i sagen kan ske til Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer, e-mail: teknisk@struer.dk eller på telefon 9684 8481.

Center for Plan- og Miljø

 

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a til ejendommen Bjørndalgaard, Bjørndalvej 14, 7790 Thyholm.

Fakta om det ansøgte
Struer Kommune har modtaget en ansøgning om en miljøgodkendelse til en udvidelse af svineproduktionen på ejendommen Bjørndalgaard, beliggende på adressen Bjørndalvej 14, 7790 Thyholm.

Der er søgt om at etablere en ny staldbygning i forlængelse af den nyeste stald. Forlængelsen af stalden kræver en dispensation fra afstandskravet til naboskel.

Desuden ønsker ansøger at overdække de to gyllebeholdere placeret på en mark ca. 270 meter sydøst for ejendommen.

Der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på husdyrbruget og det er derfor et IE-brug.

Ansøgningen er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering efter § 16 a i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug hvorfor der blandt andet skal indsendes en miljøkonsekvensrapport.

Formål med høring
Formålet med denne høring er at inddrage alle med en interesse i sagen så tidligt som muligt i sagsbehandlingen.

Du har derfor mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der bør inddrages ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.

Miljøkonsekvensrapporten for det ansøgte kan du få tilsendt ved henvendelse til Center for Plan og Miljø på nedenstående kontaktoplysninger.

Ønsker du at komme med bemærkninger til sagen, kan du indsende disse til Struer Kommune. De kan indsendes pr. mail til teknisk@struer.dk eller pr. post til Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer.

Bemærkninger til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter annonceringen – det vil sige senest den 20. januar 2022.

Du kan anmode om at få tilsendt et udkast af afgørelsen (miljøgodkendelsen) til kommentering, når udkastet foreligger.

Enhver, der vil blive berørt af afgørelsen, har ret til at kommentere udkastet til afgørelse inden for en frist på 30 dage fra den er modtaget.

Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Det er Struer Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke indebærer en risiko for grænseoverskridende virkninger.

Henvendelse i sagen kan ske til Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer, e-mail: teknisk@struer.dk eller på telefon 9684 8481.

Center for Plan og Miljø

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune.

21. december 2021

 

Lokalplan nr. 353 for biogasanlæg ved Ausumgaard er endeligt vedtaget den 12. oktober 2021.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udvide eksisterende biogasanlæg og opføre tekniske anlæg med anvendelse til vedvarende energifremstilling og bæredygtig produktion samt processer i relation hertil.

Planlægningen for området tager hensyn til øvrige anlæg i nærhed til lokalplanområdet, kulturhistoriske interesser og miljøet.

Lokalplanen fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 50 for lokalplanområdet som helhed og en maksimal bygningshøjde på 20 meter. Skorstene og antennemaster kan dog opføres op til 30 meter.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 7. juli til den 1. september 2021. Struer Kommune har ikke modtaget høringssvar, som har givet anledning til væsentlige ændringer i lokalplanen.

Du kan se lokalplanen på Lokalplanportalen 

Retsvirkninger

Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

 

Miljøvurdering

Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 353 er blevet miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og for konkrete projekter.

Miljøvurdering er den 12. oktober 2021 endeligt godkendt.

Miljøvurderingen kan læses her

 

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af lokalplan nr. 353 og tilhørende miljøvurdering kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 18. januar 2022 kl. 23:59. Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her 

21. december 2021

Kommuneplantillæg nr. 3 for et erhvervsområde ved Ausumgaard er endeligt vedtaget den 12. oktober 2021.

Kommuneplantillægget ændrer i afgrænsningen af rammeområde 5 E 5 og fastsætter retningslinjer for risikovirksomheder. Kommuneplantillægget udlægger en konkret sikkerhedszone omkring erhvervsområdet.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 har været i offentlig høring i perioden fra den 7. juli til den 1. september 2021. Struer Kommune har ikke modtaget høringssvar, som har givet anledning til ændringer.

Du kan finde kommuneplantillægget her.

Miljøvurdering

Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 353 er blevet miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og for konkrete projekter.

Miljøvurdering er den 12. oktober 2021 endeligt godkendt.

Miljøvurderingen kan læses her.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 og tilhørende miljøvurdering kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 18. januar 2022 kl. 23:59. Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

Ejeren af Vesterbrogade 4, Humlum, 7600 Struer, matr.nr. 6f, Tagård, Humlum har ansøgt om tilladelse til nedrivning af samtlige bygninger på ejendommen.

Kroen (BBR-bygning nr. 1) og lageret (BBR-bygning nr. 2) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 3, og værelsesfløjen (BBR-bygning nr. 3) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 4, jf. lokalplan 234, en bevarende lokalplan for Struer Kommune.

Nedrivningsannoncen blev offentliggjort den 02-02-2021, der er ikke fremsendt indsigelse. Den 11-03-2021 besluttede Teknik-, miljø- og klimaudvalget, ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen.

Dato
21.05.21

Beskrivelse
Kommuneplantillæg nr. 5 for et centerområde i Hvidbjerg by er den 21. maj 2021 endeligt vedtaget.

Forslag til kommuneplantillægget ændrer bebyggelsesprocenten i rammeområde 8 C 2. Bebyggelsesprocenten ændres for følgende anvendelser: butikker, liberalt erhverv, restauranter og mindre fremstillingsvirksomheder til 80.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 har været i offentlig høring i perioden fra den 23. februar til den 23. marts 2021. Struer Kommune har ikke modtaget høringssvar, som har givet anledning til ændringer.

Du kan se kommuneplantillægget her.

 

Klagevejledning
Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 18. juni 2021 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

Dato
21.05.21

Beskrivelse
Lokalplan nr. 352 for en dagligvarebutik i Hvidbjerg er den 21. maj 2021 endeligt vedtaget.

Lokalplanen åbner mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1.200 m2. Grundet grunden størrelse er der behov for en bebyggelsesprocent på op til 80. Lokalplanen fastsætter, at der maksimalt må afledes overfladevand svarende til en befæstelsesgrad på 40. Der stilles derfor krav om forsinkelse af overfladevand inden for lokalplanområdet.

Dagligvarebutikken skal opføres med et udtryk, som spiller sammen med det omkringliggende bymiljø. Lokalplanen indeholder derfor en række bestemmelser om bebyggelsens arkitektur.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 23. februar til den 23. marts 2021. Struer Kommune har modtaget høringssvar, som har givet anledning til en mindre ændring i lokalplanen. Den endelige lokalplan for dagligvarebutikken medtager et areal til parkering for dagligvarebutikkens kunder og ansatte.

Du kan finde den vedtagede plan på Lokalplanportalen.

Retsvirkninger
Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

Klagevejledning
Afgørelse om vedtagelse af lokalplan nr. 352 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 18. juni 2021 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

Struer Byråd har den 24. november 2020 vedtaget Klimatilpasningsplan 2020. Klimatilpasningsplanen er et tillæg til Kommuneplan 2020 – Klar til vækst. Planen præsenterer et overblik over sandsynligheden for og risikoen ved oversvømmelse i Struer Kommune, og udpeger på den baggrund 12 indsatsområder. Klimatilpasningsplanen revideres hvert 4. år i forbindelse med kommuneplanrevision.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen foretaget en miljøvurderingsscreening og truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planen.

Klimatilpasningsplan 2020 har inden vedtagelsen været i 8 ugers offentlig høring.

Klimatilpasningsplan 2020 er en digital plan og kan læses her:

Klimatilpasningsplan 2020 med miljøvurderingsscreening

Klage- og søgsmålsvejledning

15. september 2021

Lokalplan nr. 354 - Boligområde ved Hunsballevej - er den 19. august 2021 endeligt vedtaget.

Lokalplanen åbner mulighed for udstykning af grunden til seks parceller til opførelse af enfamiliehuse samt fællesareal.

Lokalplanen opdeles i to delområder, delområde A og delområde B.

Delområde A kan anvendes til boligformål. Indenfor delområdet kan etableres 6 fritliggende enfamiliehuse. Bygningerne disponeres, så de følger landskabets terræn og forskyder sig i forhold til hinanden. For at sikre en høj arkitektonisk kvalitet i området stiller lokalplanen krav til materiale- og farvevalg. Bebyggelsesplanen for delområde A er kompakt med grunde på 300-350 m2 , og delområde B er fælles rekreativt areal.

Delområde B kan anvendes til rekreativt fællesareal for hele bebyggelsen. Delområde B ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og kan ikke bebygges. Enhver ændring af arealet som eksempelvis anlæggelse af sti med belægning, bænke, legeredskaber med mere, kræver ansøgning om dispensation hos Kystdirektoratet. Det kan herefter kræve anden tilladelse fra Struer Kommune. Der er registreret en naturbeskyttet §3 sø i delområde B. Der må ikke ske tilstandsændringer i søen.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 09. juni til den 07. juli 2021. Struer Kommune har ikke modtaget høringssvar, som har givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Du kan finde lokalplanen på Lokalplanportalen 

Retsvirkninger

Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af lokalplan nr. 354 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest onsdag den 13. oktober kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

 

Dato
8. juli 2021

Beskrivelse

Struer Kommune har den 25. maj 2021 vedtaget tillæg nr 2 til Kommuneplan 2020 for solceller i Struer Kommune.

Planen har været i høring fra den 28. september 2020 til den 24. november 2020.

Solcelleplanen udlægger områder i kommunen, hvor der ikke kan opføres solceller. Øvrige områder er neutrale og vil efter en konkret vurdering kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan, før der kan opstilles solceller.

Du kan se kommuneplantillægget her

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest torsdag den 5. august 2021 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her 

 

Struer kommune vil i løbet af efteråret 2021 udsende et indkaldelsesbrev til solcelleprojekter i kommunen.

Har du spørgsmål, så kontakt