Høringer, afgørelser og offentliggørelser

Struer Kommune har løbende en lang række afgørelser og sager i høring, eksempelvis tillæg til lokalplaner eller afgørelser inden for plan- og miljøområdet.

Du kan orientere dig i de aktuelle sager herunder.

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune:


Luk alle
Åben alle

Høringsperiode: 23. februar til 23. marts

Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget har den 19. januar 2021 besluttet at sende forslaget til lokalplan nr. 352 for en dagligvarebutik i Hvidbjerg by i offentlig høring.

Forslag til lokalplanen åbner mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1.200 m2. Grundet grunden størrelse er der behov for en bebyggelsesprocent på op til 80. Lokalplanen fastsætter, at der maksimalt må afledes overfladevand svarende til en befæstelsesgrad på 40. Der stilles derfor krav om forsinkelse af overfladevand inden for lokalplanområdet.

Dagligvarebutikken skal opføres med et udtryk, som spiller sammen med det omkringliggende bymiljø. Lokalplanen indeholder derfor en række bestemmelser om bebyggelsens arkitektur.

Planforslagene er i offentlig høring i 4 uger.

Se planforslaget

Bemærkninger

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest den 23. marts 2021 kl. 23.59.

Retsvirkninger

Inden for lokalplanområdet må der ikke foretages ændringer, der er i strid med planens indhold, når planforslaget er i offentlig høring.
Eksisterende lovlige forhold fortsætter som hidtil.
Efter planens endelige vedtagelse skal ændringer foretages i overensstemmelse med lokalplanen.

Screening af lokalplanforslag

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det vurderes, at planforslaget ikke medfører en miljøpåvirkning, da der sættes bestemmelser om håndtering af overfladevand for ikke at sikre en afledning svarende til mere end en befæstelsesgrad på 40 i et allerede bebygget område.

Afgørelse om screening er meddelt efter planloven. Frist for klage over afgørelse er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagen skal være modtaget senest den 23. marts 2021 kl. 23:59.

Klage- og søgsmålsvejledning

Høringsperiode: 23. februar til 23. marts

Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget har den 19. januar 2021 besluttet at sende forslaget til kommuneplantillæg nr. 5 for et centerområde i Hvidbjerg by i offentlig høring.
Forslag til kommuneplantillægget ændrer bebyggelsesprocenten i rammeområde 8 C 2. Bebyggelsesprocenten ændres for følgende anvendelser: butikker, liberalt erhverv, restauranter og mindre fremstillingsvirksomheder til 80.

Planforslagene er i offentlig høring i 4 uger.

Se planforslaget

Screening af tillægget

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det vurderes, at planforslaget ikke medfører en miljøpåvirkning, da ændringen af bebyggelsesgraden er mindre væsentlig.

Afgørelse om screening er meddelt efter planloven. Frist for klage over afgørelse er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagen skal være modtaget senest den 23. marts 2021 kl. 23:59.

Klage- og søgsmålsvejledning her ()

Høringsperiode: 15. april til 29. april 2021

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har den 26. november 2020 besluttet at sende forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 282 for et erhvervsområde ved Bredgade i Struer i offentlig høring.

Forslag til tillægget åbner mulighed for, at der i delområde III i lokalplan nr. 282 fremover også kan etableres en vaskehal. Tillægget indeholder bestemmelser for materialer og skiltning i tilknytning til en vaskehal.

Planforslaget var i offentlig høring fra fredag den 4. december 2020. Struer Kommune blev under høringen opmærksom på at de foreslåede aktiviteter var i strid med gældende servitutter vedr. luftledningerne i områder. Struer Kommune trak derfor høringen tilbage. Der er nu foretaget tilpasninger af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 282. Placeringen af vaskehallen er afstemt med placeringen af luftledningerne og muligheden for opførelse af et tankanlæg er fjernet.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra torsdag den 15. april 2021 til torsdag den 29. april 2021.

Se planforslaget på Lokalplanportalen

Retsvirkninger

Inden for lokalplanområdet må der ikke foretages ændringer, der er i strid med planens indhold, når planforslaget er i offentlig høring. Eksisterende lovlige forhold fortsætter som hidtil. Efter planens endelige vedtagelse skal ændringer foretages i overensstemmelse med lokalplanen.

Indsigelser og ændringsforslag

Hvis du har bemærkninger til planforslaget, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk, som digital post via din e-Boks eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest torsdag den 29. april 2021 kl. 23:59.

Husk at skrive tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 282 i emnefeltet.

Screening af tillægget

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det vurderes, at planforslaget ikke medfører en miljøpåvirkning, da der foretages en mindre ændring i anvendelsen af et enkelt delområde.

Afgørelse om screening er meddelt efter planloven. Frist for klage over afgørelse er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt det vil sige den 13. maj 2021, jf. klage- og søgsmålsvejledning.

Klage- og søgsmålsvejledning

Fakta om det ansøgte

Struer Kommune har modtaget en ansøgning om en miljøgodkendelse af den eksisterende produktion af slagtekyllinger på Hestbækvej 21, Hestbæk, 7600 Struer.

Der søges om at etablere fire nye kyllingehuse og opstilling af tilhørende fodersiloer. Der vil derfor være i alt otte kyllingehuse med det nye byggeri.

Der er mere end 40.000 stipladser til fjerkræ og det er derfor et IE-brug.

Der produceres udelukkende fast gødning på ejendommen. Alt gødning afsættes til biogas via gylleaftaler. Gødningen opbevares ikke på ejendommen, men køres væk når staldene tømmes i forbindelse med hvert holdskifte.

Det er oplyst, at husdyrbruget ikke har biaktiviteter, som er omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelsesloven.

Formål med høring

Formålet med denne høring er at inddrage alle med en interesse i sagen så tidligt som muligt i sagsbehandlingen.

Du har derfor mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der bør inddrages ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.

Miljøkonsekvensrapporten for det ansøgte er vedlagt denne forhøring som bilag.

Ønsker du at komme med bemærkninger til sagen, skal du indsende disse til Struer Kommune. De kan indsendes pr. mail til teknisk@struer.dk eller pr. post til Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer.

Frist for bemærkninger er den 11. juni 2021.

Høringsperiode: 10. juni til 8. juli

 

Struer Kommune har i forbindelse med etablering af et lavbundsprojekt på Venø, ansøgt om at anlægge en ferskvandssø med afløb til Limfjorden. Projektet anlægges på den sydlige del af Venø ved Møgelsig. I forbindelse projektets gennemførsel sker der samtidig nedlæggelse det offentlige Møgelsig Pumpelag.

Projektet er et statsligt finansieret lavbundsprojekt. Projektområdet indeholder tørveholdig jord, og formålet med projektet er at reducere klimabelastningen fra området ved af oversvømme jorden. Derudover nedbringer projektet udledningen af næringsstoffer til Limfjorden, og der skabet et stort naturområde til gavn for områdets dyre- og planteliv.

Høring efter vandløbsloven, lavbundsprojekt Møgelsig og nedlæggelse af Møgelsig Pumpelag

Forundersøgelse, lavbundsprojekt Møgelsig

Ansøgning og udbudsmateriale med detailprojekt, Møgelsig, Venø

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk, som digital post via din e-Boks eller som almindelig fysisk post. Struer Kommune skal modtage dit svar senest torsdag den 8. juli 2021.

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune.

Luk alle
Åben alle

Ejeren af Vesterbrogade 4, Humlum, 7600 Struer, matr.nr. 6f, Tagård, Humlum har ansøgt om tilladelse til nedrivning af samtlige bygninger på ejendommen.

Kroen (BBR-bygning nr. 1) og lageret (BBR-bygning nr. 2) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 3, og værelsesfløjen (BBR-bygning nr. 3) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 4, jf. lokalplan 234, en bevarende lokalplan for Struer Kommune.

Nedrivningsannoncen blev offentliggjort den 02-02-2021, der er ikke fremsendt indsigelse. Den 11-03-2021 besluttede Teknik-, miljø- og klimaudvalget, ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen.

Fakta om det ansøgte 

Struer Kommune har modtaget en ansøgning om en miljøgodkendelse af den eksisteren-de produktion af søer med smågrise og slagtesvin/polte på Kobbelhøje 10, Resen. 

Der opføres hverken nyt byggeri eller foretages ændringer i de eksisterende stalde. 

Der er mere end 750 stipladser til søer og det er derfor et IE-brug. 

Der ønskes en godkendelse af produktionsarealet hvilket blandt andet øger fleksibilite-ten i produktionen i forhold til vægtgrænser. 

Det er oplyst, at husdyrbruget ikke har biaktiviteter, som er omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelsesloven. 

Formål med høring 

Formålet med denne høring er at inddrage alle med en interesse i sagen så tidligt som muligt i sagsbehandlingen. 

Du har derfor mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der bør inddrages ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen. 

Ansøgningen kan du se i det vedlagte bilag. 

Ønsker du at komme med bemærkninger til sagen, skal du indsende disse til Struer Kommune. De kan indsendes pr. mail til teknisk@struer.dk eller pr. post til Struer Kom-mune, Center for Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer. 

Frist for bemærkninger er 24. maj 2021. 

Samtidigt kan du anmode om at få tilsendt et udkast af afgørelsen til kommentering, når udkastet foreligger. 

Enhver, der vil blive berørt af afgørelsen, herunder også organisationer og foreninger, har ret til at kommentere udkastet til afgørelse inden for en frist på 30 dage fra den er modta-get. 

Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Det er Struer Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke indebærer en risiko for grænse-overskridende virkninger. 

Henvendelse i sagen kan ske til Struer Kommune, Plan- og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer, e-mail: teknisk@struer.dk eller på telefon 9684 8481. 

Dato
21.05.21

Beskrivelse
Kommuneplantillæg nr. 5 for et centerområde i Hvidbjerg by er den 21. maj 2021 endeligt vedtaget.

Forslag til kommuneplantillægget ændrer bebyggelsesprocenten i rammeområde 8 C 2. Bebyggelsesprocenten ændres for følgende anvendelser: butikker, liberalt erhverv, restauranter og mindre fremstillingsvirksomheder til 80.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 har været i offentlig høring i perioden fra den 23. februar til den 23. marts 2021. Struer Kommune har ikke modtaget høringssvar, som har givet anledning til ændringer.

Du kan se kommuneplantillægget her.

 

Klagevejledning
Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 18. juni 2021 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

Dato
21.05.21

Beskrivelse
Lokalplan nr. 352 for en dagligvarebutik i Hvidbjerg er den 21. maj 2021 endeligt vedtaget.

Lokalplanen åbner mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1.200 m2. Grundet grunden størrelse er der behov for en bebyggelsesprocent på op til 80. Lokalplanen fastsætter, at der maksimalt må afledes overfladevand svarende til en befæstelsesgrad på 40. Der stilles derfor krav om forsinkelse af overfladevand inden for lokalplanområdet.

Dagligvarebutikken skal opføres med et udtryk, som spiller sammen med det omkringliggende bymiljø. Lokalplanen indeholder derfor en række bestemmelser om bebyggelsens arkitektur.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 23. februar til den 23. marts 2021. Struer Kommune har modtaget høringssvar, som har givet anledning til en mindre ændring i lokalplanen. Den endelige lokalplan for dagligvarebutikken medtager et areal til parkering for dagligvarebutikkens kunder og ansatte.

Du kan finde den vedtagede plan på Lokalplanportalen.

Retsvirkninger
Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

Klagevejledning
Afgørelse om vedtagelse af lokalplan nr. 352 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 18. juni 2021 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

Struer Byråd har den 24. november 2020 vedtaget Klimatilpasningsplan 2020. Klimatilpasningsplanen er et tillæg til Kommuneplan 2020 – Klar til vækst. Planen præsenterer et overblik over sandsynligheden for og risikoen ved oversvømmelse i Struer Kommune, og udpeger på den baggrund 12 indsatsområder. Klimatilpasningsplanen revideres hvert 4. år i forbindelse med kommuneplanrevision.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen foretaget en miljøvurderingsscreening og truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planen.

Klimatilpasningsplan 2020 har inden vedtagelsen været i 8 ugers offentlig høring.

Klimatilpasningsplan 2020 er en digital plan og kan læses her:

Klimatilpasningsplan 2020 med miljøvurderingsscreening

Klage- og søgsmålsvejledning

09.06.21

Lokalplan nr. 354 Boligområde ved Hunsballevej er den 03. juni 2021 endeligt vedtaget.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for udstykning af grunden til seks parceller til opførelse af enfamiliehuse samt fællesareal. Der anlægges ny vej som giver adgang til parcellerne.

Lokalplanens område opdeles derfor i delområde A og delområde B. Delområde A kan anvendes til boligformål og delområde B kan anvendes til rekreativt fællesareal. 

Forslaget til lokalplanen er i offentlig høring i perioden fra den 09. juni til den 07. juli 2021.

Læs vedtaget lokalplan

Retsvirkninger

Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

Screening af lokalplanforslag

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det vurderes, at planforslaget ikke medfører en miljøpåvirkning, da:

- Lokalplanområdet er omfattet af strandbeskyttelseslinje som opdeler grunden i 2 delområder, hvoraf der kun kan bygges på den vestlige del af området. Den østlige del af området er rekreativt fællesareal og kan ikke anvendes til bebyggelse, da det ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Selvom lokalplanområdet ligger inden for område med strandbeskyttelseslinje, påvirkes naturen og miljøet ikke væsentligt, da det fortsat udgør er en stor del af området.

- Det naturlige kuperede landskab bevares og bebyggelsen følger terrænnets koter. Det vil sikre at områdets landskabelige værdier bevares. Der kan ikke terrænreguleres mere end +/- 1,0 meter.

- Der er en § 3-beskyttet sø på lokalplanområdet, men den er beliggende inden for området beskyttet af strandbeskyttelseslinjen. Eftersom dette område udgør en stor del af lokalplanområdet vurderes det ikke at få indvirkning på miljøet.

Afgørelse om screening er meddelt efter planloven. Frist for klage over afgørelse er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagen skal være modtaget senest den 07. juli 2021 kl. 23:59.

Klage- og søgsmålsvejledning

 

Ansøgning om miljøgodkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven til ”Bak”, Klosterhedevej 25, Fousing, 7600 Struer. 

Fakta om det ansøgte 

Struer Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Klosterhedevej 25. 

Ansøgningen er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurde-ring efter § 16 a i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 

Der ønskes ingen ændringer eller udvidelse i forbindelse med ansøg-ningen, men alene en godkendelse af eksisterende produktionsareal. 

Formål med høring 

Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentlighe-den tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med ideer til, hvilke forhold man ønsker ind-draget ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen. 

Du kan få ansøgningsmaterialet tilsendt ved henvendelse til Center for Plan- og Miljø. 

Bemærkninger til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter annonceringen – dvs. senest den 25. juni 2021. Samti-digt kan du anmode om at få et udkast af afgørelsen tilsendt til kom-mentering, når dette foreligger. 

Enhver, der vil blive berørt af afgørelsen, herunder også organisatio-ner og foreninger, har ret til at kommentere udkastet til afgørelse, in-den for en frist på 30 dage fra modtagelsen. 

Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Henvendelse i sagen kan ske til Struer Kommune, Center for Plan- og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer, e-mail: teknisk@struer.dk eller på telefon 9684 8481. 

Center for Plan- og Miljø 

Har du spørgsmål, så kontakt