Høringer, afgørelser og offentliggørelser

Struer Kommune har løbende en lang række afgørelser og sager i høring, eksempelvis tillæg til lokalplaner eller afgørelser inden for plan- og miljøområdet.

Du kan orientere dig i de aktuelle sager herunder.

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune:


I forbindelse med etablering af et vandsektioneringshus ønskes et lille stykke vejareal ved Strandvejen 39 nedlagt og solgt til Struer Energi. Det udlagte vejareal skal ikke fremadrettet bruges til vej.

Areal på sydsiden af Strandvejen ved nr 38A

Det vejareal, der planlægges nedlagt, er markeret med gult.


I medført af Lov om offentlige veje* §124, stk. 6 bekendtgøres det hermed, at et lille stykke vejareal ved Strandvejen 39 ønskes nedlagt som offentlig vej.


Vejstykket ønskes ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej, da det ikke er eneste adgangsvej til en særskilt matrikel eller ikke er særlig vigtig for en ejendom (§124, stk. 2).
Arealet ønskes solgt til Struer Energi til tekniske installationer.

Jf. §124, stk. 7 har berørte grundejere en frist på mindst otte uger til at komme med krav, om at det udlagte vejareal opretholdes i medfør af stk. 2. Fristen er den 24. juni 2022.
* Lov om offentlige veje m.v. (nr. 1520 af 27. december 2014)

Høringsperiode fra den 05. maj 2022 til den 30. juni 2022.

Struer Kommune er ved at udarbejde en ny affaldsplan. Affaldsplanen beskriver, hvordan Struer Kommune vil arbejde med affald de næste 12 år. Med afsæt i FN’s verdensmål og den nationale strategi for affald, er ambitionsniveauet højt. På tværs af Danmarks kommunegrænser bliver affaldssortering ensartet, og i Struer betyder det bl.a., at både borgere og virksomheder skal sortere i 10 fraktioner.  

Kommunen er ifølge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald hvert sjette år. Den skal være detaljeret for de første seks år og overordnet for de næste 6 år.

Affaldsplanen indeholder ikke konkrete planer om væsentlige ændringer af eksisterende affaldsanlæg eller anlæggelse af nye affaldsanlæg.

Du kan læse udkastet til Affalds- og Ressourceplan 2022-2034 her:

Læs Affaldsplan: Kortlægning her

Læs Affaldsplan: Plan og Mål her

Affaldsplanen er i høring fra den 5. maj 2022 og otte uger frem til og med torsdag den 30. juni 2022. Det er i høringsperioden, du har mulighed for at få indflydelse på de nye ordninger med dine kommentarer. 

Høringssvar sendes til Center for Plan og Miljø, teknisk@struer.dk.

Fysisk post sendes til Struer Kommune, Att. Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer

Høringssvar skal være Struer Kommune i hænde senest den 30. juni 2022 kl. 23.59. 

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune.

Offentliggørelse 13. juni 2022

Ikrafttræden 12. juni 2022

Struer Kommune har vedtaget to nye affaldsregulativer i forbindelse med ny lovgivning på affaldsområdet.

Det ene regulativ er for husholdningsaffald og beskriver dette, herunder hvordan borgere fremadrettet skal sortere i 10 fraktioner (grupper).
Det andet er for erhvervsaffald og beskriver blandt andet, hvordan virksomheder er forpligtet til at bortskaffe visse affaldsfraktioner.

Af væsentlige ændringer i de nye regulativer kan nævnes:

Regulativ for husholdningsaffald

Husstandsindsamling skal omfatte sortering i 10 fraktioner: mad, rest, papir, pap, plast, glas, kartoner, metal, tekstiler og farligt affald
I sommerhusområderne skal der udover mad- og restaffald også indsamles genanvendelige affaldsfraktioner.

Regulativ for erhvervsaffald

Som noget nyt må virksomheder bruge de kommunale indsamlingsordninger for de genanvendelige affaldsfraktioner, såfremt type og mængde er tilsvarende en husholdning.

Affaldsregulativerne har været i offentlig høring fra den 5. maj 2022 og fire uger frem til og med onsdag den 2. juni 2022.

Du kan læse de to nye affaldsregulativer her:

Husholdningsregulativet

Erhvervsaffaldsregulativet

Spørgsmål vedrørende de nye regulativer kan sendes til teknisk@struer.dk eller

Struer Kommune
Att. Plan og Miljø.
Østergade 13
7600 Struer

 

 

Offentliggjort den 10. maj 2022

Ejeren af Birkildvej 19, Asp, 7600 Struer, matr.nr. 2i, Østerby, Asp, har ansøgt om tilladelse til nedrivning af eksisterende enfamiliehuse.

Enfamiliehuset (BBR-Bygning nr. 1) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 4, jf. Slots- og kulturstyrelen, FBB (fredede og bevaringsværdige bygninger)

Nedrivningsannoncen blev offentliggjort den 06.04.2022, og der er ikke fremsendt indsigelser. Struer Kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen.

Dato: 16. februar 2022

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 318 for liberalt erhverv på lystbådehavnen er den 16. februar 2022 endeligt vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan etableres yderligere liberalt erhverv som klinikker, kontorer og lignende på lystbådehavnen i Struer By. Lokalplanen udlægger et byggefelt, hvor der inden for kan etableres op til 350 m2 byggeri til erhvervsformål.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 14. januar til den 11. februar 2022. Struer Kommune har ikke modtaget høringssvar, som har givet anledning til væsentlige ændringer i lokalplanen.

Du kan se lokalplanen på Lokalplanportalen 

Retsvirkninger

Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af tillæg nr 1 til lokalplan nr. 318 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest onsdag den 16. marts 2022 kl. 23:59. Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

 

21. december 2021

 

Lokalplan nr. 353 for biogasanlæg ved Ausumgaard er endeligt vedtaget den 12. oktober 2021.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at udvide eksisterende biogasanlæg og opføre tekniske anlæg med anvendelse til vedvarende energifremstilling og bæredygtig produktion samt processer i relation hertil.

Planlægningen for området tager hensyn til øvrige anlæg i nærhed til lokalplanområdet, kulturhistoriske interesser og miljøet.

Lokalplanen fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 50 for lokalplanområdet som helhed og en maksimal bygningshøjde på 20 meter. Skorstene og antennemaster kan dog opføres op til 30 meter.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 7. juli til den 1. september 2021. Struer Kommune har ikke modtaget høringssvar, som har givet anledning til væsentlige ændringer i lokalplanen.

Du kan se lokalplanen på Lokalplanportalen 

Retsvirkninger

Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

 

Miljøvurdering

Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 353 er blevet miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og for konkrete projekter.

Miljøvurdering er den 12. oktober 2021 endeligt godkendt.

Miljøvurderingen kan læses her

 

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af lokalplan nr. 353 og tilhørende miljøvurdering kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 18. januar 2022 kl. 23:59. Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her 

21. december 2021

Kommuneplantillæg nr. 3 for et erhvervsområde ved Ausumgaard er endeligt vedtaget den 12. oktober 2021.

Kommuneplantillægget ændrer i afgrænsningen af rammeområde 5 E 5 og fastsætter retningslinjer for risikovirksomheder. Kommuneplantillægget udlægger en konkret sikkerhedszone omkring erhvervsområdet.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 har været i offentlig høring i perioden fra den 7. juli til den 1. september 2021. Struer Kommune har ikke modtaget høringssvar, som har givet anledning til ændringer.

Du kan finde kommuneplantillægget her.

Miljøvurdering

Kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplan nr. 353 er blevet miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og for konkrete projekter.

Miljøvurdering er den 12. oktober 2021 endeligt godkendt.

Miljøvurderingen kan læses her.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 og tilhørende miljøvurdering kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 18. januar 2022 kl. 23:59. Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

Ejeren af Vesterbrogade 4, Humlum, 7600 Struer, matr.nr. 6f, Tagård, Humlum har ansøgt om tilladelse til nedrivning af samtlige bygninger på ejendommen.

Kroen (BBR-bygning nr. 1) og lageret (BBR-bygning nr. 2) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 3, og værelsesfløjen (BBR-bygning nr. 3) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 4, jf. lokalplan 234, en bevarende lokalplan for Struer Kommune.

Nedrivningsannoncen blev offentliggjort den 02-02-2021, der er ikke fremsendt indsigelse. Den 11-03-2021 besluttede Teknik-, miljø- og klimaudvalget, ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen.

Dato
21.05.21

Beskrivelse
Kommuneplantillæg nr. 5 for et centerområde i Hvidbjerg by er den 21. maj 2021 endeligt vedtaget.

Forslag til kommuneplantillægget ændrer bebyggelsesprocenten i rammeområde 8 C 2. Bebyggelsesprocenten ændres for følgende anvendelser: butikker, liberalt erhverv, restauranter og mindre fremstillingsvirksomheder til 80.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 har været i offentlig høring i perioden fra den 23. februar til den 23. marts 2021. Struer Kommune har ikke modtaget høringssvar, som har givet anledning til ændringer.

Du kan se kommuneplantillægget her.

 

Klagevejledning
Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 18. juni 2021 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

Dato
21.05.21

Beskrivelse
Lokalplan nr. 352 for en dagligvarebutik i Hvidbjerg er den 21. maj 2021 endeligt vedtaget.

Lokalplanen åbner mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1.200 m2. Grundet grunden størrelse er der behov for en bebyggelsesprocent på op til 80. Lokalplanen fastsætter, at der maksimalt må afledes overfladevand svarende til en befæstelsesgrad på 40. Der stilles derfor krav om forsinkelse af overfladevand inden for lokalplanområdet.

Dagligvarebutikken skal opføres med et udtryk, som spiller sammen med det omkringliggende bymiljø. Lokalplanen indeholder derfor en række bestemmelser om bebyggelsens arkitektur.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 23. februar til den 23. marts 2021. Struer Kommune har modtaget høringssvar, som har givet anledning til en mindre ændring i lokalplanen. Den endelige lokalplan for dagligvarebutikken medtager et areal til parkering for dagligvarebutikkens kunder og ansatte.

Du kan finde den vedtagede plan på Lokalplanportalen.

Retsvirkninger
Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

Klagevejledning
Afgørelse om vedtagelse af lokalplan nr. 352 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 18. juni 2021 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

Struer Byråd har den 24. november 2020 vedtaget Klimatilpasningsplan 2020. Klimatilpasningsplanen er et tillæg til Kommuneplan 2020 – Klar til vækst. Planen præsenterer et overblik over sandsynligheden for og risikoen ved oversvømmelse i Struer Kommune, og udpeger på den baggrund 12 indsatsområder. Klimatilpasningsplanen revideres hvert 4. år i forbindelse med kommuneplanrevision.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen foretaget en miljøvurderingsscreening og truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planen.

Klimatilpasningsplan 2020 har inden vedtagelsen været i 8 ugers offentlig høring.

Klimatilpasningsplan 2020 er en digital plan og kan læses her:

Klimatilpasningsplan 2020 med miljøvurderingsscreening

Klage- og søgsmålsvejledning

15. september 2021

Lokalplan nr. 354 - Boligområde ved Hunsballevej - er den 19. august 2021 endeligt vedtaget.

Lokalplanen åbner mulighed for udstykning af grunden til seks parceller til opførelse af enfamiliehuse samt fællesareal.

Lokalplanen opdeles i to delområder, delområde A og delområde B.

Delområde A kan anvendes til boligformål. Indenfor delområdet kan etableres 6 fritliggende enfamiliehuse. Bygningerne disponeres, så de følger landskabets terræn og forskyder sig i forhold til hinanden. For at sikre en høj arkitektonisk kvalitet i området stiller lokalplanen krav til materiale- og farvevalg. Bebyggelsesplanen for delområde A er kompakt med grunde på 300-350 m2 , og delområde B er fælles rekreativt areal.

Delområde B kan anvendes til rekreativt fællesareal for hele bebyggelsen. Delområde B ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og kan ikke bebygges. Enhver ændring af arealet som eksempelvis anlæggelse af sti med belægning, bænke, legeredskaber med mere, kræver ansøgning om dispensation hos Kystdirektoratet. Det kan herefter kræve anden tilladelse fra Struer Kommune. Der er registreret en naturbeskyttet §3 sø i delområde B. Der må ikke ske tilstandsændringer i søen.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 09. juni til den 07. juli 2021. Struer Kommune har ikke modtaget høringssvar, som har givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Du kan finde lokalplanen på Lokalplanportalen 

Retsvirkninger

Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af lokalplan nr. 354 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest onsdag den 13. oktober kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

 

Dato
8. juli 2021

Beskrivelse

Struer Kommune har den 25. maj 2021 vedtaget tillæg nr 2 til Kommuneplan 2020 for solceller i Struer Kommune.

Planen har været i høring fra den 28. september 2020 til den 24. november 2020.

Solcelleplanen udlægger områder i kommunen, hvor der ikke kan opføres solceller. Øvrige områder er neutrale og vil efter en konkret vurdering kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan, før der kan opstilles solceller.

Du kan se kommuneplantillægget her

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest torsdag den 5. august 2021 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her 

 

Struer kommune vil i løbet af efteråret 2021 udsende et indkaldelsesbrev til solcelleprojekter i kommunen.

Har du spørgsmål, så kontakt