Høringer, afgørelser og offentliggørelser

Struer Kommune har løbende en lang række afgørelser og sager i høring, eksempelvis tillæg til lokalplaner eller afgørelser inden for plan- og miljøområdet.

Du kan orientere dig i de aktuelle sager herunder.

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune:


Luk alle
Åben alle

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget besluttede 14. september 2021 at sende budgetforslag 2022-2025 til byrådets 1. behandling af budgettet. 

Samtidig sendes budgetforslaget i høring i perioden 15. - 27. september 2021 hos bestyrelser i skoler og dagtilbud, handicap- og ældreråd, Hoved-MED og Center-MED og faglige organisationer.

Høringsmateriale

Læs mere om budget 2022-2025

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune.

Ejeren af Vesterbrogade 4, Humlum, 7600 Struer, matr.nr. 6f, Tagård, Humlum har ansøgt om tilladelse til nedrivning af samtlige bygninger på ejendommen.

Kroen (BBR-bygning nr. 1) og lageret (BBR-bygning nr. 2) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 3, og værelsesfløjen (BBR-bygning nr. 3) er kategoriseret som bevaringsværdig i klasse 4, jf. lokalplan 234, en bevarende lokalplan for Struer Kommune.

Nedrivningsannoncen blev offentliggjort den 02-02-2021, der er ikke fremsendt indsigelse. Den 11-03-2021 besluttede Teknik-, miljø- og klimaudvalget, ikke at nedlægge forbud mod nedrivningen.

Dato
21.05.21

Beskrivelse
Kommuneplantillæg nr. 5 for et centerområde i Hvidbjerg by er den 21. maj 2021 endeligt vedtaget.

Forslag til kommuneplantillægget ændrer bebyggelsesprocenten i rammeområde 8 C 2. Bebyggelsesprocenten ændres for følgende anvendelser: butikker, liberalt erhverv, restauranter og mindre fremstillingsvirksomheder til 80.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 har været i offentlig høring i perioden fra den 23. februar til den 23. marts 2021. Struer Kommune har ikke modtaget høringssvar, som har givet anledning til ændringer.

Du kan se kommuneplantillægget her.

 

Klagevejledning
Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 18. juni 2021 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

Dato
21.05.21

Beskrivelse
Lokalplan nr. 352 for en dagligvarebutik i Hvidbjerg er den 21. maj 2021 endeligt vedtaget.

Lokalplanen åbner mulighed for at opføre en dagligvarebutik på op til 1.200 m2. Grundet grunden størrelse er der behov for en bebyggelsesprocent på op til 80. Lokalplanen fastsætter, at der maksimalt må afledes overfladevand svarende til en befæstelsesgrad på 40. Der stilles derfor krav om forsinkelse af overfladevand inden for lokalplanområdet.

Dagligvarebutikken skal opføres med et udtryk, som spiller sammen med det omkringliggende bymiljø. Lokalplanen indeholder derfor en række bestemmelser om bebyggelsens arkitektur.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 23. februar til den 23. marts 2021. Struer Kommune har modtaget høringssvar, som har givet anledning til en mindre ændring i lokalplanen. Den endelige lokalplan for dagligvarebutikken medtager et areal til parkering for dagligvarebutikkens kunder og ansatte.

Du kan finde den vedtagede plan på Lokalplanportalen.

Retsvirkninger
Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

Klagevejledning
Afgørelse om vedtagelse af lokalplan nr. 352 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 18. juni 2021 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her.

Struer Byråd har den 24. november 2020 vedtaget Klimatilpasningsplan 2020. Klimatilpasningsplanen er et tillæg til Kommuneplan 2020 – Klar til vækst. Planen præsenterer et overblik over sandsynligheden for og risikoen ved oversvømmelse i Struer Kommune, og udpeger på den baggrund 12 indsatsområder. Klimatilpasningsplanen revideres hvert 4. år i forbindelse med kommuneplanrevision.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen foretaget en miljøvurderingsscreening og truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planen.

Klimatilpasningsplan 2020 har inden vedtagelsen været i 8 ugers offentlig høring.

Klimatilpasningsplan 2020 er en digital plan og kan læses her:

Klimatilpasningsplan 2020 med miljøvurderingsscreening

Klage- og søgsmålsvejledning

15. september 2021

Lokalplan nr. 354 - Boligområde ved Hunsballevej - er den 19. august 2021 endeligt vedtaget.

Lokalplanen åbner mulighed for udstykning af grunden til seks parceller til opførelse af enfamiliehuse samt fællesareal.

Lokalplanen opdeles i to delområder, delområde A og delområde B.

Delområde A kan anvendes til boligformål. Indenfor delområdet kan etableres 6 fritliggende enfamiliehuse. Bygningerne disponeres, så de følger landskabets terræn og forskyder sig i forhold til hinanden. For at sikre en høj arkitektonisk kvalitet i området stiller lokalplanen krav til materiale- og farvevalg. Bebyggelsesplanen for delområde A er kompakt med grunde på 300-350 m2 , og delområde B er fælles rekreativt areal.

Delområde B kan anvendes til rekreativt fællesareal for hele bebyggelsen. Delområde B ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og kan ikke bebygges. Enhver ændring af arealet som eksempelvis anlæggelse af sti med belægning, bænke, legeredskaber med mere, kræver ansøgning om dispensation hos Kystdirektoratet. Det kan herefter kræve anden tilladelse fra Struer Kommune. Der er registreret en naturbeskyttet §3 sø i delområde B. Der må ikke ske tilstandsændringer i søen.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 09. juni til den 07. juli 2021. Struer Kommune har ikke modtaget høringssvar, som har givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Du kan finde lokalplanen på Lokalplanportalen 

Retsvirkninger

Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af lokalplan nr. 354 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest onsdag den 13. oktober kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her (https://struer.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/8362).

 

Dato
8. juli 2021

Beskrivelse

Struer Kommune har den 25. maj 2021 vedtaget tillæg nr 2 til Kommuneplan 2020 for solceller i Struer Kommune.

Planen har været i høring fra den 28. september 2020 til den 24. november 2020.

Solcelleplanen udlægger områder i kommunen, hvor der ikke kan opføres solceller. Øvrige områder er neutrale og vil efter en konkret vurdering kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan, før der kan opstilles solceller.

Du kan se kommuneplantillægget her

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest torsdag den 5. august 2021 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her 

 

Struer kommune vil i løbet af efteråret 2021 udsende et indkaldelsesbrev til solcelleprojekter i kommunen.

Ansøgning om miljøgodkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven til ”Buskbol”, Pilgårdvej 1, Fousing, 7600 Struer.

 

Fakta om det ansøgte

Struer Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrproduktionen på Pilgårdvej 1.

Ansøgningen er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering efter § 16 a i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Der ønskes ingen ændringer eller udvidelse i forbindelse med ansøgningen, men alene en godkendelse af eksisterende produktionsareal.

Formål med høring

Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med ideer til, hvilke forhold man ønsker inddraget ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Du kan få ansøgningsmaterialet tilsendt ved henvendelse til Center for Plan- og Miljø.

Bemærkninger til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter annonceringen – dvs. senest den 1. oktober 2021. Samtidigt kan du anmode om at få et udkast af afgørelsen tilsendt til kommentering, når dette foreligger.

Enhver, der vil blive berørt af afgørelsen, herunder også organisationer og foreninger, har ret til at kommentere udkastet til afgørelse, inden for en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Henvendelse i sagen kan ske til Struer Kommune, Center for Plan- og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer, e-mail: teknisk@struer.dk eller på telefon 9684 8481.

 

Center for Plan og Miljø

Ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a til Bøgelund, Lucernemarken 28, Struer.

Fakta om det ansøgte
Struer Kommune har modtaget en ansøgning om en miljøgodkendelse af den eksisterende produktion af slagtekyllinger på ejendommen Bøgelund, beliggende på adressen Lucernemarken 28, Resen, 7600 Struer.

Der sker ingen ændringer eller udvidelser. Miljøgodkendelsen vil derfor udelukkende omfatte en godkendelse af det eksisterende produktionsareal.

Der er mere end 40.000 stipladser til fjerkræ på husdyrbruget og det er derfor et IE-brug.

Ansøgningen er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering efter § 16 a i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Ansøger har derfor indsendt en miljøkonsekvensrapport.

Formål med høring
Formålet med denne høring er at inddrage alle med en interesse i sagen så tidligt som muligt i sagsbehandlingen.

Du har derfor mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der bør inddrages ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen.

Miljøkonsekvensrapporten for det ansøgte kan du få tilsendt ved henvendelse til Center for Plan og Miljø på nedenstående kontaktoplysninger – eller hente via linket nederst.

Ønsker du at komme med bemærkninger til sagen, kan du indsende disse til Struer Kommune. Bemærkningerne kan indsendes pr. mail til teknisk@struer.dk eller pr. post til Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer.

Bemærkninger til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter annonceringen – det vil sige senest den 5. oktober 2021.

Du kan anmode om at få tilsendt et udkast af afgørelsen til kommentering, når udkastet foreligger.

Enhver, der vil blive berørt af afgørelsen, herunder også organisationer og foreninger, har ret til at kommentere udkastet til afgørelse inden for en frist på 30 dage fra den er modtaget.

Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Det er Struer Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke indebærer en risiko for grænseoverskridende virkninger.

Henvendelse i sagen kan ske til Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer, e-mail: teknisk@struer.dk eller på telefon 9684 8481.


Center for Plan og Miljø

Miljøkonsekvensrapport

Har du spørgsmål, så kontakt