Natura 2000-handleplaner

Publiceret 03-07-2024

Struer Kommune har udarbejdet handleplaner for de to Natura 2000-områder i kommunen.

Miljøstyrelsen offentliggjorde d. 3. juli 2023 Natura 2000-planerne for landets Natura 2000-områder. Planerne indeholder mål og indsatsprogram for områderne i perioden 2022-2027.

Struer Kommune er forpligtiget til at udarbejde handleplaner for kommunens Natura 2000-områder indenfor et år efter miljøstyrelsens offentliggørelse af Natura 2000-planerne. Handleplanerne skal beskrive, hvordan de statslige Natura 2000-planer vil blive realiseret indenfor Struer Kommunens geografiske område for land- og kystnære områder inden udgangen af 2027.

Struer Kommune har udarbejdet handleplaner for følgende to Natura 2000-områder:

  • N28 "Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø"
  • N62 "Venø, Venø Sund"

Udkastene til handleplanerne har været i 8 ugers høring i perioden 1. marts til 26. april 2024. Ud fra de indkomne høringssvar er der udarbejdet en hvidbog for hver af kommunens Natura 2000-områder, og de relevante høringssvar er indarbejdet i handleplanerne.

De endelige handleplaner har været politisk behandlet, og blev godkendt af byrådet d. 18. juni 2024.

Mulighed for at klage

Man kan klage over de endelige Natura 2000-handleplaner til Miljø- og fødevareklagenævnet.

Følgende er klageberettigede:

  • Miljø- og fødevareministeren.
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
  • Offentlige myndigheder.
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

En klage skal være indgivet skriftligt indenfor 4 uger efter at handleplanerne er blevet offentliggjort.

Natura 2000-handleplanerne offentliggøres d. 3. juli 2024, og en klage skal derfor være indgivet senest d. 31. juli 2024.

En klage indgives via Klageportalen for Nævnenes Hus. Klageportalen kan tilgås via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.
Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, betales et gebyr. Du kan finde yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. på hjemmesiden naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der indsendes en begrundet anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af miljømålsloven, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Læs mere om Natura 2000-områder