Forekomst af flagermus i Struer Kommune

Undersøgelsens formål er at tilvejebringe et øget kendskab til forekomsten af de arter, der er beskyttet under EF-Habitatdirektivets Bilag IV, for at sikre en bedre og hurtigere sagsbehandling i kommunen.

Struer er Lydens By, så denne biologiske undersøgelse er meget passende udført som en søgning efter flagermusenes lyde, der er en anerkendt registreringsmetode, som giver de bedste resultater.

Der blev fundet flagermus på alle 30 lokaliteter og syv arter blev registreret: Vandflagermus, Damflagermus, Sydflagermus Brunflagermus, Skimmelflagermus, Dværgflagermus og Troldflagermus. Af arter der regelmæssigt forekommer i Midt-og Vestjylland mangler kun Langøret flagermus.

Skønt ingen af arterne er fuldstændigt nye for Struer Kommune, er fire arter først fundet i 2017 og kun ved lokaliteten Kjærgård Mølle. Der er tale om Brunflagermus, Skimmelflagermus, Dværgflagermus og Troldflagermus.

Den største artsrigdom med syv arter fandtes ved lokaliteten Volstrup efterfulgt af Kjærgård Mølle og måske lidt overraskende Jegindø med seks arter.

Alle flagermus er beskyttede arter, men Damflagermus er i en særlig kategori som en strengt beskyttet art. Damflagermus blev fundet på 16 af de 30 undersøgte lokaliteter. Der er sandsynligvis en koloni af Damflagermus i nærheden af Grønnedal i Struer.

Desuden var der sandsynligvis ynglekolonier af Vandflagermus, Sydflagermus og Skimmelflagermus flere steder i Struer Kommune.

Læs hele feltundersøgelsen