Nedsivning af tag- og overfladevand

Her kan du læse om de regler, du skal følge, når du vil lave et mindre anlæg til nedsivning af regnvand fra tag og andre overflader

Hvad er et LAR-anlæg?
 
Et LAR-anlæg er et anlæg man bruger til lokal afledning af regnvand.
 
Tag- og overfladevand er regnvand fra tagarealer, indkørsler, terrasser og tilsvarende arealer som er helt eller delvist befæstede (altså belagt med fliser, asfalt eller andet, hvor vand slet ikke eller kun delvist kan trænge igennem).
 
Tag- og overfladevand kan indeholde næringsstoffer, tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer og defineres derfor som spildevand.
 
Tagvand og overfladevand kan nedsives lokalt. Det vil sige, at det ledes ned i jorden på det område, hvor det er og ikke føres væk i kloakledninger.
 
Det kalder man for Lokal Afledning af Regnvand (LAR).
 
Der findes mange forskellige LAR-Anlæg. Ofte er det faskiner og regnbede, som opsamler vandet og derfra langsomt lader det sive ned i jorden.
 
Andre LAR-løsninger kan være:
 • Grønne tage, som absorberer regnvandet ved hjælp af beplantning
 • Beholdere til at opsamle regnvandet (fx en regnvandstønde placeret ved nedløbsrøret eller et havebassin)
 • Render til at aflede regnvandet, hvor vandet måske kan blive et rekreativt element i haven
 • Gennemtrængelige belægninger (fx grus eller fliser med brede fuger, som vandet kan sive i gennem) på indkørslen eller terrassen.  

Skal man søge om at lave et LAR-anlæg?

Du skal enten anmelde dit projekt eller du skal ansøge om en tilladelse. Det afhænger af det enkelte projekts placering, størrelse m.m. Nedenfor kan du se, om du skal anmelde dit projekt eller ansøge.

Fordele ved nedsivning af tag- og overfladevand
 • Øget grundvandsdannelse
 • Belastningen på vandløb og kloakker reduceres. 
 • Vandet renses i et vist omfang, når det nedsiver gennem jorden. Den bedste renseeffekt sker ved nedsivning gennem en ”iltet rodzone” (områder med rødder), det kan være via en græsplæne eller regnbed.
Ulemper ved nedsivning af tag- og overfladevand.
 • Overfladisk afstrømning, hvis jordbundsforholdene ikke er egnede til nedsivning.
 • Øget grundvandsdannelse, fx i områder hvor grundvandet allerede står højt.
 • Nedsivningen kan medføre en jordforurening under nedsivningsanlægget.
Byggematerialer kan indeholde miljøfremmede stoffer. Det kan være visse typer af tag, men også tagrender og nedløbsrør, der består af bly, zink eller kobber. Når byggematerialerne kommer i kontakt med regnvand, kan de miljøfremmede stoffer frigives til vandet.
 
For at sikre at nedsivning ikke forurener grundvandet, bør det undgås at nedsive tagvand og overfladevand fra tage, tagrender og nedløbsrør, der er udført at bly, zink eller kobber.
 
Vand fra veje, større parkeringspladser og visse erhvervsarealer kan også indeholde en større mængde af forurenende stoffer.
 
Der må ikke foregå forurenende aktiviteter på arealerne, der afleder til lokale anlæg. Der må f.eks. ikke bruges sprøjtemidler eller saltes, og algebehandler man sit tag, skal vandet herfra opsamles.  
 
Når du ansøger om nedsivning af dit tagvand og overfladevand, skal du være opmærksom på, at der kan være begrænsninger og skærpede krav, hvis vandet har været i kontakt med overflader indeholdende miljøfremmede stoffer. 

Er min grund egnet til nedsivning?

Du skal være opmærksom på, om dit anlæg skal placeres i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i et indvindingsopland til et vandværk. I disse områder kan der være skærpede afstandskrav til grundvandet, afhængigt af hvilket anlæg du vælger.

Skal dit anlæg placeres tæt på en vandforsyningsboring, skal du også være opmærksom på afstandskravene. Afstandskravene finder du under afsnittet "Hvor højt står grundvandet".

Af hensyn til fremtidige klimaforhold anbefales det, at bunden af LAR anlægget altid ligger mindst en meter over grundvandsspejlet.

Skal dit anlæg ligge mindre end 300 meter fra en vandforsyningsboringer, der forsyner flere boliger, skal du være opmærksom på at der kun må nedsives tag- og overfaldevand via jordoverfladen, f.eks. regnbede.

Du kan se, hvor der er drikkevandsinteresser her.

Skal du lave forundersøgelser?

For at bestemme om jorden er egnet til nedsivning og samtidig afklare, hvor stort dit LAR-anlæg skal være, er det vigtigt at lave undersøgelser af jordens nedsivningsevne.

Vejledning til undersøgelsen findes i Rørcenteranvisning 016 fra Teknologisk Institut, Bilag 1.

Læs vejledning her.

Når du ønsker at etablere et LAR-anlæg (LAR står for lokal afledning af regnvand), er det vigtigt, at du har gjort dig tanker om, hvor vandet løber hen, når der kommer regnmængder, der er større end det, anlægget er dimensioneret til.

Der bør laves et kontrolleret overløb, så overløb sker til steder, hvor der kun sker lidt eller ingen skade.

LAR-anlæg bør blandt andet ikke løbe over til en kælderskakt eller hen mod bygninger. Ved faskiner bør der også laves en form for overløb. Overløbet skal sikre at en fuld faskine ikke medfører, at vandet stuver baglæns op i tagnedløbet og vand dermed sprøjter ud på muren gennem nedløbsrørets samlinger, eller medfører, at tagrenden løber over og gør tagkonstruktionen våd.

Der er dit ansvar som grundejer, at vandet fra din egen matrikel ikke bliver ledt videre til naboens matrikel eller til vejene.

 

Selve LAR-anlægget

Til dimensionering af LAR-anlæg kan Spildevandskomiteens regneark til LAR-dimensionering anvendes.

Opdateret-lar-dimensionering-regneark (1).xlsm

Vejledning kan hentes her.

Når der tales om årshændelser henviser man til kraftigt regnvejr, der er så kraftigt, at det ”kun” optræder for eksempel hvert 5. år (5 års hændelse) eller hvert 10. år (10 års hændelse).

Anlægget dimensioneres ud fra følgende forudsætninger:

 • det skal kunne rumme mindst en 5 års regnhændelse.
 • der skal være en sikkerhedsfaktor på mindst 1,3 (det vil sige, at anlægget skal være en tredjedel større end egentlig beregnet). Sikkerhedsfaktoren er et forsøg på at tage højde for klimaforandringer, nedsat funktion over tid og beregningsusikkerhed.
 • for faskiner skal der desuden regnes med, at der ikke sker udsivning gennem faskine bunden (her vælges 0 i regnearket).
 • resultatet af en sivetest.

 

Vi anbefaler, at du læser rørcenterets anvisning som du finder her Rørcenteranvisning 016 fra Teknologisk Institut.

I anvisningen kan du læse om de forskellige typer anlæg og om, hvordan de skal anlægges.  

Du kan også finde inspiration og ideer til LAR-anlæg på Teknologisk Instituts hjemmeside om LAR i Danmark her LAR i Danmark

Etablerer du en faskine, skal vandet inden tilløb passere en sandfangs brønd.

En grundejer må selv etablere et anlæg og tilhørende ledninger til nedsivning på egen grund for enfamiliehuse med tilknyttede småbygninger og udenoms arealer.
 
Det samme gælder ved afledning af vand fra overflader på landbrugsejendommes driftsbygninger og dertilhørende arealer.
 
Grundejeren må dog ikke selv foretage til- og frakobling til det eksisterende kloaksystem. Det skal gøres af en autoriseret kloakmester.
 
Det er grundejeren, der har det fulde ansvar for, at etableringen af anlægget udføres efter gældende regler. Grundejeren har ligeledes ansvaret for vedligeholdelse af anlægget.
 
Struer Kommune anbefaler, at du kontakter en autoriseret kloakmester, når du skal etablere et LAR-anlæg.

Hvornår skal du søge om at lave et LAR-anlæg?

Vi oplever desværre ofte, at rotter får adgang til boligen fordi tagnedløbet ikke er sikret mod rotter.
 
Hvis tagnedløbet udmunder frit og ikke har tilslutning til kloak eller dræn, skal du derfor enten montere et rottestop/rotteværn på tagnedløbet eller rottesikre åbningen med galvaniseret trådnet, rist eller lignende.
 
De dele af din afløbsinstallation, der ikke længere bliver brugt, skal afproppes ved tilslutningen til den benyttede del. Afpropningen skal laves af en autoriseret kloakmester.
Senest opdateret 17-05-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail