Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vandløbsregulativerne beskriver hvem der skal vedligeholde vandløbene og hvordan.

Vandløbsregulativer

Der er for hvert af de offentlige vandløb vedtaget et regulativ. Af regulativerne fremgår det, at det er kommunen, der skal vedligeholde vandløbene. I de private vandløb er det den enkelte lodsejers ansvar at vedligeholde vandløbet.

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligehold af de offentlige vandløb omfatter grødeskæring og skæring af brinkbevoksning. 

I sommerperioden skærer kommunen grøde i vandløbene – det vil sige fjerner vandplanterne. Det sker typisk 1 gang om året. I enkelte vandløb er det 2 gange om året.

Ved grødeskæring fjerner vi plantevæksten i en strøm-rende, som ikke fjerner alt grøden. Strøm-renden sikrer at vandet kan løbe hurtigt væk. På den måde tager vi hensyn til vandløbets vandføringsevne og tilgodeser plante- og dyrelivet.

Der findes mange metoder til at forbedre vandløbene. Nogle steder slår vi grøden i en slynget strøm-rende eller vi bevarer skyggegivende trævækst. Dette er for at skabe varierede biologiske forhold - både til gavn for blandt andet fisk, men også til gavn for de mange vandinsekter og planter, der hører til i gode vandløb.

Oprensning

Normalt er det ikke nødvendigt at rense op i vandløbene. Det fremgår af regulativerne, hvornår der skal renses op i det enkelte vandløb.

Plan og Miljø arbejder løbende med at forbedre forholdene i vandløbene.

Senest opdateret 10-04-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail