Okkerloven - hvad må du?

I okkerloven, som administreres af kommunen, er der udpeget okkerpotentielle områder langs vandløbene.

Problemet med okker er ikke kun at vandløbet bliver rødt, men også at vandet bliver surt af den usynlige og giftige jern, som skyller ud i vandløbet. Det kan hverken fisk eller smådyr trives i.

Det betyder, at hvis du vil lave drænarbejde eller grave grøfter i de områder, så skal du først have en tilladelse fra Struer Kommune.

Kan spuling af dræn og andre rørledninger medføre skader på åbne vandløb?

Spulinger kan medføre skader på nedstrøms strækninger – dels i form af aflejringer af de materialer, som bliver spulet ud af rørledningen og dels i form af ødelæggelser af nedstrøms drænstrækninger.

Det er ifølge miljøbeskyttelsesloven ikke tilladt at forurene vandløbene. Det betyder, at du, når du spuler dine dræn, er ansvarlig for at sikre, at mudder, sand, slam, rester fra rødder, rester fra husspildevand fra hustanke og andre aflejringer ikke bliver ført videre ned i vandløbet. Dette gør du bedst ved at suge spulevandet op igen i en brønd nedstrøms.

Hvis du ønsker at lede spulevandet ud i et vandløb, skal du først søge om en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Udledningstilladelsen skal du søge ved kommunen.

Forureneren betaler for skader på åbne vandløb

Hvis du forurener eller skader et vandløb med en kraftig vandstrøm eller med diverse rester fra spulingen, kan kommunen påbyde dig at udføre og betale for den nødvendige ekstra vedligeholdelse og/eller for genopretningen af vandløbet (efter anvisning fra kommunen).

Kommunen kan vælge at politianmelde en forurening af eller en skade på et vandløb.

Senest opdateret 10-04-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail