Dræn - etablering, ændring og vedligeholdelse

Dræn er omfattet af vandløbslovens bestemmelser.

Hvad er et dræn?

Vandløbsloven beskriver dræn som rørledninger eller åbne grøfter, der er anlagt med henblik på at sænke grundvandet til dybde, der er nødvendig for dyrkningen af afgrøder på marken.

Dræn kan f.eks. aflede vand til naturlige, åbne vandløb på din ejendom. Ved naturlige vandløb forstår man vandløb, som altid har været der.

Hvilke dræninger kan du udføre uden tilladelse?

Du har som bredejer ret til at dræne til naturlige, åbne vandløb på egen ejendom uden tilladelse.

Du har som bredejer også ret til at vedligeholde og reparere dræn uden tilladelse. Du må lægge nye rør ed samme diameter og på samme sted uden en tilladelse.

Alle andre former for dræninger og ændringer af dræninger skal du først søge en tilladelse til efter bestemmelserne i vandløbsloven. Tilladelserne er med til at sikre at der bliver taget hensyn til de andre berørte parter samt til vandløbets evne til at lede vand og til miljøet i vandløbet.

Hvilke dræninger kræver tilladelse?

Mange afvandinger omfatter større indgreb end det loven beskriver som dræninger. Disse større arbejder skal du beskrive i et projekt og have godkendt af kommunen (vandløbsmyndigheden), inden du må udføre det.

Kommunen skal give tilladelse:

  • Hvis der drænes dybere end til den dybde, der er nødvendig for dyrkningen af marken.
  • Hvis der skal drænes til gravede kanaler, pumpekanaler og rørledninger, herunder også til rørlagte vandløb. Dette gælder også når disse ligger på din egen jord.
  • Hvis der skal bruges pumpe.
  • Hvis drænvandet skal afledes over en anden mands ejendom til et eksisterende vandløb.
  • Hvis drænvandet skal ledes over vandskel til et andet vandløb end det naturlige.
  • Hvis der drænes indenfor okkerpotentielle områder.
Hvordan får du tilladelse?

Hvis du ønsker et projekt gennemført, skal du indsende en ansøgning og et projekt til kommunen. Projektet skal beskrive anlægsarbejdet.

Du kan få informationer og skemaer til udarbejdelse af dit projekt, hvis du kontakter kommunen.

Kommunen skal under sagsbehandlingen tage hensyn til både vandløbet (afstrømning og miljø) og berørte parter (afvandingsproblemer og økonomiske spørgsmål).

Du må ikke påbegynde anlægsarbejdet før du har fået en tilladelse til det.

Hvordan vedligeholder du dine dræn og de nedstrøms liggende vandløb?

For at sikre, at dine dræn virker, skal både drænene og de nedstrøms liggende vandløbs strækninger vedligeholdes, så afstrømningen opretholdes.

Vedligeholdelsen kan for rørledninger omfatte spulinger, rodskæringer og udskiftning af rør.

For åbne vandløb kan det dreje sig om slåning af grøde og opgravning af løse aflejringer.

Kan spuling af dræn og andre rørledninger medføre skader på åbne vandløb?

Spulinger kan medføre skader på nedstrøms strækninger – dels i form af aflejringer af de materialer, som bliver spulet ud af rørledningen og dels i form af ødelæggelser af nedstrøms drænstrækninger.

Det er ifølge miljøbeskyttelsesloven ikke tilladt at forurene vandløbene. Det betyder, at du, når du spuler dine dræn, er ansvarlig for at sikre, at mudder, sand, slam, rester fra rødder, rester fra husspildevand fra hustanke og andre aflejringer ikke bliver ført videre ned i vandløbet. Dette gør du bedst ved at suge spulevandet op igen i en brønd nedstrøms.

Hvis du ønsker at lede spulevandet ud i et vandløb, skal du først søge om en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Udledningstilladelsen skal du søge ved kommunen.

Forureneren betaler for skader på åbne vandløb

Hvis du forurener eller skader et vandløb med en kraftig vandstrøm eller med diverse rester fra spulingen, kan kommunen påbyde dig at udføre og betale for den nødvendige ekstra vedligeholdelse og/eller for genopretningen af vandløbet (efter anvisning fra kommunen).

Kommunen kan vælge at politianmelde en forurening af eller en skade på et vandløb.

Hvilke love handler om dræn?

Vandløbsloven.

Den gældende vandløbslov kan du finde på biblioteket eller på www.retsinformation.dk.

Her kan du hente yderligere oplysninger.

Struer Kommune, Plan og Miljø, Smedegade 7, 7600 Struer, telefon 96 84 84 01.

E-mail: teknisk@struer.dk

Senest opdateret 10-04-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail