Natura 2000

Natura 2000-områder er særligt værdifulde naturområder, der er beskyttede af både EU- og national lovgivning.

Staten udarbejder Natura 2000-planer for områderne, som er en samlet plan for, hvordan vi sikrer fremgang i vores vigtigste natur. Natura 2000-planerne skal indeholde mål for naturtilstanden og en indsats, der skal gennemføres i planperioden. Planerne opdateres hvert 6. år.

Områderne i planerne består af habitat- og fuglebeskyttelsesområder, og skal bevare og beskytte naturtyper samt vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene

Struer Kommunes handleplaner for de to Natura-2000 områder i kommunen

Miljøstyrelsen offentliggjorde d. 3. juli 2023 Natura 2000-planerne for landets Natura 2000-områder. Planerne indeholder mål og indsatsprogram for områderne i perioden 2022-2027.

Struer Kommune er forpligtiget til at udarbejde handleplaner for kommunens Natura 2000-områder indenfor et år efter miljøstyrelsens offentliggørelse af Natura 2000-planerne. Handleplanerne skal beskrive, hvordan de statslige Natura 2000-planer vil blive realiseret indenfor Struer Kommunens geografiske område for land- og kystnære områder inden udgangen af 2027.

Struer Kommune har udarbejdet handleplaner for følgende to Natura 2000-områder:

N28 "Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø"
N62 "Venø, Venø Sund"

Her finder du handleplanen for N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø

Her finder du bemærkningerne til N28 (hvidbogen)

Her finder du handleplanen for N62 Venø, Venø Sund

Her finder du bemærkningerne til N62 (hvidbogen)

Anmeld ændringer indenfor Natura 2000-område

Har du jord inden for Natura 2000-områder, skal du være opmærksom på, at bestemte former for driftsændringer eller aktiviteter kræver, at du anmelder det forinden til enten kommunen eller Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

En række indgreb, der normalt ikke kræver tilladelse efter lovgivningen, skal anmeldes til kommunen 4 uger før de sættes i værk. Det gælder bl.a. hvis du vil lave almindelige driftsændringer som at gøde, plante levende hegn, opdyrke vedvarende græs m.m..

Anmeldeordningen er lavet for at kommunen skal have mulighed for at vurdere, om en aktivitet kan skade arter og naturtyper i Natura 2000-området.

Kommunen skal inden 4 uger træffe afgørelse, hvis kommunen ønsker at vurdere den anmeldte aktivitet nærmere. Hvis kommunen ikke træffer afgørelse inden 4 uger, kan du sætte aktiviteten i gang.

Det gælder dog kun aktiviteter, der ikke kræver tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Følgende aktiviteter og driftsændringer i Natura 2000 skal du anmelde: 

Hvis du vil:

 • Plante juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder. 
 • Rydde eller lave træartsskifte og plante i løvskov. 
 • Ændre i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i naturbeskyttelseslovens § 3. 
 • Ændre i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
 • Opdyrke vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder. 
 • Opdyrke, plante til og sandflugtsdæmpe på klitter. 
 • Rydde krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter. 
 • Rydde krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
 • Ændre væsentligt inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder holde op med græsning eller høslet. 
 • Ændre væsentligt i brugen af husdyrgødning, herunder ændre gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning. 
 • Etablere anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje. 
 • Etablere ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).

Du finder anmeldelsesskemaerne på miljøstyrelsens hjemmeside på nedenstående link.

Anmeldeordning Natura 2000 - anden jord end fredsskovsarealer

Anmeldeordning Natura 2000 - fredsskovsarealer

Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail