Affald og genbrug

Få overblik over genbrugspladser og hvordan du kommer af med dit affald.

Det er affaldsselskabet Nomi4S i/s, der står for affaldet i kommunen. På deres hjemmeside kan du finde vejledning om affaldssortering, genbrugspladser og meget andet. Det er også dem, du skal kontakte, hvis din skraldespand ikke er tømt eller du skal have en ny.

Herunder finder du en række nyttige informationer om affald i Struer Kommune.

Husholdningsaffald

Affald fra private husstande kaldes også husholdningsaffald. Det dækker over dagrenovation(restaffald), haveaffald, storskrald samt det affald, vi sorterer i forskellige dele; f.eks. madaffald, papir, pap, metal, glas og plast.

Hvordan affaldet skal sorteres, og hvilke affaldsløsninger, der gælder for dig, er fastlagt i ”Struer Kommunes regulativ for husholdningsaffald”.

Affaldsselskabet Nomi4S står for affald i kommunen. De kan svare på spørgsmål om f.eks.:

 • tømningsdage,
 • manglende tømning,
 • udskiftning af containere,
 • priser på affaldsbeholdere,
 • miljøgebyrer,
 • åbningstider på genbrugspladser og
 • hvordan får du opsat skraldespande, når du har færdigmeldt dit nye hus.

Du kan finde oplysningerne på deres hjemmeside. Klik på linket herunder.

Besøg NOMI4S.

Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er affald fra virksomheder.

Alle virksomheder, har pligt til at:

 • benytte de affaldsordninger, der er fastlagt i kommunens regulativ for erhvervsaffald.
 • sortere deres affald.
 • bortskaffe affaldet til godkendte modtagere.

Struer Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ fastsætter regler for virksomheders håndtering af affald, der er egnet til forbrænding eller deponi.

Virksomheden skal sikre, at genanvendeligt affald sorteres og afleveres til genanvendelse ved en godkendt modtager. Virksomheder kan - og skal - i affaldsregisteret finde en godkendt modtager og transportør til sit affald.

Kildesorteret, genanvendeligt erhvervsaffald reguleres direkte af reglerne fastlagt i affaldsbekendtgørelsen.

Find affaldsregisteret her

Erhvervsaffald

Affaldsplan:

Struer Kommune har udarbejdet en affaldsplan i samarbejde med Holstebro, Lemvig og Skive Kommuner.

En affaldsplan redegør for, hvordan status er på området, og sætter mål og rammer for, hvordan affald skal behandles i fremtiden. Der laves en ny hvert 6. år

Affaldsplanen er opdelt i to dele

 1. Målsætning og planlægning
 2. Kortlægning

Første del handler om målsætning og planlægning. Den beskriver kort baggrunden for det, man planlægger at gøre. Der igangsættes undersøgelser, for at finde ud af om der skal laves ændringer, i måden affald håndteres på. Og ud fra det lægges der planer for, hvad der skal ske i fremtiden.

Anden del viser en status for affaldshåndteringen nu, for eksempel: Hvor meget er der? Hvordan fordeler udgifterne sig mellem private og virksomheder?

Der kortlægges mulige fokusområder, hvor man vil satse ekstra. Desuden forsøger man at beregne affaldsmængder og økonomi for fremtiden.

Det er som udgangspunkt forbudt at brænde affald af.

Borgere og grundejere må dog brænde:

 • rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser og
 • haveaffald til Sankt Hans aften.

Læs mere om afbrænding her

Få mere information i Affaldsbekendtgørelsen.

Senest opdateret 17-05-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail

Kontakt

Nomi4S

T: 96 10 62 40