Hjælpevejledning til bygningsreglementet BR18

Vi har lavet en vejledning, hvor vi prøver at give en oversigt over, hvad de enkelte kapitler i bygningsreglementer indeholder.

Introduktion

Hvis du ikke har kendskab til bygningsreglementet og de krav, det medfører i forhold til at bygge, kan det desværre være lidt uoverskueligt at lave ansøgningen og færdigmeldingen.

På Struer Kommunes hjemmesiden "4 trin, når du skal bygge" har vi lavet en vejledning for at hjælpe dig godt i gang.

Denne vejledning er et supplement, hvor vi giver en oversigt over bygningsreglementet, og hvad der står hvor, og vi håber det kan være en hjælp til dig. Stikordene/emnerne hvor hvert kapitel er IKKE komplet, så klik på linket og læs yderligere informationer.

Bygningsreglementet er delt op i 22 kapitler og ved hvert kapitel, er der en fane, der hedder "Krav", der indeholder de enkelte paragraffer, og en fane, der hedder "Vejledning", hvor der er en yderligere uddybning.

Indholdet på denne side kan du også hente som PDF her.

Billedet viser en oversigt over de 22 kapitler i bygningsreglementet som er beskrevet herunder.
Oversigt over bygningsreglementets 22 kapitler som præsenteres her.

Kapitel 1 Administrative bestemmelser

Kapitlet handler om, hvordan hele grundlaget for byggesagsbehandlingen er. Det beskriver hvilke regler, der gælder i hvilke situationer.

 • Anvendelsesområde
 • Begrænsninger i bygningsreglementets anvendelsesområde
 • Transportable konstruktioner på byggepladser
 • Øvrige transportable konstruktioner
 • Midlertidige udendørs camping- og salgsområder og lignende
 • Midlertidig overnatning
 • Planer m.v. vedrørende brandmæssige forhold
 • Midlertidige indendørsarrangementer
 • Ansøgning om byggetilladelse
 • Anvendelse af certificerede statikere i konstruktionsklasse 2-4
 • Anvendelse af certificeret brandrådgiver i brandklasse 2-4
 • Lovliggørelse af bærende konstruktioner og brandforhold
 • Byggetilladelse
 • Afslutning af byggesag
 • Nedrivning af bebyggelse

Læs mere: Kapitel 1 Administrative bestemmelser (§ 1 - § 47)

Kapitel 2 Adgangsforhold

Kapitlet handler om adgangsforhold både udenfor og inde i bygningen. Det kan f.eks. være placering af affaldscontainer, trapper, dørbredder m.m.

 • Adgangsforhold frem til bygningen
 • Adgangsforhold ved bygningen
 • Fælles adgangsveje i bygningen
 • Trapper, værn, håndlister

Læs mere: Kapitel 2 Adgangsforhold (§ 48 - § 62)

Kapitel 3 Affald

Kapitlet handler bl.a. om, hvordan husholdningsaffald skal opbevares og hvordan affaldsrum skal indrettes.

 • Affaldssystemer

Læs mere: Kapitel 3 Affaldssystemer (§63 - §68)

Kapitel 4 Afløb

Kapitlet handler om forskellige muligheder for at aflede vand, f.eks. i forhold til hvordan regnvand bliver ledt væk fra taget af ens hus, drivhus, m.m. og om håndtering af spildevand.

 • Afløb
 • Generelt for afløbsinstallationer
 • Spildevand
 • Regnvand
 • Drænvand
 • Byggematerialer og produkter
 • Drift og vedligehold af afløbsinstallationer

Læs mere: Kapitel 4 Afløb (§69- §81)

Kapitel 5 Brand

Kapitlet handler f.eks. om hvilke materialer, der benyttes og hvor stor brandfaren er, for det som skal bygges.
Herunder er nogle af de overordnede emner: 

 • Sikkerhed ved brand
 • Anvendelseskategori og risikoklasse
 • Materialer, konstruktioner og bygningsdele
 • Brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr
 • Evakuering og redning af personer
 • Bærende konstruktioners brandmodstandsevne
 • Antændelse og brand- og røgspredning
 • Risiko for antændelse
 • Brand og røgspredning i rum, bygninger, grund m.m.
 • Funktionsafprøvning

Læs mere: Kapitel 5 Brand (§82 - §158)

Kapitel 6 Brugerbetjente anlæg

Kapitlet handler om fælles anlæg som affaldssystemer, betalingsautomater og lign., der skal være tilgængelige for alle.

 • Selvbetjenings- og brugerbetjente anlæg
 • Porttelefoner og tilkaldeanlæg

Læs mere: Kapitel 6 Brugerbetjente anlæg (§ 159- § 160)

Kapitel 7 Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder

Kapitlet handler om, hvordan du organiserer byggepladsen og sikre nærliggende konstruktioner, samt hvordan du skal undgå brandspredning, støjgener m.m.

 • Byggepladsen og udførelsen af byggearbejder

Læs mere: Kapitel 7 Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165)

Kapitel 8 Byggeret

I starten af ansøgningen skal du redegøre for, om du overholder byggeretten under emnet ”Byggeret og helhedsvurdering”.

I dette kapitel kan du læse om, hvordan du sikre at byggeriet overholder byggeretten, som f.eks. afstand til skel, højde m.m.  Hvis byggeriet ikke overholder byggeretten, skal Struer Kommune lave en helhedsvurdering.

Læs mere: Kapitel 8 Byggeret og helhedsvurdering (§166 - § 195)

Kapitel 9 Bygningens indretning

Kapitlet handler om, hvordan du sikrer, at indretningen opfylder de krav, der er. Det kan handle om at der skal være nok plads i et køkken til at kunne udføre køkkenarbejdet på en hensigtsmæssig måde, bredden på døre m.m.

 • Bygninger indretning
 • Indretning af boliger
 • Indretning af offentligt tilgængelige bygninger
 • Indretning af bygninger med arbejdspladser
 • Indretning af hoteller
 • Glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger

Læs mere: Kapitel 9 Bygningens indretning (§196 - § 241)

Kapitel 10 Elevatorer

Kapitlet handler om de krav, der er til en elevator, som sikrer, at brugerne ved egen hjælp kan komme til bygningens etager og funktioner m.m.

Læs mere: Kapitel 10 Elevatorer (§242 - §249)

Kapitel 11 Energiforbrug

Kapitlet handler om de krav, der er til bygninger, så man undgår unødigt energiforbrug.

 • Mindste krav til klimaskærm (vinduer)
 • Energirammer for boliger, andre bygninger m.m.
 • Energikrav ved ændret anvendelse, tilbygninger, ombygninger, udskiftning af bygningsdele
 • Renoveringsklasser for eksisterende bygninger
 • Sommerhuse, campinghytter og lignende ferieboliger
 • Midlertidige, flytbare pavilloner
 • Bygningsopvarmning

Læs mere: Kapitel 11 Energiforbrug (§250 - § 298)

Kapitel 12 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger

Kapitlet handler om, hvordan du sikrer, at der ikke opstår skader på personer og bygninger ved f.eks. brand og eksplosion, samt komforten for de, der opholder sig i bygningen.

 • Energiforsyningsanlæg i tilknytning til boliger
 • Brændeovne, masseovne og åbne fyringsanlæg
 • Centralvarmekedler, oliebrændere
 • Aftrækssystemer
 • Øvrige energiforsyningsanlæg: Solvarm-, solcelle-, køleanlæg og varmepumper

Læs mere: Kapitel 12 Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328)

Kapitel 13 Forureninger

Kapitlet handler om, at forureninger fra byggematerialer ikke må påvirke bygningers indeklima, så der opstår risiko for personers sundhed eller ubehag, samt at man skal sikre mod radon fra undergrunden.

 • Forurening
 • Forureninger fra undergrunden

Læs mere: Kapitel 13 Forureninger (§ 329 - § 333)

Kapitel 14 Fugt og vådrum

Kapitlet handler om de krav, der er, så fugt ikke skader personer eller bygninger.

 • Fugt
 • Vådrum

Læs mere: Kapitel 14 Fugt og vådrum (§ 334 - § 339)

Kapitel 15 Konstruktioner

Kapitlet handler om de krav, der er til konstruktioner og materialer, så der ikke sker skade på personer og bygninger, og at der ikke opstår risiko for personers sundhed m.m.

 • Projektering og udførelse
 • Særligt for beton-, stål-, træ-, murværk-, geoteknisk- og aluminiumskonstruktioner
 • Øvrige materialer og konstruktioner
 • Telte og lignende transportable konstruktioner
 • Stationære opbevaringssystemer
 • Tilskuertribuner
 • Undtagelser
 • Drift, kontrol og vedligehold

Læs mere: Kapitel 15 Konstruktioner (§ 340 - § 357)

Kapitel 16 Legepladser

Kapitlet handler om de krav, der er til legepladser ift. legepladsredskaber og underlag, der er lavet for at sikre, så få som muligt kommer til skade.

 • Legepladser m.v.
 • Legepladsredskaber- og underlag
 • Skateboardbaner, parkourredskaber, oppustelige legeredskaber, kunstige klatrevægge og motionsredskaber i det fri

Læs mere: Kapitel 16 Legepladser mv. (§ 358 - § 367)

Kapitel 17 Lydforhold

Kapitlet handler om de krav, der er for at sikre lyd- og støjforholdene, samt den dokumentation, der skal bruges ved færdigmelding af byggeriet.

 • Lydforhold
 • Boliger og andre bygninger til overnatning
 • Andre bygninger end boliger

Læs mere: Kapitel 17 Lydforhold (§ 368 - § 376)

Kapitel 18 Lys og udsyn

Kapitlet handler om de krav, der stilles til f.eks. hvor meget dagslys, der skal komme ind i rum/værelser, placering af vinduer m.m.

 • Lys og udsyn
 • Udsyn
 • Dagslys
 • Elektrisk belysning

Læs mere: Kapitel 18 Lys og udsyn (§ 377 - § 384)

Kapitel 19 Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg

Kapitlet handler om de krav, der er for at opretholde et tilfredsstillende indeklima i bygningen herunder fjernvarmeanlæg og køleanlæg. Også installationer til varmt vand er omfattet af kapitlet.

 • Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg
 • Generelt for installationer til varme- og køleanlæg
 • Energiforbrug

Læs mere: Kapitel 19 Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392)

Kapitel 20 Ubebygget arealer ved bebyggelse

Kapitlet handler om de krav, der er til arealer omkring byggeriet, da der kan være krav om parkering, opholdsarealer eller lignende.

 • Ubebyggede arealer ved bebyggelse
 • Opholdsarealer
 • Parkeringsarealer

Læs mere: Kapitel 20 Ubebyggede arealer ved bebyggelse (§ 393 - § 402)

Kapitel 21 Vand

Kapitlet handler om de krav, der er til f.eks. installation af vand.

 • Vand
 • Utætheder
 • Sikring af vandkvalitet
 • Koldt vand
 • Varmt vand
 • Energi- og vandforbrug
 • Byggematerialer og produktioner til vandinstallationer
 • Drift og vedligehold

Læs mere: Kapitel 21 Vand (§ 403 - § 419)

Kapitel 22 Ventilation

Kapitlet handler om de krav, der er til f.eks. ventilationssystemer for at sikre et godt indeklima.

 • Ventilation
 • Generelt for ventilationssystemer
 • Energikrav til ventilationssystemer
 • Ventilation i beboelsesbygninger
 • Ventilation af daginstitutioner og undervisningsrum
 • Ventilation af andre bygninger og rum
 • Kontrol, Drift og vedligehold

Læs mere: Kapitel 22 Ventilation (§ 420 - § 452)