Struer Kommune

Lokalplaner

En lokalplan er en plan der bestemmer hvad et område skal bruges til og fastsætter regler for bebyggelsen og anvendelse af arealer inden for planens område.

Lokalplanen er fleksibel og kan regulere en lang række forhold om anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier og arkitektonisk udformning af et område.

Lokalplaner består af en redegørelse, bestemmelser og kortbilag. Der er juridisk bindende bestemmelser om anvendelse, bebyggelsens placering og udseende, trafikforhold, ubebyggede arealer mv. Der er et eller flere kortbilag. Redegørelsen beskriver, hvordan planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området.

Planen giver grundejeren ret til at bebygge og anvende ejendommene i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse og så videre i strid med en lokalplan.

Desuden regulerer lokalplanen kun fremtidige forhold og giver dermed ikke grundejere handlepligt, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.
En lokalplan er gældende, indtil der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail