Landsbyfornyelsespuljen

Struer Kommune ønsker at bidrage til forskønnelsen af kommunens landsbyer og landområder. Dette kan vi gøre igennem puljen til landsbyfornyelse, som yder tilskud til nedrivning af nedslidte og tomme bygninger.

Landsbyfornyelsespuljen er en statslig og kommunal finansieret pulje, som yder støtte til udviklingsprojekter i byer under 4.000 indbyggere samt i det åbne land.

Struer Kommune prioriterer at anvende midlerne til nedrivning af nedslidte og faldefærdige bygninger, da kommunen stadig har en høj andel af disse rundt omkring i kommunen. Vi holder ansøgningsrunde hvert år, hvor du har mulighed for at søge om andel i puljen. Kommunen kan normalt prioritere 4-8 projekter i hver runde. Når ansøgningsrunden starter, vil du kunne finde ansøgningsskemaet her på siden. Sidste ansøgningsrunde var i foråret 2024.

Du kan søge om midler til nedrivning af ejendomme, der ligger udenfor Struer by. Der ydes både støtte til nedrivning af boliger og erhvervsbygninger. De indkomne ansøgninger bliver vurderet efter, om de kan støttes efter byfornyelseslovens krav for brug af puljemidlerne. Herefter træffes der en politisk beslutning om anvendelse og prioritering af midlerne.

Når kommunen har udvalgt de ejendomme der skal nedrives, tager det normalt 6-12 måneder før alle bygninger er nedrevet. Kommunen står for at udvælge den entreprenør der skal foretage nedrivningen gennem en licitationsproces.

 Struer Kommune prioriterer særligt nedrivning af:

  • Bygninger i dårlig stand, herunder nedslidte og faldefærdige bygninger
  • Bygninger der er synlige fra vej
  • Bygninger der skæmmer omgivelserne
  • Bygninger som ikke længere anvendes
  • Bygninger hvis placering kan få en ny gavnlig anvendelse

 Når man søger om støtte gælder følgende krav:

  • Ejendommen skal ligge i en landsby med mindre end 4000 indbyggere eller i det åbne land
  • Ejendommen kan både være bolig og erhverv
  • Nedrivningsarbejdet må ikke påbegyndes før kommunen giver svar på ansøgningen
  • Ved private ejer- og andelsboliger skal boligen bebos af ejer/andelshaver
  • Ejeren af bygningen må ikke efterfølgende opnå fortjeneste som direkte henhører fra støtten - F.eks. i forbindelse med salg
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail