Tilskud på privat børnepasning (dagplejer)

Her kan du læse om det tilskud til privat børnepasning i dagplejen.

Tilskud pr. 1. januar 2024

  • Dagpleje, 48 timer pr. uge – 6.125 kr. 
  • Dagpleje, 30 timer pr. uge (tilbud til forældre på barsels-/forældreorlov) – 4.000 kr.

Passes barnet under 30 timer pr. uge reduceres tilskuddet forholdsmæssigt til en fuldtidsplads.

Hvad er Frit valg-ordningen?
Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud.
Frit valg-ordningen indebærer, at forældrene indgår en aftale med en børnepasser eller en privat pasningsordning om pasning af barnet.
Tilskuddet kan altså ikke bruges til forældrenes egen pasning af barnet.

Hvem kan passes i Frit valg-ordningen?
I Struer Kommune omfatter frit valg-ordningen børn i alderen 24 uger og indtil 2 år og 11 måneder i forbindelse med børnehavestart, og som er berettiget til en plads i et dagtilbud (dvs. har været opskrevet mindst 2 måneder), har adgang til at søge tilskud efter Frit valg-ordningen. Det betyder, at også forældre, som har fået en plads i et dagtilbud kan meddele kommunen, at de i stedet ønsker at ansøge om et tilskud til at dække udgifterne til en privat ordning.

Forældrene kan ikke benytte tilskuddet til betaling for en plads i en puljeordning (puljeinstitution).

Der gives i ganske særlige tilfælde mulighed for tilskud til privat børnepasning samtidig med, at forældre for samme barn modtager barselsdagpenge eller orlovsydelse.

Hvis kommunen anser det for nødvendigt, at et barn skal optages i et kommunalt dagtilbud, fordi det skal have særlig hjælp af en slags, kan forældrene ikke benytte ordningen.

Tilskuddet udgør maksimalt kr. 5.890,-  pr. måned for en fuldtidsplads på 48 timer, svarende til en fuldtids plads i den Kommunale dagpleje. Udgør tiden pr. uge mindre end 48 timer, beregnes tilskuddet forholdsmæssigt (max. tilskuddet delt med 48 og ganget med den aftalte tid). Forældrebetalingen skal dog som minimum udgøre 25% af de faktiske udgifter.

Børn, der passes i frit valg-ordningen er omfattet af reglerne om søskendetilskud. Søskendetilskuddet fastsættes til 85% af søskendetilskuddet af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Børn, der passes i frit valg-ordningen er IKKE omfattet af reglerne om fripladstilskud.

Der skal hver måned fremsendes dokumentation for betaling til den private børnepasser, inden tilskuddet kan udbetales.

Tilskuddet udbetales sidste gang for den måned, hvori retten til tilskuddet ophører (dvs. senest i måneden før barnet fylder 2 år og 11 måneder).

Kontakt

Pladsanvisningen

T: 96 84 84 93

Hvis du har spørgsmål om indskrivning til institution, betaling eller takster for SFO og dagtilbud.

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)