Kombinationsplads

Læs mere om retningslinjer for kombinationstilbud i dagtilbud i Struer kommune for forældre og enlige forsørgere med et dokumenteret arbejdsbetinget behov.

Retningslinjer for kombinationstilbud i dagtilbud i Struer kommune for forældre og enlige forsørgere med et dokumenteret arbejdsbetinget behov

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, der har et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes åbningstid. Barnet kan derved få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager tilskud til fleksibel pasning.

Dagtilbud dækker her både kommunale og private institutioner samt kommunal dagpleje og privat børnepasningsordning. Endvidere er kombinationstilbuddet omfattet af reglerne om plads over kommunegrænser. Forældre har derfor mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud i anden kommune som en del af et kombinationstilbud.

Hvis et barn er optaget i et dagtilbud, og forældrene søger og er berettiget til et kombinationstilbud til barnet, vil det være det dagtilbud, som barnet er optaget i, kombinationstilbuddet skal tilbydes.

Perioden, hvor forældre har ret til et kombinationstilbud, skal påbegyndes d. 1. eller d. 16. i en måned og tilsvarende ophøre den sidste hverdag eller d. 15. i en måned.

Hvem er berettiget til et kombinationstilbud?
Kombinationstilbuddet tilbydes til forældre med børn i alderen 26 uger og indtil skolestart, der har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov.

Kombinationstilbuddet gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud.

Kombinationstilbuddet

Tilbuddet må ikke overstige dagtilbuddenes samlede ugentlige åbningstid. I Struer kommune er den ugentlige åbningstid i vuggestue og børnehave på 50-55 timer og i dagplejen er denne 48 timer.

Behovet for fleksibel pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit og dermed kan den maksimale tid i daginstitutionen maksimalt udgøre 45 timer og i dagplejen maksimalt 38 timer.

Omfanget af tidsforbruget af deltidspladsen i dagtilbuddet og i den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4 uger.

Hvis Pladsanvisningen bliver oplyst om, at der mere end 3 gange er gjort brug af deltidspladsen i flere timer, end man er berettiget til, opsiges kombinationstilbuddet.

Fleksibel børnepasning

Den fleksible børnepasser skal godkendes af kommunen, hvilket blandt andet medfører, at der skal fremvises en børneattest. Retningslinjerne er de samme som ved godkendelse af en privat børnepasningsordning.

Den fleksible børnepasser skal kunne dokumentere at besidde danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Der kan i den forbindelse kræves dokumentation for gennemført 9. klasseprøve i dansk eller tilsvarende niveau.

Det er et krav, at den fleksible pasning tilrettelægges så der er mulighed for at børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Den fleksible pasning skal i forlængelse heraf være bidragende til at børns selvstændighed udvikles, at deres evner til at indgå i forpligtende fællesskaber udvikles, samt sikre deres samhørighed og integration i det danske samfund.

Den fleksible børnepasser skal være fyldt 18 år. Forældrene bestemmer selv, hvem de ansætter som fleksibel børnepasser, der ydes dog ikke tilskud til pasning af egne børn, og ordningen kan ikke benyttes til aflønning af en au pair.

En fleksibel pasningsordning skal i alle offentlige henseender alene anvende betegnelsen ”fleksibel pasningsordning”.

Hvis den fleksible børnepasser bliver syg, er det udelukkende forældrenes ansvar selv at sørge for pasning af barnet.
Forældre, der ansætter en fleksibel børnepasser i eget hjem, er arbejdsgivere og skal dermed have et CVR-nummer. Det indebærer yderligere, at man er forpligtet til at indberette ATP, tegne arbejdsskadeforsikring, udbetale feriepenge mv. Forældre udbetaler selv løn til den fleksible børnepasser.

Ansøgning om kombinationstilbud

Ansøgning om kombinationstilbud skal indgives til Struer Kommune Pladsanvisningen senest 1 måned før, der ønskes at gøre brug af et kombinationstilbud. Du skal ansøge om kombinationstilbuddet på borger.dk

Begge forældre eller en enlig forsøger skal have et arbejdsbetinget dokumenteret behov for pasning udenfor dagtilbuddets almindelige åbningstid. Dokumentation kan bestå i arbejdsgiver underskrevet dokument, der dokumenterer arbejdstid uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid. Dette dokumenterede behov skal sendes sammen med ansøgningen. Pladsanvisningen kan løbende foretage stikprøver i forhold til dokumentationen.

Ønsker forældre bosiddende i Struer Kommune en deltidsplads i en privat institution, en privat børnepasningsordning eller i et tilbud i en anden kommune skal forældrene ansøge Struer Kommune senest 2 måneder før deltidspladsen

Tilsyn

Struer Kommune fører tilsyn med den fleksible pasningsordning.

Kontakt

Børn & Unge

T: 96 84 85 55

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)