Billeder fra Lydens By

Oplev Lydens By og et udsnit af de skønne aktiviteter, Struer og omegn byder på, gennem det fine billedgalleri her på siden.

Hjerm Kalkgrube

Fra slutningen af 1800-tallet frem til 1956 var der en aktiv kalkmine i Hjerm. I december 2013 genåbnede den i et samarbejde mellem ejer Christian Refsgaard og Thise Mejeri, der i dag bruger Hjerm Kalkgrube til lagring af blandt andet Rav Ost, Jens Langkniv, Fuldmåneost og Grubelagret Vesterhavsost.

Det er en helt særlig oplevelse at træde ind i den gamle kalkmine i Hjerm, hvor der er meget specielle aftegninger på væggene og helt op til toppen af hvælvingerne. Parallelle, men skrå lag, hvide og sorte, kalk og flint. Geologerne kalder det smukke stribede baggrundstapet for en ”klimastregkode”, hvor hvert lag repræsenterer en klimatisk periode på op til 100.000 år. Inde i kalkgruben er der 22 lag, svarende til aflejringer gennem 2,2 millioner år.

Udover 150 ton ost kan man også finde en koloni af flagermus i kalkgruben. Inden åbningen af det underjordiske ostelager indgik Thise Mejeri i et samarbejde med Struer Kommune, borgerne i Hjerm, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks førende flagermusekspert Hans Jørgen Degn for at sikre flagermusenes behov for et sikkert sted til vinterhi. Der blev derfor opført en mur tværs gennem minen, og flagermusenes afdeling blev indrettet på en måde, som på optimal vis tilgodeser deres behov.

Ab den späten 1800er Jahren bis 1956 befand sich in Hjerm eine aktive Kalkmine. Im Dezember 2013 wurde sie im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Eigentümer Christian Refsgaard und der Molkerei Thise Mejeri wiedereröffnet, die heute die Kalkgrube Hjerm nutzt, um Käse-Produkte wie Rav Ost, Jens Langkniv, Fuldmåneost und den in der Grube gelagerten Vesterhavsost zu lagern.

Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, die alte Kalkmine in Hjerm zu betreten, wo es sehr spezielle Markierungen an den Wänden und bis hinauf zu den Gewölben gibt. Parallele, aber schräge Schichten, weiß und schwarz, Kalk und Feuerstein. Geologen nennen den schönen gestreiften Hintergrund einen „Klima-Barcode“. Dabei repräsentiert jede Schicht eine klimatische Periode von bis zu 100.000 Jahren. Im Inneren der Kalksteingrube gibt es 22 Schichten, die Ablagerungen aus 2,2 Millionen Jahren entsprechen.

Neben 150 Tonnen Käse befindet sich in dem Kalksteinbruch auch eine Fledermauskolonie. Vor der Eröffnung des unterirdischen Käselagers arbeitete die Molkerei Thise mit der Gemeinde Struer, den Bürgern von Hjerm, der Dänischen Gesellschaft für Naturschutz und Dänemarks führendem Fledermausexperten Hans Jørgen Degn zusammen, um die Bedürfnisse der Fledermäuse nach einem sicheren Ort für den Winterschlaf zu erfüllen. Daher wurde eine Mauer quer durch die Mine gebaut, um die Fledermäuse so unterzubringen, wie es ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

There was an active limestone mine in Hjerm from the last part of the 19th century until 1956. In December 2013, it reopened in a collaboration between owner Christian Refsgaard and dairy company Thise Mejeri, which today uses Hjerm Kalkgrube to store Rav Ost, Jens Langkniv, Fuldmåneost, and other cheeses.

It is a very special experience to step into the old limestone mine in Hjerm, where there are very special markings on the walls and all the way up to the top of the vaults. Parallel, but diagonal layers in white and black, lime and flint. Geologists call the beautiful striped wallpaper a "climate barcode", where each layer represents a climate period of up to 100,000 years. Inside the mine there are 22 layers, corresponding to deposits over 2.2 million years.

In addition to 150 tons of cheese, you can also find a colony of bats in the former lime mine. Before the opening of the underground cheese warehouse, Thise Mejeri entered into a collaboration with Struer Municipality, the citizens of Hjerm, the Danish Society for Nature Conservation, and Denmark's leading bat expert, Hans Jørgen Degn, to ensure the bats a safe place for their winter hibernation. A wall was therefore built across the mine, so that the bats' hibernation space was arranged in a way that met their needs.

Struer Sejlklub

100 Sømil i Fjorden, Fjordfræseren og VM i H-båd er blandt de begivenheder, der arrangeres af medlemmerne af Struer Sejlklub. Særligt konkurrencer for H-båd er blevet en fast tradition i Struer. Her har man i senere år udover verdensmesterskaberne, der trækker sejlere fra hele Nordeuropa, også kunnet opleve Danmarksmesterskaber og de nordiske mesterskaber.

Bogstavet H i bådklassens navn hænger for øvrigt ikke sammen med andre bogstavkategorier for både. H er nemlig en forkortelse for Hestia, der i den græske mytologi er datter af Kronos og dermed en af de olympiske guder. Derudover er hun også gudinde for ildstedet, som holdt ilden tændt ved Olympen, og hun er hjemmets og familiens beskytter. H-båden er blevet beskrevet som ”en rigtig sejlbåd”. En bådtype, der både kan sejle race og bruges som en båd for hele familien.

Struer Sejlklub har været aktiv i næsten 100 år og råder over 29 joller af forskellige typer, som udlånes til klubbens medlemmer, der holder til i klubhuset på Struer Havn. Her kan man finde omkring 400 medlemmer inklusiv en aktiv ungdomsafdeling.

https://struersejlklub.dk/

100 Seemeilen im Fjord, der Fjord Fräser und die WM im H-Boot gehören zu den Veranstaltungen, die von den Mitgliedern des Segelclubs Struer organisiert werden. Besonders die Wettbewerbe für H-Boote sind in Struer zur Tradition geworden. In den letzten Jahren wurden hier nicht nur die Weltmeisterschaften, die Segler aus ganz Nordeuropa anziehen, sondern auch die dänischen und nordischen Meisterschaften ausgetragen.

Der Buchstabe H im Namen der Bootsklasse steht in keinem Zusammenhang mit anderen Buchstabenkategorien für Boote. H ist eine Abkürzung für Hestia, die Tochter von Kronos in der griechischen Mythologie und damit eine der olympischen Gottheiten. Darüber hinaus ist sie auch die Göttin des Herdes, die den Herd im Olymp am Leuchten hielt, und sie ist die Beschützerin des Hauses und der Familie. Das H-Boot wurde als „ein echtes Segelboot“ beschrieben. Dieser Bootstyp kann sowohl als Renn- als auch als Familienboot genutzt werden.

Der Segelclub Struer ist seit fast 100 Jahren aktiv und verfügt über 29 Jollen verschiedener Typen, die an Vereinsmitglieder ausgeliehen werden, die im Clubhaus im Hafen von Struer wohnen. Hier treffen Sie auf etwa 400 Mitglieder, darunter eine aktive Jugendgruppe.

https://struersejlklub.dk/

100 Sea Miles in the Fjord, Fjordfræseren, and the H-boat World Cup are among the events organized by the members of Struer Sejlklub. Especially competitions for H-boat have become a permanent tradition in Struer. In recent years, in addition to the world championships, which draw sailors from all over Northern Europe, it has also been possible to experience the Danish championships and the Nordic championships.

The letter H in the name of the boat class is not associated with other letter categories for boats. H is an abbreviation for Hestia, who in Greek mythology is the daughter of Cronos and thus one of the Olympic gods. In addition, she is also the goddess of the fireplace, who kept the fire lit by Olympus, and she is the protector of the home and family. The H-boat has been described as "a real sailing boat". A type of boat that can both sail races and be used as a boat for the whole family.

Struer Sejlklub has been active for almost 100 years and has 29 dinghies of various types, which are lent to club members who meet in the clubhouse at Struer Harbor. Here you can find about 400 members including an active youth department.

https://struersejlklub.dk/

Vil du med ombord på et af sejlskibene? Lyt med her:

Struer Museum

Struer Museum blev grundlagt af forfatter Johannes Buchholtz, og museet slog for første gang dørene op for besøgende i 1930. Efter Johannes' kone Olga døde i 1957 blev deres hus en del af Struer Museum, og det autentiske kunstnerhjem er stadig i dag en perle, som museets gæster kan opleve. I 2008 blev Struer Museum ombygget og udvidet blandt andet med den underjordiske pyramide, som i dag rummer museets store Bang & Olufsen-udstilling. Museet indeholder også udstillingen Lyduniverset, hvor hele familien gennem leg, konkurrencer og eksperimenter kan lære om lyd og teknik.


Limfjordsforfatteren Johannes Buchholtz' hus står præcist som dengang, hvor Johannes og hans kone Olga levede. I huset kom hele Danmarks kulturelite af forfattere, kunstnere og skuespillere i 1920'erne og 1930'erne. Huset indeholder også en stor samling af malerier – Limfjorden og særligt naturen omkring Toftum tiltrak nemlig mange kendte malere. Et udvalg af malerier og fortællinger om Toftum-kolonien er udstillet på museet.

https://www.struermuseum.dk/

Das Struer Museum wurde von dem Schriftsteller Johannes Buchholtz gegründet und öffnete 1930 erstmals seine Türen für Besucher. Als Johannes' Frau Olga 1957 starb, wurde ihr Haus Teil des Museums Struer, und das authentische Künstlerhaus ist immer noch ein wahres Juwel für die Museumsbesucher. Im Jahr 2008 wurde das Struer Museum umgebaut und erweitert, einschließlich der unterirdischen Pyramide, in der heute die große Bang & Olufsen Ausstellung des Museums untergebracht ist. Das Museum beherbergt auch die Ausstellung Lyduniverset (Das Klanguniversum), in der die ganze Familie bei Spielen, Wettbewerben und Experimenten etwas über Klang und Technologie lernen kann.


Das Haus des Limfjord-Autors Johannes Buchholtz, das noch genau so steht wie zu der Zeit, als Johannes und seine Frau Olga dort lebten. In den 1920er und 1930er Jahren beherbergte das Haus die gesamte kulturelle Elite Dänemarks aus Schriftstellern, Künstlern und Schauspielern. Das Haus verfügt auch über eine große Gemäldesammlung – der Limfjord und insbesondere die Natur um Toftum haben in der Vergangenheit viele berühmte Maler angezogen. Eine Auswahl von Gemälden und Geschichten über die Toftum-Kolonie sind im Museum ausgestellt.

https://www.struermuseum.dk/de

Struer Museum was founded by author Johannes Buchholtz, and the museum first opened its doors to visitors in 1930. After Johannes' wife Olga died in 1957, their house became part of Struer Museum. The house is open to museum guests, and the artist's home is still a gem today. In 2008, Struer Museum was rebuilt and expanded with, among other things, the underground pyramid, which today houses the museum's large Bang & Olufsen exhibition. The museum also contains the exhibition The Sound Universe, where the whole family can learn about sound and technology through games, competitions, and experiments.

The author Johannes Buchholtz's house stands preserved exactly as it did when Johannes and his wife Olga lived. The house was a gathering point for the whole of Denmark's cultural elite of writers, artists, and actors in the 1920s and 1930s. The house also contains a large collection of paintings of the Limfjord and especially the nature around Toftum used to attract many well-known painters. A selection of paintings and stories about the Toftum colony are also on display at the museum.

https://www.struermuseum.dk/en

Komponisten og lydkunsteren Hans Sydow har fra 2019 – 2020 indsamlet en række fortællinger. Det samlede værk, som findes langs den lokale vandrerute ‘Vandrenålen’, består af historier fra 20 lokationer, med 80 fortællere og mere end 300 lyderindringer.

Bucholz' hus er ekstremt velbevaret - selv planterne i huset er aflæggere af de originale blomster:

Historierne fra vandreruten kommer fremover til at indgå i projektet: AT HØRE TIL. Sammen med de eksisterende fortællinger indsamler vi nye historier fra Nordvestjysk Fjordkultur, Veteran­bilklubben Nordvestjysk Autogalleri og Venøsundfærgen. Det er hverdagserindringer om det vi har til fælles, uanset hvem 
vi er og hvor vi kommer fra.

AT HØRE TIL skaber sammenhæng mellem podcastmediet, bibliotekernes formidlingstradition og involvering af nye målgrupper. Midlet er, at koble den enkelte borgers fortælling med lignende historier fra litteraturen og lokalarkiverne. Koblingen sker igennem soundwalks, podcasts, biblioteker og lokalarkiver.


AT HØRE TIL realiseres af komponist Hans Sydow i samarbejde Syddjurs Bibliotek Favrskov Bibliotek, Norddjurs Bibliotek, Struer Bibliotek og Silkeborg Bibliotek med støtte fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Skoler i Struer Kommune

Der er syv forskellige folkeskoler fordelt rundt om i Struer Kommune samt to friskoler, fire efterskoler og Struer Statsgymnasium, der tilbyder en lang række ungdomsuddannelser. Derudover kan man også finde et skolehjem, en ungdomsskole, en højskole og en fri fagskole i Struer Kommune.

Da Struer Kommune ønsker at styrke sin profil som Lydens By og fastholde en identitet, der sætter kommunen på landkortet som et attraktivt sted med fokus på turist-, erhvervs- og kulturlivet, er der tæt samarbejde mellem folkeskolerne og initiativer under Lydens By. Det kan være alt fra, at eleverne har gratis adgang til Struer Skøjtebane til undervisning i lyd og lydkunst hos Sound Art Lab. Lydens By har desuden en ambition om, at alle kommunens elever undervises i lyd på alle skoletrin.

Folkeskolernes betydning for Struer Kommune kan ikke overvurderes, og det er særlig tydeligt i Langhøj. Der har været beboelse i Langhøj-området i mere end 1000 år, hvilket de mange gravhøje i landskabet bevidner. Men betegnelsen Langhøj opstod først, da man besluttede at bygge en ny centralskole til områdets børn, hvilket førte til indvielsen af Langhøjskolen i 1968.

Es gibt sieben verschiedene Grundschulen in der Gemeinde Struer sowie zwei Privatschulen, vier weiterführende Schulen und das Struer Statsgymnasium, das ein breites Spektrum an weiterführenden Schulen anbietet. Darüber hinaus finden Sie in der Gemeinde Struer ein Schulheim, eine Jugendschule, eine Volkshochschule und eine freie Berufsschule.

Da die Gemeinde Struer ihr Profil als Stadt des Klangs stärken und eine Identität bewahren möchte, die die Gemeinde als attraktiven Ort mit Schwerpunkt auf Tourismus, Wirtschaft und Kultur ausweist, gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen Grundschulen und Initiativen im Rahmen der Stadt des Klangs. Das kann alles sein, vom freien Zugang der Schüler zum Eislaufplatz Struer bis zum Unterricht in Klang und Klangkunst im Sound Art Lab. Die Stadt des Klangs hat auch das Ziel, dass alle Schüler in der Gemeinde auf allen Schulstufen in Ton und Klang unterrichtet werden.

Die Bedeutung der Grundschulen für die Gemeinde Struer kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, was besonders in Langhøj deutlich wird. Das Gebiet von Langhøj ist seit mehr als 1.000 Jahren bewohnt, wie die vielen Grabhügel in der Landschaft bezeugen. Der Name Langhøj entstand jedoch erst, als beschlossen wurde, eine neue zentrale Schule für die Kinder der Gegend zu bauen, was 1968 zur Einweihung der Langhøjskolen führte.

There are seven different primary and lower secondary schools around Struer Municipality as well as two independent schools, four continuation schools, and Struer Statsgymnasium, which offers a wide range of upper secondary education. In addition, you can also find a school home, a secondary school, a folk high school, and a free vocational school in Struer Municipality.

As Struer Municipality wants to strengthen its profile as the City of Sound and maintain an identity that puts the municipality on the map as an attractive place with a focus on tourists, business, and cultural life, there is close cooperation between primary schools and initiatives under the City of Sound agenda. It can be anything from students having free access to the Struer Ice Skating Rink to classes on sound studies and sound art at Sound Art Lab. The City of Sound also has an ambition that all the municipality's pupils are taught about sound at all school levels.

The importance of primary and lower secondary schools for Struer Municipality cannot be overestimated, and this is particularly clear in Langhøj. There has been habitation in the Langhøj area for more than 1,000 years, as evidenced by the many burial mounds in the landscape. But the name Langhøj did not appear until it was decided to build a new central school for the area's children, which led to the inauguration of Langhøjskolen in 1968.

Lyd er et fantastisk greb i undervisningen, og i Struer kommune arbejdes der også med lyd i skolerne - eksempelvis gennem lydfortællinger. Her kan du høre en humoristisk lydfortælling produceret af en 5. klasse:

Et dykkerparadis

Det er smukt at sejle på Limfjorden, og dejligt at bade ved de mange skønne strande. Men for mange både lokale og turister er der ikke noget bedre end at komme under overfladen og udnytte alle kommunens mange muligheder for spændende dyk i Limfjorden.

De mest populære og nærmeste steder er Oddesund, Venø og Odby. Særligt Odby er interessant, fordi man her kan finde en fortidskalkgrund med masser af liv. Her ses ofte troldhummer, men der er masser af andet liv. Krabber, sønilliker, søanemoner og meget andet. Er man interesseret i at fange sin egen aftensmad, bør man overveje en tur til Venø. Her finder man gode muligheder for at fange hummer, og den dygtige fridykker kan også fange fine store multer.

Ønsker man et fællesskab omkring dykning, kan man finde det i Dykkerklubben Blæksprutten, der både træner i Struer Svømmehal to gange om ugen og står for undervisning. Danmarks hyggeligste dykkerklub har omkring 80 medlemmer og arrangerer naturligvis også dykkerture for medlemmerne, der ofte dykker i Limfjorden og i Vesterhavet.

 

Es ist herrlich, auf dem Limfjord zu segeln und an den vielen schönen Stränden zu baden. Für viele Einheimische und Touristen gibt es jedoch nichts Besseres, als unter die Wasseroberfläche zu tauchen und die vielen Möglichkeiten für spannende Tauchgänge im Limfjord zu nutzen.

Die beliebtesten und nächstgelegenen Orte sind Oddesund, Venø und Odby. Odby ist besonders interessant, weil man hier ein prähistorisches Kreidebett mit viel Leben findet. Hummer sind hier häufig zu sehen, aber es gibt auch jede Menge Krabben, Sonnenlilien, Seeanemonen und vieles mehr. Wenn Sie Ihr eigenes Abendessen fangen möchten, sollten Sie einen Ausflug nach Venø in Betracht ziehen. Hier gibt es gute Möglichkeiten, Hummer zu fangen, und der geübte Freitaucher kann auch schöne große Meeräschen fangen.

Wenn Sie eine Tauchgemeinschaft suchen, finden Sie diese im Tauchclub Blæksprutten, der zweimal wöchentlich im Schwimmbad von Struer trainiert und Unterricht anbietet. Der freundlichste Tauchclub Dänemarks hat rund 80 Mitglieder und organisiert natürlich auch Tauchausflüge für seine Mitglieder, die oft im Limfjord und in der Nordsee tauchen.

It is beautiful to sail on the Limfjord, and nice to visit the many beautiful beaches. But for many locals and tourists alike, there is nothing better than getting below the surface and taking advantage of all the many opportunities for exciting dives in the Limfjord.

The most popular and closest places are Oddesund, Venø, and Odby. Odby in particular is interesting, because here you can find a limestone site with lots of life. Lobsters are often seen here, but there is plenty of other life. Crabs, carnations, sea anemones, and much more. If you are interested in catching your own dinner, you should consider a trip to Venø. Here, the opportunities to catch lobster are good, and here the skilled freediver can also catch large, tasty mullets.

If you want a community around diving, you can find it in Dykkerklubben Blæksprutten, which both trains in Struer Swimming Hall twice a week and has diving courses. Denmark's nicest diving club has around 80 members and of course also arranges diving trips for its members, who often dive in the Limfjord and in the North Sea.

Picnic på Plænen

I 2012 fik Thyholm et nyt spillested ved navn Høloftet, hvor blandingen af intime koncerter og god mad har gjort, at folk flokker til, når nogle af landets bedste sangskrivere benytter sig af muligheden for at komme helt tæt på publikum.

Høloftet er et lysende eksempel på lysten til at skabe nyt i Struer Kommune, og også den opbakning man kan finde blandt lokalbefolkningen, når man skaber noget unikt. En opbakning, der også var der, da Høloftet i august 2020 lancerede koncertrækken Picnic på Plænen.

Midt under Covid-19 pandemien rykkede spillestedet scenen ud i det fri, så man kunne samle sine gæster til fællesspisning og musik under åben himmel i stedet for at lukke Høloftet ned. Der var stor opbakning i musikmiljøet til det nye tiltag, og en lang række store danske navne fik sommeren igennem lov til at optræde foran et oplagt publikum, mens de fra scenen kunne se solen gå ned over Nissum Bredning.

Det nye initiativ skulle vise sig at være en kæmpe succes med både udsolgte koncerter og en indstilling til prisen ‘’Årets Danske Live-initiativ’’, da musikmagasinet GAFFA havde sin årlige prisuddeling. Picnic på Plænen er efterfølgende blevet gentaget i både 2021 og 2022.

https://hoeloftet.dk/

Im Jahr 2012 bekam Thyholm einen neuen Veranstaltungsort namens Høloftet, wo die Mischung aus intimen Konzerten und gutem Essen die Leute in Scharen herbeiströmen lässt, während einige der besten Songwriter des Landes die Gelegenheit nutzen, sich dem Publikum zu nähern.

Høloftet ist ein leuchtendes Beispiel für den Wunsch, in der Kommune Struer etwas Neues zu schaffen, und auch für die Unterstützung, die man bei der lokalen Bevölkerung finden kann, wenn man etwas Einzigartiges kreiert. Eine Unterstützung, die ebenfalls vorhanden war, als Høloftet im August 2020 die Konzertreihe Picnic på Plænen ins Leben rief.

Mitten in der Covid-19-Pandemie verlegte der Veranstaltungsort die Bühne nach draußen, um die Gäste zu einem gemeinsamen Essen und Musik unter freiem Himmel zu versammeln, anstatt Høloftet zu schließen. Die neue Initiative fand in der Musikszene große Unterstützung, und eine Reihe großer dänischer Namen durften vor einem ausverkauften Publikum auftreten, während sie von der Bühne aus den Sonnenuntergang über Nissum Bredning beobachteten.

Die neue Initiative erwies sich als großer Erfolg mit ausverkauften Konzerten und einer Nominierung für die „Dänische Live-Initiative des Jahres“, als das Musikmagazin GAFFA seine jährliche Preisverleihung abhielt. Picnic på Plænen wurde danach sowohl in 2021 als auch in 2022 wiederholt.

https://hoeloftet.dk/

In 2012, Thyholm got a new venue called Høloftet, where the mix of intimate concerts and good food has made the audience flock to the venue, when some of the country's best songwriters take advantage of the opportunity to get close to their audience.

Høloftet is a shining example of the desire to create something new in Struer Municipality, and the support you can find among the locals, when you create something unique. A support that could also be felt, when Høloftet in August 2020 launched the concert series Picnic på Plænen (Picnic on the Lawn).

In the middle of the Covid-19 pandemic, the venue moved the stage out into the open, where they could gather their guests for communal dining and music outside instead of shutting down Høloftet. There was great support in the music community for the new initiative, and a large number of big Danish acts visited throughout the summer to perform in front of a captive audience, while the bands could watch the sun go down over Nissum Bredning from the stage.

The new initiative should prove to be a huge success with both sold-out concerts and a nomination for the award "Danish Live Initiative of the Year", when the music magazine GAFFA had its annual award ceremony. Picnic på Plænen has subsequently been repeated in both 2021 and 2022.

https://hoeloftet.dk/

Bag Høloftet og Picnic på Plænen er den passionerede Bent Hargaard. Lyt til hans begejstring her:

 

Oddesundbroen

Oddesundbroen er en vej- og jernbaneforbindelse over farvandet Oddesund, der er beliggende i den vestlige del af Limfjorden. Broen forbinder fastlandet med øen Thyholm og har en samlet længde på 472 meter og en bredde på 15 meter.

Forbindelsen over Oddesund har historisk været den vigtigste forbindelse mellem Thy og Jylland. I den tidlige middelalder fik denne forbindelse dog mindre betydning, da Agger Tange og Harboøre Tange udgjorde en samlet tange, og dermed skabte en landfast forbindelse mellem Thy og Jylland. Efter gennembruddet af Agger Tange i 1825 blev forbindelsen atter vigtig, og derfor opstod der et behov for etablering af bedre havneforhold til nye færger, der kunne klare den voksende trafik.

Indvielsen af Oddesundbroen blev gennemført den 15. maj 1938 af Kong Christian 10., der efterfølgende kørte over broen i en salonvogn. Under 2. verdenskrig opførte den tyske besættelsesmagt bunkere ved broen på grund af dens strategiske beliggenhed. Der blev opført en række bunkeranlæg i 1941 – 1943 samt antiluftskyts.
I dag er der indrettet et museum i én af bunkerne på den nordlige side af sundet, hvor man også finder Oddesundtårnet og kunsthallen Regelbau 411.

Die Oddesundbrücke ist eine Straßen- und Eisenbahnverbindung über den Oddesund, der im westlichen Teil des Limfjords liegt. Die Brücke verbindet das Festland mit der Insel Thyholm und hat eine Gesamtlänge von 472 Metern und eine Breite von 15 Metern.

Die Verbindung über Oddesund ist seit jeher die wichtigste Verbindung zwischen Thy und Jütland. Im frühen Mittelalter verlor diese Verbindung jedoch an Bedeutung, da Agger Tange und Harboøre Tange eine einheitliche Landzunge bildeten und damit eine Landverbindung zwischen Thy und Jütland herstellten. Nach dem Durchbruch der Landenge Agger im Jahr 1825 wurde die Verbindung wieder wichtig, und es bestand daher die Notwendigkeit, bessere Hafenbedingungen für neue Fähren zu schaffen, die den wachsenden Verkehr bewältigen konnten.

Die Einweihung der Oddesundbrücke wurde am 15. Mai 1938 von König Christian X. vorgenommen, der anschließend in einer Limousine über die Brücke fuhr. Während des 2. Weltkriegs bauten die deutschen Besatzer wegen der strategischen Lage Bunker an der Brücke. In den Jahren 1941–1943 wurden eine Reihe von Bunkern sowie Flugabwehrkanonen gebaut. Heute ist in einem der Bunker auf der Nordseite der Meerenge ein Museum untergebracht, das auch den Oddesundturm und die Kunstgalerie Regelbau 411 beherbergt.

The Oddesund Bridge is a road and railway connection across the waters of Oddesund, which is found in the western part of the Limfjord. The bridge connects the mainland with the island of Thyholm and has a total length of 472 meters and a width of 15 meters.

The connection across Oddesund has historically been the most important connection with Thy and Jutland. In the early Middle Ages, however, this connection became less important, as Agger Tange and Harboøre Tange formed a single panhandle, and thus created a landlocked connection with Thy and Jutland. After the breakthrough of Agger Tange in 1825, the connection became important again, and therefore a need arose for the establishment of better port conditions for new ferries that could cope with the growing traffic.

The inauguration of the Oddesund Bridge was completed on May 15th, 1938, by King Christian X, who subsequently drove over the bridge in a saloon carriage. During World War II, the German occupying forces built bunkers by the bridge due to its strategic location. Several bunker facilities were built in 1941 - 1943 as well as anti-aircraft guns.

Today, a museum has been set up in one of the bunkers on the north side of the strait, where you will also find the Oddesund Tower and the contemporary art gallery Regelbau 411.

Komponisten og lydkunsteren Hans Sydow har fra 2019 – 2020 indsamlet en række fortællinger. Det samlede værk, som findes langs den lokale vandrerute ‘Vandrenålen’, består af historier fra 20 lokationer, med 80 fortællere og mere end 300 lyderindringer.

Her lan du høre Kjeld fortælle bådenes færden under broen:

 

Historierne fra vandreruten kommer fremover til at indgå i projektet: AT HØRE TIL. Sammen med de eksisterende fortællinger indsamler vi nye historier fra Nordvestjysk Fjordkultur, Veteran­bilklubben Nordvestjysk Autogalleri og Venøsundfærgen. Det er hverdagserindringer om det vi har til fælles, uanset hvem 
vi er og hvor vi kommer fra.

AT HØRE TIL skaber sammenhæng mellem podcastmediet, bibliotekernes formidlingstradition og involvering af nye målgrupper. Midlet er, at koble den enkelte borgers fortælling med lignende historier fra litteraturen og lokalarkiverne. Koblingen sker igennem soundwalks, podcasts, biblioteker og lokalarkiver.


AT HØRE TIL realiseres af komponist Hans Sydow i samarbejde Syddjurs Bibliotek Favrskov Bibliotek, Norddjurs Bibliotek, Struer Bibliotek og Silkeborg Bibliotek med støtte fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Erhvervsliv i Struer Kommune

Bang & Olufsen, Harman - Samsung og de mange iværksættervirksomheder fra lydbranchen fylder rigtig meget i fortællingen om Lydens By. Det er der god grund til - og mange virksomheder er udsprunget af denne styrkeposition, eller er blevet underleverandører med fokus på design, elektronik, softwareudvikling og materialeforarbejdning.

Men Struer Kommune har mange andre virksomhedsområder, der beskæftiger tusindvis af mennesker og blandt de største er landbruget, byggesektoren og fødevareindustrien.

Mere end hver femte ansatte i den private sektor er ansat indenfor området ”bygge/bolig”, der inkluderer virksomheder som Hvidbjerg Vinduet A/S og Martin Munkebo A/S (billedet). Sidstnævnte er en sprøjtestøbningsvirksomhed, der laver produkter i plastik. Selvom store dele af produktionen foregår ved hjælp af robotter, har virksomheden alligevel omkring 80 ansatte. 

De lokale fødevarer fylder også meget. Udover en afdeling af Jensens Food, finder man også Humlum A/S, der er landets største producent af tarteletter og Struer Brød, der fremstiller morgenmadsprodukter. Derudover er der Johs. Jensen Fiske- & Muslingeexport og Venø Seafood som leverer henholdsvis de bedste muslinger og østers fra Limfjorden til eksport og internationalt kendte gourmetrestauranter.

Unternehmen wie Bang & Olufsen, Harman-Samsung und die vielen Startups in der Audiobranche sind natürlich ein sehr wichtiger Teil der Geschichte der Stadt des Klangs. Dafür gibt es gute Gründe – und viele Unternehmen sind aus dieser Kompetenz heraus gewachsen oder haben sich zu Zulieferern entwickelt, die sich auf Design, Elektronik, Softwareentwicklung und Materialverarbeitung konzentrieren.

Aber die Gemeinde Struer hat noch viele andere Geschäftsbereiche, in denen Tausende von Menschen beschäftigt sind. Zu den größten zählen die Landwirtschaft, der Bausektor und die Lebensmittelindustrie.

Mehr als jeder fünfte Beschäftigte in der Privatwirtschaft arbeitet im Bereich „Bau/Wohnen“, zu dem Unternehmen wie Hvidbjerg Vinduet A/S und Martin Munkebo A/S (Bild) gehören. Letzteres ist ein Spritzgussunternehmen, das Kunststoffprodukte herstellt. Obwohl ein Großteil der Produktion bei Martin Munkebo A/S von Robotern erledigt wird, beschäftigt das Unternehmen immer noch etwa 80 Mitarbeiter.

Lokale Lebensmittel sind ebenfalls sehr wichtig. Neben einer Filiale von Jensens Food finden Sie hier auch Humlum A/S, den größten Tartelettes-Hersteller des Landes, und Struer Brød, der Frühstückscerealien herstellt. Außerdem gibt es Johs. Jensen Fiske- & Muslingeexport und Venø Seafood, die jeweils die besten Muscheln und Austern aus dem Limfjord für den Export und international bekannte Gourmetrestaurants liefern.

Naturally, Bang & Olufsen, Harman – Samsung, and the many entrepreneurial companies from the audio industry take up a lot of space in the story of the City of Sound. There is good reason for this - and many companies have sprung from this position of strength, or have become subcontractors with a focus on design, electronics, mechanics, software development, and material processing.

But Struer Municipality has many other business areas that employ thousands of people and among the largest are agriculture, the construction sector, and the food industry.

In fact, more than every fifth employee in the private sector is employed in ​​"construction/housing", which includes companies such as Hvidbjerg Vinduet A/S and Martin Munkebo A/S (pictured). The latter is an injection molding company that makes plastic products. Although large parts of the production at Martin Munkebo A/S take place using robots, the company still has around 80 employees.

The local food industry is also important. In addition to a division of Jensens Food, you will also find Humlum A/S, which is the country's largest producer of tartlets, and Struer Brød, which manufactures breakfast products among other things. In addition, Struer Municipality also has Johs. Jensen Fiske- & Muslingeexport and Venø Seafood, which supply the best mussels and oysters from the Limfjord for export and internationally renowned gourmet restaurants, respectively.

Dansk Lydpris (Danish Sound Award) uddeles i et samarbejde mellem Struer Lydens By og Danish Sound Cluster. Formålet med Dansk Lydpris er at sætte fokus på dansk lyd som en international styrkeposition samt på de innovative virksomheder og enkeltpersoner, der rykker det danske lydmiljø.

Lyt til borgmester Mads Jacobsen uddele prisen i 2017:

Struer Shopping

I Struer bydes du velkommen af spændende specialbutikker og personlig betjening, der står klar til at guide og vejlede omkring lige netop det, du søger.

De fleste specialbutikker findes i gågaderne Østergade og Vestergade, som tilsammen udgør et livligt strøg med liv, boder og mennesker i sommersæsonen. Området byder på et rigt udvalg af modeforretninger til ham, hende og børnene, kædeforretninger og spændende, små specialbutikker samt større dagligvarebutikker, hvor du kan få tanket op på det allermest nødvendige – og handle ind til den helt store middag.

Når sulten melder sig, er der også rig mulighed for at nyde din frokost eller middag i én af de hyggelige restauranter og caféer. Midt i gågaden, lige overfor Rådhuset, kan du få en oplevelse i lydkunstens verden. På T.W. Jensens Plads finder du nemlig de ikoniske stemmegafler, som udgør et vartegn for Lydens By. Prøv at hold hånden foran ikonet på stemmegaflerne – du kan få en overraskelse!

In Struer locken abwechslungsreiche Fachgeschäfte mit einer persönlichen Bedienung, damit ihr unter fachkundiger Beratung genau das finden könnt, was ihr sucht.

Die meisten Fachgeschäfte befinden sich in der Østergade und Vestergade, die sich in der Sommersaison in eine pulsierende Fußgängerzone mit vielfältigen Verkaufsständen verwandeln. Das Viertel bietet eine reiche Auswahl an Modegeschäften für Damen, Herren und Kinder. Neben Filialen bekannter Ketten gibt es auch kleine Fachgeschäfte und größere Supermärkte, sodass hier keine Wünsche offen bleiben.

Wenn sich der Hunger meldet, könnt ihr zum Mittag- oder Abendessen in einem der gemütlichen Restaurants und Cafés einkehren. Mitten in der Fußgängerzone, direkt am Rathaus, könnt ihr zudem in die Welt der Klangkunst eintauchen. Am T.W. Jensens Plads erwartet euch mit den ikonischen Stimmgabeln eines der Wahrzeichen der Stadt des Klangs. Haltet doch einfach mal eure Hände vor das Symbol an den Stimmgabeln – ihr werdet eine Überraschung erleben!

In Struer, you are welcomed by exciting speciality shops and personal service that is ready to guide and advise you on exactly what you are looking for.

Most speciality shops are on the pedestrian streets Østergade and Vestergade, which form a lively street with life, stalls and people during the summer. The area offers a rich selection of fashion shops for him, her, and the kids, chain stores, exciting small speciality shops, and larger grocery shops where you can stock up on the essentials and shop for the big dinner.

When you get hungry, you can also enjoy lunch or dinner in one of the cosy restaurants and cafés. In the centre of the pedestrian street, right opposite the Town Hall, you can experience the world of sound art. T.W. Jensens Plads is home to the iconic tuning forks that are a landmark of the City of Sound. Try holding your hand in front of the icon on the tuning forks - you might get a surprise!

Regelbau 411

Regelbau 411 er en kunsthal for dansk og international lyd-, lys- og videokunst i hjertet af Skandinavien. Med sin placering i to bunkere og i tæt forbindelse med det vindblæste Oddesund skaber kunsthallen rammerne om unikke og usædvanlige møder mellem kunst og omgivelser.

Kunsthallen vægter den stedsspecifikke kunst, hvor kunsten tager farve af stedet og stedet af kunsten. Regelbau 411 skaber udstillinger, der bryder med forestillingen om kunsten som selvberoende værker, der opleves i den hvide kubes rene og neutrale rum. Mellem rå betonvægge, rust og kalk inviterer kunsthallen til et anderledes og uformelt møde med kunsten, hvor sanserne skærpes og den besøgende indhylles i bunkernes labyrintiske univers.

Siden åbningen i 2018 har kunsthallen vist flere velbesøgte udstillinger med danske og internationale navne og haft op mod 10.000 gæster pr. udstilling.

Regelbau 411 er opstået på baggrund af lokale initiativer hos borgere på Thyholm, der har banet vejen for at skabe kunstoplevelser i bunkerkomplekset. Regelbau 411 drives i dag som en frivillig forening med en aktiv bestyrelse samt en kunstfaglig ledelse.

https://www.regelbau411.dk/

Regelbau 411 ist eine Kunstgalerie für dänische und internationale Klang-, Licht- und Videokunst im Herzen Skandinaviens. Mit ihrer Lage in zwei Bunkern und in enger Verbindung mit dem windigen Oddesund schafft die Kunsthalle den Rahmen für einzigartige und ungewöhnliche Begegnungen zwischen Kunst und Umgebung.


Die Kunstgalerie legt den Schwerpunkt auf ortsspezifische Kunst, bei der die Kunst die Farbe des Ortes und der Ort die der Kunst aufnimmt. Regelbau 411 schafft Ausstellungen, die mit der Vorstellung von Kunst als eigenständigen Werken brechen, die im reinen und neutralen Raum des weißen Würfels erlebt werden. Zwischen rohen Betonwänden, Rost und Kalk lädt die Kunsthalle zu einer anderen und ungezwungenen Begegnung mit der Kunst ein, bei der die Sinne geschärft werden und der Besucher in das labyrinthische Universum der Bunker eintaucht.


Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2018 hat die Kunstgalerie mehrere gut besuchte Ausstellungen mit dänischen und internationalen Namen gezeigt und hatte bis zu 10.000 Besucher pro Ausstellung.


Regelbau 411 ist aus lokalen Initiativen von Bürgern auf Thyholm hervorgegangen, die den Weg für die Schaffung von Kunsterlebnissen im Bunkerkomplex geebnet haben. Heute wird Regelbau 411 als ehrenamtlicher Verein mit einem aktiven Vorstand und einer künstlerischen Leitung geführt.

https://www.regelbau411.dk/english-1

Regelbau 411 is an art hall for Danish and international sound, light, and video art in the heart of Scandinavia. With its location in two bunkers and in close connection with the windswept Oddesund, the art hall creates the framework for unique and unusual encounters between art and surroundings.

The art hall emphasizes the site-specific art, where the art takes on the colour of the place and the place of the art. Regelbau 411 creates exhibitions that break with the notion of art as self-dependent works, experienced in the clean and neutral space of the white cube. Between raw concrete walls, rust and lime, the art hall invites to a different and informal encounter with art, where the senses are sharpened, and the visitor is enveloped in the labyrinthine universe of the bunkers.

Since opening in 2018, the art hall has shown several well-attended exhibitions with Danish and international artists and had up to 10,000 guests per exhibition.

Regelbau 411 has arisen through local initiatives by citizens on Thyholm, who have paved the way for creating art experiences in the bunker complex. Regelbau 411 is today run as a voluntary association with an active board and an artistic management.

https://www.regelbau411.dk/english-1

Lydværket Immersion (2022) indgår i Regelbau 411s aktuelle udstilling Haul af Sophia Ioannou Gjerding & Nina Møller. (Fløjtespil af Johanne Buus Andersen)

"I bunkeren høres lyden af vejrtrækning og fløjtemusik. Her spiller lydinstallationen Immersion (2022) op mod skulpturen Little body, no sound (2022), en 3D-printet fortolkning af en fløjte fra stenalderen. I et tilstødende rum sætter computerspillet Heavy load (2022) en scene for hverdagslivets gøremål. Med udgangspunkt i handlingen at hente vand forskydes de traditionelle heltefortællinger, som typisk danner narrativet
i spilverdenen."

Du kan læse mere om udstillingen her.

 
 

Paragliders ved Toftum Bjerge

Skrænterne på Venø og ved Toftum Bjerge er af mange blevet fremhævet som noget, der gør naturen i Lydens By til et luftsportsparadis. Derfor er de den helt naturlige hjemmebane for foreningen Parafun, der tiltrækker paragliding-entusiaster fra hele Norden.

De modige sportsfolk bevæger sig gladelig ud i paragliding-skærme, der er større end faldskærme, fordi de er designet til at holde en person i luften ved hjælp af termik eller opvinde ved en skrænt. Paraglidere kan også starte fra Lindtorp Flyvecenter ved hjælp af et spil, der trækker dem op i luften – ligesom man kender det fra svævefly.

Toftum Bjerge har altid tiltrukket mange mennesker, og særligt den berømte kunstnergruppe Toftummalerne har været med til at højne interessen for det smukke område. Toftummalerne valfartede til Struer om sommeren i første halvdel af 1900-tallet og havde desuden deres gang i Johannes Buchholtz’ hus, der nu er en del af Struer Museum. Her kan man opleve en del af kunstnergruppens værker inklusive malerier af Michael Sørensen, Jens Søndergaard, Hjalmar Westerdahl og Knud Agger og høre om koblingen til Buchholtz bøger i udstillingen Litteratur & Landskaber.

Die Pisten auf Venø und in Toftum Bjerge sind von vielen als etwas hervorgehoben worden, das die Natur in der Stadt des Klangs zu einem Luftsportparadies macht. Deshalb sind sie auch die natürliche Heimat des Vereins Parafun, der Gleitschirmflieger aus allen nordischen Ländern anzieht.

Mutige Sportler heben gerne in Gleitschirmen ab, die größer als Fallschirme sind, weil sie eine Person durch Thermik oder durch Aufwind an einem Hang in in der Luft halten sollen. Auch Gleitschirme können vom Lindtorp Flyvecenter aus mit einer Winde starten, die sie in die Luft zieht – genau wie Segelflugzeuge.

Die Toftum-Berge haben schon immer viele Menschen angezogen, und insbesondere die berühmte Künstlergruppe Toftummalerne hat dazu beigetragen, das Interesse an dieser schönen Gegend zu wecken. Die Toftummalerne besuchten in den Sommern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Struer und hielten sich auch im Haus von Johannes Buchholtz auf, das heute Teil des Museums von Struer ist. Hier können Sie einige Arbeiten der Gruppe sehen, darunter Gemälde von Michael Sørensen, Jens Søndergaard, Hjalmar Westerdahl und Knud Agger. Sie erfahren auch, welche Verbindung zu Buchholtz' Büchern in der Ausstellung Litteratur & Landskaber besteht.

The slopes on Venø and by Toftum Bjerge have been highlighted by many as something that makes the nature in the City of Sound an air sports paradise. Therefore, they are the natural home for the association Parafun, which attracts paragliding enthusiasts from all over the Nordics.

The brave athletes happily move out in paragliding wings that are larger than parachutes because they are designed to hold a person in the air using thermals or up-winds by a slope. Paragliders can also start from Lindtorp Flyvecenter using a pay-in towing system that pulls them up in the air – the same way as a glider plane.

Toftum Bjerge has always attracted many visitors, and especially the famous artist group The Toftum Painters has helped to raise interest in the beautiful area. In the first half of the 20th century, the Toftum Painters would make a pilgrimage to Struer in the summer and also visit Johannes Buchholtz's house, which is now part of the Struer Museum. Here you can experience some of the artist group's works, including paintings by Michael Sørensen, Jens Søndergaard, Hjalmar Westerdahl, and Knud Agger, and hear about the link to Buchholtz's books in the exhibition Literature & Landscapes.

Struer Golfklub

Struer Kommune byder på masser af muligheder for at dyrke sport og motion samtidig med, at man nyder naturen. En af de smukkere muligheder leveres af Struer Golfklub.

Det tog mere end to år at finde egnede arealer, der kunne erhverves til brug for anlæggelse af en golfbane. Herefter blev Struer Golfklub stiftet den 8. oktober 1993, som Dansk Golfunions klub nr. 123. De første 9 huller blev åbnet den 5. juni 1996. De sidste 9 huller kom til fire år senere, og blev taget i brug den 29. april 2000.

Banen har en fantastisk smuk beliggenhed på sydsiden af Oddesund. Arealet, der er 84 hektarer, er mod nord og vest højt hævet over fjorden, og der er en storslået udsigt over Limfjorden fra ikke mindre end 17 ud af 18 huller. Der er en målsætning om, at Struer Golfklub skal være blandt de bedste i Vestjylland. Det indebærer at gæster og medlemmer skal have en god totaloplevelse ved et besøg på banen, der er indrettet med respekt for miljøet og nok har Vestjyllands allerbedste beliggenhed.

Klubhuset er indrettet i tre længer af gården ”Thagaard” og indeholder café, restaurant, stort selskabslokale, golfshop og meget mere.

Struer Golfklub er med omkring 850 medlemmer kommunens største idrætsforening.

https://www.struer-golfklub.dk/

Die Gemeinde Struer bietet viele Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen und dabei die Natur zu genießen. Eine davon ist der Golfklub Struer.

Es dauerte mehr als zwei Jahre, um ein geeignetes Grundstück zu finden, das für den Bau eines Golfplatzes erworben werden konnte. Der Golfklub Struer wurde am 8. Oktober 1993 als 123. Club der Dänischen Golfunion gegründet. Die ersten 9 Löcher wurden am 5. Juni 1996 eröffnet. Die letzten 9 Löcher wurden vier Jahre später hinzugefügt und am 29. April 2000 eröffnet.

Der Platz hat eine schöne Lage an der Südseite von Oddesund. Das 84 Hektar große Gelände liegt hoch über dem Fjord im Norden und Westen, und von nicht weniger als 17 der 18 Löcher haben Sie einen herrlichen Blick auf den Limfjord. Der Golfklub Struer soll zu den besten in Westjütland gehören. Das bedeutet, dass Gäste und Mitglieder ein gutes Gesamterlebnis haben sollten, wenn sie den Platz besuchen, der mit Respekt für die Umwelt gestaltet wurde und wahrscheinlich die beste Lage in Westjütland bietet.

Das Clubhaus ist in drei Flügeln des Bauernhofs „Thagaard“ untergebracht und enthält ein Café, ein Restaurant, einen großen Veranstaltungsraum, einen Golfshop und vieles mehr.

Der Golfklub Struer ist mit rund 850 Mitgliedern der größte Sportverein der Gemeinde.

https://www.struer-golfklub.dk/

Struer Municipality offers plenty of opportunities to practice sports and exercise while enjoying nature. One of the more beautiful options is provided by Struer Golf Club.

It took more than two years to find suitable land that could be acquired for use to construct a golf course. Subsequently, Struer Golf Club was founded on 8 October 1993, as the Danish Golf Union's club no. 123. The first 9 holes were opened on the 5th of June 1996. The last 9 holes came four years later and were taken into use on the 29th of April 2000.

The course has an incredibly beautiful location on the south side of Oddesund. The area, which is 84 hectares, is to the north and west high above the fjord, and there is a magnificent view of the Limfjord from no less than 17 out of 18 holes. It is a stated goal that Struer Golf Club should be among the best in West Jutland. This means that guests and members must have a good overall experience when visiting the course, which is designed with respect for the environment and probably has West Jutland's very best location.

The clubhouse is arranged in three lengths of the farm "Thagaard" and contains a café, restaurant, large function room, golf shop, and much more. With around 850 members, Struer Golf Club is the municipality's largest sports association.

https://www.struer-golfklub.dk/

Golf i Struers smukke omgivelser:

Kilen Rock

Der er året rundt masser af muligheder for at opleve levende musik i Struer Kommune. Men få arrangementer samler så mange mennesker som endagsfestivalen Kilen Rock.

Kilen Rock opstod i 2008 som en lille lokal endagsfestival for Struer og omegn. Ideen var at lave ”en forårsdag ved Kilen” for hele familien, og hvor omdrejningspunktet er god dansk pop/rock primært rettet mod det modne publikum. ”En Forårsdag ved Kilen” endte med at blive festivalens motto, hvilket passer perfekt, da festivalpladsen ligger smukt og ugeneret på boldbanerne ved Kilen med vand og nyudsprungne træer som en perfekt kulisse til at holde en god fest på en dejlig forårsdag.

Festivalen har gennem tiden trukket store danske navne som Sanne Salomonsen, Rasmus Walter, Jonah Blacksmith, Burhan G, Poul Krebs, Mads Langer og Folkeklubben til Struer.

Kilen er en brakvandssø nordvest for Struer. Den var oprindelig en del af Struer Bugt i Limfjorden, indtil man i 1856 byggede en vejdæmning og senere en jernbane, der adskilte Kilen fra Limfjorden. Kilen er ikke bare hjemsted for Kilen Rock, men også en populær vandrerute på 14,4 km og motionsløbet Kilen Rundt.

https://kilenrock.dk/

In der Kommune Struer gibt es das ganze Jahr über zahlreiche Möglichkeiten, Live-Musik zu erleben. Aber nur wenige Veranstaltungen versammeln so viele Menschen wie das eintägige Festival Kilen Rock.

Kilen Rock entstand 2008 als kleines lokales Ein-Tages-Festival für Struer und die Umgebung. Die Idee war, einen „Frühlingstag am Kilen“ für die ganze Familie zu veranstalten, bei dem der Schwerpunkt auf gutem dänischen Pop/Rock liegt, der sich in erster Linie an ein reifes Publikum richtet. „Ein Frühlingstag am Kilen“ wurde schließlich zum Motto des Festivals. Das passt perfekt, denn das Festivalgelände liegt wunderschön auf den Ballspielplätzen von Kilen mit Wasser und frisch ausgetriebenen Bäumen als perfekte Kulisse für eine gute Party an einem schönen Frühlingstag.

Das Festival hat große dänische Namen wie Sanne Salomonsen, Rasmus Walter, Jonah Blacksmith, Burhan G, Poul Krebs, Mads Langer und Folkeklubben nach Struer gezogen.

Kilen ist ein Brackwassersee nordwestlich von Struer. Ursprünglich gehörte es zur Struer Bucht im Limfjord, bis 1856 ein Straßendamm und später eine Eisenbahnlinie gebaut wurden, die Kilen vom Limfjord trennten. Kilen beherbergt nicht nur den Kilen Rock, sondern auch einen beliebten 14,4 km langen Wanderweg und den Waldlauf Kilen Rundt.

https://kilenrock.dk/

There are plenty of opportunities all year round to experience live music in Struer Municipality. But few events gather as many people as the one-day festival Kilen Rock.

Kilen Rock originated in 2008 as a small local one-day festival for Struer and the surrounding area. The idea was to create "a spring day at Kilen" for the whole family, and where the focal point is good Danish pop and rock music primarily aimed at the mature audience. "A Spring Day at Kilen" ended up being the festival's motto, which fits perfectly, as the festival site is beautiful and located secluded on the football fields at Kilen with water and newly sprouted trees as a perfect backdrop to have a fun party on a nice spring day.

Over time, the festival has attracted big Danish names such as Sanne Salomonsen, Rasmus Walter, Jonah Blacksmith, Burhan G, Poul Krebs, Mads Langer, and Folkeklubben to Struer.

Kilen is a lake containing brackish water located northwest of Struer. It was originally part of Struer Bay in the Limfjord, until a road dam was built in 1856 and later a railway that separated Kilen from the fjord. Kilen is not only home to Kilen Rock, but also a popular hiking route of 14.4 km and the exercise race Kilen Rundt.

https://kilenrock.dk/

Når der ikke er musikken der brager over Kilen, er det lyden af den smukke natur der er dominerende.

Komponisten og lydkunsteren Hans Sydow har fra 2019 – 2020 indsamlet en række fortællinger. Det samlede værk, som findes langs den lokale vandrerute ‘Vandrenålen’, består af historier fra 20 lokationer, med 80 fortællere og mere end 300 lyderindringer.

Her kan du høre Karin fortælle om oprettelsen af fuglereservatet ved Kilen.

Historierne fra vandreruten kommer fremover til at indgå i projektet: AT HØRE TIL. Sammen med de eksisterende fortællinger indsamler vi nye historier fra Nordvestjysk Fjordkultur, Veteran­bilklubben Nordvestjysk Autogalleri og Venøsundfærgen. Det er hverdagserindringer om det vi har til fælles, uanset hvem 
vi er og hvor vi kommer fra.

AT HØRE TIL skaber sammenhæng mellem podcastmediet, bibliotekernes formidlingstradition og involvering af nye målgrupper. Midlet er, at koble den enkelte borgers fortælling med lignende historier fra litteraturen og lokalarkiverne. Koblingen sker igennem soundwalks, podcasts, biblioteker og lokalarkiver.


AT HØRE TIL realiseres af komponist Hans Sydow i samarbejde Syddjurs Bibliotek Favrskov Bibliotek, Norddjurs Bibliotek, Struer Bibliotek og Silkeborg Bibliotek med støtte fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Sejlhusene

Besøger man lystbådehavnen i Struer kan man ovre på den anden side af havnebassinet se en række markante bygninger ved navn Sejlhusene, der har indbydende terrasser og mulighed for sommerhygge helt ud til kajkanten.

De flotte, sorte huse er blandt de bedst beliggende boliger i Struer, og om sommeren er der både sol og en flot udsigt til sejlbådene, mens man om vinteren kan opleve sæler, som svømmer rundt i havnebassinet.

Indgangen til Sejlhusene markeres af tre ikoniske sejl, der er skabt af den lokale kunstner Jens Stobberup, og værket symboliserer Struers beliggenhed ved Limfjorden, lystbådehavnen og selve byens betydning som havneby. Jens Stobberup startede i 1981 som selvlært med at hugge i sten og havde sin debutudstilling hos Galleri Bjerre i Resen ved Struer i 1987. Siden da har han deltaget i et utal af udstillinger i Danmark, Holland, Sverige og England, og en del af hans værker kan ses rundt om i Struer Kommune blandt andet ved Toftum Bjerge, på Fjordvejen og ved Asger Jorns fødehjem i Vejrum.

Værket ”Sejlene” blev indviet i juli 1996 og er henholdsvis 3 meter, 3,8 meter og 4 meter høje. De er monteret på granitsokler, der er 2 meter, 2,8 meter og 3 meter høje, der hver især vejer imponerende 3,5 ton.

Bei einem Besuch des Yachthafens in Struer können Sie auf der anderen Seite des Hafenbeckens eine Reihe markanter Gebäude namens Sejlhusene betrachten. Diese verfügen über einladende Terrassen und bieten die Möglichkeit für Sommervergnügen direkt am Kai.

Die schönen schwarzen Häuser gehören zu den am besten gelegenen Häusern in Struer, und im Sommer haben Sie hier sowohl Sonne als auch einen schönen Blick auf die Segelboote, während Sie im Winter Seehunde beobachten können, die im Hafenbecken herumschwimmen.

Der Eingang zu den Sejlhusene wird von drei ikonischen Segeln markiert, die der lokale Künstler Jens Stobberup geschaffen hat. Das Werk symbolisiert Struers Lage am Limfjord, den Yachthafen und die Bedeutung der Stadt als Hafenstadt. Jens Stobberup begann 1981 als Autodidakt in der Steinbearbeitung und hatte 1987 seine erste Ausstellung in der Galleri Bjerre in Resen bei Struer. Seitdem hat er an zahlreichen Ausstellungen in Dänemark, den Niederlanden, Schweden und England teilgenommen. Einige seiner Werke sind in der Gemeinde Struer zu sehen, unter anderem in Toftum Bjerge, am Fjordvejen und in Asger Jorns Geburtshaus in Vejrum.

Das Werk „Die Segel“ wurde im Juli 1996 eingeweiht und ist jeweils 3 Meter, 3,8 Meter und 4 Meter hoch. Sie sind auf Granitsockeln montiert, die 2 Meter, 2,8 Meter und 3 Meter hoch sind und jeweils ein beeindruckendes Gewicht von 3,5 Tonnen haben.

If you visit the marina in Struer, you can see a group of distinctive buildings called Sejlhusene on the other side of the harbour basin, which have inviting terraces and the opportunity for summer hygge right up to the quayside.

The beautiful, black houses are among the best located homes in Struer, and in the summer they offer access to both sun and a beautiful view of the sailboats, while in the winter you can experience seals swimming around in the harbour basin.

The entrance to Sejlhusene is marked by three iconic sails created by the local artist Jens Stobberup, and the work symbolizes Struer's location by the Limfjord, the marina, and the city's significance as a port city. Jens Stobberup started in 1981 as a self-taught stonecutter and had his debut exhibition at Galleri Bjerre in Resen near Struer in 1987. Since then, he has participated in several exhibitions in Denmark, Holland, Sweden, and England, and some of his works can be seen around Struer Municipality, for example at Toftum Bjerge, on Fjordvejen, and at Asger Jorn's birthplace in Vejrum.

The work Sejlene (The Sails) was inaugurated in July 1996 and is 3 meters, 3.8 meters, and 4 meters high, respectively. They are mounted on granite plinths that are 2 meters, 2.8 meters, and 3 meters high, each weighing an impressive 3.5 tons.

Sejlene står placeret lige ved siden af lystbådehavnen, og lytter man efter kan man høre den klokkeagtige ringen af vinden mod snorrene i masterne:

Oddesundtårnet

Som nabo til Oddesundbroen og kun 40 m fra fjorden rejser et 12,5 m højt tårn i cortenstål sig som et fyrtårn for formidling af kultur, natur, geologi og kunst i Oddesund.

Tårnet står med det rustrøde stål og udsigtsniveauet med en etagehøj krum glasfacade som et vartegn, der opleves fra stor afstand – mens udstillingen indenfor i tårnet og udsigten peger ud i området og bliver en indgang til oplevelser lokalt og i hele Geopark Vestjylland (UNESCO) og Struer Kommune.

Udstillingen kan opleves som stemningsskabende billeder på vej mod udsigtspunkterne – eller man kan fordybe sig i de mange emner og bl.a. læse om Skawmanden, skestorke og søpindsvin. Skærme i tårnet giver desuden adgang til aktuelle vejrdata og film fra droneflyvninger og dykninger.

Oddesundtårnet står i et område, der udover de kulturhistoriske fortællinger også rummer en rig natur med strandenge, hedearealer, vådområder og ikke mindst et spændende undervandslandskab. Desuden er der mulighed for at vandre, bade, dykke, surfe og sejle, og området er derfor blevet blandt Struer Kommunes mest besøgte turistattraktioner og er et yndet udflugtsmål både for lokale og tilrejsende.

Neben der Oddesundbrücke und nur 40 m vom Fjord entfernt, steht ein 12,5 m hoher Turm aus Cortenstahl als Leuchtturm für die Verbreitung von Kultur, Natur, Geologie und Kunst in Oddesund.

Der Turm steht mit seinem rostroten Stahl und der Aussichtsebene mit einer eingeschossigen gebogenen Glasfassade als Wahrzeichen, das aus großer Entfernung erlebt wird – während die Ausstellung im Inneren des Turms und die Aussicht in die Umgebung hinausweisen und zu einem Eingang zu Erlebnissen vor Ort und im gesamten Geopark Westjütland (UNESCO) und der Kommune Struer werden.

Die Ausstellung kann als stimmungsvolle Bilder auf dem Weg zu den Aussichtspunkten erlebt werden – oder Sie können in die vielen Themen eintauchen und über Æ Skawmand, den Löffler und den Seeigel lesen. Die Bildschirme im Turm bieten außerdem Zugang zu aktuellen Wetterdaten und Aufnahmen von Drohnenflügen und Tauchgängen.

Der Oddesundturm liegt in einem Gebiet, das neben den kulturhistorischen Geschichten auch eine reiche Natur mit Strandwiesen, Heidelandschaften, Feuchtgebieten und nicht zuletzt eine aufregende Unterwasserlandschaft zu bieten hat. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten zum Wandern, Schwimmen, Tauchen, Surfen und Segeln. Das Gebiet hat sich zu einer der meistbesuchten Touristenattraktionen der Gemeinde Struer entwickelt und ist ein beliebtes Ziel für Einheimische und Besucher gleichermaßen.

As a neighbour to the Oddesund Bridge and only 40 m from the fjord, the 12.5 m high Corten steel tower rises as a lighthouse for the investigation of culture, nature, geology, and art in Oddesund.

The tower stands with the rust-red steel and the spectator level with a floor-high curved glass facade as a landmark that can be experienced from a great distance - while the exhibition inside the tower points out into the area and becomes an entrance to experiences in the area and throughout Geopark West Jutland (UNESCO) and Struer Municipality.

The exhibition can be experienced as evocative images on the way to the viewpoints - or you can immerse yourself in the many topics and among other things read about Skawmanden (The Closet Man), spoonbills, and sea urchins. Screens in the tower also provide access to current weather data and movies from drone flights and dives.

The Oddesund Tower is situated in an area that, in addition to the cultural-historical narratives, also contains a rich nature with salt marshes, heathland areas, wetlands, and not least an exciting underwater landscape. In addition, there are opportunities for hiking, swimming, diving, surfing, and sailing, and the area has therefore become one of Struer Municipality's most visited tourist attractions and is a favourite excursion destination for both locals and visitors.

Oddesundtårnet er nabo til Oddesundbroen, der blev indviet den 15. maj 1938 af selveste Christian den 10. Lyt til hans tale ved indvielsen her:

Sound Hub Denmark

Sound Hub Denmark er verdens første internationale lydteknologiske innovationsmiljø. Det er et vækstcenter for lyd og akustik i verdensklasse og et kraftcenter for startups, SMV'er og virksomheder placeret i gamle B&O-bygninger i Struer.

Her samles den danske lydbranche i et hus, der tilbyder forretningsacceleration i et sundt professionelt coworking- og community-miljø med adgang til fremragende lyd-, håndværks- og testfaciliteter og højt specialiserede færdigheder fra brancheledere og vidensinstitutioner.

I Sound Hub Denmark tror man på netværk og samarbejde, videndeling og på at bygge og evaluere koncepter og produkter for at skabe et solidt fundament for morgendagens innovative lydforretning. Alt sammen forankret i dansk lydinnovation og tradition for designtænkning.

Sound Hub Denmark blev stiftet i samarbejde med Bang & Olufsen, Harman Lifestyle, Aalborg Universitet, Danish Sound Cluster og Struer Kommune og åbnede dørene i 2018 med en ambition om, at Struer skal blive The Silicon Valley of Sound.

https://soundhub.dk/

Sound Hub Denmark ist das weltweit erste internationale Innovationsumfeld für Soundtechnologie. Es ist ein Wachstumszentrum für Sound und Akustik von Weltklasse und ein Ballungszentrum für Startups, KMUs und Unternehmen in den alten B&O-Gebäuden in Struer.

Es bringt die dänische Audioindustrie in einem Gebäude zusammen, das eine Business-Beschleunigung in einer gesunden, professionellen Coworking- und Community-Umgebung mit Zugang zu exzellenten Audio-, Handwerks- und Testeinrichtungen und hochspezialisierten Fähigkeiten von Branchenführern und Wissenseinrichtungen bietet.

Sound Hub Denmark setzt auf Vernetzung und Zusammenarbeit, Wissensaustausch sowie die Entwicklung und Bewertung von Konzepten und Produkten, um eine solide Grundlage für das innovative Soundgeschäft von morgen zu schaffen. Dies alles ist verankert in der dänischen Innovation und Tradition des Design Denkens.

Sound Hub Denmark wurde in Zusammenarbeit mit Bang & Olufsen, Harman Lifestyle, der Universität Aalborg, dem Danish Sound Cluster und der Gemeinde Struer gegründet und öffnete 2018 seine Türen mit dem Ziel, Struer zu einer The Silicon Valley of Sound zu machen.

https://soundhub.dk/

Sound Hub Denmark is the world's first international sound technology innovation environment. It is a world-class growth center for sound and acoustics and a powerhouse for startups, SMEs, and companies and it is located in old B&O buildings in Struer.

Here, the Danish sound industry gathers in a house that offers business acceleration in a healthy professional coworking and community environment with access to excellent sound, craft and test facilities, and highly specialized skills from industry leaders and knowledge institutions.

Sound Hub Denmark believes in networking and collaboration, knowledge sharing, and in building and evaluating concepts and products to create a solid foundation for tomorrow's innovative sound business. All rooted in Danish sound innovation and a tradition of design thinking.

Sound Hub Denmark was founded in collaboration with Bang & Olufsen, Harman Lifestyle, Aalborg University, Danish Sound Cluster, and Struer Municipality and opened its doors in 2018 with the ambition that Struer will become The Silicon Valley of Sound.

https://soundhub.dk/

Struer Havn

Der er blevet sejlet med fragt til Struer siden 1600-tallet. Men det var først i 1856, at Struer Havn officielt blev etableret på foranledning af nogle købmænd fra Holstebro, som flyttede til området for at kontrollere udviklingen af havnen. Havnen var købstaden Holstebros og først i 1917, hvor Struer blev anerkendt som købstad, fik havnen fælles eje af de to kommuner. Herefter navngives havnen Holstebro-Struer Havn.

Holstebro-Struer Lystbådehavn er Limfjordens største og er med sin fine beliggenhed og mange gode faciliteter et dejligt sted at opholde sig uanset om man er sejler, vandsportsinteresseret, turist eller en familie, der gerne vil hygge sig lidt. Særligt i sommermånederne summer havnen af solskin og liv - en skøn forening af landkrabber, turister, fastliggende og gæstesejlere, der alle medvirker til at skabe den stemning og det specielle miljø, som så mange sætter pris på.

Struer Havn byder desuden på underholdning hos Struer FunPark, Cable Fun Struer, minigolfbanen og legepladsen, og så er der rig mulighed for at nyde en god frokost hos Ved Fjorden eller Værftet, eller en is og en hyggelig gåtur.

Struer Havn - Kultur og Maritim charme langs Limfjorden

Struer Havn er attraktiv turistdestination med en unik blanding af maritimt liv, kulturelle seværdigheder og rekreative aktiviteter.  Havnen forbinder byen med Limfjorden som et samlingspunkt for både lokalbefolkning og besøgende og som knudepunkt for sejlads og vandsport.

Havnen er omgivet af smuk natur. Tag en idyllisk gåtur langs vandet og nyd udsigten over både og yachter, der gynger roligt i vandet. Den moderne marina er udstyret med topmoderne faciliteter og tilbyder plads til både lokale sejlere og gæstesejlere, hvilket gør den til et perfekt stop for nautiske eventyrere.

Den tætte forbindelse mellem havn og gågadens butikker, restauranter og caféer giver dig rige muligheder for at opleve lækre lokale specialiteter lokal shopping i det charmerende byrum.

Med sin charmerende blanding af moderne faciliteter, kulturel rigdom og naturskønne omgivelser, tilbyder Struer Havn en uforglemmelig oplevelse for alle, der besøger den. Uanset om man er til afslapning ved vandet, kulturelle opdagelser eller maritime eventyr, er Struer Havn et must-see.

Besøg også de øvrige havne i Struer Kommune: Humlum, Oddesund, Tambohus, Jegindø og Venø.

Seit dem 17. Jahrhundert wird Fracht nach Struer transportiert. Aber erst 1856 wurde der Hafen von Struer auf Betreiben einiger Kaufleute aus Holstebro, die in die Gegend zogen, um die Entwicklung des Hafens zu kontrollieren, offiziell gegründet. Der Hafen gehörte der Marktgemeinde Holstebro und erst 1917, als Struer als Stadt anerkannt wurde, wurde der Hafen von den beiden Gemeinden gemeinsam genutzt. Der Hafen trägt seitdem den Namen Holstebro-Struer Havn.

Der Holstebro-Struer Lystbådehavn ist der größte Yachthafen im Limfjord und mit seiner großartigen Lage und den vielen guten Einrichtungen ein schöner Ort zum Verweilen, egal ob Sie ein Segler, ein Wassersportler, ein Tourist oder eine Familie sind, die eine gute Zeit haben möchte. Besonders in den Sommermonaten pulsiert der Hafen vor Sonne und Leben – eine wunderbare Mischung aus Landratten, Touristen, Einheimischen und Gastseglern, die alle dazu beitragen, die Atmosphäre und die besondere Umgebung zu schaffen, die so viele schätzen.

Struer Havn bietet auch Unterhaltung im Struer FunPark, dem Seilpark Cable Fun Struer, dem Minigolfplatz und dem Spielplatz, und es gibt reichlich Gelegenheit, ein gutes Mittagessen in Ved Fjorden oder Værftet oder ein Eis und einen schönen Spaziergang zu genießen.

Hafen von Struer - Kultur und maritimes Flair am Limfjord

Der Hafen von Struer ist ein attraktives Touristenziel mit einer einzigartigen Mischung aus maritimem Leben, kulturellen Attraktionen und Freizeitangeboten. Der Hafen verbindet die Stadt mit dem Limfjord und ist ein Treffpunkt für Einheimische und Besucher sowie ein

Knotenpunkt für Segler und Wassersportler.

Der Hafen ist umgeben von schönster Natur. Macht einen idyllischen Spaziergang am Wasser und genießt die Aussicht über die Boote und Yachten, die ruhig im Wasser schaukeln. Die moderne Marina ist mit topmodernen Einrichtungen ausgestattet und bietet ausreichend Platz für lokale Segelboote und Gastboote. Somit ist der Hafen ein perfekter Anlaufpunkt für nautische Abenteurer.

Die enge Verbindung zwischen dem Hafen und den Geschäften, Restaurants und Cafés in der Fußgängerzone bietet euch reichhaltige Möglichkeiten, um leckere lokale Spezialitäten zu kosten und in der charmanten Stadt nach Lust und Laune zu shoppen.

Mit seiner charmanten Mischung aus modernen Einrichtungen, kulturellen Höhepunkten und der schönen, naturnahen Umgebung bietet der Hafen von Struer ein unvergessliches Erlebnis für alle Besucher. Ob zur Erholung auf dem Wasser, für kulturelle Entdeckungen oder für maritime Abenteuer – den Hafen von Struer muss man einfach gesehen haben.

Freight has been sailed to Struer since the 17th century. But it was not until 1856 that the Port of Struer was officially established at the instigation of merchants from Holstebro, who moved to the area to control the development of the port. The harbour belonged to the market town of Holstebro and it was not until 1917, when Struer was also recognized as a market town that the harbour became jointly owned by the two municipalities. The harbour is now named Holstebro-Struer Harbour.

Holstebro-Struer Marina is the largest in Limfjorden and with its great location and many good facilities is a nice place to stay, whether you are a sailor, water sports enthusiast, tourist, or a family who wants to relax and have some fun. Especially in the summer months, the harbour is buzzing with sunshine and life - a wonderful association of locals, tourists, boatowners, and guest sailors, all of whom help to create the atmosphere and special environment that so many appreciate.

Struer Harbour also offers entertainment at Struer FunPark, Cable Fun Struer, the mini golf course, and the playground, and there is plenty of opportunity to enjoy a good lunch at Ved Fjorden or Værftet or just have an ice cream and a stroll.

Struer Harbour - Culture and maritime charm along the Limfjord

Struer Harbour is an attractive tourist destination with a unique mix of maritime life, cultural attractions and recreational activities.  The harbour connects the town to the Limfjord as a gathering point for locals and visitors, and as a hub for sailing and water sports.

The harbour is surrounded by beautiful nature. Take an idyllic walk along the water and enjoy the view of boats and yachts gently rocking in the water. The modern marina has state-of-the-art facilities and offers space for local and visiting sailors, making it a perfect stop for nautical adventurers.

The close proximity of the harbour and shops, restaurants and cafés of the pedestrian street gives you plenty of opportunities to experience delicious local specialities and local shopping in the charming urban space.

With its charming mix of modern facilities, cultural richness and scenic surroundings, Struer Harbour offers an unforgettable experience for all who visit. Whether you are into relaxing by the water, making cultural discoveries, or having maritime adventures, Struer Harbour is a must-see.

Visit the other harbours in Struer Municipality: Humlum, Oddesund, Tambohus, Jegindø and Venø.

Komponisten og lydkunsteren Hans Sydow har fra 2019 – 2020 indsamlet en række fortællinger. Det samlede værk, som findes langs den lokale vandrerute ‘Vandrenålen’, består af historier fra 20 lokationer, med 80 fortællere og mere end 300 lyderindringer.

I Struer havn har Skonnerten Maja hjemme:

Historierne fra vandreruten kommer fremover til at indgå i projektet: AT HØRE TIL. Sammen med de eksisterende fortællinger indsamler vi nye historier fra Nordvestjysk Fjordkultur, Veteran­bilklubben Nordvestjysk Autogalleri og Venøsundfærgen. Det er hverdagserindringer om det vi har til fælles, uanset hvem 
vi er og hvor vi kommer fra.

AT HØRE TIL skaber sammenhæng mellem podcastmediet, bibliotekernes formidlingstradition og involvering af nye målgrupper. Midlet er, at koble den enkelte borgers fortælling med lignende historier fra litteraturen og lokalarkiverne. Koblingen sker igennem soundwalks, podcasts, biblioteker og lokalarkiver.

AT HØRE TIL realiseres af komponist Hans Sydow i samarbejde Syddjurs Bibliotek Favrskov Bibliotek, Norddjurs Bibliotek, Struer Bibliotek og Silkeborg Bibliotek med støtte fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Det sker på Struer Havn

Kom og oplev!

 • Summerdays
 • Aqua Park
 • Kabelbane
 • SUP-udlejning
 • Adventure Minigolf
 • Restauranter
 • Caféer
 • Iskiosk
 • Bådservice
 • Sejlerbutik
 • og meget mere...!

Besøg også de øvrige havne i Struer Kommune: Humlum, Oddesund, Tambohus, Jegindø og Venø.

Nicht verpassen!

 • Summerdays
 • Aqua Park
 • Seilbahn
 • SUP-Verleih
 • Adventure Minigolf
 • Restaurants
 • Cafés
 • Eiskiosk
 • Bootsverleih
 • Fachgeschäft für Segelbedarf
 • Und Vieles mehr!

Besucht auch die anderen Häfen in der Kommune Struer: Humlum, Oddesund, Tambohus, Jegindø und Venø.

Come and experience it!

 • Summerdays
 • Aqua Park
 • Funicular railway
 • SUP rental
 • Adventure Minigolf
 • Restaurants
 • Cafés
 • Ice cream parlour
 • Boat service
 • Chandlery
 • And much more!

Visit the other harbours in Struer Municipality: Humlum, Oddesund, Tambohus, Jegindø and Venø.

Stævnen

En ny bydel vil over de kommende år vokse frem, hvor der tidligere var industriområde på Struer Havn. Den nye bydel er blevet døbt ”Stævnen”. Navnet er inspireret af områdets fysiske form, der, som stævnen på et skib, skyder sig ud i Limfjorden.

Planen er, at hele området skal udvikle sig til en unik og levende bydel med boliger, kultur, natur og nærhed til vandet, der kobler sig på Struer midtby. Det er en langsigtet transformation, der har sit afsæt i udviklingsplanen ”Byen til Fjorden – Udviklingsplan for Struer Havn”. Hvis alt går efter planen, vil spaden til de første nye bygninger i bydelen kunne sættes i jorden i løbet af 2025.

Bydelen skaber plads og rum til et levende og rigt liv for havnens aktører, kommende beboere og byens borgere. Her blander nye boliger sig med eksisterende kultur- og erhvervsformål. Her er havnen til folket – og byen ved fjorden.

Stævnen skal udvikles etapevis med forskelligartede kvarterer, hvor den første etape bliver ved Gl. Havn nærmest byen. Her skal der udvikles ny boligbebyggelses i tæt samspil med de eksisterende maritime og kulturelle funktioner så havnens særegenhed bevares. Nye byrum
og bebyggelse i høj kvalitet skal skabe rammen om fællesskaber, fritidsliv og stærke fortællinger om Stævnens fremtidige udvikling.

Wo sich bislang das Industriegebiet am Hafen von Struer befindet, wird in den kommenden Jahren ein völlig neues Stadtviertel entstehen: „Stævnen“ (Steven). Der Name ist durch die Form des Viertels inspiriert worden, das sich wie der Rumpf eines Schiffes in den Limfjord schiebt.

An diesem Ort soll sich ein lebendiger Stadtteil mit Wohnhäusern und Kultureinrichtungen entwickeln, das sich durch die Nähe zur Natur und dem Wasser und darüber hinaus zur Innenstadt von Struer auszeichnet. Wenn alles nach Plan verläuft, wird 2025 der erste Spatenstich für die ersten Neubauten des Stadtviertels gesetzt.
Das Stadtviertel wird eine lebendige und abwechslungs-reiche Umgebung für die Akteure des Hafens, die künftigen Bewohner und die Einwohner der Stadt bieten. Hier soll sich die Wohnbebauung mit den vorhandenen kulturellen und gewerblichen Nutzungsformen vermischen. Der Hafen öffnet sich den Menschen und die Stadt dem Fjord.

Das Stadtviertel Stævnen wird schrittweise mit unterschiedlichen Quartieren entwickelt. Die neue Wohnbebauung soll in engem Zusammenwirken mit den vorhandenen auf den Hafen bezogenen und kulturellen Funktionen entwickelt werden, um den besonderen Charakter des
Hafens zu bewahren. Neue Stadträume und eine hochwertige Bebauung sollen den Rahmen für neue Nachbarschaften und Freizeitangebote bilden und als gutes Vorbild für die weitere
Entwicklung des Stadtviertels dienen.

Over the coming years, a new neighbourhood will grow in the former industrial area at the Struer Harbour. The new district has been named “Stævnen” (The Bow). The name is inspired by the physical shape of the area, which, like the bow of a ship, juts out into the Limfjord.

The plan is for the entire area to develop into a unique and vibrant neighbourhood with housing, culture, nature and close proximity to the water. It is a long-term transformation that is rooted in the development plan for Struer Harbour. If everything goes according to plan, the construction of the first buildings will commence within a couple of years.

The neighbourhood will be a unique setting for both future residents, visiting tourists and citizens as well as the stakeholders of the harbour.

Stævnen will be developed in stages, with the first stage being at the Old Harbour, closest to the town. New residential buildings will be devel­oped in close interaction with the existing maritime and cultural functions to preserve the harbour’s distinctive character. New urban spaces and high-quality buildings will create the setting for everyday life, communities and recreational activities - all part of a narrative about the future development of Stævnen.

Cable Fun Struer

I 2019 blev Cable Fun Struer introduceret, og med det fik Struer en ny kabelpark og masser af liv i området ved Kurbad Limfjorden og lystbådehavnen.

Kabelparken tilbyder forskellige sjove og udfordrende vandaktiviteter for både øvede og nybegyndere. Man kan blandt andet prøve kræfter med Stand Up Paddleboarding (SUP), Wakeboarding og vandski. Kabelparken fungerer via et specielt system, der minder lidt om en skilift. To tårne er forbundet af et kabel ude i vandet, og dermed kan man blive trukket hen over vandoverfladen på samme måde, som hvis man blev trukket af en båd.

Dermed er der også underholdning for tilskuerne, der kan følge med, når både nybegyndere og øvede prøver kræfter med banen, der kan gøres sværere med fire forskellige forhindringer, der er placeret i vandet.

Cable Fun Struer har omkring 25 frivillige tilknyttet, der sørger for undervisning og udlejning, og Kabelparken er også blevet hjemsted for Struer Wakeboardklub, som har faste undervisningsaftener og klubmesterskaber.

https://cablefun.dk/

2019 wurde der Seilpark Cable Fun Struer eröffnet, und damit entstand in Struer ein neuer Seilpark, der viel Leben in die Gegend um das Kurbad Limfjorden und den Yachthafen brachte.

Der Seilpark bietet verschiedene spaßige und herausfordernde Wasseraktivitäten sowohl für erfahrene als auch für Anfänger. Sie können sich im Stand-Up-Paddling (SUP), Wakeboarding und Wasserski versuchen. Der Seilpark funktioniert über ein spezielles System, das einem Skilift ähnelt. Zwei Türme sind durch ein Kabel im Wasser miteinander verbunden, so dass Sie über die Wasseroberfläche gezogen werden, als ob Sie von einem Boot gezogen würden.

Das sorgt auch für Unterhaltung bei den Zuschauern, die mitverfolgen können, wie sowohl Anfänger als auch Experten den Parcours bewältigen, der mit vier verschiedenen Hindernissen im Wasser erschwert werden kann.

Der Seilpark Struer hat etwa 25 Freiwillige, die Unterricht und Verleih anbieten, und er ist auch der Sitz des Struer Wakeboard Clubs, der regelmäßig Unterrichtsabende und Clubmeisterschaften veranstaltet.

https://cablefun.dk/

In 2019, Cable Fun Struer was introduced, and with it Struer got a new cable park and lots of life in the area by Kurbad Limfjorden and the marina.

The cable park offers various fun and challenging water activities for both experienced and beginners. You can try your hand at Stand Up Paddleboarding (SUP), Wakeboarding, and Water Skiing. The cable park works via a special system that is a bit like a ski lift. Two towers are connected by a cable in the water, and thus you can be pulled across the water surface in the same way as if you were pulled by a boat.

That means that there is also a lot of entertainment for spectators, who can watch as both beginners and experienced riders try their hand at the course, which can be made more difficult with four different obstacles placed in the water.

Cable Fun Struer has about 25 volunteers attached who provide teaching and oversee rentals, and the club house has also become home to the Struer Wakeboard Club, which has regular instructional evenings and club championship races.

https://cablefun.dk/

I sommerhalvåret kan den karakteristiske "summen" fra kabelbanen høres på Struer havn:

Jegindø

I den vestlige del af Limfjorden finder man Jegindø, hvis navn lokalt udtales Jenø. Øen er cirka 6 kilometer lang og 3 kilometer bred, og forbindes til fastlandet af en dæmning. Udover at have en smuk, fredfyldt natur, så har Jegindø også en aktiv havn, der tidligere har haft Danmarks største åleauktion.

I havnen finder man i dag syv muslinge- og østerskuttere, der imponerende nok står for 25% af alt muslingefiskeri i Limfjorden, hvor størstedelen eksporteres til Italien.

Der er også på havnen, man finder fiskerimuseet Æ’ Fywerhus, der blandt de cirka 10.000 årlige besøgende har gæster fra omkring 50 forskellige lande. I Æ´ Fywerhus finder man historier og artefakter, der vidner om fiskernes barske liv ved kysten. Museet fortæller historien om de fiskere, der i begyndelsen af 1900-tallet udvandrede fra Harboøre ved det barske Vesterhav til mildere egne inde langs Limfjorden, blandt andet til Jegindø.

Foran museet møder man skulpturen ”Fjordfiskeren”, et vartegn for museet og et minde om de hårdtarbejdende fiskere, der gennem næsten 100 år sikrede det daglige brød ved bundgarnsfiskeri i Limfjorden. Skulpturen er lavet af Bodil Dam og blev indviet i 2015.

https://www.jegindo.dk/

Im westlichen Teil des Limfjords liegt die Insel Jegindø, deren Name lokal als Jenø ausgesprochen wird. Die etwa 6 Kilometer lange und 3 Kilometer breite Insel ist durch einen Damm mit dem Festland verbunden. Jegindø bietet nicht nur eine schöne, friedliche Landschaft, sondern auch einen aktiven Hafen, in dem früher die größte Aalauktion Dänemarks stattgefunden hat.

Der Hafen beherbergt heute sieben Muschel- und Austerntrawler, die beeindruckende 25 % der gesamten Muschelfischerei im Limfjord ausmachen, von denen der Großteil nach Italien exportiert wird.

Am Hafen befindet sich auch das Fischereimuseum Æ' Fywerhus, das jährlich rund 10.000 Besucher aus etwa 50 verschiedenen Ländern anzieht. Im Æ' Fywerhus finden Sie Geschichten und Artefakte, die vom rauen Leben der Fischer an der Küste zeugen. Das Museum erzählt die Geschichte der Fischer, die im frühen 20. Jahrhundert von Harboøre an der rauen Westsee in die milderen Regionen entlang des Limfjords, darunter auch Jegindø, ausgewandert sind.

Vor dem Museum befindet sich die Skulptur „Der Fjordfischer“, ein Wahrzeichen des Museums und eine Erinnerung an die hart arbeitenden Fischer, die fast 100 Jahre lang durch Grundnetzfischerei im Limfjord das tägliche Brot sicherten. Die Skulptur wurde von Bodil Dam geschaffen und 2015 eingeweiht.

https://www.jegindo.dk/de/uber-die-insel/

In the western part of the Limfjord, you will find Jegindø. The island is about 6 kilometers long and 3 kilometers wide and is connected to the mainland by a dam. In addition to having a beautiful, peaceful nature, Jegindø also has an active harbour, which previously held the largest eel auction in Denmark.

These days the harbour hosts seven mussel and oyster cutters, which impressively account for 25% of all mussel fishing in the Limfjord. The majority of the mussels collected are exported to Italy.

There is also the fishing museum called Æ’ Fywerhus (The Fjord House), which is visited by approximately 10,000 guests yearly from around 50 different countries. In Æ´ Fywerhus you will find stories and artifacts that testify to the fishermen's harsh life on the coast. The museum tells the story of the fishermen, who in the early 1900s emigrated from Harboøre by the harsh North Sea to milder waters along the Limfjord, including Jegindø.

In front of the museum, you can meet the sculpture “Fjordfiskeren” (The Fjord Fisherman), a landmark that represents the hard-working fishermen, who through nearly 100 years secured their daily bread by bottom net fishing in the waters around Jegindø. The sculpture was created by artist Bodil Dam and was inaugurated in 2015.

https://www.jegindo.dk/en/about-the-island/

Sound Art Lab

Den officielle åbning af Sound Art Lab fandt sted 27. august 2021, og dermed fik Lydens By sit eget produktions- og udviklingsmiljø med fokus på lyd. De dedikerede studie- og værkstedsfaciliteter danner rammen om kunstnerisk udvikling af lydkunst på tværs af genrer og formater. I Sound Art Lab er der desuden formidlingsrum, hvor der tilbydes undervisning og formidling med lyd og lytning i centrum

Sound Art Lab holder til i B&O’s tidligere administrationsbygning, og lokalerne med indspilningsfaciliteter og værksteder er blandt andet også hjem for Nordic Podcast Academy, foreningen af Experimenterende Danske Radioamatører OZ3EDR og lydkunstbiennalen Struer Tracks.

Bygningerne er derfor fulde af liv enten af husets daglige brugere, besøgende skoleelever, kunstnere i residency-forløb eller kursister, der alle bruger Sound Art Lab som arbejds- eller undervisningsrum, alt sammen med lydkunst som omdrejningspunkt.

Sound Art Lab samarbejder også med en lang række regionale og nationale partnere, og er blandt andet sammen med SPOR Festival i Aarhus initiativtager til projektet Fremtidens lydkunst i Region Midtjylland – talentudvikling og netværksdannelse, der skal gøre Region Midtjylland til en international højborg for lydkunst.

https://www.soundartlab.org/

Die offizielle Eröffnung des Sound Art Lab fand am 27. August 2021 statt. Damit verfügt die Stadt des Klangs über eine eigene Produktions- und Entwicklungsumgebung, die sich auf Klang konzentriert. Die speziellen Studio- und Workshop-Einrichtungen bieten einen Rahmen für die künstlerische Entwicklung von Klangkunst in verschiedenen Genres und Formaten. Im Sound Art Lab gibt es auch einen Bildungsraum, in dem Unterricht und Bildung mit Klang und Hören im Mittelpunkt stehen

Das Sound Art Lab befindet sich im ehemaligen Verwaltungsgebäude von B&O. Die Räumlichkeiten mit Aufnahmemöglichkeiten und Werkstätten beherbergen auch die Nordic Podcast Academy, die Experimenterende Danske Radioamatører OZ3EDR (Experimentierende dänische Funkamateur“) und die Klangkunst-Biennale Struer Tracks.

Die Gebäude sind daher voller Leben, sei es durch die täglichen Nutzer des Gebäudes, durch Schüler, die das Gebäude besuchen, durch Künstler in Residenz oder durch Kursteilnehmer, die alle Sound Art Lab als Arbeits- oder Lehrraum nutzen, wobei die Klangkunst im Mittelpunkt steht.

Sound Art Lab arbeitet auch mit einer Reihe regionaler und nationaler Partner zusammen und ist u.a. gemeinsam mit dem SPOR Festival in Aarhus Initiator des Projekts Klangkunst der Zukunft in der Region Mitteljütland – Talentförderung und Vernetzung, das die Region Mitteljütland zu einer internationalen Hochburg für Klangkunst machen wird.

https://en.soundartlab.org/

The official opening of Sound Art Lab took place on the 27th of August 2021, and thus the City of Sound got its own production and development environment with a focus on sound and sound art. The dedicated study and workshop facilities form the framework for the artistic development of sound art across genres and formats. In Sound Art Lab, there are also Communication Rooms, where teaching and workshops is offered with sound and listening at its center.

Sound Art Lab is located in B&O’s former administration building, and the studios with recording facilities and technical workshops are also home to the Nordic Podcast Academy, the association of Experimental Danish Radio Amateurs OZ3EDR, and the sound art biennial Struer Tracks.

Therefore, the buildings are full of life be it either the house's daily users, visiting schoolchildren, artists in residency courses, or course participants, who all use Sound Art Lab as a work or teaching space, all with sound art as the focal point.

Sound Art Lab also collaborates with a large number of regional and national partners, and together with SPOR Festival in Aarhus is the initiator of the project The Future of Sound Art in the Central Jutland Region - talent development and networking that will make the Central Jutland Region an international stronghold for sound art.

https://en.soundartlab.org/

Som afslutning på sit residency i foråret 2022, labede sydafrikanske lydkunstner Zara Julius en lydinstallation. Her kan du høre en bid derfra:

Bang & Olufsen

Den danske designvirksomhed Bang & Olufsen blev grundlagt i Struer i 1925 af Peter Bang og Svend Olufsen – to ingeniører, der havde helliget sig lydgengivelse i høj kvalitet. Virksomhedens motto er: At skabe er at leve.

Takket være Peter Bangs initiativ og evner, begyndte Bang & Olufsen at producere højttalere og mikrofoner og fra 1928 også radioapparater, som ikke kørte på batterier, men på strøm fra stikkontakten. Et markant intermezzo i den rivende udvikling var nazi-kollaboratørers sprængning af fabrikken i begyndelsen af 1945 som hævn for flere ansattes deltagelse i modstandsbevægelsen. Allerede et år senere var fabrikken dog genopført, og i dag står en bøjet stålbjælke fra den gamle fabrik som et mindesmærke foran Sound Art Lab.

Historien om Bang & Olufsen er mange ting. Det er fortællingen om radio- og tv-branchen, dansk design, det moderne Danmark, og om hvordan en mindre dansk virksomhed kunne blive blandt et af verdens mest eftertragtede brands. Det er en unik historie. Det er samtidig  også en lokal historie, der tog sin begyndelse i Struer, formede byens DNA og er grunden til, at Struer Kommune i dag er kendt som Lydens By. 

https://www.bang-olufsen.com/da/dk

Das dänische Designunternehmen Bang & Olufsen wurde 1925 in Struer von Peter Bang und Svend Olufsen gegründet – zwei Ingenieure, die sich der hochwertigen Klangwiedergabe verschrieben hatten. Das Unternehmensmotto lautet: Zu schaffen heißt zu leben.

Dank der Initiative und des Geschicks von Peter Bang begann Bang & Olufsen mit der Produktion von Lautsprechern und Mikrofonen und ab 1928 auch von Radios, die nicht mit Batterien, sondern mit Strom aus der Steckdose betrieben wurden. Ein einschneidendes Intermezzo in der rasanten Entwicklung war die Sprengung der Fabrik durch Nazi-Kollaborateure Anfang 1945 als Rache für die Beteiligung mehrerer Mitarbeiter an der Widerstandsbewegung. Nur ein Jahr später wurde die Fabrik jedoch wieder aufgebaut, und heute steht ein gebogener Stahlträger aus der alten Fabrik als Denkmal vor dem Sound Art Lab.

Die Geschichte von Bang & Olufsen ist vielfältig. Es ist die Geschichte der Radio- und Fernsehindustrie, des dänischen Designs, des modernen Dänemarks und wie ein kleines dänisches Unternehmen zu einer der begehrtesten Marken der Welt werden konnte. Es ist eine einzigartige Geschichte. Es ist auch eine lokale Geschichte, die in Struer begann, die DNA der Stadt prägte und der Grund dafür ist, dass die Gemeinde Struer heute als Stadt des Klangs bekannt ist. 

https://www.bang-olufsen.com/de/de

The Danish design company Bang & Olufsen was founded in Struer in 1925 by Peter Bang and Svend Olufsen - two engineers who had devoted themselves to high-quality sound reproduction. The company's motto is: To create is to live.

Thanks to Peter Bang's initiative and abilities, Bang & Olufsen started producing speakers and microphones and from 1928 also radios that did not need batteries but used power from the socket. A significant intermezzo in the rapid development was the bombing of the factory by Nazi collaborators in early 1945 in retaliation for several employees’ participation in the resistance movement. Already a year later, however, the factory was rebuilt, and today a twisted steel beam from the old factory stands as a memorial in front of Sound Art Lab.

The story of Bang & Olufsen is many things. It is the story of the radio and TV industry, Danish design, modern Denmark, and how a small Danish company could become one of the world's most coveted brands. It's a unique story. At the same time, it is also a local story that began in Struer, shaped the city's DNA and is the reason why Struer Municipality is today known as the City of Sound.

https://www.bang-olufsen.com/en/dk

Struer ville ikke være Lydens By uden Bang & Olufsens indflydelse. Men vidste du, at Bang & Olufsens første succes faktisk ikke direkte havde noget med lyd at gøre – og at produktet, af en konkurrent, blev sammenlignet med at sætte sig i en ”elektrisk stol”?!

Her kan du høre Helle fra Struer Museum fortælle om hvordan B&O startede:

Struer Tracks

Struer Tracks er en international biennale for lydkunst i det offentlige rum, der er blevet afholdt tre gange siden 2017, hvor festivalen var en del af Kulturby 2017. Senest var temaet Lydens Landskaber, hvor Struer Tracks havde allieret sig med Charlotte Bagger Brandt som kurator.

Med Lydens Landskaber som tema kredsede udstillingen i 2021 om psykogeografiske tilgange til Struer byrum. Her blev lyd, lugt, erindring, stemning, historier og atmosfære bearbejdet på forskellige vis. Steder blev forandrede, genoplivede, iscenesatte eller åbenbarede gennem lydkunsten.

Lydkunstbiennallen tager afsæt i Struers identitet som Lydens By. I forbindelse med festivalen inviterer Struer Tracks danske og internationale kunstnere til at skabe midlertidige værker til Struers byrum med henblik på, at nogle af værkerne efterfølgende udvikler sig til faste installationer – festivalen skal med andre ord sætte spor i Struer.

Visionen er at skabe kunstprojekter med stærk lokal forankring og international relevans. Under biennalen er Struer omdrejningspunkt for konferencer og seminarer, workshops, besøgsprogrammer, arbejdende værksteder og meget andet – alle med fokus på grænseområderne mellem lyd, byrum og kunst.

https://struertracks.dk/

Struer Tracks ist eine internationale Biennale für Klangkunst im öffentlichen Raum, die seit 2017, als das Festival Teil von Kulturby 2017 war, bereits dreimal stattgefunden hat. Zuletzt war das Thema Landschaften des Klangs, bei dem sich Struer Tracks mit Charlotte Bagger Brandt als Kuratorin verbündet hatte.

Unter dem Motto Landschaften des Klangs drehte sich die Ausstellung 2021 um psychogeografische Annäherungen an die urbanen Räume von Struer. Geräusche, Gerüche, Erinnerungen, Stimmungen, Geschichten und Atmosphäre wurden auf unterschiedliche Weise verarbeitet. Orte wurden durch Klangkunst verändert, wiederbelebt, inszeniert oder enthüllt.

Die Sound Art Biennale basiert auf Struers' Identität als Stadt des Klangs. Im Zusammenhang mit dem Festival lädt Struer Tracks dänische und internationale Künstler dazu ein, temporäre Werke für den Stadtraum von Struer zu schaffen, mit dem Ziel, dass sich einige der Werke später zu dauerhaften Installationen entwickeln – mit anderen Worten, das Festival soll seine Spuren in Struer hinterlassen.

Die Vision ist es, Kunstprojekte mit starken lokalen Wurzeln und internationaler Relevanz zu schaffen. Während der Biennale wird Struer der Mittelpunkt für Konferenzen und Seminare, Workshops, Besucherprogramme, Arbeitsworkshops und vieles mehr sein – alle mit dem Schwerpunkt auf den Schnittstellen zwischen Klang, urbanem Raum und Kunst.

https://struertracks.dk/en/

Struer Tracks is an international biennial for sound art in the public space, which has been held three times since 2017, when the festival was part of Aarhus 2017 – European Capital of Culture. Most recently, the theme was Landscapes of Sound, where Struer Tracks had allied itself with Charlotte Bagger Brandt as curator.

With the Landscapes of Sound as the theme, the exhibition in 2021 revolved around psychogeographic approaches to Struer’s urban space. Here, sound, smell, memory, mood, stories, and atmosphere were processed in different ways. Places were changed, revived, staged, or revealed through the art of sound.

The Sound Art Biennale is based on Struer's identity as the City of Sound. In connection with the festival, Struer Tracks invites Danish and international artists to create temporary works for Struer's urban space, some of which are subsequently developed into permanent installations - in other words, the festival will leave tracks in Struer.

The vision is to create art projects with strong local roots and international relevance. During the biennial, Struer is the focal point for conferences and seminars, workshops, visiting programs, working workshops and much more - all with a focus on the border areas between sound, urban space, and art.

https://struertracks.dk/en/

Selvom den gamle industrihavn i Struer virker forladt, sker der en masse rundt omkring på molerne og i de gamle bygninger. En række gæstende kunstnere og deres lyde begynder at blande sig med lyden af måger, blæst, og knirkende porte og pramme. Følg med når kunstnerne sammen med lokale kræfter arbejder sig frem til åbningen af Struer Tracks #3 i august 2021:

Nordvestjysk Fjordkultur

I 1998 gik en gruppe med interesse for historie og sejlbåde sammen og stiftede Nordvestjysk Fjordkultur for at gøre en indsats for fjordkulturen og det gamle håndværk. Siden da har de bygget og repareret klinkbyggede både i værkstedet på Struer Havn i et maritimhistorisk miljø med mere end 20 både. Foreningen tager naturligvis også bådene ud i sommermånederne og står blandt andet for Struer Bugt Kapsejlads.

Foreningen har som mål at formidle og bevare kulturelle og menneskelige værdier i håndværk og håndelag, og det har de haft succes med. Faktisk så stor succes at UNESCO i 2021 valgte at optage den nordiske klinkbådstradition på listen over menneskehedens immaterielle kulturarv.

Nordvestjysk Fjordkultur samarbejder med en lang række lignende foreninger i Norden, og initiativet til et samarbejde med UNESCO er taget af netværket Nordisk Kystkultur, der har sikret en bred forankring i Danmark, Island, Færøerne, Norge, Sverige, Ålandsøerne og Finland. Herhjemme stod blandt andet Han Herred Havbåde, Træskibs Sammenslutningen og Vikingeskibsmuseet i Roskilde sammen bag en ansøgning om, at klinkbådstraditionerne fortjente en plads på UNESCOs liste over umistelig immateriel kulturarv.

http://www.nordvestjyskfjordkultur.dk/

1998 gründete eine Gruppe Enthusiasten mit Interesse an Geschichte und Segelschiffen den Verein Nordvestjysk Fjordkultur (Fjordkultur in Nordwestjütland), um sich für den Erhalt des alten Schiffbauerhandwerks einzusetzen. Seither haben sie in ihrer Werkstatt im Hafen von Struer mehr als 20 Schiffe in Klinkerbauweise gebaut und repariert. In den Sommermonaten fährt der Verein natürlich auch mit den Schiffen und organisiert unter anderem eine Regatta auf der Bucht von Struer.

Der Verein möchte die kulturellen und menschlichen Werte des Handwerks vermitteln und bewahren. Das macht er mit so viel Erfolg, dass die UNESCO die Tradition der skandinavischen Klinkerbauweise auf ihre Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen hat.

Der Verein arbeitet mit zahlreichen gleichgesinnten Vereinen in ganz Skandinavien zusammen. Die Initiative zur Kooperation mit der UNESCO hat das Netzwerk Nordische Küstenkultur ergriffen, das eine breite Verankerung in Dänemark, Island, den Färöer-Inseln, Norwegen, Schweden, den Ålandinseln und Finnland gesichert hat. In Dänemark unterstützten unter anderem der Verein Han Herred Havbåde, die Holzschiffsvereinigung Træskibs Sammenslutningen und das Wikingerschiffsmuseum in Roskilde den Antrag bei der UNESCO.

http://www.nordvestjyskfjordkultur.dk/

In 1998, a group of people with an interest in history and sailing boats joined forces and founded Nordvestjysk Fjordkultur to preserve the fjord culture and old craftsmanship. Since then, they have built and repaired clinker-built boats in the workshop at Struer Harbour in a maritime-historical environment with more than 20 boats. Of course, the association also takes the boats out during the summer months and is responsible for the Struer Bay Race, among other things.

The association aims to convey and preserve cultural and human values ​​in crafts and craftmanship, and in that they have been successful. In fact, it has been such a great success that in 2021 UNESCO chose to include the Nordic clinker boat tradition on their Intangible Cultural Heritage List.

Nordvestjysk Fjordkultur collaborates with a large number of similar associations in the Nordic region, and the initiative for a collaboration with UNESCO was taken by the Nordic Coastal Culture network, which has ensured a broad base in Denmark, Iceland, the Faroe Islands, Norway, Sweden, the Åland Islands, and Finland. In Denmark, Han Herred Havbåde, Træskibs Sammenslutningen, and Vikingeskibsmuseet in Roskilde, among others, stood together behind the application that the clinker boat tradition should have a place the UNESCO list.

http://www.nordvestjyskfjordkultur.dk/

Studenter fra Struer

Struer Statsgymnasium er en institution, der altid har forandret sig. Født som DSB-bygning i 1917, etableret som gymnasium i 1932 og med tilføjet kostskole i 1970 er det en uddannelsesinstitution i konstant udvikling.

Det er samtidig Danmarks første hybridskole, hvor man siden 2008 har udbudt både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. I dag udbyder skolen EUD, EUX, STX, HHX, HTX, HF, IB og 10. klasse i ét samlet internationalt studiemiljø med fælles ledelse, og det gør skolen til noget helt unikt. Og så er der ovenikøbet også en kostskole med 150 værelser, som er den hjemlige ramme for både danske og internationale elever på alle uddannelsestrin.

Et besøg ved gymnasiet er ikke komplet med mindre, man har set den 11 meter høje skulptur "Eye of the Shadow", der blev opstillet i 1992. Skulpturen er lavet af Ingvar Cronhammar, og den er særlig stærk i sit udtryk om aftenen, hvor det røde neonlys på skulpturens sider og i den åbne top får den sorte stolpe til at lyse markant op i mørket.

Blandt de dimitterede fra Struer Statsgymnasium finder man blandt andet kunstneren Jens Jørgen Thorsen, tidligere Finansminister Henning Dyremose og den tidligere Aarhus-borgmester Louise Gade.

https://www.struer-gym.dk/

Das staatliche Gymnasium Struer ist eine Einrichtung, die sich im ständigen Wandel befindet. 1917 wurde es in einem Gebäude der Dänischen Staatsbahnen gegründet, 1932 als Gymnasium eingerichtet und 1970 um ein Internat erweitert.

Seit 2008 ist die Schule Dänemarks erste Hybridschule, die sowohl eine gymnasiale Ausbildung als auch eine Berufsschulausbildung anbietet. Heute bietet die Schule diverse gymnasiale Bildungsgänge mit einer internationalen Ausrichtung an. Das Internat umfasst 150 Zimmer. Die Schülerinnen und Schüler stammen aus Dänemark und dem Ausland und lernen auf allen Ausbildungsstufen.

Bei einem Besuch des Gymnasiums sollte man sich die elf Meter hohe Skulptur „Eye of the Shadow“ (1992) nicht entgehen lassen. Sie wurde von dem Künstler Ingvar Cronhammar geschaffen und ist besonders abends ausdrucksstark, wenn die roten Neonleuchten an den Seiten der Skulptur und in der offenen Oberseite den schwarzen Pfeiler markant aus der Dunkelheit hervorheben.

Zu den prominenten Absolventen des staatlichen Gymnasiums Struer zählen der Künstler Jens Jørgen Thorsen, der frühere dänische Finanzminister Henning Dyremose und Louise Gade, die ehemalige Bürgermeisterin von Aarhus.

https://www.struer-gym.dk/

Struer Statsgymnasium is an institution, which is always changing. Born as a DSB building in 1917, it was established as a high school in 1932 and added a boarding school in 1970, so it is an educational institution in constant development.

It is also Denmark's first hybrid school, where since 2008 it has offered both upper secondary education and vocational education. Today, the school offers EUD, EUX, STX, HHX, HTX, HF, IB, and 10th grade in one unified international study environment with joint management, and that makes the school something completely unique. And there is also a boarding school with 150 rooms, which is home to both Danish and international students at all levels of education.

A visit to the high school is not complete unless you have seen the 11-meter-high sculpture "Eye of the Shadow", which was erected in 1992. The sculpture is made by Ingvar Cronhammar, and it is particularly strong in its expression in the evening, where red neon light on the sides of the sculpture and in the open top makes the black pole light up in the dark.

Among the graduates from Struer Statsgymnasium are the artist Jens Jørgen Thorsen, former Minister of Finance Henning Dyremose, and the former mayor of Aarhus, Louise Gade.

https://www.struer-gym.dk/

I denne anden episode i podcast-serien OPTAGETHED, møder vi Luna Isabella Hernandez Dolcerocca.
Luna bor i Struer, er 19 år og er for nylig blevet student.

Episoden havde premiere ifm Struer Tracks i 2019, og blev fejret med en surround-sound/danseforestilling baseret på lydene fra Lunas hverdag.

Musik på Gimsinghoved

Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter er et kulturelt kraftcenter med skiftende kunstudstillinger samt andre kulturelle aktiviteter. Stedet drives som en selvejende institution, hvor hovedaktiviteten er de skiftende kunstudstillinger, der kan findes i de smukke stuer i stueetagen.

Men Gimsinghoved er også et spillested, der året rundt byder på musik i alle genrer, og i sommermånederne åbnes den smukke skulpturhave for koncerter og festivaler. Her kan man nemlig både opleve en stribe koncerter under titlen Musik i Haven, og hvert år i august måned bydes der velkommen til Gimsinghoved Festival, der med rette kaldes Danmarks Skønneste Havefest.

I haven kan opleve værker af kunstnere som Jørn Rønnau, Paul Cederdorff, Erik Heide og ikke mindst Frode Gundorf Nielsen, der har skabt lydskulpturen Vind og Vand.

Skulpturen aktiveres, når man bevæger sig nær værkets tre søjler med hver fire resonansrør. Lyden skabes med trykluft og vand, hvor luften forsøger at presse vandet op i et acrylrør og turbulensen herfra resoneres i de store rør. Kombinationen af god musik, smukke omgivelser og en have med unikke skulpturer er med andre ord, noget man ikke må gå glip af, når man besøger Struer.

https://gimsinghoved.dk/

Das Kunst- und Kulturzentrum Gimsinghoved ist ein kulturelles Kraftzentrum mit wechselnden Kunstausstellungen sowie weiteren kulturellen Aktivitäten. Der Ort wird in Eigenregie betrieben. Die Hauptaktivität sind die Wechselausstellungen, die in den schönen Wohnräumen im Erdgeschoss gezeigt werden.

Doch Gimsindhoved ist auch ein Konzertort, in dem das ganze Jahr hindurch Musik der verschiedensten Genres erklingt. In den Sommermonaten finden im schönen Skulpturenpark Konzerte und Festivals statt. Dazu zählen die Konzerte der Reihe Musik i Haven (Musik im Garten) und jedes Jahr im August das Gimsinghoved Festival, das zu Recht als Dänemarks schönstes Gartenfest gilt.

Im Park sind Werke von Künstlern wie Jørn Rønnau, Paul Cederdorff, Erik Heide und Frode Gundorf Nielsen zu finden, der die Klangskulptur Wind und Wasser geschaffen hat.

Die Skulptur wird aktiviert, wenn man sich in der Nähe der drei Säulen des Werkes mit jeweils vier Resonanzrohren bewegt. Der Klang wird durch Druckluft und Wasser erzeugt, Die Luft versucht, das Wasser in einem Acrylrohr hochzudrücken, und die Turbulenzen hiervon werden in den großen Rohren als Klang wiedergegeben. Die Kombination aus guter Musik, der schönen Umgebung und einem Garten mit einzigartigen Skulpturen sollte man sich bei einem Besuch in Struer nicht entgehen lassen.

https://gimsinghoved.dk/

Gimsinghoved Art and Culture Center is a cultural powerhouse with changing art exhibitions as well as other cultural activities. The place is run as a self-owned institution, where the main activity is the changing art exhibitions that can be found in the beautiful rooms on the ground floor.

But Gimsinghoved is also a venue that offers music of all genres all year round, and during the summer months, the beautiful sculpture garden opens for concerts and festivals. Here you can both experience a series of concerts under the title Music in the Garden, and every year in August you are welcomed to Gimsinghoved Festival, which is rightly called Denmark's Most Beautiful Garden Festival.

In the garden, you can experience works by artists such as Jørn Rønnau, Paul Cederdorff, Erik Heide, and not least Frode Gundorf Nielsen, who created the sound sculpture Wind and Water in connection with the inaugural Struer Tracks.

The sculpture is activated, when you move near the work's three pillars, each with four resonant tubes. Sound is created from compressed air and water, where the air tries to push the water up into an acrylic pipe and the turbulence from here is resonated in the large pipes. In other words, the combination of good music, beautiful surroundings, and a garden with unique sculptures is something not to be missed when visiting Struer.

https://gimsinghoved.dk/

Søndag den 14. august kan man opleve to musicalstjerner i haven på Gimsinghoved. Stig Rossen og Andrea Lykke Oehlenschlæger indtager scenen med "Drømmeduetter". Her kan du høre dem fortælle om begivenheden:

Venø Kirke

Venø Kirke er Danmarks mindste kirke med udvendige mål på 6,3 x 12 m (areal 75,6 m2), og indvendige mål på 4,2 x 9,8 m (areal 41,2 m2).

Kirken blev bygget i senmiddelalderen efter reformationen. Den er opført af marksten, men fundamentet (sylden) består af større sten, der muligvis er rester fra en ombygning af Gimsing Kirke. Kirken fik tegltag i slutningen af 1600-tallet, og i 1863 blev kirken forsynet med et våbenhus og den sydlige indgangsdør tilmuret.

Kirken har undergået to store nyindretninger omkring 1880 og senest i 2016. I mellemliggende perioder har man bevaret og fornyet med nye farver. Ved den seneste restaurering har ønsket om ”bedre tilgængelighed for alle” og ny kunst været udgangspunktet. På den baggrund har arkitektens bærende idé været at bringe kirken tilbage til et lyst og mere asketisk udtryk inspireret både af reformationen og de rene hvidkalkede mure af kløvede marksten.

Kirken benyttes hver søn- og helligdag til gudstjeneste og er åben døgnet rundt. I sommerperioden kan man opleve solnedgangsmusik i kirken. Der er jævnligt rundvisninger og sammenkomster for turister i kirken.

Die Kirche von Venø ist die kleinste Kirche von Dänemark. Außen misst sie 6,30 mal 12 Meter (75 m²), innen 4,20 mal 9,80 Meter (41,2 m²).

Die Kirche wurde im Spätmittelalter nach der Reformation errichtet. Sie besteht aus Feldsteinen, doch das Fundament ist aus größeren Steinen, die möglicherweise Überreste eines Umbaus der Kirche von Gimsing sind. Ende des 17. Jahrhunderts erhielt die Kirche ein Ziegeldach, 1863 einen Vorraum. Damals wurde auch die südliche Eingangstür zugemauert. 

Die Kirche wurde um 1880 und zuletzt 2016 umfassend neu eingerichtet. In den dazwischenliegenden Zeiträumen wurde die Ausmalung bewahrt und erneuert. Bei der jüngsten Restaurierung wurde zudem eine Barrierefreiheit angestrebt und die zeitgenössische Kunst einbezogen. Der Architekt wollte der Kirche wieder einen hellen, ästhetischeren Eindruck verleihen, der von der Reformation und den reinen, weiß gekalkten Mauern der gespaltenen Feldsteine inspiriert ist.

In der Kirche finden an Sonn- und Feiertagen Gottesdienste statt und sie ist ganztägig geöffnet. Im Sommerhalbjahr kann man in der Kirche Musik zum Sonnenuntergang hören. In der Kirche gibt es regelmäßig Führungen und Zusammenkünfte für Touristen.

Venø Church is Denmark's smallest church, and the external dimensions are 6.3 x 12 m (area 75.6 m2), while the internal dimensions are 4.2 x 9.8 m (area 41.2 m2).

The church was built in the late Middle Ages after the Reformation. It is built of field stones, but the foundation consists of larger stones that may be remnants of a rebuilding of Gimsing Church. The church was given a tiled roof at the end of the 17th century, and in 1863 the church was provided with a porch and the southern entrance door was walled up.

The church has undergone two major renovations around 1880 and most recently in 2016. In the intervening period the church has been preserved and renewed adding new colours. In the recent restoration, the desire for "better accessibility for all" and new art was the starting point. Against this background, the architect's main idea was bringing the church back to a brighter and more ascetic expression inspired by both the Reformation and the pure whitewashed walls of split fieldstones.

The church is used every Sunday and holiday for worship and is open 24 hours a day. During the summer there is sunset music in the church. There are regular tours and gatherings for tourists in the church.

Komponisten og lydkunsteren Hans Sydow har fra 2019 – 2020 indsamlet en række fortællinger. Det samlede værk, som findes langs den lokale vandrerute ‘Vandrenålen’, består af historier fra 20 lokationer, med 80 fortællere og mere end 300 lyderindringer.

Her kan du høre præsten Mogens fortælle om Venø kirke:

Historierne fra vandreruten kommer fremover til at indgå i projektet: AT HØRE TIL. Sammen med de eksisterende fortællinger indsamler vi nye historier fra Nordvestjysk Fjordkultur, Veteran­bilklubben Nordvestjysk Autogalleri og Venøsundfærgen. Det er hverdagserindringer om det vi har til fælles, uanset hvem 
vi er og hvor vi kommer fra.

AT HØRE TIL skaber sammenhæng mellem podcastmediet, bibliotekernes formidlingstradition og involvering af nye målgrupper. Midlet er, at koble den enkelte borgers fortælling med lignende historier fra litteraturen og lokalarkiverne. Koblingen sker igennem soundwalks, podcasts, biblioteker og lokalarkiver.

AT HØRE TIL realiseres af komponist Hans Sydow i samarbejde Syddjurs Bibliotek Favrskov Bibliotek, Norddjurs Bibliotek, Struer Bibliotek og Silkeborg Bibliotek med støtte fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Klosterheden

Midt mellem Struer og Lemvig ligger Danmarks tredjestørste skovområde: Klosterheden Plantage. Her bygger de vilde bævere dæmninger, mens kronvildtet majestætisk bevæger sig rundt mellem træerne. I skovbunden vokser sjældne planter, og i vestkanten af skoven ligger en flyveplads fra 2. Verdenskrig.

Med godt 400 krondyr lægger Klosterheden jord til en af Danmarks største bestande af det flotte dyr. Året rundt kan naturelskere se krondyrene vandre rundt i plantagen men opleves flottest to gange om året. Dels om foråret, hvor varmen får vegetationen i plantagens åbne områder til at springe ud. Senere i september, hvor dyrene kommer i brunst. Specielt ved aftenstide kan man – som et af de få steder i landet – opleve en rigtig samlet brunst. Men pas på med at forstyrre krondyrene. Nyd dem på afstand – også for din egen skyld.

I Klosterheden Plantage finder man desuden adskillige fortidsminder i form af store bronzealderhøje og mindre høje fra stenalderen. Næsten midt i plantagen ligger den 3.500 år gamle Fladhøj, der, som navnet antyder, ikke er en normal kuplet høj. Højen er flad på toppen, fordi bronzealderfolkene brugte den til særlige aktiviteter – måske som en del af en gravkult eller andre religiøse ceremonier.

Mitten zwischen Struer und Lemvig liegt Dänemarks drittgrößtes Waldgebiet: die Plantage Klosterheden. Hier bauen Biber ihre Dämme, während Hirsche sich majestätisch zwischen den Bäumen bewegen. Auf dem Waldboden wachsen seltene Pflanzen und am westlichen Rand des Waldes liegt ein Flugplatz aus dem Zweiten Weltkrieg.

Mit gut 400 Hirschen verfügt Klosterheden über einen der größten Bestände dieses schönen Tieres in Dänemark. Das ganze Jahr hindurch können Naturliebhaber diese Tiere hier im Wald sehen, aber am schönsten sind sie zwei Mal im Jahr zu erleben: Im Frühling, wenn die frische Wärme dafür sorgt, dass die Vegetation auf den offenen Bereichen der Plantage zum Leben erwacht. Und später im September während der Brunstzeit. Besonders am Abend kann man hier – wie sonst nur selten im Land – die Brunst erleben. Doch achte darauf, die Hirsche nicht nur stören. Halte Abstand zu ihnen – auch aus eigenem Interesse.

In der Plantage Klosterheden sind außerdem zahlreiche vorgeschichtliche Denkmäler in Form von Hügelgräbern aus der Bronze- und Steinzeit zu finden. Fast in der Mitte der Pflanzung liegt der 3.500 Jahre alte Fladhøj, bei dem es sich nicht um einen natürlichen Hügel handelt. Der Hügel ist oben abgeflacht, weil die Menschen der Bronzezeit ihn zu besonderen Aktivitäten nutzten – vielleicht für einen Gräberkult oder andere religiöse Zeremonien.

On the road between Struer and Lemvig is Denmark's third largest forest area: Klosterheden Plantage. Here, wild beavers build dams, while the crowned deer majestically move around between the trees. On the forest floor, rare plants grow, and in the western edge of the forest is an airfield from World War II.

With just over 400 deer, Klosterheden is home to one of Denmark's largest populations of the beautiful animal. All year round, nature lovers can see the majestic animals wandering around the plantation, but the deer are best experienced twice a year. Partly in the spring, when the warm weather causes the vegetation in the open areas of the plantation to bloom. But also  in September, when the animals come into heat. Especially in the evening, you can - as one of the few places in the country - experience when the entire herd is in heat. But be careful not to disturb the animals. Enjoy them from a distance - also for your own sake.

In Klosterheden Plantage you will also find several ancient monuments in the form of large Bronze Age mounds and smaller mounds from the Stone Age. Almost in the middle of the plantation is the 3,500-year-old Fladhøj, which, as the name suggests, is not a normal domed hill. The mound is flat at the top because the Bronze Age people used it for special activities - perhaps as part of a tomb cult or other religious ceremonies.

Komponisten og lydkunsteren Hans Sydow har fra 2019 – 2020 indsamlet en række fortællinger. Det samlede værk, som findes langs den lokale vandrerute ‘Vandrenålen’, består af historier fra 20 lokationer, med 80 fortællere og mere end 300 lyderindringer.

Her kan du høre Peter fortælle om bævere i Klosterheden:

Historierne fra vandreruten kommer fremover til at indgå i projektet: AT HØRE TIL. Sammen med de eksisterende fortællinger indsamler vi nye historier fra Nordvestjysk Fjordkultur, Veteran­bilklubben Nordvestjysk Autogalleri og Venøsundfærgen. Det er hverdagserindringer om det vi har til fælles, uanset hvem 
vi er og hvor vi kommer fra.

AT HØRE TIL skaber sammenhæng mellem podcastmediet, bibliotekernes formidlingstradition og involvering af nye målgrupper. Midlet er, at koble den enkelte borgers fortælling med lignende historier fra litteraturen og lokalarkiverne. Koblingen sker igennem soundwalks, podcasts, biblioteker og lokalarkiver.


AT HØRE TIL realiseres af komponist Hans Sydow i samarbejde Syddjurs Bibliotek Favrskov Bibliotek, Norddjurs Bibliotek, Struer Bibliotek og Silkeborg Bibliotek med støtte fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Fiskeri ved Limfjorden

Limfjorden er som skabt til lystfiskeri, og en stjernerække af Danmarks bedste havørred-åer forsyner hvert år fjorden med et stort antal fisk. Struer Kommune ligger i den centrale del af Limfjorden, hvilket giver rigtig gode muligheder for lystfiskeri.

Det er først og fremmest fiskeri efter den blanke havørred, der lokker mange. Men i sommermånederne er fiskeri efter sild og hornfisk også populært. På Venø, Jegindø og Thyholm er det altid muligt at finde en god kyststrækning – uanset vejr og årstid – og man behøver sjældent gå langt for at have pladserne og naturen for sig selv.

Der er også masser af steder, hvor man kan finde østers i Limfjorden. Man kan gå i vandet bevæbnet med waders og kese, men mange steder kan man klare sig ganske fint blot med et par gummistøvler og en spand.

I Limfjorden finder man både den europæiske østers også kaldet Limfjordsøsters, og så den invasive Stillehavsøsters. Den europæiske østers er en flad østers, der kun lever i større bestande og regnes for en delikatesse på verdensplan. Som med så mange af vores bedste råvarer går mere end 80 procent til eksport. Stillehavsøsters er mere aflang og knubret, og det er dem, der er lettest at finde i Limfjorden.

Der Limfjord ist wie geschaffen für das Angeln. Einige der besten Meerforellenflüsse in Dänemark versorgen den Fjord jedes Jahr mit reichlich Fischen. Die Kommune Struer liegt im mittleren Teil des Limfjords, was Anglern sehr viele Möglichkeiten bietet.

Viele Angler werden vor allem durch die blanke Meerforelle angelockt. In den Sommermonaten ist die Fischerei nach Hering und Hornhecht sehr beliebt. Auf Venø, Jegindø und Thyholm sind bei jeder Witterung und in jeder Jahreszeit viele gute Küstenabschnitte zu finden und man muss nicht weit laufen, um den Angelplatz und die Natur ganz für sich allein zu haben.

An sehr vielen Orten am Limfjord sind auch Austern zu finden. Mit Wathose und Kescher bewaffnet kann man durchs Wasser stapfen, aber an vielen Orten reichen auch Gummistiefel und ein Eimer aus.

Im Limfjord kommen sowohl die Europäische Auster, auch Limfjordauster genannt, als auch die invasive Pazifische Auster vor. Die Europäische Auster ist eine flache Auster, die nur in größeren Beständen überleben kann und weltweit als Delikatesse gilt. Wie so viele unserer besten Rohwaren gehen mehr als 80 Prozent davon in den Export. Die Pazifische Auster ist länglicher und unregelmäßiger. Sie ist heute im Limfjord leichter zu finden.

The Limfjord almost feels like it was created for angling, and some of Denmark's best sea trout streams supply the fjord with large amounts of fish every year. Struer Municipality is located in the central part of the Limfjord, so naturally there are plenty of good opportunities for angling.

It is first and foremost the fishing for the shiny sea trout that attracts many. But during the summer months, fishing for herring and hornfish is also popular. On Venø, Jegindø, and Thyholm it is always possible to find a good coastline - regardless of weather and season - and you rarely have to go far to have the places and nature to yourself.

There are also plenty of areas where you can find oysters in the Limfjord. You can walk in the water armed with waders and a collector, but in many places, you can do quite well with just a pair of rubber boots and a bucket.

In the Limfjord you will find both the European oyster also called the Limfjord oyster, and the invasive Pacific oyster. The European oyster is a flat oyster that lives only in larger populations and is considered a delicacy worldwide. Pacific oysters are more elongated and lumpier, and they are the easiest to find in the Limfjord.

Komponisten og lydkunsteren Hans Sydow har fra 2019 – 2020 indsamlet en række fortællinger. Det samlede værk, som findes langs den lokale vandrerute ‘Vandrenålen’, består af historier fra 20 lokationer, med 80 fortællere og mere end 300 lyderindringer.

Her kan du høre Mogens' erindringer om at fange fisk ved fjorden og sælge dem for at få lommepenge:

Historierne fra vandreruten kommer fremover til at indgå i projektet: AT HØRE TIL. Sammen med de eksisterende fortællinger indsamler vi nye historier fra Nordvestjysk Fjordkultur, Veteran­bilklubben Nordvestjysk Autogalleri og Venøsundfærgen. Det er hverdagserindringer om det vi har til fælles, uanset hvem 
vi er og hvor vi kommer fra.

AT HØRE TIL skaber sammenhæng mellem podcastmediet, bibliotekernes formidlingstradition og involvering af nye målgrupper. Midlet er, at koble den enkelte borgers fortælling med lignende historier fra litteraturen og lokalarkiverne. Koblingen sker igennem soundwalks, podcasts, biblioteker og lokalarkiver.

AT HØRE TIL realiseres af komponist Hans Sydow i samarbejde Syddjurs Bibliotek Favrskov Bibliotek, Norddjurs Bibliotek, Struer Bibliotek og Silkeborg Bibliotek.

Run to the Beat

Et af de største tilløbsstykker i Struer Kommune hvert år er motionsløbet Run To The Beat, der samler en lang række af de bedste ting fra Lydens By. Løbets forskellige ruter gennemføres af tusindvis af mennesker, der er en blanding af lokale, besøgende løbsentusiaster og fraflyttere, der benytter lejligheden til at komme tilbage til Struer for at løbe med venner og familie.

Run To The Beat – Powered by Bang & Olufsen arrangeres i samarbejde mellem Lydens By, det multinationale sports- og koncertbureau IMG og B&O, og løbet skydes i gang fra designgigantens hovedkvarter på Bang & Olufsen Allé. Det er også her, man finder målstregen, og ikke mindst den flotte plads mellem bygningerne, hvor der efterfølgende bydes på en kæmpe efterfest.

Et motionsløb i Lydens By ville ikke være komplet uden musik. Derfor er ruterne indrettet med Power Zones, hvor dj’s fra ind- og udland sørger for at sætte tempo, så løberne rammer det perfekte tempo og den optimale tid. Musikken fortsætter til efterfesten, hvor nogle af landets største musiknavne hvert år går på scenen og sørger for, at de flotte resultater bliver fejret, og den sidste energi bliver brændt af.

https://runtothebeat.dk/

Eines der populärsten Ereignisse in der Kommune Struer ist jedes Jahr der Volkslauf Run To The Beat, in dem die Stadt des Klangs zur Hochform aufläuft. Tausende laufen dann über die unterschiedlichen Strecken – eine Mischung aus Einheimischen, Besuchern, Lauffans und Weggezogenen, die die Gelegenheit nutzen, um nach Struer zurückzukehren und mit Freunden und Angehörigen am Lauf teilzunehmen.

Run To The Beat – Powered by Bang & Olufsen wird in Zusammenarbeit zwischen der Stadt des Klangs, dem internationalen Sport- und Konzertbüro IMG und B&O veranstaltet. Der Startschuss zum Lauf fällt vor dem Hauptsitz des Designriesen auf der Bang & Olufsen Allé. Hier befindet sich auch die Ziellinie und der schöne Platz zwischen den Gebäuden, auf dem nach Abschluss des Laufes immer ein riesiges Fest steigt.

Ein Volkslauf in der Stadt des Klangs wäre nicht vollständig ohne Musik. Deshalb sind die Strecken mit Power Zones gestaltet, in denen DJs aus dem In- und Ausland dafür sorgen, dass die Läufer ihr Tempo beibehalten und eine optimale Zeit erreichen. Die Musik bestimmt dann auch das anschließende Fest. Jedes Jahr erobern die größten Stars der dänischen Musikszene die Bühne. So werden die guten Ergebnisse gefeiert und auch die allerletzten Energien verbraucht.

https://runtothebeat.dk/

One of the biggest events in Struer Municipality every year is the exercise run Run To The Beat, which brings together a large number of the best things from the City of Sound. The race's various routes are completed by thousands of people, who are a mix of locals, visiting race enthusiasts, and former residents, who take the opportunity to return to Struer to run with friends and family.

Run To The Beat - Powered by Bang & Olufsen is arranged in collaboration between the City of Sound, the multinational sports and concert agency IMG, and B&O - and the race kicks off from the design giant's headquarters on Bang & Olufsen Allé. This is also where you will find the finish line, and not least a beautiful space between the buildings, where all the runners get together for a big afterparty.

An exercise run in the City of Sound would not be complete without music. Therefore, the routes are designed with Power Zones, where DJs from home and abroad make sure to set the pace so that the runners hit the perfect speed and the optimal time. The music continues at the afterparty, where every year some of the country's biggest music names go on stage and make sure that the great results are celebrated, and the last energy is burned off.

https://runtothebeat.dk/

Lyt til sangen "Run to the Beat", der blev produceret af Remee og Chief 1 til den første udgave af løbet i 2015:

Venøsund Færgelaug

Venøsund Færgelaug blev stiftet i januar 2011 med det formål at sikre Danmarks ældste stadig aktive bilfærge som et aktiv i den lokale kulturhistorie. Færgen har hjemsted i Venø Havn. Her har færgelauget også et ”havneskur”, hvor der fortælles om færgen og færgefarten til Venø gennem tiderne.

Færgen Venøsund er bygget i 1931 på værftet i Struer og sejlede først på overfarten ved Fur. I 1956 kom den tilbage til ”fødebyen” og blev indsat på overfarten til Venø, Danmarks korteste overfart. Overfarten til Venø havde indtil da bestået af en rofærge og senere igen af Svanen, en postbåd, der dagligt sejlede en tur fra Struer til Venø havn. Men efterhånden som landbruget og køretøjerne udviklede sig, opstod der blandt øens landmænd et ønske om at indsætte en ”rigtig” færge på overfarten.

Pensionen for Venøsund færgen kom i 2010, hvor færgefarten tog en nybygget og større færge i brug. For at bevare færgen lokalt blev Venøsund Færgelaug stiftet og den 18. juni 2011, ved en overdragelsesfest på Venø havn, blev færgen officielt overdraget til færgelauget.

Der Fährverein Venøsund wurde im Januar 2011 mit dem Zweck gegründet, die älteste noch in Betrieb befindliche Autofähre Dänemarks als Denkmal für die lokale Kulturgeschichte zu bewahren. Der Heimathafen der Fähre ist Venø. Hier hat der Fährverein auch einen „Hafenschuppen“, wo über die Geschichte der Fähre und der Fährverbindung nach Venø berichtet wird.

Die Fähre Venøsund wurde 1931 auf der Werft in Struer gebaut und verkehrte zunächst auf der Überfahrt nach Fur. 1956 kehrte sie zurück zu ihrem „Geburtsort“ und wurde für die Verbindung nach Venø eingesetzt, der kürzesten Überfahrt in Dänemark. Die Verbindung nach Venø war bis dahin durch eine Ruderfähre und später auch durch das Postschiff Svanen versehen worden, das täglich einmal von Struer zum Hafen von Venø fuhr. Doch mit der Entwicklung der Landwirtschaft und der Fahrzeuge wuchs der Wunsch der Bauern auf der Insel, eine „richtige“ Fähre für die Überfahrt zu nutzen.

2010 ging die Fähre Venøsund in den Ruhestand, nachdem eine neue, größere Fähre in Betrieb genommen wurde. Um die Fähre zu erhalten, wurde am 18. Juni 2011 der Fährverein Venøsund mit einem Fest im Hafen von Venø gegründet, in dessen Rahmen die Fähre offiziell dem Fährverein übertragen wurde.

The Venøsund Ferry Society was founded in January 2011 with the aim of securing Denmark's oldest still active car ferry as an asset in local cultural history. The ferry is based in Venø Harbour. Here, Venøsund Færgelaug also has a harbour shed, where the story of the ferry and the ferry service to Venø through the ages is told.

The Venøsund ferry was built in 1931 at the shipyard in Struer and first sailed on the crossing to Fur. In 1956, it returned to its birthplace and was deployed on the crossing to Venø, which is Denmark's shortest crossing. Until then, the crossing to Venø had consisted of a rowing ferry and later again trips on the Swan, a mail boat that sailed daily a trip from Struer to Venø harbour. But as agriculture and vehicles developed, a desire arose among the island's farmers to deploy a real ferry on the crossing.

The retirement for the Venøsund ferry came in 2010, when the ferry service took a newly built and larger ferry into use. To preserve the ferry locally, Venøsund Færgelaug was founded and on the 18th of June 2011, at a celebration at Venø harbour, the ferry was officially handed over to the Ferry Society.

Danmarks ældste bilfærge: Venøsundfærgen har 92-års fødselsdag i år – Hør Bjarne Tingkjær fortælle om det lange liv, den har bag sig.

Struer Skatepark

I 2019 stod firmaet FSR Beton for en gennemgribende renovering af Struer Skatepark, i folkemunde kendt som Hullet. Skateparken er på 480 m2 og er nu hjemsted for byens unge uanset om de kører på skateboards, løbehjul eller rulleskøjter. Hullet bliver også jævnligt brugt til workshops og arrangementer arrangeret af Struer Ungdomsskole, der gerne flytter klubben ud, hvor de unge er.

Skate-kulturen har altid fyldt meget i Struer, og det er ikke ualmindeligt at se flokke af unge med farvestrålende boards på kommunens pladser og torve. Derfor var der også stor opbakning, da fire 10. klasseelever fra Venø Efterskole i 2021 besluttede sig for at skate fra Aalborg til Amager for at sætte fokus på FN´s 17 Verdensmål og samtidig samle penge ind til de danske julemærkehjem.

Sigurd, William, Jonas og Samuel kørte i alt 480 kilometer gennem Danmark på skateboard som en eksamen og afslutningsprojekt på skoleåret i klassen Venø10. Turen skulle desuden skabe opmærksomhed om skateboarding, der i 2021 for første gang var med på det olympiske program til legene i Japan.

Turen blev gennemført på otte dage, og de fire drenge samlede 43.000 kroner ind til Julemærkefonden.

2019 führte die Firma FSR Beton eine gründliche Renovierung des Struer Skateparks durch, der im Volksmund auch Hullet (das Loch) genannt wird. Der 480 m² große Skatepark ist ein Treffpunkt für die Jugendlichen der Stadt, die hier mit Skateboards, Laufrädern oder Skatern fahren können. Hullet wird auch regelmäßig für Workshops und Veranstaltungen der Realschule Struer (Ungdomskole) genutzt, die gern Orte aufsucht, an denen sich die Jugendlichen treffen.

Die Skaterkultur war in Struer immer sehr beliebt. Auf den öffentlichen Plätzen in der Kommune sind häufig junge Menschen mit ihren farbenfrohen Boards zu sehen. Deshalb war die Unterstützung auch groß, als vier Schüler der 10. Klasse der Schule von Venø 2021 von Aalborg nach Amager skaten wollten, um die Aufmerksamkeit auf die 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu richten und Spenden für die dänischen Weihnachtsmarkenheime – Heime der Jugendhilfe, die über die Zuschläge der dänischen Weihnachtsmarken finanziert werden – zu sammeln.

Sigurd, William, Jonas und Samuel fuhren mit ihren Skateboards insgesamt 480 Kilometer quer durch Dänemark – als Examen und Abschlussprojekt für das 10. Schuljahr. Mit der Tour wollten sie auch Aufmerksamkeit für das Skateboardfahren wecken, das 2021 erstmals auf dem Programm der Olympischen Sommerspiele stand.

Für ihre Tour brauchten sie acht Tage. Die vier Jungen sammelten insgesamt 43.000 Kronen für den Julemærkefonden.

In 2019, the company FSR Beton was responsible for a thorough renovation of Struer Skatepark, popularly known as The Hole. The skate park is 480 m2 and is now home to the city's young people, regardless of whether they ride skateboards, trick scooters, or roller skates. The Hole is also regularly used for workshops and events arranged by Struer Ungdomsskole, who like to take the youth club out to where the young people are.

The skate culture has always been a big part of life in Struer, and it is not uncommon to see flocks of young people with colourful boards in the municipality's squares. Therefore, there was also great support when four 10th grade students from Venø Continuation School in 2021 decided to skate from Aalborg to Amager to focus on the UN's 17 World Goals and at the same time raise money for the Danish Christmas Stamp Homes for maladjusted children.

Sigurd, William, Jonas, and Samuel rode a total of 480 kilometres through Denmark on skateboards as an exam and final project of the school year in the class Venø10. The trip was also to raise awareness about skateboarding, which in 2021 was on the Olympic program for the first time.

The trip was completed in eight days, and the four boys raised 43,000 kroner for the Danish Christmas Stamp Homes.

Der er altid børn og unge på ramperne i skateparken:

Gimsinghoved

Den smukke proprietærgård, Gimsinghoved, var i 1600-tallet en samling af flere gårde og et par huse, der lå samlet som en lille landsby. I 1787 var der fem bondegårde og et hus med tilsammen 28 beboere. Med de store landboreformer omkring år 1800 opstod der en ny og hidtil ukendt virkelyst hos dele af bondebefolkningen. I Vestjylland var det især opfedning og eksport af kreaturer, de nye storbønder tog fat på, og rundt omkring opstod flere nye proprietærgårde.

Gimsinghoved var en af disse gårde, men er i dag kendt som Gimsinghoved Kunst- og Kulturcenter og er et kulturelt kraftcenter med skiftende kunstudstillinger samt andre kulturelle aktiviteter. Stedet drives som en selvejende institution, hvor hovedaktiviteten er de skiftende kunstudstillinger, der kan findes i de smukke stuer i stueetagen.

Til Gimsinghoved hører desuden en smuk have, der er anlagt således, at der mod vest er træer og blomsterbede og mod øst går vejen gennem gårdspladsen, som derved adskiller det smukke stuehus fra de flotte længer, hvor der i dag er lejligheder. Den parklignende have er også en skulpturpark, hvor man i ro og fred kan tage en tur rundt og beundre de nu i alt 7 skulpturer, der står i haven.

https://gimsinghoved.dk/

Der schöne Gutshof Gimsinghoved war im 17. Jahrhundert eine Ansammlung von mehreren Höfen und Katen, die wie ein kleines Dorf wirkte. 1787 waren es fünf Bauernhöfe und ein Wohnhaus mit insgesamt 28 Einwohnern. Mit der Bauernbefreiung um 1800 wurde ein bis dahin unbekannter Unternehmergeist bei Teilen der bäuerlichen Bevölkerung geweckt. In Westjütland wandten sich die neuen Großbauern vor allem der Rindermast und dem Export von Vieh zu. Überall entstanden neue Bauernhöfe.

Gimsinghoved war einer dieser Höfe. Heute ist er als Kunst- und Kulturzentrum Gimsinghoved bekannt, ein kulturelles Kraftzentrum mit wechselnden Kunstausstellungen und anderen kulturellen Aktivitäten. Der Ort wird in Eigenregie betrieben. Die Hauptaktivität sind die Wechselausstellungen, die in den schönen Wohnräumen im Erdgeschoss gezeigt werden.

Zu Gimsinghoved zählt auch ein schöner Garten, der so angelegt ist, dass sich nach Westen Bäume und Blumenbeete ausdehnen und nach Osten der Weg über den Hofplatz verläuft, der dadurch das schöne Hauptgebäude von den Flügeln abtrennt, in denen sich heute Wohnungen befinden. Im parkartigen Garten ist auch ein Skulpturenpark zu finden, in dem man in aller Ruhe die sieben Kunstwerke betrachten kann, die heute hier aufgestellt sind.

https://gimsinghoved.dk/

In the 17th century, the beautiful proprietary farm, Gimsinghoved, was a collection of several farms and a few houses that lay together as a small village. In 1787, there were five farms and a house with a total of 28 inhabitants. With the great agrarian reforms around the year 1800, a new and unprecedented desire for action arose among parts of the peasant population. In West Jutland, it was especially the fattening and export of cattle that the farmers focused on, and several new proprietary farms arose all around.

Gimsinghoved was one of these farms but is today known as Gimsinghoved Art and Culture Center and is a cultural powerhouse with changing art exhibitions as well as other cultural activities. The place is run as a self-owned institution, where the main activity is the changing art exhibitions that can be found in the beautiful rooms on the ground floor.

Gimsinghoved also has a magnificent garden, which is laid out in such a way that there are trees and flower beds to the west and to the east a road goes through the courtyard, which thereby separates the glorious farmhouse from its arms, where there are apartments today. The park-like garden is also a sculpture park, where you can take a stroll in peace and admire the now seven sculptures that stand in the garden.

https://gimsinghoved.dk/

I haven ved Gimsinghoved står Vind og Vand; en lydskulptur skabt af Frode Gundorf Nielsen. Den består af 12 resonansrør med 12 toner, der spiller melodier ved hjælp af trykluft og vand. Skulpturen er et permanent værk, der blev afsløret under Struer Tracks 2017.

Lyden sættes i gang, når publikum bevæger sig i området med de tre søjler med hver fire resonansrør. Lyden skabes med trykluft og vand, luften forsøger at presse vandet op i et acrylrør og turbulensen herfra resoneres i de store rør. Der afspilles programmerede små lydsekvenser i et ca. 20 minutters loop.

Lyden kan aktiveres hver dag fra kl 10:00 til 18:00 (vintertid 9:00 – 17:00), og lyder sådan her:

Østerssafari

Limfjorden er det rene paradis, hvis man kan lide østers. Her er det let at finde steder, hvor man kan gå i vandet udstyret med waders og kese og på ingen tid plukke østers til en hel familie – og er der lavvande, kan man mange steder klare sig ganske fint blot med et par gummistøvler og en spand.

I Limfjorden finder man både den europæiske østers også kaldet Limfjordsøsters, og så den invasive Stillehavsøsters. Den europæiske østers er en flad østers, der kun lever i større bestande og regnes for en delikatesse på verdensplan. Som med så mange af vores bedste råvarer går mere end 80 procent til eksport. Stillehavsøsters er mere aflang og knubret, og det er dem, der er lettest at finde i Limfjorden.

Men interessen for danske østers er steget markant i de senere år, og derfor er det måske ikke så mærkeligt, at omkring 80% af alle solgte danske østers herhjemme kommer fra Venø Seafood. Virksomheden blev stiftet i 2016 af Kristian Borbjerggaard, og Venø Seafood har nu sit eget anlæg på den lille ø med opdræt af hummere, hjertemuslinger og meget mere – og naturligvis tonsvis af østers.

Der Limfjord ist ein reines Paradies, wenn man Austern mag. Hier fällt es leicht, Orte zu finden, an denen man mit Wathose und Bottich ins Wasser gehen und im Nu Austern für die ganze Familie sammeln kann – und bei Ebbe kommt man vielerorts auch nur mit Gummistiefeln und einem Eimer zurecht.

Im Limfjord findet man sowohl die Europäische Auster, auch Limfjord-Auster genannt, als auch die invasive Pazifische Auster. Die Europäische Auster ist eine flache Auster, die nur in größeren Beständen lebt und weltweit als Delikatesse gilt. Wie bei so vielen unserer besten Rohstoffe gehen mehr als 80 Prozent in den Export. Pazifische Austern sind länglicher und knubbeliger und am einfachsten im Limfjord zu finden.

Aber das Interesse an dänischen Austern hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, daher ist es wohl kein Wunder, dass etwa 80 % aller dänischen Austern, die in Dänemark verkauft werden, von Venø Seafood kommen. Das Unternehmen wurde 2016 von Kristian Borbjerggaard gegründet und Venø Seafood verfügt inzwischen über eine eigene Anlage auf der kleinen Insel mit einer Aufzucht von Hummern, Herzmuscheln und vielem mehr – und natürlich Tonnen von Austern.

The Limfjord is pure paradise if you like oysters. Here, it is easy to find places where you can walk into the water armed only with waders and a collector and in no time pick oysters for an entire family - and if there is low tide, you can in many places do quite well with just a pair of rubber boots and a bucket.

In the Limfjord, you will find both the European oyster also called the Limfjord oyster, and then the invasive Pacific oyster. The European oyster is a flat oyster that lives only in larger populations and is considered a delicacy worldwide. Pacific oysters are more elongated and lumpier, and they are the easiest to find in the Limfjord.

Interest in Danish oysters has increased significantly in recent years, and therefore it is perhaps not so strange that about 80% of all Danish oysters sold domestically come from Venø Seafood. The company was founded in 2016 by Kristian Borbjerggaard, and Venø Seafood now has its own facility on the small island with tanks for lobsters, mussels, and much more - and of course tons of oysters.

Østers Hustlers aka Lydens By teamet lavede i 2018 en hyldest til fødevarefestivallen SANS og ikke mindst til limfjordsøsters. Kort fortalt er limfjordsøsters en verdensberømthed, som vi bør være stolte af – eller som sangen udtrykker det, er de ”nordens egen guldmine”. Lyt med herunder, eller se den fjollede musikvideo.

Morten Andersen

Morten Andersen er ikke bare den mest succesfulde dansker i den amerikanske fodbold liga, National Football League (NFL). Han er også en af de mest succesfulde, der nogensinde har spillet som kicker i USA. Morten Andersen spillede 25 sæsoner for 5 forskellige klubber, fik tilnavne som Mr. Automatic og The Great Dane, og i 2017 blev han optaget i NFL’s Hall of Fame.

Som teenager tog Morten Andersen fra Struer til Ben Davis High School i Indiana på udveksling, og fem år senere blev han i 1982 den første dansker, der blev valgt i den årlige NFL Draft af holdet New Orleans Saints. Her spillede han i 12 år, inden han skiftede til Atlanta Falcons, hvor han 17. januar 1999 sparkede et afgørende 38 yard field goal, der sikrede holdet en plads i Super Bowl XXXIII.

Morten Andersen slog et utal af rekorder igennem sin 25 år lange karriere, og han ejer stadig en lang række rekorder inklusive flest spillede kampe (382), flest kampvindende spark (103) og i mange år var han også den spiller, der havde scoret flest point overhovedet i NFL.

I januar 2018 vendte The Great Dane tilbage til Struer og blev fejret ved navngivningen af Morten Andersens Passage, der nu er adresse for Struer Energi Park.

Morten Andersen ist nicht nur der erfolgreichste Däne in der American-Football-Liga, der National Football League (NFL). Er ist auch einer der erfolgreichsten Menschen, die jemals als Kicker in den USA gespielt haben. Morten Andersen spielte 25 Saisons für 5 verschiedene Vereine, bekam Spitznamen wie Mr. Automatic und The Great Dane, und 2017 wurde er in die Hall of Fame der NFL aufgenommen.

Als Teenager ging Morten Andersen von Struer aus als Austauschschüler an die Ben Davis High School in Indiana und fünf Jahre später, 1982, wurde er als erster Däne im jährlichen NFL Draft vom Team New Orleans Saints gewählt. Dort spielte er zwölf Jahre lang, bevor er zu den Atlanta Falcons wechselte, wo er am 17. Januar 1999 ein entscheidendes 38-Yard-Field-Goal warf, das dem Team einen Platz im Super Bowl XXXIII sicherte.

Morten Andersen brach während seiner 25-jährigen Karriere eine Vielzahl von Rekorden und er hält noch immer einige davon, darunter die meisten gespielten Spiele (382), die meisten spielentscheidenden Field Goals (103) und für viele Jahre war er der Spieler in der NFL, der die meisten Punkte überhaupt erzielt hatte.

Im Januar 2018 kehrte The Great Dane nach Struer zurück und wurde mit der Benennung der Morten Andersens Passage geehrt, die heute die Adresse des Struer Energi Park ist

Morten Andersen is not just the most successful Dane in the history of the National Football League (NFL). He is also one of the most successful players to have ever played as a placekicker in the sport. Morten Andersen played 25 seasons for 5 different clubs, received nicknames like Mr. Automatic and The Great Dane, and in 2017 he was inducted into the NFL’s Hall of Fame.

As a teenager, Morten Andersen went from Struer to Ben Davis High School in Indiana through an exchange program, and five years later, in 1982, he became the first Dane to be selected in the annual NFL Draft by the New Orleans Saints. Here, he played for 12 years before switching to the Atlanta Falcons, where on January 17th, 1999, he kicked a crucial 38-yard field goal that secured the team a spot in Super Bowl XXXIII.

Morten Andersen broke countless records throughout his 25-year career, and he still holds a long list of records including most games played (382), most winning kicks (103), and for many years he was also the player who had scored the most points in NFL history.

In January 2018, The Great Dane returned to Struer and was celebrated with the naming of Morten Andersen's Passage. The street is now the address of Struer Energi Park.

Jernbanemuseet

Lige bag ved Struer Station, ved den gamle godsbane, findes der et sandt mekka for togentusiaster. Her finder man nemlig Midt- og Vestjyllands Jernbane Museum, som giver et unikt indblik i, hvordan toge har været med til at forme Struer til den by, den er i dag.

Alt fra gamle billetter, togkupéer og det storslåede gamle MX-lokomotiv, er med til at sikre at både store og små får mættet deres tog- og jernbanelyst.

Museet rummer alt, hvad en jernbaneentusiast kunne drømme om. Lokalerne ved den tidligere godsbanebygning er fyldt til randen med klenodier fra dengang, jernbanen dominerede Struer; liggevognen, postpakvognen, Albani-godsvognen og mange andre.

Jernbanen spiller en hovedrolle i Struers historie i årerne omkring 1900. På museet kan du derfor se nærmere på jernbanens spæde begyndelse, da De Jysk-Fynske Jernbaners lokomotiv nr. 9 trak det første tog til Struer i 1865.

Samlingen på Jernbanemuseet er indhentet fra stationer rundt omkring i Midt- og Vestjylland.

https://www.struermuseum.dk/jernbanemuseum

Gleich hinter dem Bahnhof Struer, an der alten Güterbahn, befindet sich ein wahres Mekka für Zugliebhaber. Hier ist nämlich das Eisenbahnmuseum von Mittel- und Westjütland zu finden, das einen einzigartigen Einblick bietet, wie Züge Struer zu der Stadt gemacht haben, die es heute ist.

Alles von alten Fahrscheinen über Zugabteilen bis hin zur prachtvollen alten MX-Lokomotive trägt dazu bei, dass Groß und Klein ihre Zug- und Eisenbahnlust stillen können.

DasMuseum hält alles bereit, wovon ein Eisenbahnfan träumen kann. Das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs steckt voller Kleinode aus der Zeit, als die Eisenbahn Struer noch dominierte; der Schlafwagen, der Postwagen, der Albani-Güterwagen und viele andere.

Die Eisenbahn spielt eine Hauptrolle in der Geschichte Struers in den Jahren um 1900. Im Museum können Sie daher mehr über die Anfänge der Eisenbahn erfahren, als die Lokomotive Nr. 9 der Jütisch-Fünischen Eisenbahn 1865 den ersten Zug nach Struer zog.

Die Sammlung im Eisenbahnmuseum wurde mit Objekten von Bahnhöfen in ganz Mittel- und Westjütland zusammengestellt.

https://www.struermuseum.dk/de

Just behind Struer Station, by the old freight railway, there is a true mecca for train enthusiasts. Here you will find the Central and West Jutland Railway Museum, which provides a unique insight into how trains have helped shape Struer into the city it is today. Everything from old tickets, train compartments, and the magnificent old MX locomotive, tells the story helps to ensure that both young and old get their train and railway desires satisfied.

The museum houses everything a railway enthusiast could dream of. The premises at the former freight railway building are filled to the brim with treasures from the time when the railway dominated Struer; the couchette car, the postal wagon, the Albani freight wagon, and many others.

The railway played a major role in Struer's history in the years around 1900. At the museum, you can therefore take a closer look at the early beginnings of the railway, when the Jysk-Fynske Jernbaner Locomotive No. 9 pulled the first train to Struer in 1865.

The collection at the Railway Museum has been obtained from stations all around Central and Western Jutland.

https://www.struermuseum.dk/en

Lyt til Kaj fra jernbanemuseet fortælle om banens tilblivelse i denne lydfortælling:

Strande ved Struer

Sjældent mødes vand og land så afvekslende og indbydende som her i Limfjordens vestlige ende.

Fjorden smyger sig om øer og odder og bugter sig blidt langs lavvandede, børnevenlige badestrande.

Blandt de mange dejlige strande er det blandt andet værd at nævne den bynære ”Den blå lagune”, der er en del af Bremdal Strand og er en unik naturperle. Ønsker man at kombinere badeturen med mageløse naturoplevelser, kan vi henvise til strandene ved Toftum Bjerge og Serup/Søndbjerg. Vi kan også anbefale at tage et besøg på stranden ved Humlum Camping og Fiskerleje, hvor miljøet indbyder til rigtig familiehygge. Det er også her, man kan forsøge sig med Danmarks måske største isvaffel. Kiosken ved campingpladsen byder nemlig på en is bestående af 30 kugler, softice, en passende mængde guf - og som kronen på værket: 6 flødeboller. 

Der er mere end 10 forskellige dejlige badestrande, hvor man kan hygge sig ved vandet, og hvor hele familien kan være med. De fleste badestrande i Struerområdet er nemlig lavvandede og meget børnevenlige.

Der er blåt flag på Bremdal og Toftum Bjerge strand.

Selten treffen Wasser und Land so abwechslungsreich und einladend aufeinander wie hier am westlichen Ende des Limfjords.

Der Fjord schmiegt sich an Inseln und Landzungen an und schlängelt sich sanft an flachen, kinderfreundlichen Badestränden entlang.

Unter den vielen schönen Stränden ist die stadtnahe „Den blå lagune“ (Blaue Lagune) erwähnenswert, die zu Bremdal Strand gehört und ein einzigartiges Naturjuwel ist. Wenn Sie den Badeausflug mit unvergleichlichen Naturerlebnissen verbinden möchten, können wir auf die Strände von Toftum Bjerge und Serup/Søndbjerg verweisen. Wir können auch empfehlen, den Strand von Humlum Camping & Fiskerleje zu besuchen, dessen Umgebung zu großem Familienspaß einlädt. Hier kann man sich auch an Dänemarks vielleicht größter Eiswaffel versuchen. Der Kiosk auf dem Campingplatz bietet ein Eis an bestehend aus 30 Kugeln, Softeis, einer entsprechenden Portion Streuseln - und als krönenden Abschluss: 6 Schaumküsse. 

Es gibt mehr als 10 verschiedene schöne Strände, an denen man sich mit der ganzen Familie am Wasser vergnügen kann. Die meisten Badestrände in der Gegend um Struer sind flach und sehr kinderfreundlich.

Es weht eine blaue Flagge am Strand von Bremdal und Toftum Bjerge.

Rarely do water and land meet in as varied and inviting ways as here at the western end of the Limfjord. The fjord sneaks around islands and headlands and meanders gently along shallow, child-friendly beaches.

Among the many lovely beaches, it is worth mentioning the local version of a blue lagoon, which is part of Bremdal Beach and is a unique natural gem. If you want to combine the swimming trip with incomparable nature experiences, we can refer to the beaches at Toftum Bjerge and Serup / Søndbjerg. We can also recommend a visit to the beach at Humlum Camping and Fiskerleje, where the environment invites to real family fun. This is also where you can try Denmark's perhaps largest ice cream cone. The kiosk at the campsite offers an ice cream consisting of 30 scoops, soft ice, a remarkable amount of the Danish specialty Guf - and as the icing on the cake: 6 chocolate covered cream buns.

There are more than 10 different lovely beaches in the municipality, where you can enjoy the water. It's an experience for the whole family, so do bring the kids as most bathing beaches in the Struer area are shallow and very child friendly.

There are blue flags on Bremdal and Toftum Bjerge beach.

Komponisten og lydkunsteren Hans Sydow har fra 2019 – 2020 indsamlet en række fortællinger. Det samlede værk, som findes langs den lokale vandrerute ‘Vandrenålen’, består af historier fra 20 lokationer, med 80 fortællere og mere end 300 lyderindringer.

Her kan du høre Dortea fortælle om sine minder om fjorden:

Historierne fra vandreruten kommer fremover til at indgå i projektet: AT HØRE TIL. Sammen med de eksisterende fortællinger indsamler vi nye historier fra Nordvestjysk Fjordkultur, Veteran­bilklubben Nordvestjysk Autogalleri og Venøsundfærgen. Det er hverdagserindringer om det vi har til fælles, uanset hvem 
vi er og hvor vi kommer fra.

AT HØRE TIL skaber sammenhæng mellem podcastmediet, bibliotekernes formidlingstradition og involvering af nye målgrupper. Midlet er, at koble den enkelte borgers fortælling med lignende historier fra litteraturen og lokalarkiverne. Koblingen sker igennem soundwalks, podcasts, biblioteker og lokalarkiver.


AT HØRE TIL realiseres af komponist Hans Sydow i samarbejde Syddjurs Bibliotek Favrskov Bibliotek, Norddjurs Bibliotek, Struer Bibliotek og Silkeborg Bibliotek med støtte fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Struer Skøjtebane

Hvert år i slutningen af november åbner Struer Skøjtebane og fungerer som en samlende begivenhed for hele kommunen i årets koldeste måneder. Her er både julestemning, børne-disco, skoleudflugter og mulighed for at tage en tur uanset, om man er øvet eller nybegynder.

Struer Skøjtebane blev lanceret i 2020, men Covid-19 og forsamlingsforbuddet betød, at premieresæsonen blev meget kort. Men da skøjtebanen for alvor kom i gang i 2021, var den en øjeblikkelig succes og blev på kort tid en institution i kommunen.

Udover at være en hyggelig aktivitet midt i Struer, så er Struer Skøjtebane også et gratis tilbud for alle kommunens folkeskoler. Derfor summer skøjtebanen også hver formiddag af aktivitet, når skoleeleverne samles og folder sig ud på isen. Den gode stemning fortsætter hver eftermiddag og aften, hvor man ganske gratis kan bevæge sig ud på isen og tage en tur – og har man ikke selv skøjter, kan de lejes i en af de fine iskuber, der er opstillet ved siden af skøjtebanen.

Derudover er der i vintermånederne en lang række arrangementer på skøjtebanen fra besøg af en ægte skøjteprinsesse til diskoteksfester, hvor DJ’s fra Ungdomsskolens DJ Skole sørger for at skabe en fest.

Jedes Jahr Ende November öffnet die Struer Eislaufbahn und dient in den kältesten Monaten des Jahres als verbindendes Ereignis für die gesamte Gemeinde. Hier gibt es sowohl Weihnachtsstimmung, Kinderdisco, Schulausflüge als auch die Möglichkeit, ein paar Bahnen zu laufen, egal ob Sie Fortgeschrittener oder Anfänger sind.

Die Struer Eislaufbahn wurde 2020 gestartet, doch die Corona-Beschränkungen führten dazu, dass die Premierensaison sehr kurz war. Aber als die Eislaufbahn 2021 wirklich in Betrieb genommen wurde, war sie ein sofortiger Erfolg und wurde in kurzer Zeit zu einer Institution in der Gemeinde.

Die Struer Eislaufbahn ist nicht nur eine angenehme Aktivität mitten in Struer, sondern auch ein kostenloses Angebot für alle Grundschulen der Gemeinde. Daher brummt die Eislaufbahn auch jeden Vormittag vor Aktivität, wenn sich die Schülerinnen und Schüler versammeln und auf dem Eis ausbreiten. Die gute Stimmung setzt sich nachmittags und abends fort, wo man völlig kostenlos Eis laufen kann – und wenn man selbst keine Schlittschuhe hat, kann man sich welche in einem der Eiswürfel ausleihen, die neben der Eislaufbahn aufgestellt sind.

Darüber hinaus gibt es in den Wintermonaten eine große Auswahl an Veranstaltungen auf der Eislaufbahn, vom Besuch einer echten Eislaufprinzessin bis hin zu Disco-Feten, bei denen DJs aus der DJ-Schule der Ungdomsskolen Partystimmung aufkommen lassen.

Every year at the end of November, Struer Ice Skating Rink opens and serves as a unifying event for the entire municipality during the coldest months of the year. Here you will find both a Christmas atmosphere, children's disco events, school excursions, and the opportunity to try out the ice, regardless of whether you are experienced or a beginner.

Struer Ice Skating Rink was launched in 2020, but Covid-19 and the assembly ban meant that the premiere season was cut short. But when the ice rink really got going in 2021, it was an immediate success and quickly became an institution in the municipality.

In addition to being a fun activity in the middle of Struer, the rink is also a free offer for all the municipality's primary schools. Therefore, the ice rink also buzzes with activity every morning when school students gather and take the ice. The good atmosphere continues every afternoon and evening, where you can venture out on the ice and take a turn for free - and if you do not have skates yourself, they can be rented in one of the ice cubes set up next to the ice rink.

In addition, during the winter months, there are a number of events on the ice rink, from visits from a real figure skater to discos, where DJs from Struer Ungdomsskole’s DJ program get the party started.

Om vinteren er der fyldt med børn, unge mennesker og musik ved skøjtebanen:

Struer Shantykor

Der er virkelig mange kor i Lydens By. Faktisk er Struer Kommune en af de danske kommuner, hvor der er flest sangere pr. indbygger. Tæt ved 70 forskellige kor mødes fast i øjeblikket og et af de mest aktive er Struer Shantykor.

Koret har i dag omkring 50 medlemmer, her iblandt en musikgruppe bestående af to harmonikaer, fire guitarer og en violin. Historien om koret kan spores tilbage til november 2012, hvor otte personer mødtes i Struer Sejlklub og blev enige om at starte Struer Shantykor.

Men hvad er en shanty egentlig? En shanty er en arbejdssang som sømænd på sejlskibene brugte, når der skulle løses tunge opgaver - såsom at sætte sejl og trække ankeret op. Navnet "Shanty" er her fra det engelske ord shanty, men betegnelsen stammer fra det franske ord ”chanter”: At synge.​

Ud over shanties har koret et bredt udvalg af sømandssange på repertoiret, og de syngende sømænd inviteres ofte til at optræde til shantyfestivaler i eksempelvis Svendborg eller Esbjerg.

Struer Shantykor stod desuden i 2017 i samarbejde med Struer Kommune for Struer Internationale Shantyfestival, der blev arrangeret i anledning af Struers 100-års købstadsjubilæum.

https://struershantykor.wixsite.com/struershantykor

Es gibt sehr viele Chöre in der Stadt des Klangs. In der Tat ist die Gemeinde Struer eine der dänischen Gemeinden, in denen es die meisten Sängerinnen und Sänger relativ zur Einwohnerzahl gibt. Fast 70 verschiedene Chöre treffen sich derzeit regelmäßig und einer der aktivsten ist der Struer Shantychor.

Heute hat der Chor etwa 50 Mitglieder, darunter eine Musikgruppe, die aus zwei Akkordeons, vier Gitarren und einer Violine besteht. Die Geschichte des Chores lässt sich bis in den November 2012 zurückverfolgen, als sich acht Personen im Struer Segelclub trafen und abmachten, den Struer Shantychor zu gründen.

Aber was ist ein Shanty eigentlich? Ein Shanty ist ein Arbeitslied, das Seeleute auf den Segelschiffen sangen, wenn schwere Aufgaben zu lösen waren - wie das Setzen von Segeln und das Ziehen des Ankers. Der Name „Shanty“ kommt hier vom englischen Wort Shanty, aber der Begriff leitet sich vom französischen Wort „chanter“ ab: Zu singen.

Neben Shantys hat der Chor eine große Auswahl an Seemannsliedern im Repertoire und die singenden Seemänner werden oft eingeladen, auf Shanty-Festivals, z.B. in Svendborg oder Esbjerg, aufzutreten.

Im Jahr 2017 organisierte der Struer Shantychor auch zusammen mit der Gemeinde Struer das Struer Internationale Shantyfestival, das anlässlich des 100-jährigen Bestehens Struers ausgerichtet wurde.

https://struershantykor.wixsite.com/struershantykor

There are a lot of choirs in the City of Sound. In fact, Struer Municipality is one of the Danish municipalities with the most singers per inhabitant. Close to 70 different choirs are currently active and one of the most popular is the Struer Shanty Choir.

The choir today has about 50 members, here among a backing group consisting of two accordions, four guitars, and a violin. The history of the choir can be traced back to November 2012, when eight people met in Struer Sailing Club and agreed to start Struer Shanty Choir.

But what is a shanty really? A shanty is a working song that sailors on the sailing ships used when heavy tasks had to be solved - such as setting sail and pulling up the anchor. The term "Shanty" comes from the French word "chanter": To sing. In addition to shanties, the choir has a wide selection of sailor songs on the repertoire, and the singing sailors are often invited to perform at shanty festivals in, for example, Svendborg or Esbjerg.

In 2017, Struer Shanty Choir also collaborated with Struer Municipality for the Struer International Shanty Festival, which was arranged on the occasion of Struer's 100th anniversary.

https://struershantykor.wixsite.com/struershantykor

Lyt til Struer Shantykor synge den kendte vise, "Anna Lovinda":

T.W. Jensens Plads

I 2020 blev en del af Struer åbnet op for at skabe et nyt torv i byen, der både skulle samle folk til markeder og arrangementer, men samtidig også understrege, at man befandt sig i Lydens By.

På den nye T.W. Jensens Plads møder man en gennemgående stor lydbølge – formet som en bænk – der bevæger sig både på langs og på højkant og danner mellemrum med overgange, så man kan gå frem og tilbage på pladsen. Torvet er også forberedt til, at der kan laves en skøjtebane om vinteren.

Pladsen byder også på tre ikoniske stemmegafler skabt af lydkunstduoen The Overheard, der har indsamlet stemmer fra Struerborgere som kommer ud af stemmegaflerne, når man slår på dem. De tre skulpturer lyser desuden op om aftenen og er med til at skabe stemning på torvet.

Den store forandring af bytorvet er en del af en større bymidteplan, som skal få hele byen til at hænge bedre sammen. Der er nu en rekreativ forbindelse fra havnen og op til Lystanlægget, en kulturforbindelse fra Struer Kirke og til Lydens Have – som netop går igennem T.W. Jensens Plads, en musikforbindelse fra Tegltorvet og til Stormflodspladsen og en lydforbindelse fra jernbanemuseet over stationen og til Sound Hub Denmark og B&O.

2020 wurde ein Teil Struers geöffnet, um einen neuen Marktplatz in der Stadt zu schaffen, der sowohl Menschen auf Märkten und Veranstaltungen versammeln als auch unterstreichen sollte, dass man sich in der Stadt des Klangs befindet.

Auf dem neuen T.W. Jensens Plads trifft man auf eine durchgängige große Tonkurve – in Form einer Bank – die sich sowohl längs als auch in die Höhe bewegt und Zwischenräume mit Übergängen bildet, damit man auf dem Platz hin und her gehen kann. Der Platz ist auch für die Errichtung einer Eislaufbahn im Winter vorbereitet.

Auf dem Platz befinden sich außerdem drei ikonische Stimmgabeln, die vom Klangkunst-Duo The Overheard geschaffen wurden. Das Duo hat Stimmen von der Bürgerschaft Struers gesammelt, die aus den Stimmgabeln ertönen, wenn man sie antippt. Die drei Skulpturen leuchten zudem am Abend und tragen somit zur Atmosphäre des Marktplatzes bei.

Die umfassende Umgestaltung des Platzes ist Teil eines größeren Plans für die Stadtmitte, der die gesamte Stadt besser verknüpfen soll. Es gibt nun eine rekreative Verbindung vom Hafen bis zur Lystanlægget, eine Kulturverbindung von der Struer Kirche und zum Klanggarten – die ebenfalls über den T.W. Jensens Plads führt –, eine Musikverbindung vom Tegltorvet zum Stormflodspladsen und eine Klangverbindung vom Eisenbahnmuseum über den Bahnhof zum Sound Hub Denmark und B&O.

In 2020, part of Struer was opened to create a new square in the town, which could both gather people for markets and events, but at the same time also emphasize that they were in the City of Sound.

On the new T.W. Jensens Plads, you encounter a large sound wave going through the square - shaped like a bench - that moves both longitudinally and vertically and forms spaces with transitions, so you can walk back and forth on the square. The square is also prepared, so an ice skating rink can be set up in the winter.

The square also offers three iconic tuning forks created by the sound art duo The Overheard, who have collected voices from local citizens, which come out of the tuning forks when you turn them on. The three sculptures also light up in the evening and help to create an atmosphere in the square.

The major change to the town square is part of a larger city center plan, which will make the whole city more cohesive. There is now a recreational connection from the harbour and up to the park Lystanlægget, a cultural connection from Struer Church and to Lydens Have, which goes through T.W. Jensens Plads, a music connection from Tegltorvet to Stormflodspladsen, and a sound connection from the Railway Museum across the station and to Sound Hub Denmark and B&O.

Lydkunstduoen The Overheard har indsamlet stemmer fra Struerborgere som kommer ud af stemmegaflerne, når man slår på dem:

Mikkel O. Pedersen

I 2018 blev Mikkel O. Pedersen som 21-årig kåret til Årets Motorsportstalent ved Dansk Motorsport Awards og vandt ved samme lejlighed Publikumsprisen. Han startede sin karriere med at køre gokarts, og i februar 2022 blev han inviteret af det tyske team Project 1 Motorsport til at køre Le Mans 2022.

Mikkel O. Pedersen er født og opvokset i Struer, og i en alder af blot syv år begyndte han sin karriere i gokart i Thy Motor Sports Klub. Som 15-årig blev han dansk mester i Formel Ford, og allerede som 16-årig kørte han race i en Porsche. Siden 2013 har Mikkel O. kørt i Porsche-løb i hele verden og haft podieplaceringer i Monaco, Imola og Dubai.

Den nye aftale med Project 1 Motorsport omhandler en fuld sæson i VM for sportsvogne – FIA World Endurance Championship – en løbsserie, hvor Project 1 Motorsport i 2018/19 dels vandt Le Mans, dels vandt VM for GTE Am-teams. Så i 2022 skal Mikkel O. altså køre i USA, Japan og Bahrain foruden tre løb i Europa, hvor Le Mans er det ene.

Selvom den unge racerkører bruger det meste af sin tid på racerbaner i udlandet, har han fortsat base i Struer. Hans mange biler står i en garage hos B&O, og han nyder godt af solid opbakning fra det lokale erhvervsliv, hvor mange af sponsorerne har støttet Mikkel O. siden teenageårene.

https://www.mikkelopedersen.com/

2018 wurde Mikkel O. Pedersen mit 21 Jahren bei den Dänischem Motorsport-Preis zum Motorsporttalent des Jahres gewählt und gewann zusätzlich den Publikumspreis. Er begann seine Karriere als Gokart-Fahrer und wurde im Februar 2022 von dem deutschen Team Project 1 Motorsport eingeladen, Le Mans 2022 zu fahren.

Mikkel O. Pedersen ist in Struer geboren und aufgewachsen. Bereits im Alter von sieben Jahren begann er im Thy Motor Sports Klub seine Gokart-Karriere. Mit 15 Jahren wurde er dänischer Meister in der Formel Ford und schon mit 16 Jahren fuhr er Rennen mit einem Porsche. Seit 2013 ist Mikkel O. für Porsche-Rennen auf der ganzen Welt unterwegs, mit Podiumsplatzierungen in Monaco, Imola und Dubai.

Der neue Vertrag mit Project 1 Motorsport gilt für eine komplette Saison in der FIA World Endurance Championship – einer Rennserie, in der Project 1 Motorsport 2018/19 Le Mans und die WM der GTE-Am-teams gewonnen hat. Im Jahr 2022 wird Mikkel O. neben drei Rennen in Europa, darunter Le Mans, auch in den USA, Japan und Bahrain an den Start gehen.

Obwohl der junge Rennfahrer die meiste Zeit auf Rennstrecken im Ausland verbringt, ist er Struer noch immer verbunden. Seine vielen Autos stehen in einer Garage bei B&O und er genießt die ungebrochene Unterstützung der örtlichen Geschäftswelt, von der viele Sponsoren Mikkel O. seit seinen Teenagerjahren unterstützen.

https://www.mikkelopedersen.com/en/

In 2018, Mikkel O. Pedersen was named Motorsport Talent of the Year at the Danish Motorsport Awards at the age of 21 and won the Audience Award on the same occasion. He started his career driving go-karts, and in February 2022 the German team Project 1 Motorsport invited him to drive Le Mans 2022.

Mikkel O. Pedersen was born and raised in Struer, and at the age of just seven he began his career in go-karting at Thy Motor Sports Club. At the age of 15, he became the Danish champion in Formula Ford, and already at the age of 16 he drove a race in a Porsche. Since 2013, Mikkel O. has driven in Porsche races around the world and had podium finishes in Monaco, Imola, and Dubai.

The new agreement with Project 1 Motorsport is for a full season in the World Championship for sports cars - FIA World Endurance Championship - a race series, where Project 1 Motorsport in 2018/19 won both Le Mans, and the World Cup for GTE Am teams. So, in 2022, Mikkel O. will drive in USA, Japan, and Bahrain in addition to three races in Europe, where Le Mans is one.

Although the young racing driver spends most of his time on racetracks abroad, he still has a base in Struer. His many cars are in a garage at B&O, and he enjoys solid support from the local business community, where many of the sponsors have supported Mikkel O. since his teenage years.

https://www.mikkelopedersen.com/en/

I dette klip fra maj 2022 kan du høre Mikkel O fortælle om Le Mans og om sit forhold til Struer:

Grisetåodde

Kører man over Oddesund-broen fra vest mod øst kan man se det smukke Grisetåodde Fyr til venstre lige, når man har passeret broen. Grisetåodde er betegnelsen for den halvø, hvorfra Oddesundbroen går over Limfjorden til Thyholm. Det er her, man finder Grisetåodde Fyr. Det gamle fyr med de karakteristiske røde og hvide striber er et fredet fyrtårn, der blev opført i 1909. Den otte meter høje blaugasflamme var et vigtigt pejlepunkt for skibsfarten i fjorden, og i 2002 blev fyret vurderet bevaringsværdigt.

Fyret er et vinkelfyr med tromlelinse. Det er et 10 meter højt jerntårn med røde og hvide malede bælter. Tårnet står på en betonsokkel og er ca. 2,5 meter i diameter i bunden, som indsnævres svagt opad. Lanternen er cylindrisk med en diameter på ca. 1,8 meter med et kegleformet tag afsluttet af hætte udformet som en kugle med et spir.

Den lille halvø i Nissum Bredning mellem Hardsyssel og Thyholm havde sin egen jernbanestation indtil åbningen af Oddesundbroen 1938. Fra station Oddesund Syd sendte lokale fiskere ål og sild til København og Hamborg. Stationen Oddesund Nord eksisterer stadig og har været aktiv siden 1882.

Wenn Sie über die Oddesund-Brücke von West nach Ost fahren, können Sie auf der linken Seite den schönen Leuchtturm von Grisetåodde sehen, kurz nachdem Sie die Brücke passiert haben. Grisetåodde ist der Name der Halbinsel, von der aus die Oddesund-Brücke den Limfjord nach Thyholm überquert und bedeutet wörtlich Schweinszehen-Landzunge. Hier steht der Leuchtturm Grisetåodde Fyr. Der alte Leuchtturm mit den charakteristischen roten und weißen Streifen ist ein denkmalgeschützter Leuchtturm, der 1909 erbaut wurde. Die acht Meter hohe Blaugasflamme war ein wichtiger Bezugspunkt für die Schifffahrt im Fjord. 2002 wurde der Leuchtturm als erhaltenswert eingestuft.

Der Leuchtturm ist ein Sektorenfeuer mit einer Trommellinse. Es ist ein 10 Meter hoher Eisenturm mit rot und weiß lackierten Gürteln. Der Turm steht auf einem Betonsockel, hat unten einen Durchmesser von etwa 2,5 Metern und verengt sich leicht nach oben. Die Laterne ist zylindrisch mit einem Durchmesser von ca. 1,8 Metern mit einem kegelförmigen Dach, das durch einen Abschluss in Form einer Kugel mit einer Turmspitze vervollständigt wird.

Die kleine Halbinsel in Nissum Bredning zwischen Hardsyssel und Thyholm hatte bis zur Eröffnung der Oddesund-Brücke 1938 einen eigenen Bahnhof. Vom Bahnhof Oddesund Syd schickten lokale Fischer Aale und Hering nach Kopenhagen und Hamburg. Der Bahnhof Oddesund Nord existiert noch heute und ist seit 1882 aktiv.

If you drive over the Oddesund Bridge from west to east, you can see the beautiful Grisetåodde Lighthouse on the left just after you have crossed the bridge. Grisetåodde is the name of the peninsula from which the Oddesund bridge crosses over Limfjorden to Thyholm. This is where you find Grisetåodde Fyr – an old lighthouse with characteristic red and white stripes, which was built in 1909. The eight-meter high blau gas flame was an important point of reference for shipping in the fjord, and in 2002 the lighthouse was considered worthy of preservation.

The lighthouse is an angular lighthouse with a drum lens. It is a 10-meter-high iron tower with red and white painted belts. The tower stands on a concrete plinth and is approx. 2.5 meters in diameter at the bottom, which narrows slightly upwards. The lantern is cylindrical with a diameter of approx. 1.8 meters with a conical roof completed by a hood shaped like a sphere with a spire.

The small peninsula in Nissum Bredning between Hardsyssel and Thyholm had its own railway station until the opening of the Oddesund Bridge in 1938. From the station Oddesund Syd, local fishermen sent eel and herring to Copenhagen and Hamburg. The station Oddesund Nord still exists and has been active since 1882.

Komponisten og lydkunsteren Hans Sydow har fra 2019 – 2020 indsamlet en række fortællinger. Det samlede værk, som findes langs den lokale vandrerute ‘Vandrenålen’, består af historier fra 20 lokationer, med 80 fortællere og mere end 300 lyderindringer.

Her kan du høre Kjeld fortælle om hvorfor Gristeåodde hedder som den gør:

Historierne fra vandreruten kommer fremover til at indgå i projektet: AT HØRE TIL. Sammen med de eksisterende fortællinger indsamler vi nye historier fra Nordvestjysk Fjordkultur, Veteran­bilklubben Nordvestjysk Autogalleri og Venøsundfærgen. Det er hverdagserindringer om det vi har til fælles, uanset hvem 
vi er og hvor vi kommer fra.

AT HØRE TIL skaber sammenhæng mellem podcastmediet, bibliotekernes formidlingstradition og involvering af nye målgrupper. Midlet er, at koble den enkelte borgers fortælling med lignende historier fra litteraturen og lokalarkiverne. Koblingen sker igennem soundwalks, podcasts, biblioteker og lokalarkiver.

AT HØRE TIL realiseres af komponist Hans Sydow i samarbejde Syddjurs Bibliotek Favrskov Bibliotek, Norddjurs Bibliotek, Struer Bibliotek og Silkeborg Bibliotek med støtte fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Le Tour Revanchen

Hvert år i august samles de bedste danske cykelryttere i Struer til et endagsløb i byens gader, der har fået titlen Le Tour Revanchen. Ruten er på 1,8 kilometer og bliver kørt af mange omgange, der hver gang bringer feltet igennem Smedegade og forbi Tegltorvet til publikums store fornøjelse. Feltet består hvert år af de største danske stjerner samt udenlandske ryttere og danske amatørryttere.

Sommeren i Lydens By byder gerne på store sejlsportsbegivenheder, motorsportsfestival, håndboldstævner og motionsløbet Run To The Beat. Men en af de nyeste succeshistorier er lanceringen af Le Tour Revanchen, der kun ganske få dage efter afslutningen på det franske cykelløb samler tusindvis af tilskuere i gaderne til den tv-transmitterede begivenhed.

Første udgave af cykelløbet blev afviklet i 2019, og her stod rytterne klar til start kun to dage efter afslutningen af Tour de France. Vinderen af løbet blev Kasper Asgreen foran ryttere som Michael Valgren og Michael Mørkøv, og i 2021 gentog Kasper Asgreen succesen foran både Jakob Fuglsang og Tour-darlingen Jonas Vingegaard.

Jedes Jahr im August versammeln sich die besten dänischen Radrennfahrerinnen und Radrennfahrer in Struer zu einem eintägigen Rennen in den Straßen der Stadt, das den Titel Le Tour Revanchen trägt . Die Strecke ist 1,8 Kilometer lang und wird viele Runden gefahren, wobei das Feld zur großen Freude des Publikums jedes Mal durch die Smedegade und vorbei am Tegltorvet saust. Jedes Jahr besteht das Feld aus den größten dänischen Stars sowie ausländischen RadrennfahrerInnen und dänischen AmateurfahrerInnen.

Der Sommer in der Stadt des Klangs bietet große Segelsportveranstaltungen, Motorsportfestivals, Handballturniere und den Run To The Beat. Aber eine der jüngsten Erfolgsgeschichten ist der Start der Le Tour Revanchen, die nur wenige Tage nach dem Ende des französischen Radrennens Tausende von Zuschauerinnen und Zuschauern der im Fernsehen übertragenen Veranstaltung versammelt.

Die erste Ausgabe des Radrennens fand 2019 statt und damals gingen die RadrennfahrerInnen nur zwei Tage nach dem Ende der Tour de France an den Start. Der Sieger des Rennens war Kasper Asgreen vor Fahrern wie Michael Valgren und Michael Mørkøv und 2021 wiederholte Kasper Asgreen den Erfolg vor  Jakob Fuglsang und Jonas Vingegaard.

Every year in August, the best Danish road cyclists gather in Struer for Le Tour Revanchen; a one-day race through the city streets. The route is 1.8 kilometers long with many laps, which each time bringing the field through Smedegade and past Tegltorvet to the great pleasure of the audience. Every year, the field consists of the biggest Danish stars as well as foreign pros and Danish amateur riders.

Summer in Lydens By offers major sailing events, motorsport festivals, handball competitions, and the exercise run Run To The Beat. But one of the latest success stories is the launch of Le Tour Revanchen, which just a few days after the end of the Tour de France gathers thousands of spectators in the streets for the televised event.

The first edition of the race was held in 2019, and here the riders were ready to start just two days after the end of the Tour. The winner of the race was Kasper Asgreen ahead of riders like Michael Valgren and Michael Mørkøv, and in 2021 Kasper Asgreen repeated the success ahead of both Jakob Fuglsang and the Danish Tour darling Jonas Vingegaard.

Sådan lød det da borgmesteren fyrede startskuddet af til Tour Revanchen 2021: