Valgplakater

Fra lørdag d. 23. oktober 2021 kl. 12 kan der uden tilladelse fra vejmyndigheden ophænges valgplakater på højst 0,8 m2 på offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder. 

Alle valgplakater skal forsynes med navn og e-mailadresse på den person, der er ansvarlig for ophængningen, så vejmyndigheden hurtigere og lettere kan kommunikere med den ansvarlige.

Valgplakater skal være fjernet senest onsdag d. 24. november 2021.

Læs mere om ophængning af valgplakater

Luk alle
Åben alle

Der må kun klæbes plakater og lignende op på plakatsøjlen ved Struer Energi Park, Park Allé og på plakatsøjlerne i gågaden ud for Rådhuset. Al anden form for plakatophængning skal ske ved opklæbning på en plade, så plakaterne kan blive fjernet umiddelbart efter valget.

Valgplakater på statsveje og kommuneveje må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder må kun ophænges på master til vejbelysningen og master til brug for elforsyningen.

Valgplakater må ikke hænge:

  • i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t
  • i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder
  • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende
  • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
  • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
  • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten
  • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed
  • på kommunal grund.

Har du spørgsmål, så kontakt