Sagsbehandlingsfrister

Her kan du finde Struer Kommunes mål for sagsbehandling.

*Aktindsigt Forvaltningsloven § 9 7 hverdage
Kontanthjælp Lov om aktiv social politik § 11 4 uger 
Engangshjælp Lov om aktiv social politik § 25 a 4 uger
Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde Lov om aktiv socialpolitik § 34 4 uger
Særlig støtte under revalidering Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 173 4 uger
Ledighedsydelse Lov om aktiv socialpolitik § 74 4 uger
Enkeltudgifter Lov om aktiv socialpolitik § 81 8 uger
Sygebehandling, medicin m.v. Lov om aktiv socialpolitik § 82 4 uger
Særlig hjælp til samvær med egne børn Lov om aktiv socialpolitik § 83 4 uger
Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn Lov om aktiv socialpolitik § 84 4 uger
Hjælp til flytning Lov om aktiv socialpolitik § 85 8 uger
Efterlevelseshjælp Lov om aktiv socialpolitik § 85 a 8 uger
Tilbagebetaling Lov om aktiv socialpolitik § 91 – 94 8 uger
Sygedagpenge Sygedagpengeloven § 6 4 uger
Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom Sygedagpengeloven §§ 56 og 58A 8 uger
Førtidspension på det foreliggende (borger rejser sagen) Social Pension jf. § 17, stk. 2, 3. pkt. Afgøres senest 3 måneder efter sagen er behandlet på rehabiliteringsteam. Borger orienteres pr. brev såfremt fristen ikke overholdes.
Jobcenter rejser sag om førtidspension Social Pension jf. § 18 Afgørelse senest 3 måneder efter sagen har været forelagt rehabiliteringsteam.
Enkeltudgifter Integrationsloven § 35 8 uger 
Sygebehandling Integrationsloven § 36 4 uger
Særlig hjælp til udlændinge vedr. børn Integrationsloven § 37 og 38 4 uger
Hjælp til flytning til udlændinge Integrationsloven § 39 4 uger
Hjælp til udlændinge til repatriering Repatrieringsloven § 7 ff. 16 uger
Sager hjemvist fra ankestyrelse Generel behandling af klagesager fra Ankestyrelsen jf. Retssikkerhedsloven § 68,69,70 Senest 5 arbejdsdage, efter klagen er modtaget i jobcenteret, medmindre jobcenteret ved genvurderingen fuldt ud har givet klageren medhold Personligt tillæg og helbredstillæg  Pensionsloven §§ 14-14 c  8 uger
Personligt tillæg til pensionister Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 17, stk. 2 8 uger
Helbredtillæg Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 18 8 uger
Beboerindskudslån Boligstøtteloven §§ 54 og 55 8 uger
Boliglån Boligstøtteloven §54, §56, §57, §66 og §67 8 uger
Optagelse i dagtilbud Dagtilbudsloven § 23, stk. 3 senest 2 måneder før optagelse i dagtilbud
Økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold Dagtilbudsloven § 43, stk. 1, nr. 2 4 uger
Behandlingsmæssigt fripladstilskud Dagtilbudsloven § 43, stk. 1, nr. 3 4 uger
Socialpædagogisk fripladstilskud Dagtilbudsloven § 43, stk. 1, nr. 3 4 uger
Tilbud til privat pasning Dagtilbudsloven § 80 4 uger
*Børnefaglig undersøgelse Barnets lov § 20 4 måneder
Familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien Barnets lov § 29 4 uger
Tidlige forebyggende indsatser Barnets lov § 30 4 uger
Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder Barnets lov § 31 10 uger
Støttende indsatser, herunder til kommende forældre Barnets lov § 32 4 uger
*Behandlingsgaranti til unge med stofmisbrug Barnets lov § 33 2 uger
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren Barnets lov § 35 3 måneder
Psykologbehandling mv. uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren Barnets lov § 41 10 uger
Barnets ret til at anmode om anbringelse Barnets lov § 48 4 måneder
Godkendelse af netværksplejefamilier Barnets lov § 58 3 måneder
Rådgivning, vejledning og behandling i forbindelse med funktionsnedsættelse Barnets lov § 81 10 uger
Særlig dag- og klubtilbud Barnets lov § 82 og § 83 3 måneder
Hjemmetræning Barnets lov § 85 4 måneder
Dækning af nødvendige merudgifter Barnets lov § 86 10 uger
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste Barnets lov § 87 10 uger
Supplerende ydelse ved ledighed til forældre der modtager tabt arbejdsfortjeneste Barnets lov § 88 10 uger
Ledsagelse Barnets lov § 89 10 uger
Hjælp og støtte, der træffes afgørelse om, jf. lov om social service (bl.a. aflastning) Barnets lov § 90 10 uger
Ungestøtte i forlængelse af anbringelsessager (hvor Struer Kommune er den anbringende kommune) Barnets lov § 112 Afgørelse træffes senest ved den unges fyldte 17 ½ år.
*Ungestøtte i forlængelse af anbringelsessager (hvor Struer Kommune er handlekommune for barn anbragt af anden kommune.) Barnets lov § 112, stk.3 30 dage fra modtagelse af anbringende kommunes afgørelse.
*Godkendelse af privat døgnpleje Barnets lov § 42 3 måneder gældende fra det tidspunkt hvor barnet er flyttet ind
*Vurdering af underretning Barnets lov § 136 24 timer
*Bekræftelse til underretter om modtagelse af underretning Barnets lov § 138 6 hverdage
Tidlig forebyggende indsats Servicelovens § 82a, 82b, 82c, 82d 4 uger
Stofbehandling Servicelovens § 101, 101a 14 dage
Anden behandling Servicelovens § 102a 12 uger
Aflastning Servicelovens § 84 stk. 2 8 uger
Personlig hjælp og pleje Servicelovens § 83 Akutte sager – 1 dag.
Ikke akut hjælp 2 uger
Praktisk hjælp Servicelovens § 83 3 uger
Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre, eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Servicelovens § 84 2 uger
Midlertidigt ophold Servicelovens § 84 Akutte sager – 1 dag.
Ansættelser af hjælper selvudpeget hjælper – støtten er udmålt efter § 83 Servicelovens § 94 og 95 6 uger
Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder Servicelovens § 86 Borger informeres om foreløbig visitation og kontakt senest 1 uge efter henvendelse. Jf. kvalitetsstandard kan der være op til 3 uger om opstart af forløb
Hjælpemidler og forbrugsgoder Servicelovens §§ 112 og 113 12 uger
Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens § 96 16 uger
Støtte – kontaktordning Servicelovens § 99 1 - 5 dage
Kontaktperson Døvblinde Servicelovens § 98 12 uger
Ledsageordning Servicelovens § 97 12 uger
Støtte i eget hjem Servicelovens § 85 8 uger
Beskyttet beskæftigelse Servicelovens § 103 12 uger
Aktivitets-og samværstilbud Servicelovens § 104 12 uger
Midlertidige botilbud Servicelovens § 107 12 uger
Varige botilbud Servicelovens § 108 12 uger
Socialpædagogisk bistand som en del af et botilbud i en almen ældre- og handicapbolig Servicelovens § 85 12 uger
Nødvendige merudgifter Servicelovens § 100 12 uger
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Servicelovens § 118 2 uger
Pasning af døende i eget hjem Servicelovens § 119 2 uger
Indstilling om støtte til anskaffelse af bil Servicelovens § 114 40 uger
Større boligindretninger og ændringer mv. Servicelovens § 116 40 uger
Ældrebolig Almenboligloven og bevillingskriterier for Struer Kommune 6 uger
Plejebolig Almenboligloven og bevillingskriterier for Struer Kommune 6 uger

Note: For sagsområder, der er markeret med * er der tale om lovbundne sagsbehandlingsfrister.

Simple konstruktioner Politisk fastsatte gennemsnitstider 25 dage
Enfamiliehuse Politisk fastsatte gennemsnitstider 25 dage

Industri- og lagerbygninger

Etagebyggeri – Erhverv

Etagebyggeri - boliger
Politisk fastsatte gennemsnitstider 50 dage
Fornyelse af eksisterende tilladelse til vandindvinding Lovbestemt eller kommunal fastsat op til 12 uger
Anmeldeordning efter § 19 a-d i bekendtgørelse om godkendelse af husdyrbrug Lovbestemt eller kommunal fastsat op til 8 uger
Etablering af jordvarmeanlæg Lovbestemt eller kommunal fastsat op til 8 uger
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse Folkeoplysningsloven Indenfor 8 uger.
Aktivitetstilskud Folkeoplysningsloven Indenfor 8 uger.
Lokaletilskud Folkeoplysningsloven Indenfor 8 uger
Lokleansøgninger (enkeltstående) Folkeoplysningsloven Indenfor 2 uger.
Ansøgninger om fritagelse af betaling Kommunal fastsat Indenfor 2 uger
Udsendelse af regning for leje Kommunal fastsat Inden for den efterfølgende måned af lejemålet.
*Aktindsigt 7 hverdage
Kontanthjælp 4 uger 
Engangshjælp 4 uger
Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde 4 uger
Særlig støtte under revalidering 4 uger
Ledighedsydelse 4 uger
Enkeltudgifter 8 uger
Sygebehandling, medicin m.v. 4 uger
Særlig hjælp til samvær med egne børn 4 uger
Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn 4 uger
Hjælp til flytning 8 uger
Efterlevelseshjælp 8 uger
Tilbagebetaling 8 uger
Sygedagpenge 4 uger
Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom 8 uger
Førtidspension på det foreliggende (borger rejser sagen) Afgøres senest 3 måneder efter sagen er behandlet på rehabiliteringsteam. Borger orienteres pr. brev såfremt fristen ikke overholdes.
Jobcenter rejser sag om førtidspension Afgørelse senest 3 måneder efter sagen har været forelagt rehabiliteringsteam.
Enkeltudgifter 8 uger 
Sygebehandling 4 uger
Særlig hjælp til udlændinge vedr. børn 4 uger
Hjælp til flytning til udlændinge 4 uger
Hjælp til udlændinge til repatriering 16 uger
Sager hjemvist fra ankestyrelse Senest 5 arbejdsdage, efter klagen er modtaget i jobcenteret, medmindre jobcenteret ved genvurderingen fuldt ud har givet klageren medhold Personligt tillæg og helbredstillæg  8 uger
Personligt tillæg til pensionister 8 uger
Helbredtillæg 8 uger
Beboerindskudslån 8 uger
Boliglån 8 uger
Optagelse i dagtilbud senest 2 måneder før optagelse i dagtilbud
Økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold 4 uger
Behandlingsmæssigt fripladstilskud 4 uger
Socialpædagogisk fripladstilskud 4 uger
Tilbud til privat pasning 4 uger
*Børnefaglig undersøgelse 4 måneder
Familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien 4 uger
Tidlige forebyggende indsatser 4 uger
Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder 10 uger
Støttende indsatser, herunder til kommende forældre 4 uger
*Behandlingsgaranti til unge med stofmisbrug 2 uger
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren 3 måneder
Psykologbehandling mv. uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren 10 uger
Barnets ret til at anmode om anbringelse 4 måneder
Godkendelse af netværksplejefamilier 3 måneder
Rådgivning, vejledning og behandling i forbindelse med funktionsnedsættelse 10 uger
Særlig dag- og klubtilbud 3 måneder
Hjemmetræning 4 måneder
Dækning af nødvendige merudgifter 10 uger
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste 10 uger
Supplerende ydelse ved ledighed til forældre der modtager tabt arbejdsfortjeneste 10 uger
Ledsagelse 10 uger
Hjælp og støtte, der træffes afgørelse om, jf. lov om social service (bl.a. aflastning) 10 uger
Ungestøtte i forlængelse af anbringelsessager (hvor Struer Kommune er den anbringende kommune) Afgørelse træffes senest ved den unges fyldte 17 ½ år.
*Ungestøtte i forlængelse af anbringelsessager (hvor Struer Kommune er handlekommune for barn anbragt af anden kommune.) 30 dage fra modtagelse af anbringende kommunes afgørelse.
*Godkendelse af privat døgnpleje 3 måneder gældende fra det tidspunkt hvor barnet er flyttet ind
*Vurdering af underretning 24 timer
*Bekræftelse til underretter om modtagelse af underretning 6 hverdage
Tidlig forebyggende indsats 4 uger
Stofbehandling 14 dage
Anden behandling 12 uger
Aflastning 8 uger
Personlig hjælp og pleje Akutte sager – 1 dag.
Ikke akut hjælp 2 uger
Praktisk hjælp 3 uger
Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre, eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2 uger
Midlertidigt ophold Akutte sager – 1 dag.
Ansættelser af hjælper selvudpeget hjælper – støtten er udmålt efter § 83 6 uger
Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder Borger informeres om foreløbig visitation og kontakt senest 1 uge efter henvendelse. Jf. kvalitetsstandard kan der være op til 3 uger om opstart af forløb
Hjælpemidler og forbrugsgoder 12 uger
Borgerstyret personlig assistance (BPA) 16 uger
Støtte – kontaktordning 1 - 5 dage
Kontaktperson Døvblinde 12 uger
Ledsageordning 12 uger
Støtte i eget hjem 8 uger
Beskyttet beskæftigelse 12 uger
Aktivitets-og samværstilbud 12 uger
Midlertidige botilbud 12 uger
Varige botilbud 12 uger
Socialpædagogisk bistand som en del af et botilbud i en almen ældre- og handicapbolig 12 uger
Nødvendige merudgifter 12 uger
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 2 uger
Pasning af døende i eget hjem 2 uger
Indstilling om støtte til anskaffelse af bil 40 uger
Større boligindretninger og ændringer mv. 40 uger
Ældrebolig 6 uger
Plejebolig 6 uger

Note: For sagsområder, der er markeret med * er der tale om lovbundne sagsbehandlingsfrister.

Simple konstruktioner 25 dage
Enfamiliehuse 25 dage

Industri- og lagerbygninger

Etagebyggeri – Erhverv

Etagebyggeri - boliger
50 dage
Fornyelse af eksisterende tilladelse til vandindvinding op til 12 uger
Anmeldeordning efter § 19 a-d i bekendtgørelse om godkendelse af husdyrbrug op til 8 uger
Etablering af jordvarmeanlæg op til 8 uger
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse Indenfor 8 uger.
Aktivitetstilskud Indenfor 8 uger.
Lokaletilskud Indenfor 8 uger
Lokleansøgninger (enkeltstående) Indenfor 2 uger.
Ansøgninger om fritagelse af betaling Indenfor 2 uger
Udsendelse af regning for leje Inden for den efterfølgende måned af lejemålet.
Senest opdateret 25-04-2024