Struer KommuneStruer - Lydens By

Planer

OSB: Nedenstående PDF-dokumenter overholder som udgangspunkt ikke kravene om tilgængelighed, da der er tale om omfattende dokumenter, med en begrænset målgruppe. Skulle du have behov for at få oplæst eller gjort dokumenterne tilgængelige, så tag kontakt til kommunikation@struer.dk

Kommuneplan 2020

Kommuneplan 2020 – Klar til vækst sætter byrådets vision og mål for udviklingen i byerne og i lokalområderne for de næste mange år ved at sikre, at der er plads nye boliger og virksomheder, at livet i bymidten kan styrkes og giver plads til at bevare og styrke naturen til gavn for biodiversiteten og borgerne.

Kommuneplanen indeholder Struer Byråds visioner, mål, retningslinjer og rammer for udviklingen i kommunen fra 2020 til 2032.

Struer Kommune har udarbejdet et forslag til Klimatilpasningsplan 2020, der sendes i 8 ugers offentlig høring.

Klimatilpasningsplanen præsenterer den fremtidige sandsynlighed for oversvømmelse fra nedbør og stormflod, og viser desuden et risikokort som kombinerer sandsynligheden for oversvømmelse med de værdier som kan gå tabt ved ekstreme nedbørs eller stormflodshændelser. På den baggrund udpeger planen 12 indsatsområder med forslag til klimatilpasningsprojekter samt en handleplan for den videre proces. Klimatilpasningsplanen er et tillæg til ”Kommuneplan 2020 – Klar til vækst” som blev vedtaget den 26. maj 2020.

 

Planstrategi 

Planstrategien 2019 forbinder det strategiske planarbejde med kommunens øvrige strategiske nøgleprojekter i en helhedsorienteret udviklingsplan.
Koblingen af planer i én strategi skal fremhæve de potentialer og styrkepositioner, vi har i Struer Kommune for at skabe øget bosætning, udvikling, og gøre byudvikling til katalysator for social, økonomisk og kulturel vækst.

Ønsker du i stedet at orientere dig i den komplette planstrategi, kan den findes her

Struer Byråd vedtog den 26. november 2019 et tillæg til Planstrategi 2019. Tillægget er en forudsætning for, at Struer Kommune kan ansøge om omplacering og udlæg af sommerhusområder samt udlæg af udviklingsområder.

 

Struer bymidteplan

Nærværende dokument består af en overordnet masterplan, en fysisk bymidteplan og en vision for et nyt byrum.
Masterplanen viser den fysiske struktur gennem diagrammatisk strukturplan, hvor visionen beskriver værdier, som den fremtidige planlægning skal arbejde hen imod.

Den fysiske bymidteplan beskriver overordnede sammenhænge i bymidten, principper for det gode ophold/aktiviteter og principper for lægivende beplantning.

 

Lydmanual

Lydmanualen for Struer Bymidte er udarbejdet af Interactive Spaces Lab ved Alexandra Instituttet og Jacob Kreutzfeldt/ Otocom i samarbejde med Struer Kommune. Manualen skal ses i sammenhæng med og er koordineret med Struer Bymidteplan. Manualen tager sit afsæt i Struer Kommunes Udviklingsstrategi – ‘Tæt på Mennesker, Teknologi og Natur’ samt strategien for Lydens By. Lyd er heri et centralt element og middel i kommunens indsats for at udvikle sig mens byliv udpeges mere specifikt som en af fem strategiske temaer for satsningen på lyd. 

 

Lydkunst Strategi

Byrådet i Struer har vedtaget en strategi for lydkunst, som skal bidrage, til at der skabes kunst med effekt i Struer Kommune. Samtidig skal den være en driver for kommunens udvikling ved at forstærke og forbinde mennesker, teknologi og natur og give en ny forståelse af, hvad det vil sige at være Lydens By.
Strategien har fokus på tre virkeområder, hvor lydkunsten skal have effekt:

  1. Byudvikling - lydkunsten skal bidrage til at udvikle byer og lokalområder i Struer Kommune som attraktive steder for borgere.
  2. Attraktioner - lydkunsten skal bidrage til at skabe attraktioner, der tiltrækker besøgende til Struer Kommune og bringer borgere rundt i kommunen.
  3. Kreativt miljø - lydkunsten i Struer skal bidrage til at udvikle kommunen som et kreativt centrum for lyd, hvor internationale kompetencer møder lokal talentudvikling.

 

Udviklingsplan for Struer Havn

Med udviklingen af Struer Havn har Struer Kommune igangsat et ambitiøst byudviklingsprojekt, der skal udstikke den langsigtede retning for områdets anvendelse. Transformationen af havnen betyder en markant udvidelse af Struer by, der trækkes tættere på Limfjorden og får mulighed for at tilbyde markante fjordorienterede aktiviteter og bebyggelser i en ny bydel, der henvender sig direkte til vandet.

 

Strategi for lokalområder

Stretegi for lokalområder skal hjælpe med at skabe et godt fundament for, at Struer Kommune arbejder mere målrettet og strategisk med lokalområderne, så vi sikrer en forsat udvikling af hele kommunen. Hvert lokalområde er unikt, både i forhold til opbygning, størrelse, stedbundne potentialer, styrker og udfordringer. Vi vil tage udgangspunkt i denne diversitet, når vi skal udvikle vores lokalområder, så vi fremmer de kvaliteter og individuelle styrker, hvert område har. 

 

En helhedsplan for de kystnære områder i Struer Kommune 

Struer Kommune har 147 km kystlinje og kommunens potentiale for udvikling er i høj grad forbundet til Limfjorden, naturen, landskabet og de havne og lokalsamfund som er kendetegnende for området 
Struer Kommune ønsker vi at sætte en strategisk retning for udviklingen af de kystnære områder. 

Sammen med Labland arkitekter, Rasmus Johnsen og Rambøll samt ikke mindst engagerede borgere er der udarbejdet en helhedsplan for de kystnære områder i Struer Kommune. Helhedsplanen skal give lokalområder, turistaktører og kommunen bedre mulighed for at udnytte nogle af de potentialer, vores lange kystlinje giver os, med henblik på øget bosætning, mere turismeomsætning og erhvervsudvikling - men uden at gå på kompromis med de unikke naturmæssige kvaliteter som er forudsætning for udviklingen.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00