Landzonetilladelse til shelters på Pilgårdvej 4A, 7600 Struer

Publiceret 05-03-2024

Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til opførelse af et shelter på 6,5 m² samt en lovliggørende landzonetilladelse til 2 eksisterende shelters på ejendommen efter planlovens § 35, stk. 1.

Struer Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til de ansøgte shelters, da der ikke er væsentlig påvirkning på de konkrete hensyn til blandt andet natur, landskab og kulturhistorie samt omkringboende, som skal varetages ved administration af planlovens landzonebestemmelser og herunder ikke vurderes at ville have en væsentlig påvirkning på de udpegninger ejendomme er omfattet af.

Landzonetilladelsen og klagevejledningen kan læses her.