Offentliggørelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen 2020-2027

Publiceret 24-05-2024

Offentliggørelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen 2020-2027

Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen for Struer Kommune er vedtaget.

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2020 – 2027 indeholder en generel opdatering og præcisering af udvalgte afsnit vedrørende ”Regler og praksis” i den eksisterende Spildevandsplan 2020 – 2027.

Opdatering er foretaget for at gøre beskrivelserne vedr. ”Regler og praksis” tydeligere for ansøger, men også for at lette sagsbehandlingen. I tillægget er der desuden blevet foretaget en generel opdatering af status på eksisterende kloak, samt indført nye planlagte bassiner, trykledninger og kloakoplande.

Tillægget har været i offentlig høring i perioden fra den 4. marts 2024 til den 29. april 2024.

Der er ikke indkommet høringssvar, hvorfor tillægget efter bemyndigelse fra byrådet vedtages administrativt.

Tillægget vedtages på offentliggørelsesdatoen.

Klageregler

Vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen kan ifølge miljøbeskyttelseslovens § 32 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dog kan afgørelsen om vedtagelse af tillægget indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planen er offentliggjort.

Tillæg nr 2 til spildevandsplan 2020 - 2027.pdf

Bilag 1 - Tracé for trykledning ved Bøhl - Tillæg nr 2 til spildevandsplan 2020 - 2027pdf.pdf

Bilag 2 - Udløbsskema status - Tillæg nr 2 til spildevandsplan 2020 - 2027pdf.pdf

Bilag 3 - Udløbsskema plan - Tillæg nr 2 til spildevandsplan 2020 - 2027pdf.pdf

Bilag 4 - Kloakoplandsskema status - Tillæg nr 2 til spildevandsplan 2020 - 2027pdf.pdf

Bilag 5 - Kloakoplandsskema plan - Tillæg nr 2 til spildevandsplan 2020 - 2027pdf.pdf

Bilag 6 - Kort - Tillæg nr 2 til spildevandsplan 2020 - 2027pdf.pdf