Lokalplan nr. 355 for et boligområde ved Kilen i Struer, er den 30. april 2024 endeligt vedtaget

Publiceret 22-05-2024

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan opføres tæt-lav bebyggelse på en ejendom ved Kilen, med vejadgang til området fra Holstebrovej.

Bebyggelsen i området må opføres i 1 etage med en bygningshøjde på højst 8,5 meter. Lokalplanen fastlægger blandt andet bestemmelser for udformning af boligerne, som skal fremstå som gavlhuse. Lokalplanområdet er belastet af støj fra Holstebrovej og lokalplanen stiller derfor krav om støjreducerende foranstaltninger/afskærmning som sikrer, at boliger og opholdsarealer mm. ikke belastes af støj over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra 6. december 2023 til den 10. januar 2024. Struer Kommune har modtaget 4 høringssvar, som har betydet mindre ændringer i lokalplanen. Ændringerne omfatter blandt andet bebyggelsens placering mod Kilen, at minimumsbredden på vejudlægget reduceres samt at bestemmelsen om afstanden til et ”vej-mærke” i området udgår. Derudover er der i lokalplanen tilføjet bemærkninger til lokalplanens bestemmelser samt supplerende beskrivelser i redegørelsen, primært vedrørende vandhåndtering.

Du kan finde den vedtaget plan på Lokalplanportalen.

Retsvirkninger

Når lokalplanen er endeligt vedtaget skal nybyggeri, ombygning eller ændret anvendelse, følge lokalplanens bestemmelser, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af lokalplan nr. 355, for et boligområde ved Kilen, Struer, kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest onsdag d. 19. juni 2024 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledningen her