Vedtagelse af lokalplan nr. 361 – Erhvervsområde i Linde

Publiceret 03-03-2023

Lokalplan nr. 361 for Erhvervsområde i Linde er den 15. december 2022 endeligt vedtaget.

Dato: 03. marts 2023

Lokalplan nr. 361 for Erhvervsområde i Linde er den 15. december 2022 endeligt vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan etableres nyt erhverv i den tidligere korn- og foderstofvirksomhed i form af letter industri, lager- og værkstedsvirksomhed og lignende med tilhørende kontor- og servicefunktioner. Nyt erhverv skal etableres inden for miljøklasse 2-4, så der ikke bliver en øget påvirkning af støj, lugt eller andre emissioner omkring lokalplanområdet.

Lokalplanen skal sikre, at der kan etableres nyt erhverv, som tilpasser den eksisterende bygningsmasse til nye formål. Udgangspunktet er, at de eksisterende bygninger og udearealer genanvendes ved ombygning. Derudover giver lokalplanen mulighed for opførelse af ny bebyggelse i samme omfang og med samme placering, hvis den eksisterende bebyggelse bliver fjernet.

Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser for anvendelse, bebyggelse, vejadgang og skiltning.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 1. november til 29. november 2022. Struer Kommune har ikke modtaget høringssvar, som har givet anledning til væsentlige ændringer i lokalplanen.

Du kan finde den vedtaget plan her

Retsvirkninger

Når lokalplanen er endeligt vedtaget, skal nybyggeri, ombygning eller ændret anvendelse, følge lokalplanens bestemmelser, samtidig må der ikke etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser.

Klagevejledning

Afgørelse om vedtagelse af lokalplan nr. 361 kan påklages over retslige spørgsmål i henhold til planlovens kapitel 14. Klagen skal indgives inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse af planen til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest fredag den 31. marts 2023 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her