Forslag til kommuneplantillæg nr. 6, Rosenhaven Humlum

Publiceret 30-05-2023

Offentliggørelse og høring til Kommuneplantillæg nr. 6 Rosenhaven, Humlum

Høringsperiode: 7. marts til 4. april 2023

Struer Byråd har den 28. februar 2023 besluttet at sende forslaget til kommuneplantillæg nr. 6 i offentlig høring.

Forslag til kommuneplantillægget åbner mulighed for at 4 plejeboliger kan blive en del af det eksisterende boligområde med tæt-lav boligbebyggelse i Humlum. Derudover tages den eksisterende naturskov ud af området til offentlige formål og udlægges til rekreativt område med skov og grønne græsarealer.

Kommuneplantillægget for det rekreative område "Naturskoven i Humlum" skal sikre, at området fortsat bruges til rekreativt formål. Derudover er formålet at udvide det eksisterende rammeområde 6 B 5 til at omfatte hele området med tæt-lave bebyggelse.

Sideløbende med kommuneplantillægget er lokalplan nr. 363 udarbejdet, så ønskerne bag kommuneplantillægget kan realiseres.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 indeholder 3 ændringer i rammeområderne:

  • Den eksisterende ramme til boligformål 6 B 5 udvides og plannavnet på rammen ændres til: Chr. Gades Vej, Humlum.
  • Der udlægges et nyt rammeområde 6 R 1 – Naturskov i Humlum, til rekreativt område.
  • Ramme 6 O 1 ændrer afgrænsning.

Planforslagene er i offentlig høring i 4 uger.

Du kan se forslaget her

Bemærkninger

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal du sende disse til Struer Kommune på teknisk@struer.dk. Struer Kommune skal modtage dit svar senest den 4. april 2023 kl. 23.59.

Retsvirkninger

Inden for byzoner kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammer. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Screening af kommuneplantillæg

Planforslaget er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, og det vurderes, at planforslaget ikke medfører en miljøpåvirkning, da det er en eksisterende naturskov og græsarealer, der skifter anvendelse fra offentlige formål til rekreative formål og boligerne overføres til boligformål, da de ikke længere anvendes til offentligt formål, men fortsætter med at være boliger med samme omfang og beliggenhed, vurderes det ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området eller omgivelserne.

Klagevejledning

Afgørelse om screening er meddelt efter planloven. Frist for klage over afgørelse er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Klagen skal være modtaget senest den 4. april 2023 kl. 23:59.

Du kan læse klage- og søgsmålsvejledning her