Vi vil holde fast i gode skoler til vores børn

Publiceret 25-07-2023

Et politisk flertal i Byrådet fremlægger en aftale, som lægger nye rammer for skolestrukturen i Struer Kommune. Intentionen er at sikre, at der fortsat er gode skoler i kommunen, også i en fremtid med færre børn

Et politisk flertal i Byrådet, bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre, er netop blevet enige om at fremlægge en rammeaftale for den fremtidige skolestruktur i Struer Kommune. Aftalen skal besluttes i Byrådet efter sommerferien sammen med budgettet for 2024.

- Ambitionen i aftalen er, at alle vores børn i Struer Kommune fortsat skal have et rigtig godt skoletilbud.
Over de senere år er der blevet færre elever i vores skoler, og den tendens kan vi se vil fortsætte i de kommende år. Derfor er det nødvendigt, at vi indretter os på en anden måde, som sikrer gode skoler med høj faglig kvalitet samtidig med, at økonomien hænger sammen, forklarer borgmester Mads Jakobsen.

Det største fald i elevtallet ses på de to skoler i Struer By, Limfjordsskolen og Parkskolen. Derfor tager rammeaftalen udgangspunkt i, at de to byskoler smelter sammen til én skole med to afdelinger. Den nye skole får én ledelse og én bestyrelse.

  • Limfjordsskolen bliver skole for 0. – 6. klasse.
  • Parkskolen bliver skole for 7. – 9. klasse.

Specialklasser og modtageklasser vil følge årgangene i de almindelige klasser, så muligheden for inklusion fastholdes.

Lagunen fastholdes uforandret på Bremdal Skole.

I aftalen er man ligeledes opmærksom på, at der er det rigtige antal faglokaler til det behov, der er i den nye skolestruktur.

På Limfjordsskolen udvikles udearealerne, så legeområderne tilgodeser et rigt og varieret udeliv for børnene i aldersgruppen.

Et vigtigt element i aftalen er fortsat at sikre børnene en god og sikker skolevej, og det indebærer, at skolebusserne tilpasses.
Tilkørsels- og parkeringsforhold omkring Limfjordsskolen vil også blive tilpasset til de nye behov.

Sådan ser det ud for kommunens øvrige skoler

  • Langhøj: Her er der et stabilt elevtal, som giver stabil klassedannelse. Det blev med budgettet for 2023 besluttet at etablere landsbyordning i Langhøjskolens område. En landsbyordning samler skole, SFO og børnehave/dagtilbud under samme leder. Det har kommunen allerede gode erfaringer med fra for eksempel Hjerm, og man forventer at se samme fordele for drift og ledelse i Langhøj.
  • Hjerm: Her er en stabil udvikling og en veletableret landsbyordning, som fortsætter uforandret.
  • Thyholm: Børnetallet er faldende. Derfor afsøges muligheden for at etablere en landsbyordning.
  • Humlum og Bremdal: Her ses en tendens med faldende børnetal. Med udgangspunkt i ønsket om at holde fast i lokal skoledrift inviterer aftalepartierne bag den nye rammeaftale til dialog med skolebestyrelserne i Humlum og Bremdal lige efter sommerferien. I dialogen skal også indgå, at bygningerne står overfor omfattende renovering. Der er tale om udgifter i størrelsesordenen 35 millioner kroner, og derfor er der brug for at finde langtidsholdbare løsninger.
  • Ungdomsskolen vil flytte til Parkskolen, og bliver dermed, når overbygningsskolen er her, en naturlig del af byens ungemiljø, som så også kommer tæt på de gode sportsfaciliteter, der er i Struer Energi Park

Aktivitetscenter Struer

Aktivitetscentret bor i dag i den gamle Borgerskole. Disse bygninger står overfor omfattende renovering. Ved Parkskolen er der både tæt til de gode muligheder, Struer Energi Park byder på, gode adgangs- og parkeringsforhold.

Det sker der nu:

  • Lige efter sommerferien inviterer aftaleparterne til dialogmøde med skolebestyrelserne på de berørte skoler, ungdomsskolen og aktivitetscentret.
  • Den nye rammeaftale skal politisk besluttes i Byrådet. Det sker som en del af behandlingen af budgettet for 2024.
  • Når Byrådet har vedtaget budgettet, kommer der en formel høring med de høringsfrister, som lovgivningen foreskriver.

Få fakta og følg med i den videre proces på struer.dk/skolestruktur. Her kan du også finde svar på ofte stillede spørgsmål. Den sektion vil løbende blive udbygget.