Nyt samtale- og refleksionsværktøj i HOPS skal forebygge magtanvendelser og fremme trivsel

Publiceret 05-07-2023

Hvordan fremmer man trivsel og nedbringer voldsomme episoder inden for handicap-, social- og psykiatriområdet? Det er omdrejningspunktet for det nye afprøvningsprojekt, Struer Kommune er i gang med. I løbet af projektperioden stiller de skarpt på forebyggelse af magtanvendelser i deres bo- og dagtilbud. Det skal realiseres ved at introducere samt teste et nyt samtale- og refleksionsværktøj, LA2U, i personalets daglige arbejdsprocesser.

LA2U-projektet blev kickstartet i begyndelsen af 2022, hvor første skridt i implementeringen har bl.a. været at undervise personalet i metodens værktøjskasse. Efter sommerferien bliver der sat fokus på digitalisering af projektet, hvor afprøvning af den digitale version af LA2U hos botilbuddet Fjordbo, hvis målgruppe er fysisk og/eller psykisk funktionshæmmede voksne.

Faktaboks om LA2U

LA2U er en udredningsmetode udviklet og faciliteret af firmaet SOPRA i samarbejde med Socialstyrelsen. Metoden tager udgangspunkt i et dobbeltperspektiv, hvor man bringer borgerens ”indefra”- og medarbejderens ”udefra”-perspektiv i samspil med hinanden. Det sker gennem tre konkretet værktøjer: trivselsplanen, tryghedsplanen og læringsplanen. De forskellige planer bliver udarbejdet i et samarbejde mellem medarbejder og borger, hvor planerne løbende bliver revideret.

Hermed er metodens formål at forebygge, håndtere og lære af kritiske episoder, så brugen af magtanvendelser bliver mindsket, mens udadreagerende adfærd nedbringes. LA2U specifikt rettet mod borgere med udviklingshæmning, kognitive udfordringer og/eller uden verbalt sprog. Altså borgere, der har svært ved at italesætte, hvordan de føler.

Der skal sikres en bedre hverdag for borger og personale

Siden LA2U-skemaerne er et dynamisk værktøj med løbende revideringer, indså botilbuddene Fjordbo og Fønixgården hurtigt, at der var brug for en smart måde deres personale kunne opbevare og redigere i planerne midt i en travl hverdag:

SOPRA præsenterede os for nogle konkrete skemaer til understøttelse af metoden. Skemaerne blev leveret i PDF'er. I den forbindelse dukkede følgende dilemmaer op: Hvordan gør vi dem dynamiske og tilpasningsparate i takt med både borgernes og medarbejdernes læring? Hvordan sikrer vi nem tilgængelighed og samtidig overholdelse af GDPR? Vi ønskede metoden inkorporeret i vores fagsystem NEXUS, hvor vi så ikke kunne få det visuelle overblik, som metoden fordrer. Værktøjerne skal virke og være tilgængelige for medarbejderne der hvor de er, forklarer Bo Bakbo-Carlsen, Centerleder på Fjordbo og Fønixgården.

I den forbindelse fremhæver Bo Bakbo-Carlsen, at hele forebyggelsestilgangen netop handler om at bringe mennesker i trivsel. Borger, der trives, har mindre udadreagerende adfærd, hvilket forebygger anvendelse af magtanvendelse. Det giver en større tryghed for både borger og medarbejder, hvilket resulterer i et mere sikkert arbejdsmiljø. Samtidig tvinger dobbeltperspektivet plejepersonalet til at sætte sig i borgerens sted. LA2U bliver hermed en struktureret understøttelse af et eksisterende fokus på arbejdet med menneskers trivsel, som et bærende element.

Struer Kommune gik tidligt i processen i dialog med Socialstyrelsen om at udforme skemaer til deres fagsystem. Disse skemaer var dog ikke tro mod det visuelle udtryk, virksomheden SOPRA har udarbejdet til LA2U-metoden. Derfor er der opstået et behov for at nytænke, hvordan LA2U-skemaerne kan blive en naturlig del af arbejdsgangen og de faglige værktøjer, medarbejderne anvender i dagligdagen.

Botilbuddet har hermed indgået et samarbejde med virksomheden InCare, som har specialiseret sig i at hente og sammenstille relevant dokumentation, i et visuelt overblik, så personalet kun skal orientere ét sted for at få et fyldestgørende og sammenhængende billede af borgerens situation. Dermed kan medarbejderne fokusere på borgers trivsel og livskvalitet.

Det er vigtigt at kigge på helhedsbilledet

InCares hovedopgave i projektet ligger i at digitalisere metodegrundlaget, så LA2U-metoden kan blive en integreret del af medarbejdernes daglige gang. Fjordbo bruger allerede InCare til at understøtte personalets arbejdsgange med relevant dokumentation. LA2Us værktøjer bliver med samarbejdet understøttet digitalt. Det skal gøre dokumentationen lettilgængelig og ikke mindst letanvendelig for botilbuddets personale.

Hos InCare er man begejstret for det unikke samarbejde. Udover at give botilbuddets medarbejdere et visuelt overblik over LA2U-skemaerne og gøre dem lette at redigere i, er der også fokus på, at det skal være nemt at trække borgerdata fra fagsystemet KMD NEXUS:

”KMD Nexus kan ses som en stor datacontainer indeholdende al information om borgerens forløb. Det kan gøre det svært for medarbejderne at finde den rette dokumentation. De moduler, vi hjælper med at implementere i InCare, gør det muligt at sortere nemt i borgerens data og hurtigt finde den korrekte information. Løsningen kommer altså til at understøtte arbejdsgangene og dokumentationspraksis,” udtaler Majbritt Aagaard, Kommerciel Chef hos InCare.

Det er således helhedsoverblikket over den enkelte borger, der er centralt for InCare. Her fremhæver Majbritt Aagaard, at når borgerdokumentationen kommer aktivt i spil, understøttes personalet i at få et helhedsbillede, hvor der skabes sammenhæng, kvalitet og tværfaglighed i omsorgen for borgerne.

I august gæster Majbritt Aagaard Fjordbo, hvor hun skal hjælpe med at opstarte afprøvningsfasen af projektets digitale del. Her er fokusset netop at understøtte botilbuddets arbejdsgange digitalt, så unødig tid på at finde data i deres systemer mindskes.

Det digitale element af LA2U-projektet skal indtil videre testes hos henholdsvis Fjordbo og Fønixgården, der begge er bo- og dagtilbud henvendt til personer med handicap. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, følger derfor projektet tæt. Allerede nu har Fjordbo indsendt deres første data til analysecenteret, hvor de allerede begynder at se positive tendenser på, at deres i forvejen lave tal for magtanvendelser, nedbringes yderligere.