Søg støtte til landsbyfornyelse

Struer Kommune vil gerne understøtte udviklingen i lokalsamfundene. Det kan vi gøre med støtte fra den statslige pulje til landsbyfornyelse.

Midlerne kan anvendes i byer under 4.000 indbyggere og i det åbne land. Puljen kan altså bruges i hele Struer Kommune - på nær Struer by, da byen har flere end 4.000 indbyggere.

Vi åbner nu for en ny ansøgningsrunde til at søge støtte fra Landsbyfornyelsespuljen.

Der kan ikke søges om tilskud til nedrivning af bevaringsværdige bygninger, medmindre det vurderes, at områdefornyelsen bidrager positivt til lokalsamfundet.


De indkomne ansøgninger vil blive vurderet for hvorvidt de kan støttes efter byfornyelseslovens krav for brug af puljemidlerne. Herefter træffes der en politisk beslutning om anvendelse og prioritering af midlerne.

Ansøgninger til Landsbyfornyelsespuljen skal senest være Struer Kommune i hænde den 20. september 2022.

Midlerne i puljen kan blandt andet anvendes til følgende tiltag:
• Områdefornyelse
• Istandsættelse af nedslidte boliger, forsamlingshuse og erhverv i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv.
• Nedrivning af nedslidte boliger og erhvervsbygninger
• Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
• Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme for at sætte i stand eller nedrivning.
• Ombygning af tomme erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger til udlejningsboliger.
• Indretning af byrum på tomme grunde, hvor byrådet giver - eller har givet - støtte til nedrivning efter byfornyelsesloven.

Hvis du søger om støtte til at sætte i stand eller rive ned gælder disse krav:
• Projektet skal kunne ses fra offentlig vej og skal give en mere positiv opfattelse af området som helhed
• Bygningen, som ønskes nedrives, skal skæmme omgivelserne
• Det er bygningens dårlige stand, der afgør, om den kan rives ned
• Ejendommen skal ligge i en landsby med mindre end 4.000 indbyggere eller ude i det åbne land
• Ved private ejer- og andelsboliger skal boligen bebos af ejer/andelshaver
• Man må først begynde på arbejdet, når kommunen har givet svar på ansøgningen
• Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker

Her er en liste over de samlede, støtteberettigede ombygningsudgifter
• Håndværkerudgifter
• Udgifter til arkitekt- og ingeniørbistand
• Udgifter til byggesagsadministration og anden bygherrebistand
• Bygherreudgifter som f.eks. tekniske undersøgelser
• Udgifter til før-registrering
• Udgifter til udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan
• Byggelånsrenter (men ikke udgifter i forbindelse med den endelige finansiering)

Du kan finde ansøgningsskemaer her:
Ansøg om midler til at nedrive bolig
Ansøg om midler til at nedrive erhvervsejendom
Ansøg om midler til at fjerne skrot og affald

Ansøgninger om andre projekter sendes sammen med en fyldestgørende projektbeskrivelse til teknisk@struer.dk 


Din ansøgning skal senest være Struer Kommune i hænde den 20. september 2022.