Spildevand

Ved spildevand forstår vi alt vand, der ledes væk fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer. 

Hos almindelige husejere opdeler vi spildevandet i: 

  • Husspildevand inde fra huset  
  • Tag- og overfladevand, regnvand fra tage og andre helt eller delvist befæstede arealer  
Luk alle
Åben alle

Alle byer og nogle af sommerhusområderne i Struer Kommune er kloakerede. I andre sommerhusområder er der nedsivning.  

Et separatkloakeret område er, hvor husspildevand og regnvand løber i hver sin ledning, og kun husspildevand løber til renseanlæg, mens regnvand løber gennem et bassin eller direkte til vandløb, sø eller til fjorden. Spildevandskloakeret er, hvor kun husspildevand ledes til renseanlæg, mens regnvand nedsives på egen grund.  

Hvis kommunen beslutter at kloakere et opland, skal alle ejendomme i oplandet sluttes til (tilslutningspligt) 

Kloaknettet er et offentligt spildevandsanlæg, som Struer Energi Spildevand A/S driver og vedligeholder 

Du kan læse mere om håndteringen af spildevand her.

I det åbne land hvor der ikke er kloakeret, har hver ejendom sit eget private spildevandsanlæg.  

Det består af en bundfældningstank, eventuelt efterfulgt af en eller anden form for rensning og med efterfølgende nedsivning i jorden eller udledning til dræn, grøft eller vandløb. Uanset hvad du gerne vil ændre ved et privat spildevandsanlæg, kræver det tilladelse fra Struer Kommune. Se under Husspildevand nedenfor. 

Regnvand kan ledes til dræn eller nedsives i faskine på egen grund. Hvis du skal have afledet overfladevand fra store arealer, skal du søge om tilladelse, det gælder både ved udledning og ved nedsivning.  

Husspildevand definerer vi som afløb fra hele boligen - køkken, bryggers, bad og toilet.  

Uden for kloakerede områder skal spildevandet som minimum passere en bundfældningstank, inden det nedsives i jorden eller udledes til dræn, grøft eller vandløb.  

Hvis du har modtaget varsel om påbud om hhv. forbedret spildevandsrensning i det åbne land (§ 30 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven) eller om tilslutningspligt ved kloakering i områder, hvor der ikke tidligere har været kloakeret (§28 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven), har du mulighed for at ansøge Struer Kommune om minimumsfrist og afdragsordning (Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt). 

Bliver du godkendt til ordningen får du en fristforlængelse på 3 år til at opfylde kommunens påbud samt et uforpligtende tilbud om en 20-årig afdragsordning hos Struer Energi Spildevand A/S. 

Hvis du bliver omfattet af ordningen, vil de nye frister fremgå af påbudsbrevet. Ejerne skal selv ansøge Struer Energi Spildevand A/S om lån, og efterfølgende acceptere lånetilbuddet indenfor de fastsatte frister. 

Miljøstyrelsens vejledninger og retningslinjer om diverse spildevandsanlæg 

Hvornår skal man have en ny spildevandstilladelse 

Hvis du ligger i et område med rensekrav og har fået påbud om forbedret spildevandsrensning. 

Hvis du bygger nyt hus, bygger til/om eller ændrer på afløbsinstallationer og spildevandsanlæg, kan Struer Kommune stille krav om yderligere rensning af spildevandet. Vær opmærksom på, at du skal søge særskilt tilladelse til at etablere et godkendt renseanlæg.  

Etablering af spildevandsanlæg 

Du skal være opmærksom på, at kun en autoriseret kloakmester må udføre arbejdet med at etablere spildevandsanlæg. Sørg derfor for at indhente faglig bistand om valg af løsning for spildevandsrensningen hos en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren udfylder ansøgningsskemaet og indhenter de nødvendige oplysninger i samarbejde med dig.  

Find autoriseret kloakmester i Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister

Ansøgningsskema med målsatte tegninger i fast målestoksforhold skal du sende til Struer Kommune. Først når kommunen har givet dig en tilladelse til at etablere spildevandsløsningen, kan kloakmesteren gå i gang med at lave spildevandsanlægget. 

Anlægget betragtes først som etableret, og kan først tages i brug, når Struer Kommune har modtaget en færdigmelding. 

Begynd færdigmelding af kloakarbejder af autoriseret kloakmester

 

Alle ejendomme i Struer Kommune med egen bundfældningstank er automatisk tilmeldt den kommunale tømningsordning.

Struer Kommune har et ”Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune. Regulativet er udarbejdet i samarbejde mellem Struer Kommune og Struer Energi Spildevand, og vedtaget af bestyrelsen for Struer Energi Spildevand A/S. 

Grundejers forpligtelse 

Alle grundejere har pligt til at benytte den fælles obligatoriske tømningsordning. De nærmere regler for kommunes ordning fremgår af tømningsregulativet.  

Vi tømmer tankene én gang om året, og den enkelte boligejer modtager direkte besked ca. 14 dage før tømning. Slammet bliver kørt til Struer renseanlæg.  

Hvis tanken ikke er tilgængelig, når tømningsbilen kommer ud til grunden, får ejeren et ekstra gebyr for forgæves kørsel 

Funktion af bundfældningstank  

Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle kommunes bundfældningstanke/septiktanke tømmes regelmæssigt. Det er nemlig med til at begrænse forureningen fra ejendomme i det åbne land.  

Det primære formål med en bundfældningstank/septiktank er at rense spildevandet mekanisk for større partikler og flydeslam. Når tanken er i drift ophobes der partikler/flydeslam fra spildevandet. Hvis tanken ikke tømmes inden tankens kapacitet er brugt op, vil der enten blive ført slam med ud af tanken eller den vil stoppe til.  

Hvis der føres slam ud af tanken, medfører det altid øget forurening af enten vandmiljøet eller grundvand og jord. Hvad der bliver forurenet afhænger af afløbsforholdene på den enkelte ejendom. Desuden nedsættes både levetiden og renseeffekten af en række moderne spildevandsanlæg (især nedsivningsanlæg og minirenseanlæg), hvis de ikke holdes fri for slam. Tidpunkt for tømning af bundfældningstanke kan ses på Struer Energis hjemmeside (link: https://www.struerenergi.dk/forside )  

Nedsat tømningshyppighed  

Der dispenseres som udgangspunkt ikke fra regulativet, men i helt særlige tilfælde, kan kommunen efter skriftlig ansøgning fritage en ejendom for tømning. Det gælder især for ubeboede ejendomme. En ejendom er kun fritaget fra tømningsordningen, hvis kommunen skriftligt har meddelt dette til ejeren.  

Den administrative del af tømningsordningen  

Det er Struer Kommune der varetager de administrative opgaver vedr. myndighedsopgaver som omfatter behandling af borgerhenvendelser vedr. regulativets bestemmelser herunder ansøgninger om ændret tømningshyppighed.  

Skriv til os, svis du ønsker at søge om ændret tømningshyppighed.

Fritagelsen meddeles kun for et år af gangen.  

Den praktiske del af tømningsordningen  

Den praktiske del af tømningsordningen varetages af Struer Energi Spildevand A/S, og omfatter bl.a. kontakt til entreprenør samt behandling af borgerhenvendelser vedr. alle praktiske forhold i forbindelse med tømningen.  

Hvis du har spørgsmål til den praktiske del af tømningsordningen eller ønsker oplysninger om tømmetidspunkter og priser for tømning kan du kontakte Struer Energi på telefon 96842230 priser fremgår også af Struer Energis hjemmeside. 

Alle kommuner skal udarbejde en spildevandsplan, hvor det skal fremgå, hvordan kommunen i dag og i fremtiden bortskaffer spildevand, dels det der er brugt i boliger og virksomheder, og dels det regnvand, der kommer fra tage, veje og andre befæstede arealer. 

Spildevandsplanen er et planlægnings- og arbejdsredskab for Struer Kommune. Formålet er samtidig at give borgere og andre information om nuværende og fremtidige forhold omkring afledning og behandling af spildevand for den enkelte ejendom i Struer Kommune. Det gælder både for de kloakerede og de ikke kloakerede områder (det åbne land).  

Se Spildevandsplan 2020-2027 

Færdigmelding af kloakarbejder

Faskinearbejder kan færdigmeldes af borger. Øvrige kloakarbejder skal færdigmeldes af autoriseret kloakmester.

Find autoriseret kloakmester i Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister

Start digital færdigmelding af kloakarbejder af autoriseret kloakmester

Download færdigmeldingsblanket til kloakarbejder (PDF)

Har du spørgsmål, så kontakt