Vandløbs- og vådområdeprojekter

Struer Kommune gennemfører forskellige typer projekter for at genskabe våd natur.

De fleste projekter gennemfører vi som et led i de statslige vandområdeplaner, og de er finansieret af staten og EU.

Andre projekter finansieres alene af Struer Kommune eller gennemføres af kommunen i samarbejde med andre parter.

Projekterne kan være restaureringsprojekter i vandløb, hvor vi for eksempel åbner en rørlagt strækning. Det kan også være vådområdeprojekter, som fjerner næringsstoffer, så de ikke udledes til havet. Endelig kan det være lavbundsprojekter, hvor tørveholdig jord oversvømmes.  

Læs mere om vandområdeplanerne

Vandløbsrestaurering

Struer Kommune gennemfører restaureringstiltag i vandløb for at genskabe bedre levesteder for vandplanter og dyr. Tiltagene kan f.eks. være: udlægning af gydegrus, genåbning af rørlagte strækninger eller genslyngning. Neden for kan du læse om nogle af kommunens restaureringsprojekter.

Luk alle
Åben alle

 

Kærgård Bæk

Struer Kommune har genåbnet en rørlagt strækning af Kærgård Bæk. De 30 m rør, som Kærgård Bæk tidligere løb i, er blevet erstattet af 20 m åbent vandløb og 16 m nyt rør under Kongsgårdvej.

Det gamle rør var i meget dårlig stand og skulle udskiftes. Samtidig var røret udpeget som en spærring i statens vandområdeplaner, fordi fisk og andre dyr ikke kunne passere igennem det.

Hvor der før var et rør i jorden, er der nu blevet skabt et fint lille, slynget vandløb med sten- og grusbund til glæde for vandløbsfaunaen. Den vigtigste følge af projektet er, at hele Kærgård Bæk åbnes for gydende ørreder (f.eks. havørreder). Kærgård Bæk udgør et særdeles godt opvækstområde for ørredyngel. 

Kommunen har selv betalt for det nye rør under Kongsgårdvej, men har søgt midler hjem til udgravning af det nye vandløb. EU og Staten har bevilget i alt ca. 250.000 kr. til projektet.

EU - hav og fisk

Struer Energi og Struer Kommune har samarbejdet om at lave regnvandsbassiner og et nyt genslynget vandløb på engen nord for Hjerm.

Struer Energi har gravet to store regnvandsbassiner på arealet, hvor regnvand fra huse og veje fra Hjerm skal opsamles inden det ledes ud i Hjerm Bæk. Før i tiden ledtes regnvandet fra Hjerm direkte ud i bækken, hvilket f.eks. medførte erosion og tilførsel af sand/grus og forurenende stoffer til vandløbet. Ved at forsinke vandet i de to bassiner skånes vandløbet for kraftige regnskyl, og forurenende stoffer mm. bundfældes i bassinerne i stedet for at ende i bækken.  

Struer Kommune har fået gravet et nyt vandløb med et slynget forløb (i alt 300 m) lige ved siden af regnvandsbassinerne. Det nye vandløb erstatter en flere hundrede meter lang rørlagt strækning. Formålet med det nye vandløb er at genskabe nye levesteder for dyr og planter til gavn for naturen, og til glæde for Hjerms borgere. I vandløbet udlægges f.eks. bunker af grus og sten, som kan fungere som gydebanker for ørred.

Hjerm Bæk

Placeringen af regnvandsbassinerne og det nye vandløb på engen mellem jernbanen og Vestjysk Andel.

Det er Struer Kommunes og Struer Energis håb, at arealet kan udvikle sig til et vigtigt rekreativt område for Hjerms borgere. Der indgår derfor et stiforløb i projektet, som forløber langs bassinerne og vandløbet. Desuden er der klargjort til en bro over vandløbet og der etableres bord og bænke ved bassinerne. Stiforløbet mm. er planlagt i samarbejde med Hjerm Borgerforenings stigruppe.

Struer Kommune har fået tilskud til at undersøge mulighederne for at forbedre levevilkårene for dyr og planter i Kvistrup Møllebæk (en såkaldt forundersøgelse).

Strækningen af Kvistrup Møllebæk, hvor der er udført forundersøgelse

Som en del af forundersøgelsen har kommunen undersøgt de tekniske muligheder for en række indsatser. Kommunen har ligeledes interviewet lodsejere med jord op til vandløbet om deres holdninger til indsatserne. I forundersøgelsen anbefales det at udlægge groft materiale (grus og sten) en række steder i vandløbet samt plante grupper af træer på udvalgte steder. Desuden skal der sikres passage for fisk og andre vandlevende dyr gennem en vejunderføring.

På baggrund af forundersøgelsen har Struer Kommunen søgt staten om midler til realisering af indsatserne. Hvis midlerne bevilges, vil Struer Kommune detailplanlægge indsatsen i dialog med lodsejerne.   

Forundersøgelse er udført af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. Tilskuddet for de nederste ca. ¾ af vandløbet gives af Fiskeristyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Kvistrup Bæk logo

Tilskuddet for den øverste ca. ¼ af vandløbet gives af Miljøstyrelsen og udgøres af midler fra Staten.

Struer Kommune har fået tilskud til at undersøge mulighederne for at forbedre levevilkårene for dyr og planter i Hestbæk-Riskjær Bæk (en såkaldt forundersøgelse).

Hestbæk-Riskjær Bæk

Strækningen af Hestbæk-Riskjær Bæk, hvor der er udført forundersøgelse

Som en del af forundersøgelsen har kommunen undersøgt de tekniske muligheder for en række indsatser. Kommunen har ligeledes talt med lodsejere med jord op til vandløbet om deres holdninger til indsatserne. I forundersøgelsen anbefales det, at udlægge groft materiale (grus og sten) og dødt ved en række steder i vandløbet. Desuden foreslås det at åbne en længere rørlagt strækning samt genslynge vandløbet på nogle mindre strækninger. Desuden skal der sikres passage for fisk og andre vandlevende dyr gennem tre vejunderføringer.

På baggrund af forundersøgelsen agter Struer Kommunen at ansøge staten om midler til realisering af indsatserne. Hvis midlerne bevilges, vil Struer Kommune detailplanlægge indsatsen i dialog med lodsejerne.   

Forundersøgelse er udført af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. Tilskuddet gives af Fiskeristyrelsen, og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Vådområdeprojekter


Struer Kommune arbejder på at skabe vådområder forskellige steder i kommunen. Indsatsen gennemføres som led i de statslige vandområdeplaner, og har til formål at reducere udledning af kvælstof og fosfor til hav, fjorde og søer. Læs mere om vådområder.

Her kan du læse om kommunens vådområdeprojekter. Placeringen af vådområdeprojekterne fremgår af kortet.

Luk alle
Åben alle

Barslev Enge Vådområde

Projektområde for Barslev Enge vådområde er angivet med rødt

Struer Kommune har fået tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Barslev Enge umiddelbart vest for Hvidbjerg. Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og dermed mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden.

Projektområdet kan blive ændret, hvis forundersøgelsen viser, at vådområdet vil påvirke andre arealer end først antaget.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og kommer med forslag til løsninger, og dels af en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejernes holdning til det forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Hvad sker der efter forundersøgelsen?

Når forundersøgelsen er færdig, skal der tages stilling til, om projektet kan og skal gennemføres. I den vurdering indgår blandt andet, om det er teknisk og miljømæssigt muligt at lave et vådområde, om der er sammenhæng mellem økonomi og effekt, og om lodsejerne er positive overfor at afgive deres jord til et vådområdeprojekt.

Forundersøgelse og eventuel gennemførelse af projektet udføres af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

EU LDP 2020

Fælledkær vådområde

Projektområde angivet med rødt

Struer Kommune har fået tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Fælledkær sydøst for Asp. Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Nissum Fjord.

Projektområdet kan blive ændret, hvis forundersøgelsen viser, at vådområdet vil påvirke andre arealer end først antaget.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og kommer med forslag til løsninger, og dels af en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejernes holdning til det forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Hvad sker der efter forundersøgelsen?

Når forundersøgelsen er færdig, skal der tages stilling til, om projektet kan og skal gennemføres. I den vurdering indgår blandt andet, om det er teknisk og miljømæssigt muligt at lave et vådområde, om der er sammenhæng mellem økonomi og effekt, og om lodsejerne er positive overfor at afgive deres jord til et vådområdeprojekt.

Forundersøgelse og eventuel gennemførelse af projektet udføres af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

EU LDP 2020

Projektområde angivet med rødt

Struer Kommune har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Grøndal på Thyholm. Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden.

Forundersøgelsen er kommet frem til, at et vådområdeprojekt er teknisk muligt, og at der kan opnås en betydelig kvælstoffjernelse. Derudover er viser undersøgelsen, at der er lodsejeropbakning til at undersøge mulighederne for en realisering af projektet.

Hvad sker der nu?

Struer Kommune har ansøgt staten og har fået tilsagn til gennemførelse af vådområdeprojektet. Nu begynder en dialog med lodsejerne i projektområdet om en evt. gennemførelse af projektet. Første skridt er at gennemføre en jordfordeling, så de lodsejere, der ønsker det, kan få erstatningsjord uden for projektområdet. Samtidig opkøbes jord fra de lodsejere som ønsker at sælge, og der fastlægges erstatninger for de lodsejere som får vådere jord. Hvis dette falder på plads til alles tilfredshed, går kommunen videre med anlæggelse af vådområdet. Hvis det ikke falder på plads, vil projektet blive opgivet. 

Forundersøgelse og eventuel gennemførelse af projektet udføres af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet og konsulenter, men betales af Staten og EU. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

EU LDP 2020

 

Struer Kommune har fået tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et eller flere vådområder i oplandet til Kilen. Formålet med vådområderne er at fjerne fosfor fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af fosfor til Kilen og Limfjorden.

Projektområderne kan blive ændret, hvis der kan opnås bedre effekt andre steder eller hvis der er lodsejermodstand mod de foreslåede tiltag.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og kommer med forslag til løsninger, og dels af en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejernes holdning til det forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Hvad sker der efter forundersøgelsen?

Når forundersøgelsen er færdig, skal der tages stilling til, om projektet kan og skal gennemføres. I den vurdering indgår blandt andet, om det er teknisk og miljømæssigt muligt at lave et vådområde, om der er sammenhæng mellem økonomi og effekt, og om lodsejerne er positive overfor at afgive deres jord til et vådområdeprojekt.

Forundersøgelse og eventuel gennemførsel af projektet udføres af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

EU LDP 2020

Struer Kommune har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde Resen Kær på grænsen mellem Struer og Lemvig kommuner. Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden.

Forundersøgelsen er kommet frem til at et vådområdeprojekt er teknisk muligt, og at der kan opnås en betydelig kvælstoffjernelse. Derudover er viser undersøgelsen, at der er lodsejeropbakning til at undersøge mulighederne for en realisering af projektet.

Hvad sker der nu?

Struer Kommune har ansøgt staten og har fået tilsagn til gennemførelse af vådområdeprojektet. Struer Kommune er i dialog med lodsejerne i projektområdet om en evt. gennemførelse af projektet. Første skridt er at gennemføre en jordfordeling, så de lodsejere, der ønsker det, kan få erstatningsjord uden for projektområdet. Samtidig opkøbes jord fra de lodsejere som ønsker at sælge, og der fastlægges erstatninger for de lodsejere som får vådere jord. Hvis dette falder på plads til alles tilfredshed, går kommunen videre med anlæggelse af vådområdet. Hvis det ikke falder på plads, vil projektet blive opgivet. 

Forundersøgelse og eventuel gennemførelse af projektet udføres af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet og konsulenter, men betales af Staten og EU. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

EU LDP 2020

Projekt område markeret med rødt

Struer Kommune har gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Styvel på Thyholm. Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden.

Forundersøgelsen er kommet frem til at et vådområdeprojekt er teknisk muligt, og at der kan opnås en betydelig kvælstoffjernelse. Derudover er viser undersøgelsen, at der er lodsejeropbakning til at undersøge mulighederne for en realisering af projektet.

Hvad sker der nu?

Struer Kommune har ansøgt staten og har fået tilsagn til gennemførelse af vådområdeprojektet. Nu begynder en dialog med lodsejerne i projektområdet om en evt. gennemførelse af projektet. Første skridt er at gennemføre en jordfordeling, så de lodsejere, der ønsker det, kan få erstatningsjord uden for projektområdet. Samtidig opkøbes jord fra de lodsejere som ønsker at sælge, og der fastlægges erstatninger for de lodsejere som får vådere jord. Hvis dette falder på plads til alles tilfredshed, går kommunen videre med anlæggelse af vådområdet. Hvis det ikke falder på plads, vil projektet blive opgivet. 

Forundersøgelse og eventuel gennemførelse af projektet udføres af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet og konsulenter, men betales af Staten og EU. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

EU LDP 2020

Luk alle
Åben alle

Struer Kommune har gennemført forundersøgelser til en række projekter, som ikke har kunnet realiseres af forskellige årsager. I nogle tilfælde har projektet været for dyre i fht. den mængde næringsstoffer, det kunne fjerne. I andre tilfælde har der været lodsejermodstand mod projektet, som derfor er opgivet. Endelig har nogle projekter vist sig teknisk vanskelige at gennemføre.

De projekter som Struer Kommune har forundersøgt og opgivet er: Benkær, Bjørnkær, Kallerup Kær, Odby Sø og Serup Kær. Struer Kommune har lukket projekterne, men vil ikke udelukke at de kan genåbnes, hvis der f.eks. opstår lodsejerinteresse, eller hvis de statslige støtteordninger ændres.

Lavbundsprojekter

Struer Kommune arbejder på at etablere lavbundsprojekter forskellige steder i kommunen. Ved at udtage og oversvømme tørveholdig landbrugsjord reduceres udledningen af CO2 fra disse områder. Læs mere om udtagning af lavbundsjorder.

Luk alle
Åben alle

Struer Kommune har fået tilsagn om tilskud til gennemførelse af et lavbundsprojekt i Møgelsig Pumpelag på Venø, hvor der er opstået en sø i pumpelaget.

Kommunen og Landbrugsstyrelsen har været i dialog med lodsejerne om gennemførelse af en, så de lodsejere, der ønsker det, kan få erstatningsjord uden for projektområdet. Samtidig er der fastlagt der erstatninger for de lodsejere som får vådere jord. Disse forhold er nu faldet på plads, og kommunen forventer at gennemføre anlægsarbejdet i forbindelse med projektet (etablering af afløb fra søen) i august-september 2021.

Når afløbet er etableret, vil søen have et areal på over 10 ha, og vil dermed blive en af kommunens største ferskvandssøer. Ud over at bidrage til reduktion af klimagasudslip og næringsstofbelastningen af Limfjorden, udgør søen allerede et vigtigt område for rastende, ynglende og fødesøgende fugle.  

Projektet udføres af Struer Kommune, men betales af Staten og EU. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Link til EU kommissionens hjemmeside: https://europa.eu/european-union/index_da

EU LDP 2020

Har du spørgsmål, så kontakt