Vandløb

Ansøg om etablering af vandhuller og søer

Der er for alle offentlige vandløb vedtaget et regulativ, som blandt andet foreskriver, at vedligeholdelsen påhviler kommunen. En stor del af vandløbene er samtidig målsatte og § 3-beskyttet.

Vandløbene tjener to hovedformål. De afleder vand fra land til fjord og hav og samtidig fungerer de som vigtige levesteder for dyr og planter i og langs med vandløbene. Tidligere var praksis, at mange naturlige vandløb blev rettet ud og uddybet. I dag skal vandløbene ligeledes indeholde et varieret dyre- og planteliv, hvilket medfører at de genslynges og restaureres.

Plan og Miljø arbejder løbende med at forbedre forholdene i vandløbene.

Hvis du ønsker at anlægge et nyt vandløb eller ændre på eksisterende vandløb, skal du søge tilladelse hos kommunen. Det gælder f.eks. ved rørlægninger, uddybninger, broer, overkørsler, udretninger, genslyngninger, og udlægning af gydegrus.

Tilladelse til ændring af åbne og rørlagte vandløb beror altid på en konkret vurdering. Tilladelser til etablering af rørlægninger og overgange administreres restriktivt.

Luk alle
Åben alle

I sommerperioden skærer kommunen grøde i vandløbene – det vil sige fjerner vandplanterne. Det sker typisk 1-2 gange om året. Ved grødeskæring fjerner vi plantevæksten i en strømrende, så vandet frit kan løbe. Struer Kommune tager hensyn til vandløbets vandføringsevne og tilgodeser plante- og dyrelivet.

Der findes mange metoder til at forbedre vandløbene. Nogle steder slår vi grøden i slynget strømrende eller vi bevarer skyggegivende trævækst, så der skabes varierede biologiske forhold til gavn for blandt andet fisk, men også mange vandinsekter og planter ,der hører til i gode vandløb.

Du må ikke dyrke, jordbehandle, plante, lave terrænændringer og opføre bygværker i en bræmme på 2 m langs naturlige eller højt målsatte vandløb og søer. Det er tilladt at placere hegn 1 meter fra vandløbskanten. Det gælder kun i landzone. Du kan eventuelt læse mere i Vandløbslovens § 69.

Struer Kommune har gennemgået kommunens vandløb for at registrere hvilke vandløb, der er omfattet af 2 m bestemmelserne. 

Højt målsatte vandløb er i denne forbindelse A og B målsatte vandløb. Naturlige vandløb er vandløb, som er dannet fra naturens hånd. Når vi vurderer det, ser vi især på følgende:

  • Vandløbet findes på gamle kort
  • Vandløbet ligger i en vandløbsdal, der markerer forløbet
  • Vandløbet er mæandreret (naturligt, stærkt slynget forløb) eller der er spor i vandløbsdalen efter mæandrering

Ideen med 2 meter bræmmen er at sikre, at brinken ikke skrider ud. Når brinken er stabil, kommer der mindre sand og jord til vandløbet. Bræmmen er også med til at begrænse erosion, så vandløbet heller ikke på den måde fyldes op med sand. Planterne på bræmmen virker også som et filter ved overfladisk afstrømning fra markerne. Det er alt sammen med til at sikre, at kommunen ikke skal betale for en dyr og belastende oprensning af vandløbet, som kan ødelægge naturen og miljøet.

Hvis du gerne vil sætte et hegn op langs et vandløb, kan kommunen vurdere på det og bestemme, om det må sættes op 1 meter inde på marken målt fra den øverste vandløbskant.

Hvis du gerne vil etablere et vandingssted, skal du have det godkendt før du etablerer det. Det er forbudt at lave vandingssteder for husdyr ved at lade dem gå direkte ud i vandløbet og drikke.

 

I Okkerloven, som administreres af kommunen, er der udpeget såkaldte okkerpotentielle områder langs vandløbene. Problemet med okker er ikke kun at vandløbet bliver rødt, men også at vandet bliver surt af den usynlige og giftige jern, som skyller ud i vandløbet. Det kan hverken fisk eller smådyr trives i.

Det betyder, at hvis du gerne vil dræne eller lave udgrøftning i de områder, så skal du have tilladelse fra Struer Kommune.

Har du spørgsmål, så kontakt