Naturpleje og naturbeskyttelse

Vi skal passe på vores natur. Det kan vi gøre på mange måder - eksempelvis ved hjælp af dyr der afgræsser. Det er særligt på steder, hvor der er risiko for tilgroning. Tilgroning er en af de helt store trusler mod naturen. Enge, moser (kær), overdrev og heder er naturtyper, som kræver at de bliver afgræsset med dyr eller bliver slået (høslæt).

Hvis enge, kær og overdrev ikke bliver græsset med dyr eller slået, vokser de til i høje urter, som med tiden udvikler sig til krat. Uden græsning og høslæt gror ådalens enge og kær altså til i pilekrat og strandengen vokser til i tagrør. Når naturområder er tilgroet, er der et fattigere plante- og dyreliv og har derfor en ringe naturværdi.  

Struer Kommune plejer naturen og forsøger at fremme og opretholde at værdifulde naturområder afgræsses med dyr.

Beskyttelseslinjer

Luk alle
Åben alle

Hvad er tilladt, og hvad er forbudt indenfor strandbeskyttelseslinjen, og hvordan søger man om dispensation fra de strenge regler, der beskytter natur og landskab nær kysten?

Læs mere hos naturstyrelsen.

Sø- og åbeskyttelseslinjen er på 150 meter regnet fra søbredden ved normal vandstand og vandløbslinjen (vandløbets vandkant ved normal vandstand). Der er indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen tale om et generelt forbud mod at ændre i tilstanden.

Det indebærer, at du ikke må placere bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master mv.) foretage ændringer i terrænet, beplante og lignende. Driftsbygninger, som er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervet, men som ikke kan placeres udenfor linierne, er undtaget fra forbuddet.

Skovbyggelinjen er på 300 meter regnet fra skovbrynet. Her må du ikke placere bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master mv.). Driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervet, er undtaget fra forbuddet.

Fortidsminder er gravhøje, dysser, voldsteder, runestene, ruiner, helligkilder m.v. I Struer Kommune er der i alt 228 fortidsminder. Indenfor 100 meter omkring fortidsmindet må tilstanden ikke ændres - dvs. du må ikke placere hegn (bortset fra landbrugshegn), plante, opstille bygninger, campingvogne eller lignende.

Kulturstyrelsen fører tilsyn med selve fortidsmindet.

Læs mere om Fortidsbeskyttelseslinjen.

Indenfor en afstand af 300 meter fra kirker i det åbne land, må du ikke opføre bebyggelse med en højde over 8,5 meter.
I det tidligere Ringkjøbing Amt er der for at sikre kirkens omgivelser yderligere indgået frivillige aftaler mellem amtet, kommunerne og menighedsrådene om, at sager om byggeri i aftaleområderne skal til høring ved kirkelige myndigheder. Aftaleområderne er opdelt i tre klasser:

  • Aftaleområde I: Det tilstræbes at undgå udvendige ændringer af bygninger, ændring af beplantning og opstilling af master, skure og lignende.
  • Aftaleområde II: det tilstræbes at undgå bebyggelse, der overstiger en højde på 8,5 meter.
  • Aftaleområde III: Det tilstræbes at undgå bebyggelse, der overstiger en bygningshøjde på 12,5 meter.

Strengt beskyttede arter

Nogle dyr og planter - de såkaldte bilag IV-arter - er strengt beskyttede. Det vil sige, at Struer Kommune ikke må give tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder. Beskyttelsen gælder også udenfor Natura 2000 områder og udenfor områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Listen over beskyttede arter omfatter både sjældne arter og mere almindelige arter som for eksempel markfirben.

Ikke alle beskyttede arter findes i Struer Kommune. Du kan læse mere om nogle af de arter, som enten er registreret eller må formodes at være i kommunen.

Luk alle
Åben alle

Markfirben træffes på steder med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være på heder, klitter overdrev, i råstofgrave og på vej- eller jernbaneskråninger. Stedet skal have stor variation og forskellige planter.

Odder findes i tilknytning vandløb, søer, moser og fjordområder med gode skjulmuligheder.

Birkemus er registreret i det vestlige Limfjordsområde. Den foretrækker lysåben, ældre skov med rig bundvegetation, kratbevoksede moser, enge og dyrkede marker.

Stor vandsalamander foretrækker rene, solbeskinnede vandhuller uden fisk. På land foretrækker den skove og haver.

Strandtudse foretrækker lavvandede vandhuller, der tørrer ud om sommeren.

Småflagermus er om sommeren ofte tilknyttet huse eller hule træer i nærheden af skov. Om vinteren samles nogle arter i kalkgruberne ved Hjerm. Andre bliver, hvor de har været om sommeren.

Spidssnudet frø opholder sig ved solbeskinnede, lavvandede vandhuller, enge og moser.

Dronebillede af Venø

Beskyttede naturtyper

Strandenge, ferske enge, moser, heder, overdrev og vandløb er beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.

På Danmarks Miljøportal kan du under arealinfo se, om der er registreret beskyttet natur på din ejendom. Du skal dog være opmærksom på, at registreringen kun er vejledende, og at det er de faktiske forhold på din ejendom, der afgør, om dine arealer er beskyttede.

Læs naturbeskyttelsesloven.

Se arealinfo

Overordnet gælder, at tilstanden ikke må ændres i de beskyttede områder. Du må derfor ikke pløje, grave, sprede jord, gødske, så græs, plante træer og buske eller gøre andet, der kan ændre tilstanden i de beskyttede områder. 
Den tilstand, naturen har, er ofte et resultat af landbrugsdrift gennem flere år. Du må gerne fortsætte med den drift, hvis den er lovlig.

Struer Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne.

Har du spørgsmål, så kontakt