Affald og genbrug

Det er affaldsselskabet Nomi4S i/s, der står for affaldshåndteringen her i kommunen.

Besøg Nomi4S

Luk alle
Åben alle

Struer Kommune har udarbejdet affaldsplan og affaldsregulativer for alt produceret affald.

Affaldsplanen 2015-2024 er opbygget af 2 dele:

Kortlægningsdel – med status for affaldshåndtering herunder affaldsmængder og økonomi for hhv. husholdninger og virksomheder, udpegning af fokusområder samt en prognose.

Planlægnings- og Målsætningsdel – redegør for målsætninger og initiativer i perioden 2015-2018.

Reglerne for husholdningsaffald kan du finde i regulativ for husholdningsaffald af 2. september 2019, mens reglerne for håndtering af jord, som er affald findes i affaldsregulativ for jord.

Det er som udgangspunkt forbudt at brænde affald af.

Borgere og grundejere må dog afbrænde:
- Rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser
- Haveaffald til Sankt Hans aften.

Få mere information om Affaldsbekendtgørelsen.

Markafbrændinger er som udgangspunkt ikke tilladt.

Du må dog brænde dette af:
- Halm fra frøgræsser på arealer, hvor afgrøden skal dyrkes det følgende år
- Mindre spild af halm i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer
- Halm der har været anvendt til overdækning og lignende.

Det er også tilladt at:
- Brænde våde halmballer (vagthavende indsatsleder skal orienteres på 40 37 07 38)
- Brænde halm på Venø.

Øvrige markafbrændinger er ikke tilladt iht. Bekendtgørelse nr. 1459 om forbud mod markafbrændinger af halm vm. af 2015.

Du må gerne:
- Lave bål af tørt træ på indrettede bålpladser
- Brænde tørt haveaffald/træ af Sankt Hans aften

Har du spørgsmål, så kontakt

Nomi4s

96 10 62 40