Energi

Flere går væk fra de traditionelle opvarmningsmidler såsom olie, kul og træ, når huset, garagen og lignende skal opvarmes. Vi ser en stigende tendens til, at de vedvarende energikilder, hvor eksempel sol og vind bruges, vinder indpas. Nedenfor kan du få information om forskellige opvarmningsmuligheder til din bolig og læse om Struer Kommunes klimatiltag.

Jordvarme

Luk alle
Åben alle

Hvis du tænker på at etablere, sløjfe eller få tæthedsprøvet et jordvarmeanlæg, kan du få mere information her.

Ønsker du at etablere et jordvarmeanlæg skal du blot anmelde anlægget til kommunen. Det gælder dog kun for horisontale anlæg til enkelt boliger, og når du benytter bestemte frostsikringsmidler.

Hvis du gerne vil etablere et jordvarmeanlæg indenfor et område med særlig drikkevandsinteresse eller indvindingsopland for et alment vandværk, skal du søge Struer Kommune om tilladelse. Lovgrundlaget kan du finde her: Miljøbeskyttelsesloven §19 og en særlig bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.

Når du ansøger, skal du huske at vedlægge målfast situationsplan over jordvarmeanlæggets udformning og placering. Når du har etableret anlægget, skal du færdigmelde det senest 14 dage efter etablering. Du skal også huske at sende tæthedsprøvning og færdigmelding til kommunen.

Det tager cirka 4 uger at behandle sagen. Selv om du får tilladelse, skal du være opmærksom på, at det kan det være, at du skal have byggetilladelse, landzonetilladelse eller andet.

Hvis din bolig kun opvarmes via el (herunder jordvarme), kan du søge om at få reduceret elprisen hos elselskabet. Det kan først ske, når kommunen har fået dit færdigmeldingsskema for jordvarmeanlægget og ændringerne er registreret i BBR.

Olietanke

Luk alle
Åben alle

Tankejer eller bruger skal kende og følge reglerne for olietanke. Reglerne for olietanke er beskrevet i olietankbekendtgørelsen.

Hvis du ejer eller bruger en olietank, er det dit ansvar, at reglerne om olietanke bliver fulgt. Hvis din olietank er for gammel eller ikke opfylder lovens krav, dækker den lovpligtige olietankforsikring ikke. Du skal derfor vide, hvilken type olietank du har, og hvornår den er produceret. Hvis du etablerer eller tager en olietank ud af brug, skal du anmelde det til kommunen.

Hvis du vil etablere en olietank, er der en række krav, som du skal opfylde i forhold til placering og sikring af tanken.

Det er vigtig at du husker, at når du etablerer en ny eller brugt olietank, skal du have en tankattest på tanken. Den for du normalt i forbindelse med salget. Tankattesten skal du sende til Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer,og gerne når du anmelder olietanken.

Olietanke, som er blevet for gamle, eller som ikke bruges mere, skal du sløjfe. Det kan f.eks. være, at du har valgt at opvarme din bolig med noget andet, som gør at olietanken bliver overflødig.

Her kan du se, hvad du skal sørge for, når tanken skal fjernes, og hvem der kan hjælpe dig.

1: Du skal sørge for, at restindhold i tank og rør fjernes

2: Du skal sørge for, at tank og rør bliver fjernet eller påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres, så tanken afblændes. Sløjfningen skal ske, så man ikke kan fylde olie på længere.

3: Ligger tankanlægget under indkørsel eller andet befærdet vejareal, skal tanken fyldes med sand eller lignende, så den ikke styrter sammen.

4: Kommunen foretrækker at tanke, der er gravet ned, bliver gravet op (det er dog ikke et lovmæssigt krav).

Vejledning

Kloakservicefirmaer eller vognmænd med speciale i tømning og rensning af olietanke, kan tømme olietanke. Vi anbefaler, at du får en tømningsattest af det firma, som har tømt olietanken.

Autoriserede VVS-installatører, smedemestre og oliefyrsmontører kan afblænde din olietank.

Entreprenører kan grave olietanken op. Hvis du i forbindelse med opgravningen konstaterer forurening, skal du kontakte Struer Kommune, Plan og Miljø.

Du skal anmelde det til kommunen, når du etablerer eller sløjfer en olietank. Se fristerne her:

  • Nedgravede anlæg på 100.000 liter og derunder samt overjordiske anlæg på 200.000 liter og derunder: Skal anmeldes senest 4 uger før etablering.
  • Villatanke mindre end 6.000 liter beregnet til bygningsopvarmning: Skal anmeldes senest 2 uger før etablering.
  • Sløjfning af nedgravede anlæg på 100.000 liter og derunder samt overjordiske anlæg på 200.000 liter skal være udført og anmeldt efter 4 uger.

Hvis olietankanlægget er placeret på en virksomhed, som staten fører tilsyn med, skal virksomheden selv sørge for også at give besked til Miljøstyrelsen.

Du er automatisk dækket af olieselskabernes olieforureningsforsikring, når du køber fyringsolie hos en række danske olieselskaber. Din olietank skal være lovlig, under 6.000 liter, i ordentlig stand og du skal bruge olien til opvarmning af din private bolig.

Olieforureningsforsikringen omfatter din olietank og det anlæg, den er forbundet med. Forsikringen dækker de udgifter, som du ifølge jordforureningslovens § 48 og § 49 er forpligtet til at betale, hvis dit tankanlæg forurener jorden med fyringsolie.

Læs mere om olieforureningsforsikring

Vær særligt opmærksom på at dækningen ophører 6 måneder efter, at olietanken er taget ud af brug eller sløjfet.

Alle villatanke skal have enstrenget rørsystem fra tank til oliefyr, og alle overjordiske villaolietanke skal have en overfyldningsalarm. Lad din oliefyrsmontør se nærmere på, om dit tankanlæg opfylder de gældende regler.

Vil du vide mere om olietanke?

Solceller

Luk alle
Åben alle

Hvis du vil sætte solfanger eller solcelleanlæg op, skal du tage hensyn til naboer og have respekt for husets arkitektur og landskabet omkring dig.

Reglerne for, hvornår solfangere/solcelleanlæg kræver byggesagsbehandling tager afsæt i Byggelovens § 2. Det afgørende er, om konstruktionen påvirker omgivelserne i forhold til omfang, højde og afstand.

Her kan du se, hvornår du skal søge om byggetilladelse til opsætningen. Som udgangspunkt skelner loven mellem opførelse af solfangere/solcelleanlæg på bygninger og solfangere/solcelleanlæg placeret på stativ på terræn.

Énfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse o.lign.
Du skal ikke søge om byggetilladelse til montering af solfangere/solceller, når de monteres på taget og følger taghældningen. Solceller betragtes ikke som et tagmateriale, men som et teknisk anlæg, der monteres ovenpå tagmaterialet. Du skal dog være opmærksom på, om ejendommen er omfattet af en lokalplan, som kan have regler om solfangere/solcelleanlæg.

Solfangere/solceller placeret på stativ på flade tage kan du montere uden byggetilladelse, hvis højden på anlægget ikke overstiger 1,5 m. Dog skal du være opmærksom på, at solfangere/solcelleanlæg ikke må overskride byggeretten - f.eks. det skrå højdegrænseplan, placering minimum 2,5 meter fra skel og maksimal bygningshøjde. Hvis du ikke kan overholde byggeretten, kræver anlægget en byggetilladelse.

Hvis der er en lokalplan eller deklaration for ejendommen, kan der være regler om solfangere/solcelleanlæg, som tilsidesætter de generelle regler, ligesom der også kan være fastsat andre krav til maks. bygningshøjder m.m. 

Der kan gælde særlige regler for ejendomme omfattet af naturbeskyttelsesloven, ligesom der helt generelt i by og på land kan gælde særlige regler for fredede og bevaringsværdige bygninger.

Erhvervsbyggeri og etagebyggeri - herunder landbrugets avls- og driftsbygninger
Du skal altid søge om byggetilladelse til at sætte solfangere/solcelleanlæg op på tagkonstruktionen på erhverv, driftsbygninger og etagebygninger.

I byområder 
Du skal søge om byggetilladelse til solfangere/solceller opsat på stativ på terræn.

I landzone
Du skal søge om byggetilladelse og landzonetilladelse til solfangere/solceller opsat på stativ på terræn. Det skal tilstræbes, at anlægget placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse eller indenfor bestående haveanlæg. 

Solnedgang ved Oddesund

Vindmøller

Luk alle
Åben alle

Der skelnes mellem helt små vindmøller på op til 25 meter og vindmøller mellem 25 og 150 meter. 

På land må du som udgangspunkt kun opstille vindmøller i områder, der er reserveret i kommuneplanen. Undtaget er husstandsvindmøller, der har en maksimal højde på op til 25 meter og som opstilles i tilknytning til eksisterende bebyggelse på en ejendom.

I kommuneplanen er der udpeget områder, hvor det er muligt at opstille eller genopstille vindmøller med en højde på over 25 meter.

Mini- husstandsmøller må du opstille uden for de områder, der i kommuneplanen er udpeget til vindmøller. Ønsker du at etablere en mini- eller husstandsvindmølle skal du søge om tilladelse ved Struer Kommune.

Ifølge kommuneplanen gælder følgende retningslinjer for opstilling af mini- eller husstandsvindmøller:

Husstandsmøller er defineret som vindmøller med maksimal totalhøjde på 25 m og rotordiameter op til 13 m. De skal placeres i visuel sammenhæng med de eksisterende bygninger på ejendommen.  Som ”tommelfingerregel” betyder det en afstand på max. 20 m, men afstanden kan være større eller mindre ud fra en konkret vurdering.

Husstandsmøller kan opføres i landzone på baggrund af en landzonetilladelse, hvis de ikke er i visuel konflikt med landskabsoplevelsen, områder til store vindmøller eller nabobeboelse.

Minimøller, det vil sige møller med totalhøjde på maksimalt 8,5 m og rotordiameter på maksimalt 2 meter, kan normalt opstilles i landzone, hvis der møllen har en type- og støjgodkendelse.

Både husstandsmøller og minimøller skal kunne opfylde Støjbekendtgørelsen ved nabobeboelse.

Klima

Luk alle
Åben alle

Klimaet er under forandring og priserne på fossile brændsler stiger. Det betyder, at vi som kommune og privatpersoner får stigende omkostninger til energi. Det stiller i højere grad end nogensinde det krav til os som kommune, at vi ikke blot tilpasser os, men at vi samtidig gør noget aktivt.

Derfor har Struer Kommune udarbejdet en Klima- og energistrategi. Den er fra 2017, men vi arbejder på en ny.

Formålet med strategien er ikke kun at energieffektivisere til gavn for klimaet og kommunens energiforbrug - men også at bidrage til at skabe flere arbejdspladser lokalt.

Struer Kommune satser på mere vedvarende energi, vi vil sænke energiforbruget af egne aktiviteter og sidst men ikke mindst, vil vi give et lokalt bidrag til at opfylde EU´s klimamål.

Af samme grund har Struer Kommune underskrevet EU's borgmesterpagt og en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Struer er som klimakommune forpligtet til en årlig reduktion i CO2-udledningen på to procent eller mere frem mod 2025. Aftalen gælder i første omgang for kommunens egne aktiviteter, bygninger og transport. Dernæst skal kommunen lave en opgørelse over den nuværende CO2-udledning. Den opgørelse skal danne grundlag for at følge reduktionerne år for år.

Næste skridt er at udarbejde en klimahandlingsplan. Planen skal beskrive, hvordan kommunen vil nå målet. Og endelig skal planen naturligvis implementeres, og udviklingen skal overvåges.

Læs mere om klimakommuner.

Borgmesterpagten er en anerkendt, europæisk bevægelse, der involverer lokale og regionale myndigheder, der frivilligt har forpligtet sig til øget energieffektivitet og brug af vedvarende energikilder i deres områder. Borgmesterpagtens underskrivere har forpligtet sig til at opfylde og gå længere end EU’s mål om at reducere CO2-emissionen med 20 % inden 2020.

Ved at underskrive Borgmesterpagten forpligtiger Kommunen sig til at udarbejde en handleplan for hvorledes, at man fortsat kan opnå en reduktion i udledningen af CO2. Den første Energi og bæredygtighedshandleplan blev behandlet politisk i juni 2015.

Har du spørgsmål, så kontakt