Affald og genbrug

Det er affaldsselskabet Nomi4S i/s, der står for affaldshåndteringen her i kommunen.

Besøg Nomi4S

Luk alle
Åben alle

Her finder du en række nyttige informationer om affald i Struer Kommune.

Affaldsplan:

Struer Kommune har udarbejdet en affaldsplan i samarbejde med kommunerne Holstebro, Lemvig og Skive.

En ny plan hvert 6. år

Kommunerne skal hvert 6. år udarbejde en affaldsplan, hvori der redegøres for den nuværende situation på affaldsområdet samt fastsættes mål og planer for de fremtidige indsatser for håndtering af affald.

Affaldsplanen er opdelt i to dele

1. Målsætning- og en planlægning

Målsætnings- og planlægningsdel beskriver kort baggrunden for fremtidige initiativer og planer, som vil blive gennemført i den kommende planperiode. Mange af initiativerne består af undersøgelser, som skal give grundlag for at vurdere, om der skal laves ændringer i kommunens affaldsordninger.

2. Kortlægning

Kortlægningsdelen opstiller status for affaldshåndteringen, som inkluderer en opgørelse af mængder og økonomi fra henholdsvis husholdninger og erhverv, udpegning af potentielle fokusområder, samt fremskrivninger af affaldsmængder og økonomi.

Læs om målsætning- og planlægning

Læs om kortlægningl

Husholdningsaffald
Affald fra private husstande kaldes også husholdningsaffald og dækker over dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner, herunder madaffald, papir, pap, metal, glas og plast.

Hvordan affaldet skal sorteres, og hvilke affaldsløsninger der gælder for dig, er fastlagt i Struer Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Har du spørgsmål til tømningsdage, manglende tømning, udskiftning af containere skal du rette henvendelse til affaldsselskabet Nomi4S.

Du kan også finde information om priser på affaldsbeholdere, miljøgebyrer og åbningstider på genbrugspladser og meget mere på Nomi4s hjemmeside.

Erhvervsaffald
Erhvervsaffald er affald, som er frembragt af virksomheder.

Alle affaldsproducerende virksomheder har pligt til, at:

  • benytte de affaldsordninger der er fastlagt i kommunens regulativ for erhvervsaffald.
  • sortere deres affald.
  • bortskaffe affaldet til godkendte modtagere.

Struer Kommunes gældende Erhvervsaffaldsregulativ, fastsætter regler for virksomheders håndtering af forbrændingsegnet og deponeringsegnet affald.

Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald reguleres direkte af reglerne fastlagt i affaldsbekendtgørelsen.

Virksomheden skal sikre, at genanvendeligt affald kildesorteres og afleveres til genanvendelse ved en godkendt modtager. Du kan - og skal - som erhverv, finde en godkendt modtager og transportør til dit affald i affaldsregisteret.

Find affaldsregisteret her

Læs mere om Erhvervsaffald her

Læs regulativ for husholdningsaffald

Læs affaldsregulativ for jord

Det er som udgangspunkt forbudt at brænde affald af.

Borgere og grundejere må dog afbrænde:
- Rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser
- Haveaffald til Sankt Hans aften.

Få mere information om Affaldsbekendtgørelsen.

Markafbrændinger er som udgangspunkt ikke tilladt.

Du må dog brænde dette af:
- Halm fra frøgræsser på arealer, hvor afgrøden skal dyrkes det følgende år
- Mindre spild af halm i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer
- Halm der har været anvendt til overdækning og lignende.

Det er også tilladt at:
- Brænde våde halmballer (vagthavende indsatsleder skal orienteres på 40 37 07 38)
- Brænde halm på Venø.

Øvrige markafbrændinger er ikke tilladt iht. Bekendtgørelse nr. 1459 om forbud mod markafbrændinger af halm vm. af 2015.

Har du spørgsmål, så kontakt

Nomi4s

96 10 62 40