Anmeldelse af restaurationer

Udfyld dette skema senest 4 uger før aktiviteten forventes påbegyndt. Kan anmeldelsesfristen ikke overholdes, skal der søges om dispensation.

Virksomhedens art
(restaurant, diskotek eller andet)
Kontaktoplysninger
Omfanget af etableringen, driftsændringen og/eller udvidelsen
NB: Driftstiden omfatter ud over åbningstiden også f.eks. støjende oprydning og rengøring
Forebyggelse af forurening og gener
Fuldmagt
Anmeldelsen skal vedlægges fuldmagt fra ejendommens ejer, såfremt ejendommen ikke ejes af virksomheden
Databehandling