Fønixgården og Vita - Bo- og Dagtilbud
Ressourceorienteret tilgang

I tilrettelæggelsen af det specialpædagogiske behandlingstilbud tages udgangspunkt i en ressourceorienteret tilgang med fokus på beboerens kompetencer og potentialer.Der problemløses ud fra en systemisk tænkning ved at tænke cirkulært - verden forstås ud fra principper om helhed. Man problemtænker ved at overveje hvilke sammenhænge og relationer problemet indgår i, hvilke positive erfaringer der kan danne grundlag for de videre tiltag.

 

Redskaber:

Ressourcetænkningen synliggør beboerens stærke sider. At tage udgangspunkt i det positive samvær med beboeren, som vi anser for udviklingsorienteret, trygheds- og tillidsskabende.


 

Anerkendende pædagogik

Anerkendelse kommer til udtryk gennem hele den måde, man er i relation til andre på og udspringer af en grundlæggende holdning af ligeværdighed og respekt.

Vi ser beboeren som et aktivt menneske, der med de rette betingelser kan udvikle personlige kompetencer. Det er i samspillet med den enkelte beboer, at der skabes mulighed og grobund for udvikling, oplevelse af egne ressourcer og læring. Samarbejdet og engagementet er præget af en ærlig og anerkendende tilgang til den enkelte beboer, pårørende og personalet imellem.

 

Redskaber:

Anerkendelse skabes i en ligeværdig relation med beboeren. Relationen er ikke ligestillet, det er pædagogen der er ansvarlig for stemningen, omgangsformen og omgangstonen.

Regulering af beboerens adfærd foregår i beboerhøjde. Der tales med beboeren ikke til beboeren.

Beboeren oplever et stort engagement i samspillet med personalet, der tydelig signalerer positive forventninger til beboerens mestring.


 

Neuropædagogik

En specialpædagogisk praksis ved udvikling og træning af beboere med beskadigelse af hjernen. Neuropædagogik bygger på neuropsykologien ser på den hjerneskadedes ressourcer og funktioner

 

Redskaber:

Via neuropsykologiske test og iagttagelser kortlægges personens stærke og svage sider på områder, som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion. Målet er at beskrive, både hvad personen kan, og hvordan funktionen udføres, så det bliver tydeligt, hvilke led i en færdighed der fungerer, og hvilke der er skadede. Bagefter tilrettelægges hverdagen på måder, der giver personen mulighed for at trække på sine stærke sider, mens andre personer eller den ændrede struktur kompenserer for de svage områder.

Anvendes bl.a. til træning af opmærksomhed, hukommelse, motoriske, sproglige og intellektuelle færdigheder.

Fønixgården

Fjordvejen 28, 7600 Struer

Tlf: 96 84 84 10

E-mail: fxg@struer.dk


VITA

Fjordvejen 28, 7600 Struer

Tlf: 51 59 32 96

E-mail: vita@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Fønixgården:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 9684 8410
e-mail: fxg@struer.dk
VITA:
Fjordvejen 28,
7600 Struer
Tlf: 51 59 32 96