Godkendelsespligtige virksomheder

De største og mest forurenende virksomheder kaldes også godkendelsespligtige virksomheder eller listevirksomheder.

Etablering af en listevirksomhed

De største og mest forurenende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder.
 
 
I bekendtgørelsen er virksomhedstyperne opdelt på henholdsvis bilag 1 og bilag 2. Bilagene er lister over hvilke virksomheder, der er godkendelsespligtige - deraf navnet listevirksomheder.
 
Derfor må du ikke etablere din listevirksomhed, før du har fået en miljøgodkendelse.

Udvidelse af en listevirksomhed

 Godkendelsespligtige virksomheder må heller ikke
  • udvides, 
  • lave bygningsmæssige ændringer eller
  • driftsmæssige ændringer
som medfører en større forurening, herunder en øget affaldsfrembringelse, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen.
 
Det er kommunen, der vurderer om en ændring giver anledning til forøget forurening.
 
For de største og/eller mest forurenende virksomhedstyper er det Miljøstyrelsen, der er godkendelsesmyndighed. En ansøgning om miljøgodkendelse skal dog altid sendes ind til kommunen. Kommunen videresender ansøgningen, og kommer med en udtalelse til Miljøstyrelsen. Udtalelsen kan for eksempel omhandle virksomhedens planlagte placering i forhold til kommuneplanen og eventuel lokalplan eller byplanvedtægt. Derudover er det kommunen, som skal behandle en ansøgning om tilladelse til at aflede spildevand og overfladevand.
 

Den rigtige placering er vigtig

For at få en godkendelse er det vigtigt, at virksomheden rent fysisk bliver placeret rigtigt i forhold til, hvad der er besluttet for området. Det vil ofte stå i kommuneplanen og eventuelt i en lokalplan eller byplanvedtægt for området, om det er planlagt for forurenende virksomheder.
 

Bedste Anvendelige Teknologi - BAT

Det er et krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forurening mest muligt ved at bruge den bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques).

I EU-regi er der udarbejdet en række BREF dokumenter ("BAT reference documents"), hvor der indenfor forskellige brancher, aktivitets- og procestyper er anbefalinger til den bedste tilgængelige teknik.
 

VVM for virksomheder og anlæg

En lang række virksomheder og anlægsprojekter er omfattet af VVM-reglerne. For nogle projekter skal miljøpåvirkningerne vurderes før der kan gives tilladelse. Der skal ansøges om vurdering af VVM-projekter før projektet gennemføres.

Hvis dit projekt er omfattet af VVM-reglerne, skal du ansøge om en VVM-vurdering, før du igangsætter dit projekt.

Kontakt os for yderligere oplysninger.

Du finder et skema til ansøgning om en VVM-screening her.

Senest opdateret 17-05-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail