Jordforurening

Her kan du finde regler og retningslinjer i forbindelse med jordforurening og jordflytning.

Du kan anmelde jordflytning ved at udfylde nedenstående skema og sende det til Struer Kommune - enten på mail til teknisk@struer.dk  eller med post til Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer.

Hvis der udtages flere analyser i forbindelse med et projekt, skal der også fremsendes et kort over projektområdet, der viser, hvordan prøverne er placeret indenfor hvert område.

Flyttes jorden fra et godkendt modtageanlæg, skal den oprindelig anmeldelse sammen med analyser sendes med. Det er for at sikre, at kommunen kan følge jordens forureningshistorik.

Er du i tvivl, så læs vejledningerne herunder.

Når du skal flytte jord fra forurenede (kortlagte) eller muligt forurenede (klassificerede) områder, skal jordflytningen altid anmeldes til kommunen – se herunder.

Det kræver analyser, inden jorden flyttes
Hvis du skal flytte større mængder jord, afhænger antallet af påkrævede analyser af, hvor jorden flyttes fra og hvem der modtager jorden.

Skal du flytte under 1 kubikmeter jord fra et områdeklassificeret areal, kan det flyttes til et godkendt modtageranlæg, herunder kommunal genbrugsplads, uden at det skal anmeldes.

Husk anden lovgivning
Når jorden flyttes, skal man også undersøge om anden lovgivning berører arbejdet (f.eks. §3-beskyttet natur, strandbeskyttelseslinje, lokalplaner, osv.)

Konstateres en ”ukendt” forurening i forbindelse med et gravearbejde, skal arbejdet indstilles og Struer Kommune kontaktes. Struer Kommune underretter regionen, som afgør, hvornår arbejdet kan genoptages.

 Jordflytning til areal som kræver, at jorden klassificeres uforurenet

For at jorden kan klassificeres uforurenet, skal der være udtaget en prøve pr. påbegyndt 30 ton jord, der flyttes. Dette gælder for eksempel ved flytning af jord til råstofgrave, landbrugsjord, terrænregulering osv.

Ved flytning af jord til råstofgrave finder 50%-reglen ikke anvendelse, medmindre det fremgår af modtageanlæggets miljøgodkendelse, at 50%-reglen godt kan anvendes.

Hvad er et kortlagt areal?

Et kortlagt areal betyder, at der en kendt forurening, eller at der er foregået noget, der gør det sandsynligt, at der er forurenet. Arealerne kortlægges af regionen.

Et kortlagt areal har betegnelserne Vidensniveau 1 (V1) og Vidensniveau 2 (V2).

V1 angiver, at det er sandsynligt at der er en forurening.
V2 angiver, at der er konstateret en forurening.

Du kan se et kort over de kortlagte arealer i kommunen -

Se kortet her.  

Du skal have en tilladelse, før du flytter jord fra kortlagte arealer?

Hvis du skal flytte jord fra et kortlagt areal, skal du altid først have en tilladelse fra kommunen. Det gælder også ved jordflytning indenfor selve matriklen.

I forbindelse med jordflytningen skal jorden analyseres med 1 prøve pr. påbegyndte 30 tons jord, der ønskes flyttet.

Ved større projektet vil det ofte være en fordel at udarbejdet en jordhåndteringsplan. Det vil her være muligt at nedsætte antallet af analyser, hvis det er miljømæssigt forsvarligt. Jordhåndteringsplanen skal godkendes af kommunen forud for projektet.

Områdeklassificering siger noget om risikoen for forurenet jord

Et områdeklassificeret areal er afgrænset af kommunen. Det er ofte byzone og industriarealer, hvor mange aktiviteter igennem mange år giver risiko for lettere forurening.

De senere års kortlægning af jordforurening har vist, at især de ældre byområder stort set altid er lettere forurenede. Forureningen er opbygget gennem mange år og stammer blandt andet fra tidligere industri, skorstensrøg og bilos.

Ejendomme i byzonen skal derfor betragtes som lettere forurenet, medmindre området er udtaget for klassificeringen. Dette er nærmere beskrevet i afsnittet ”Udtaget af områdeklassificeringen”.

Derfor er al jord inden for områdeklassificeringen at betragte som lettere forurenet.

På kommunens hjemmeside finder du et kort, der angiver, hvilke områder der er områdeklassificeret.

Se kor over områdeklassificeringerne her

Reglerne om anmeldelse af jordflytning gælder for alle typer forurenede ejendomme og arealer.

Der skal udtages prøver af jord fra et områdeklassificeret areal
Hvis du skal flytte jord fra et områdeklassificeret areal, skal der udtages mindst 1 prøve pr. påbegyndt 120 ton jord, der skal flyttes. Det gælder dog kun, hvis modtageanlægget er godkendt til at modtage kategori-2 jord.
 
Flyttes jorden inden for matriklen, er der ikke krav om anmeldelse eller analyser af jorden.
 
Offentlige veje bliver altid betragtet som områdeklassificerede arealer.

 

Senest opdateret 17-04-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail