Erhvervsaffald

Erhvervsaffald er affald fra virksomheder samt offentlige og private institutioner.

Erhvervsaffald

Alle virksomheder, der har affald, har pligt til at:

  • benytte de affaldsordninger, der er fastlagt i kommunens regulativ for erhvervsaffald.
  • sortere deres affald.
  • bortskaffe affaldet til godkendte modtagere.

Struer Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ fastsætter regler for virksomheders håndtering af affald, der er egnet til forbrænding eller deponi.

Virksomheden skal sikre, at genanvendeligt affald sorteres og afleveres til genanvendelse ved en godkendt modtager. Virksomheder kan - og skal - i affaldsregisteret finde en godkendt modtager og transportør til sit affald.

Kildesorteret, genanvendeligt erhvervsaffald reguleres direkte af reglerne fastlagt i affaldsbekendtgørelsen.

Find affaldsregisteret her

Reglerne for erhvervsaffald kan du finde i:

Regulativ for erhvervsaffald

Affaldsregulativ for jord

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald.

Genanvendeligt erhvervsaffald er pr. 1. januar 2010 ikke længere en del af det kommunale affaldsregulativ, men reguleres direkte af lovgivningen.

Nomi4S i/s

Struer Kommune har sammen med Holstebro, Lemvig og Skive et fælles affaldsselskab.

Affaldsplan

Struer Kommunes affaldsplan for 2015-2024 er opbygget af 2 dele.
Kortlægningsdelen indeholder status for affaldshåndtering, herunder affaldsmængder og økonomi for hhv. husholdninger og virksomheder. Den udpeger fokusområder og der er lavet en prognose.

Planlægnings- og målsætningsdelen redegør for målsætning og initiativer i perioden 2022-2034.

 

Senest opdateret 17-05-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail