Bygge- og anlægsaffald

Her kan du få læse om, hvordan du skal håndtere affald fra nedrivning, renovering, tilbygning og nybygning.

Byggeaffald omfatter både affald fra nedrivning, renovering, tilbygning og nybygning.

Det er ikke alt byggeaffald, som bare kan afleveres på genbrugspladsen. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvordan man skal bortskaffe sit byggeaffald. 
Noget affald skal anmeldes til kommunen, og i nogen tilfælde skal der laves analyser.

Det kan du læse om herunder.

Husk du skal have en tilladelse til nedrivning, før du går i gang.

4 trin til den rigtige behandling.

1. Screening og kortlægning.

Du skal starten med at lave en screening(gennemgang) af, om der er problematiske stoffer i dit affald. Med problematiske stoffer menes der forskellige kemikalier og miljøgifte. Det kan f.eks. være PCB, klorparaffiner, PAH’er (tjærestoffer), asbest og tungmetaller.

Asbest er særligt almindeligt i byggematerialer fra før 1988. Særligt tagplader er kendt for at indeholde asbest, men det kan også være indvendig vægbeklædning m.m.

PCB forekommer især i materialer fra perioden 1950-1977. Det kan f.eks. være elastiske fuger, maling, gulvmasse og termoruder samt i lysstofarmaturer helt frem til 1986.
 
Hvis det viser sig, at der er eller kan være problematiske stoffer i affaldet, skal det kortlægges. Det betyder, at en godkendt miljøanalysevirksomhed tager et passende antal prøver for f.eks. PCB, asbest, bly, zink, cadmium, kviksølv og andre problematiske stoffer.
 
Resultatet af kortlægningen danner grundlag for, hvordan affaldet sorteres. Hvor meget skal til henholdsvis direkte genbrug, genanvendelse, forbrænding, deponering og specialbehandling. 
 
Rapporten for kortlægningen indsendes til kommunen sammen med anmeldelsen (se punkt 2). 
 

2. Anmeld affaldet til kommunen

Bygge- og anlægsaffaldet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage før, arbejdet planlægges påbegyndt. Du skal anmelde det via hjemmesiden Byg og Miljø. Du skal starte med at oprette et nyt projekt, selvom du måske har en sag i forbindelse med ansøgning om nedrivningstilladelse.
 
Start et nyt projekt og følg vejledningen. Når du når til ”Kategori”, vælger du ”Vand, varme, affald, energi, miljø og natur” eller søg på ”byggeaffald”. Tryk herefter næste nede i bunden.
 
Ud over at oplyse om der er problematiske stoffer, skal du bl.a. beskrive, hvor affaldet kommer fra, og om der er materialer, der umiddelbart kan genbruges (f.eks. møbler, lamper, hele mursten, vinduer og døre, hele tagsten o.l.).
 
Læs om hvad anmeldelsen skal indeholde i affaldsbekendtgørelse bilag 7.
 

3. Afvent anvisninger

Kommunen behandler sagen indenfor 14 dage. Først når kommunen har godkendt anmeldelse og anvisningerne på, hvor det anmeldte affald skal placeres, må arbejdet gå i gang.
Kommunen kan have spørgsmål til anmeldelsen og kræve yderligere prøver eller dokumentation før, arbejdet må påbegyndes.
 

4. Bortskaffelse og dokumentation

Affaldet skal afleveres på det eller de steder, kommunen anviser. Dokumentation, f.eks. vejesedler, for aflevering af affaldet skal sendes til kommunen, senest 4 uger efter at affald er afleveret.
Du kan og skal løbende tilpasse anmeldelsen, hvis der fremkommer ny viden under nedrivningen. Det kan være forekomsten og/eller mængden af problematiske stoffer ændre sig, eller at du benytter en anden (godkendt) modtager af affaldet.
 
Senest opdateret 17-05-2024
Kontakt

Plan og Miljø

T: 96 84 84 01

E: teknisk@struer.dk

Hvis du skal sende personoplysninger: 

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, hvis du skal sende personoplysninger til kommunen.

Borger - send sikker mail

Virksomhed - send sikker mail