Generelle forhold

Virksomheder kan miljømæssigt inddeles i nedenstående kategorier:

  • Listevirksomheder
  • Branchevirksomheder
  • Anden virksomhed
  • Anmeldepligtige aktiviteter

Generelle forhold

Virksomhedens placering skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i eventuelle lokalplaner/byplanvedtægter eller med kommuneplanens rammebestemmelser.

Virksomheders miljøforhold reguleres efter kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven og for visse virksomheder tillige af VVM-bestemmelserne (Vurderinger af Virkninger på Miljøet), jf. bekendtgørelse nr. 1335 af 06/12/2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Der er flere bekendtgørelser, som fastsætter nærmere bestemmelser for etablering og drift af bestemte virksomhedskategorier. Er du interesseret i disse, kan du kontakte Plan og Miljø i Struer Kommune, som vil være behjælpelig.

Luk alle
Åben alle

Listevirksomheder er de største og mest forurenende virksomheder, som er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed.

De virksomheder der er omfattet fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2.
(Bilag 1 og 2 er lister over hvilke virksomheder, som er godkendelsespligtige - deraf navnet listevirksomheder).

Etablering af en listevirksomhed eller ændringer, som indebærer øget miljøbelastning forudsætter miljøgodkendelse i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven.

For en del virksomheder er det staten, som er den godkendende myndighed, men en ansøgning skal altid sendes ind til kommunen. Når kommunen videresender ansøgningen kan den komme med en udtalelse til staten om f.eks. virksomhedsplaceringen i forhold til kommuneplanen og eventuel lokalplan eller byplanvedtægt. Derudover er det kommunen, som skal behandle ansøgningen om tilladelse til at aflede spildevand til det offentlige spildevandsanlæg.

Etablering eller ændringer, som giver øget miljøbelastning må ikke ske, før der er givet godkendelse. I visse tilfælde er der dog mulighed for at søge tilladelse til at begynde bygge- og anlægsarbejder på eget ansvar, før godkendelse er givet.

En vigtig forudsætning for at kunne få godkendelse er, at virksomheden bliver placeret rigtigt i forhold til hvad der er besluttet for området. Det fremgår oftest af kommuneplanen og eventuelt af en lokalplan eller byplanvedtægt for området.

Det er et krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at bruge den bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques).
I EU-regi er der udarbejdet en række "BAT reference documents" (BREF-dokumenter), hvor der indenfor forskellige brancher, aktivitets- og procestyper gives anbefalinger på bedste tilgængelige teknik.

Hent BREF-dokumenter.

Generel beskrivelse af BAT og BREF dokumenter.

Visse virksomhedstyper reguleres af branchebekendtgørelser. Dette gælder for:

Autoværksteder, som er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 922 af 5. dec. 1997 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Vindmøller, som er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1518 af 14/12/2006 om støj fra vindmøller.

Renserier, som er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 532 af 18. juni 2003 om etablering og drift af renserier.

Autoværksteder
Du må kun etablere eller flytte et autoværksted, hvis du har anmeldt det til Struer Kommune, Plan og Miljø.

Skema til anmeldelse af autoværksted

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger som anført i § 15 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 922 af 5. dec. 1997 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder.
Har Plan og Miljø ikke har gjort indsigelse inden 4 uger efter modtagelsen af anmeldelsen, kan du sætte bygge- og anlægsarbejder i gang, hvis du har fået øvrige tilladelser, for eksempel byggetilladelse. Etableringen kan ikke ske hvor som helst, men skal under alle omstændigheder være i overensstemmelse med planlægningsbestemmelserne for området.
Hvis du vil udvide eller ændre et autoværksted, kræver det også en anmeldelse – også hvis det drejer sig om et værksted, som eksisterede før autoværkstedsbekendtgørelsen kom.

Vindmøller
Etablering/ændring/drift af en vindmølle skal ske i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1518 af 14/12/2006 om støj fra vindmøller.

Inden du etablerer eller ændrer vindmøller, skal du anmelde det til Struer Kommune, Plan og Miljø med dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne i bekendtgørelsen.
Hvis Natur- og Miljøafdelingen ikke har gjort indsigelse inden 4 uger efter, at de har modtaget alle oplysninger, der er nævnt i bekendtgørelsen, kan du begynde på bygge- og anlægsarbejdet, hvis du har andre tilladelser i orden.

Renserier m.v.
Etablering/ændring/drift af renserier samt ind- og udleveringssteder, omfattet af bekendtgørelsen, skal ske i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 532 af 18. juni 2003 (link) om etablering og drift af renserier.

Siden 1. januar 2004 kan der ikke etableres nye renserier i boligejendomme.

Forbuddet gælder ikke for:
1) Renserier, som udelukkende har rensemaskiner, der anvender kulbrinter som rensevæske, og altså ikke CFC og perchlorethylen.
2) Renserier, der midlertidigt har været lukket mindre end et år, hvorefter driften genoptages.

Anmeldelse af ind- og udleveringssteder
Struer Kommune, Natur og Miljø skal underrettes senest 14 dage, inden nye ind- og udleveringssteder tages i drift.

Ved ind- og udleveringssteder forstås: Virksomheder, der ikke renser, men modtager mere end 6 tons tøj pr. år med henblik på udlevering, efter rensning.

For virksomheder, som ikke hører under en af de øvrige nævnte kategorier er der ikke fastsat særlige bestemmelser om etableringen og driften i miljøbeskyttelsesloven. Alle øvrige virksomheder og aktiviteter er reguleret af miljøbeskyttelseslovens § 42. Hvis virksomheder, anlæg eller aktiviteter giver anledning til forurening eller uhygiejniske forhold, kan miljømyndigheden give påbud om at begrænse eller stoppe forureninger ved påbud og/eller forbud. Struer Kommune har således et godt miljøværktøj også for øvrige virksomheder eller aktiviteter.

Anden virksomhed skal ved etablering/flytning/udvidelse/ændring overholde planlægningsmæssige bestemmelser for det område, hvor virksomheden etableres eller udvides/ændres.

Midlertidige aktiviteter (for eksempel facaderensning mv.), som er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1517 af 14/12/2006 (link)om miljøregulering af visse aktiviteter.

Aktiviteterne omfattet af disse regler står i kapitel 2 i bekendtgørelsen. Disse typer aktiviteter er hovedsageligt dem, der frembringer støv og støj udendørs som for eksempel bygningsnedrivning og facadeafrensning mv.

Senest 14 dage inden en midlertidig anmeldepligtig aktivitet finder sted, skal du sende en anmeldelse til Struer Kommune, Natur og Miljø.

Af anmeldelsen skal fremgå:

  • Navn og adresse m.v. på den ansvarlige for aktiviteten
  • Hvilken aktivitet der ønskes gennemført
  • Hvor aktiviteten skal finde sted
  • Hvornår, i hvilken periode og på hvilket tidsrum af døgnet
  • Hvordan gener eller forurening forebygges eller begrænses.

Plan og Miljø vil eventuelt stille krav om, hvordan forurening og gener fra aktiviteten skal begrænses.

Har du spørgsmål, så kontakt