Struer KommuneStruer - Lydens By
Etablering eller ændring

Miljøforhold ved etablering eller ændring af virksomheder

Når du påtænker at etablere din virksomhed eller ændre produktion m.v. er der ofte en række miljømæssige spørgsmål, som rejser sig i den forbindelse. Fra denne side er det muligt at danne sig et overblik over reglerne - og komme godt i gang - så virksomheden allerede fra starten kan sigte mod de mest miljøoptimale løsninger. Ikke sjældent vil det også kunne betale sig økonomisk at være på forkant med miljøkravene.

Virksomheder kan miljømæssigt inddeles i nedenstående kategorier: 

  • Listevirksomheder 
  • Branchevirksomheder 
  • Anden virksomhed
  • Anmeldepligtige aktiviteter

Generelle forhold

Virksomheders placering skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i eventuelle lokalplaner/byplanvedtægter eller med kommuneplanens rammebestemmelser.

Virksomheders miljøforhold reguleres i øvrigt efter kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven og for visse virksomheder tillige af VVM-bestemmelserne (Vurderinger af Virkninger på Miljøet), jf. bekendtgørelse nr. 1335 af 06/12/2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

I medfør af miljøbeskyttelsesloven er der udgivet flere bekendtgørelser, som fastsætter nærmere bestemmelser for etablering og drift af bestemte virksomhedskategorier. Er du interesseret i disse, kan du kontakte Natur- og miljøafdelingen i Struer Kommune, som vil være behjælpelig med sagen.

Listevirksomheder

Listevirksomheder er de største og mest forurenende virksomheder, som er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13/12/2006 om godkendelse af listevirksomhed.
De virksomheder der er omfattet fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2.
(Bilag 1 og 2 er lister over hvilke virksomheder, som er godkendelsespligtige - deraf navnet listevirksomheder).

Etablering af en listevirksomhed eller ændringer, som indebærer øget miljøbelastning forudsætter miljøgodkendelse i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. 

For en del virksomheder er det staten, som er den godkendende myndighed, men en ansøgning skal altid indsendes til kommunen, bl.a. fordi kommunen ved videresendelsen af ansøgningen kan komme med en udtalelse til staten om f.eks. virksomhedsplaceringen i forhold til de planlægningsmæssige bestemmelser (Kommuneplanen og eventuel lokalplan eller byplanvedtægt). Derudover er det kommunen, som skal behandle ansøgningen om tilladelse til at aflede spildevand til det offentlige spildevandsanlæg. 

Etablering eller ændringer, som indebærer øget miljøbelastning må ikke ske, før der er meddelt godkendelse. I visse tilfælde er der dog mulighed for at søge tilladelse til at begynde bygge- og anlægsarbejder på eget ansvar, før godkendelse er givet. 

En vigtig forudsætning for at kunne opnå godkendelse er, at virksomheden lokaliseres i overensstemmelse med planbestemmelserne for området. Disse bestemmelser fremgår dels af Kommuneplanen og eventuelt af en lokalplan eller byplanvedtægt for det pågældende område

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques).

I EU-regi er der udarbejdet en række "BAT reference documents" (BREF-dokumenter), hvor der indenfor forskellige brancher, aktivitets- og procestyper gives anbefalinger på bedste tilgængelige teknik. Disse BREF-dokumenter kan hentes herfra

På Miljøstyrelsens hjemmeside gives tillige en generel beskrivelse af BAT og BREF dokumenter.

Branchevirksomheder

Visse virksomhedstyper reguleres af branchebekendtgørelser. Dette gælder for: 

Autoværksteder, som er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 922 af 5. dec. 1997 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Vindmøller, som er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1518 af 14/12/2006 om støj fra vindmøller. 

Renserier, som er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 532 af 18. juni 2003 om etablering og drift af renserier.

Autoværksteder 
Etablering/flytning
af et autoværksted må kun ske efter anmeldelse til Struer Kommune, Natur og Miljø.

Skema til anmeldelse af autoværksted 

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger som anført i § 15 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 922 af 5. dec. 1997 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder. Har Natur- og Miljøafdelingen ikke har gjort indsigelse inden 4 uger efter modtagelsen af anmeldelsen, kan bygge- og anlægsarbejder påbegyndes, forudsat at øvrige tilladelser, f.eks. byggetilladelse, foreligger. Etableringen kan ikke ske hvor som helst, men skal under alle omstændigheder være i overensstemmelse med planlægningsbestemmelserne for området.
Udvidelse/ændring af et autoværksted kræver anmeldelse som ved nyetablering, også hvis det drejer sig om et værksted, som eksisterede før autoværkstedsbekendtgørelsen blev givet.

Vindmøller 
Etablering/ændring/drift
af en vindmølle skal ske i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1518 af 14/12/2006 om støj fra vindmøller.

Inden etablering eller ændring af vindmøller skal der ske anmeldelse til Struer Kommune, Natur- og Miljøafdelingen med dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne i bekendtgørelsen. Hvis Natur- og Miljøafdelingen ikke har gjort indsigelse inden 4 uger efter, at alle de i bekendtgørelsen nævnte oplysninger er modtaget, kan bygge- og anlægsarbejder påbegyndes
- forudsat at tilladelser efter anden lovgivning foreligger. 

Renserier m.v. 
Etablering/ændring/drift af renserier samt ind- og udleveringssteder, omfattet af bekendtgørelsen, skal ske i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 532 af 18. juni 2003 om etablering og drift af renserier 

Fra 1. januar 2004 kunne der ikke etableres nye renserier i boligejendomme.

Forbuddet gælder ikke for:
1) Renserier, som udelukkende har rensemaskiner, der anvender kulbrinter som rensevæske, og altså ikke CFC og perchlorethylen.
2) Renserier, der midlertidigt har været lukket mindre end et år, hvorefter driften genoptages.

Anmeldelse af ind- og udleveringssteder 
Struer Kommune, Natur og Miljø skal underrettes senest 14 dage, inden nye ind- og udleveringssteder tages i drift.

Ved ind- og udleveringssteder forstås: Virksomheder, der ikke foretager rensning, men modtager mere end 6 tons tøj pr. år med henblik på udlevering, efter rensning. 

Anden virksomhed

For virksomheder, som ikke hører under en af de øvrige nævnte kategorier er der ikke fastsat særlige bestemmelser om etableringen og driften i miljøbeskyttelsesloven. Alle øvrige virksomheder og aktiviteter er imidlertid reguleret af miljøbeskyttelseslovens § 42. Hvis virksomheder, anlæg eller aktiviteter giver anledning til forurening eller uhygiejniske forhold, kan miljømyndigheden give påbud om at begrænse eller stoppe forureninger ved påbud og/eller forbud. Struer Kommune har således et godt miljøværktøj også for øvrige virksomheder eller aktiviteter.

Anden virksomhed skal ved etablering/flytning/udvidelse/ændring overholde planlægningsmæssige bestemmelser for det område, hvor virksomheden etableres eller udvides/ændres.

Anmeldepligtige aktiviteter

Midlertidige aktiviteter (fx. facaderensning mv.), som er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1517 af 14/12/2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.
Aktiviteterne omfattet af disse regler er opført i kapitel 2 i bekendtgørelsen. Disse typer aktiviteter er hovedsageligt dem, der frembringer støv og støj udendørs som fx bygningsnedrivning og facadeafrensning mv..

Senest 14 dage inden en midlertidig anmeldepligtig aktivitet skal finde sted, skal der indsendes anmeldelse herom til Struer Kommune, Natur og Miljø.

Af anmeldelsen skal fremgå:

  • Navn og adresse m.v. på den ansvarlige for aktiviteten 
  • Hvilken aktivitet der ønskes gennemført 
  • Hvor aktiviteten skal finde sted 
  • Hvornår, i hvilken periode og på hvilket tidsrum af døgnet 
  • Hvordan gener eller forurening forebygges eller begrænses.

Natur og Miljø vil eventuelt stille krav om, hvordan forurening og gener fra aktiviteten skal begrænses.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00