Personlig hjælp og ledsagerordning

Hvis du har særlige former for funktionsnedsættelser, er der forskellige muligheder for hjælp til at bibeholde et aktivt liv.

Borgerstyret personlig assistance, BPA

Du skal normalt have en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der medfører et omfattende behov for hjælp for at få en BPA-ordning, eller have et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp.

For at bruge BPA-ordningen skal du være i stand til at fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller forening skal du dog alene være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for hjælperne.

Du skal være over 18 år, men der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse, så du kan fortsætte med denne form for hjælp efter du er fyldt 67 år.

 Læs mere om borgerstyret personlig assistance

Ledsageordning

Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Læs mere om Ledsageordning

Kontaktperson for døvblinde

Formålet med at have en kontaktperson er, at du på trods af døvblindheden kan leve så normalt som muligt ög har mulighed for at deltage i aktiviteter blandt andet for at undgå eller bryde isolation.

Du kan ansøge om kontaktperson, hvis du er funktionelt døvblind med et samlet funktionsniveau på skala 3-4.

Ansøgning sendes til Handicap, Social og Psykiatri, hvor du også kan få svar på eventuelle spørgsmål.

Handicapkørsel til aktiviteter

Handicapkørsel er et tilbud til handicappede, der har behov for transport til aktiviteter.

Handicapkørsel kan benyttes til fritidsformål, besøg, indkøb, kulturelle aktiviteter og visse former for behandling (fx fysioterapi og tandlæge).

Kørselsordningen kan også anvendes til læge/speciallæge samt behandling/genoptræning.

Struer Kommune foretager en konkret individuel vurdering af, om ansøger er berettiget til kørselsordningen.

Kørselsordningen henvender sig til svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år, der vedvarende har behov for ganghjælpemidler, og som derfor ikke kan benytte ordinære kollektive trafiksystemer.

Desuden henvender ordningen sig til synshandicappede med en synsstyrke på 10 % eller derunder, der på grund af deres handicap er bevægelseshæmmede.

Ansøg om handicapkørsel

Bostøtte

Bostøtte er støtte til opgaver, du ikke selv er i stand til at klare på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Det kan f.eks. være:

  • oplæring og genoplæring i daglige færdigheder som træning i at klæde sig på eller spise
  • omsorg og hjælp til personlige forhold som f.eks. konfliktløsning
  • hjælp til at opretholde sociale netværk
  • støtte til udvikling af egne ressourcer, herunder muligheder for at kommunikere og indgå i samvær med andre

Formålet med bostøtte er at bidrage til at skabe en tilværelse for dig på dine præmisser, så du kan bevare eller forbedre dine psykiske eller sociale funktioner. Du kan få tilbud om bostøtte uanset boform, og bostøtten bevilges ud fra en konkret individuel vurdering.

Ansøgning om bostøtte skal ske til Handicap, Social og Psykiatri.

Senest opdateret 02-05-2024
Kontakt

Handicap, Social & Psykiatri

T: 96 84 83 33

Vi anbefaler, at du bruger sikker mail, når du skriver til os.

Skriv via Borger.dk (Borger)

Skriv via Virk.dk (Virksomhed)