Struer KommuneStruer - Lydens By

Vådområdeprojekt Hvidbjerg (Benkær)

Struer Kommune fik den 4. oktober 2016 tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde i pumpelaget Benkær umiddelbart nord for Hvidbjerg på Thyholm. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden.

Projektområdet kan ses på kortet nedenfor:

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og kommer med forslag til løsninger, og dels af en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejernes holdning til det forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Lodsejerundersøgelsen kan udføres som individuelle møder med lodsejerne og/eller som et fællesmøde med efterfølgende korte individuelle møder.

Nyt om projektet

Maj 2019
Den tekniske forundersøgelse er gennemført. Resultatet af forundersøgelsen kan du læse i denne rapport.

 

Hvad er forundersøgelsen kommet frem til ?

Forundersøgelsen er kommet frem til at et vådområdeprojekt er teknisk muligt og kan opnå en kvælstoffjernelse på 119 kg/N/år. Derudover er undersøgelsen kommet frem til, at der er en god lodsejeropbakning til et projekt.

Men projektet kræver en del anlæg i form af afværgeforanstaltninger for at kunne realiseres. Omkostningerne til rådgiver, køb af jord og anlægsarbejde, overstiger desværre væsentligt den økonomiske ramme som staten stiller til rådighed.

Forundersøgelse er udført af Struer Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, med brug af konsulenter og er finansieret af Staten og EU. 

Link til EU kommissionens hjemmeside: https://europa.eu/european-union/index_da

https://europa.eu/european-union/index_da
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00