Struer KommuneStruer - Lydens By
Tømningsordning

Tømning af bundfældningstank 

Alle ejendomme i Struer Kommune med egen bundfældningstank er automatisk tilmeldt den kommunale tømningsordning

Nyt regulativ for tømning af bundfældningstanke

Byrådet godkendte den 31. januar 2012 nyt Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Struer Kommune. Regulativet er gældende fra 1. februar 2012. 

Regulativet er udarbejdet i samarbejde mellem Struer Kommune og Struer Forsyning, og vedtaget af bestyrelsen for Struer Forsyning Spildevand A/S.

Regulativet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

Søgsmål kan inden 6 måneder fra annonceringen, anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. 

Grundejers forpligtigelse

Alle grundejere har pligt til at benytte den fælles obligatoriske tømningsordningen. De nærmere regler for kommunes ordning fremgår af tømningsregulativet. 

Tankene tømmes én gang om året, og den enkelte boligejer vil modtage direkte besked ca. 14 dage før tømning. Slammet bliver kørt til Struer renseanlæg. 

Hvis tanken ikke er tilgængelig når tømningsbilen kommer ud til grunden, pålægges ejeren et ekstra gebyr for forgæves kørsel. En anden vigtig ændring i forhold til regulativet er, at dækslet må ikke veje over 50 kg. Alle der har tunge dæksler vil modtage et brev. 

Funktion af bundfældningstank 

Formålet med tømningsordning er at sikre, at alle kommunes bundfældningstanke/septiktanke tømmes regelmæssigt. Dette medvirker til at begrænse forureningen fra ejendomme i det åbne land. 

Det primære formål med en bundfældningstank/septiktank er at rense spildevandet mekanisk for større partikler og flydeslam. Når tanken er i drift ophobes der partikler/flydeslam fra spildevandet. Hvis tanken ikke tømmes inden tankens kapacitet er brugt op, vil der enten blive ført slam med ud af tanken eller den vil stoppe til. 

Hvis der føres slam ud af tanken, medfører det altid øget forurening af enten vandmiljøet eller grundvand og jord. Hvad der bliver forurenet afhænger af afløbsforholdene på den enkelte ejendom. Desuden nedsættes både levetiden og renseeffekten af en række moderne spildevandsanlæg (især nedsivningsanlæg og minirenseanlæg), hvis de ikke holdes fri for slam. Tidpunkt for tømning af bundfældningstanke kan ses på Struer Forsynings hjemmeside.

Nedsat tømningshyppighed 

Der dispenseres som udgangspunkt ikke fra regulativet, men i helt særlige tilfælde, kan kommunen efter skriftlig ansøgning fritage en ejendom for tømning. Det gælder især for ubeboede ejendomme. En ejendom er kun fritaget fra tømningsordningen, hvis kommunen skriftligt har meddelt dette til ejeren. 

Den administrative del af tømningsordningen 

Det er Struer Kommune der varetager de administrative opgaver vedr. myndighedsopgaver som omfatter behandling af borgerhenvendelser vedr. regulativets bestemmelser herunder ansøgninger om ændret tømningshyppighed. 

Hvis du ønsker at søge om ændret tømningshyppighed, skal du senest 31. december i året forud sende en ansøgning til:

Struer Kommune
Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer 

eller til teknisk@struer.dk 

Fritagelsen meddeles kun for et år af gangen. 

Har du spørgsmål til den administrative del af tømningsordningen, skal du kontakte Alice Kirkeby på tlf. 9684 8451. 

Den praktiske del af tømningsordningen 

Den praktiske del af tømningsordningen varetages af Struer Forsyning A/S, og omfatter bl.a. kontakt til entreprenør samt behandling af borgerhenvendelser vedr. alle praktiske forhold i forbindelse med tømningen. 

Hvis du har spørgsmål til den praktiske del af tømningsordningen eller ønsker oplysninger om tømmetidspunkter og priser for tømning kan du se på Struer Forsynings hjemmeside eller kontakte Hanne Kirk på telefon 9684 2244.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00