Struer KommuneStruer - Lydens By
Husspildevand

Husspildevand defineres som afløb fra hele boligen - køkken, bryggers, bad og toilet. 

Uden for kloakeret områder skal spildevandet som minimum passere en bundfældningstank, inden det nedsives i jorden eller udledes til dræn, grøft eller vandløb. 

Ansøgningsskemaer

Jævnfør bekendtgørelse om afdragsordninger, fritsfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt, er det nu muligt at ansøge Struer Kommune om at blive omfattet af ordningen ved brug af ansøgningsskemaet nedenfor. Du kan ansøge om fristforlængelse på min. 3 år og en afdragsordning dels for tilslutningsbidraget og dels for de øvrige udgifter i forbindelse med tilslutningen, hvis du har modtaget varsling af påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land jf. §30 stk.1 i miljøbeskyttelsesloven. Du kan også ansøge hvis du har modtaget varsling af påbud om tilslutningspligt ved kloakering i områder, hvor der ikke tidligere har været kloakeret jf. §28 stk.4 i miljøbeskyttelsesloven.

Hvis du bliver omfattet af ordningen, vil de nye frister fremgå af påbudsbrevet. Ejerne skal selv ansøge Struer Forsyning Spildevand A/S om lån, og efterfølgende acceptere lånetilbudet indenfor de fastsatte frister.

Miljøstyrelsens vejledninger og retningslinjer om diverse spildevandsanlæg

Der findes fire CE-mærkede minirenseanlæg på det danske marked

Information om minirenseanlæg.

Først når Kloakmesteren har indsendt en Færdigmelding til kommunen, kan anlægget tages i brug.
Autoriserede kloakmestre: Her kan du søge i Sikkerhedstyrelsens autorisationsregister

Påbud om forbedret rensning - processen

Hvis din ejendom ligger i et område, hvor målsætningen for vandløbet ikke er opfyldt, vil Struer Kommune stille krav om forbedret  rensning af spildevandet. Det vil sige, at du skal etablere et spildevandsanlæg på din ejendom, som opfylder nogle bestemte rensekrav. 

1. Varsling

Du vil først modtage et varsel med udkast til påbud, og der får du mulighed for at komme med nye oplysninger og bemærkninger.

Samtidig gives du mulighed for at søge om at blive omfattet af en ordning, hvor der bevilliges minimumsfrist og afdragsmulighed (husstandsindkomst under 300.000 kr. + knap 40.000 kr.pr. barn under 18 år (max. 4 børn)) – se ansøgningsskema ovenfor.

Når kommunen sender påbud om forbedret spildevandsrensning til helårsboliger efter miljøbeskyttelseslovens §30, fordi ejendommen har direkte eller indirekte udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet, så skal der følge tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Denne er også vedlagt varslet. Kontraktligt medlemskab er skabt for at opnå en bedre ligestilling mellem enkeltudleder i det åbne land og grundejere i kloakopland.

Hvis flere ejendomme tæt på hinanden og tæt på eksisterende spildevandsledning ønsker kontraktligt medlemskab, kan der være mulighed for at lave tillæg til spildevandsplanen, således at alle ejendommen i et givet opland bliver kloakeret.

2. Påbud og afgørelse om adgang til afdragsordning

Cirka to måneder efter varslet vil du modtage selve påbudet, og hvis du har søgt om at blive omfattet af ordningen om fristforlængelse og afdrag, så skal du samtidig modtage en afgørelse vedr. dette.

Nu skal du rette henvendelse til en autoriseret kloakmester, og der skal tages beslutning om hvilket anlæg der skal etableres (evt. udtages sigteanalyser og laves grundvandspejling) Ansøgning skal indsendes senest 6 måneder efter varslingen er modtaget. Hvis du i stedet vælger at lade Struer Forsyning om at etablere et anlæg, skal standardkontrakten underskrives og indsendes til kommunen. Fristen til at indsende standardkontrakt er senest 4 måneder efter varslingen er modtaget.

Hvis du er omfattet af afdragsordningen, skal du sende ansøgning til Struer Forsyning om at få et tilbud på afdragsordning. Dette skal ske senest 1½ år før påbudet skal være opfyldt.

3. Tilladelse/færdigmelding

Når kommunen har modtaget ansøgning, vil der blive givet en tilladelse til et godkendt anlæg. Når arbejdet er udført skal kloakmesteren indsende underskrevet færdigmelding og kort med placering af anlægget. Derefter vil BBR blive tilrettet og du modtager et kvitteringsbrev. Færdigmeldingen skal være indsendt til Struer Kommune senest 18 måneder efter af varslingen er modtaget.

Du kan læse mere om påbud efter spildevandsplanen og de forskellige renseklasser og anlægstyper i folderen: Spildevand i det åbne land

Hvornår skal man have en ny spildevandstilladelse

I forbindelse med byggesager, hvor der bygges en ny beboelsesejendom eller ved ændringer af ejendommens afløbsinstallationer ved etablering af nyt badeværelse, kan Struer Kommune ligeledes stille krav om yderligere rensning af spildevandet. Vær opmærksom på at der skal søges særskilt tilladelse til etablering af et godkendt renseanlæg. 

Når et eksisterende spildevandsanlæg eller forholdene, der har indflydelse på anlægget ændres væsentligt - f.eks. anlægget flyttes eller omlægges – så er det nødvendigt med en ny spildevandstilladelse. Dette vil særligt være tilfældet, hvis der er tale om ældre siveanlæg med lille bundfældningstank. Det samme gælder, hvis mængden eller sammensætningen af spildevandet ændres.

Etablering af spildevandsanlæg

Kun en autoriseret kloakmester må udføre arbejdet med etablering af spildevandsanlæg. Indhent faglig bistand om valg af løsning for spildevandsrensningen hos en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren udfylder ansøgningsskemaet og indhenter de nødvendige oplysninger i samarbejde med ejendommens ejer. Ansøgningsskema med målsatte tegninger i fast målestokforhold sendes til Plan og Miljø. Først når kommunen har givet dig en tilladelse til etablering af spildevandsløsning, kan kloakmesteren gå i gang med at lave spildevandsanlægget.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00