Struer KommuneStruer - Lydens By
Bilag IV-arter

Habitatdirektivets bilag IV- arter

Nogle dyr og planter - de såkaldte bilag IV-arter - er strengt beskyttede. Det vil sige, at kommunen ikke må gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge deres yngle- eller rasteområder. Beskyttelsen gælder også udenfor Natura 2000 områder og udenfor områder, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Listen over beskyttede arter omfatter både sjældne arter og mere almindelige arter som f. eksempel markfirben.

Ikke alle beskyttede arter findes i Struer kommune. Du kan læse mere om nogle af de arter, som enten er registreret eller må formodes at forekomme i kommunen.

Markfirben træffes på steder med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være på heder, klitter overdrev, i råstofgrave og på vej- eller jernbaneskråninger. Stedet skal have stor variation og forskellige planter.

Odder findes i tilknytning vandløb, søer, moser og fjordområder med gode skjulmuligheder.

Birkemus er registreret i det vestlige Limfjordsområde. Den foretrækker lysåben, ældre skov med rig bundvegetation, kratbevoksede moser, enge og dyrkede marker.

Stor vandsalamander foretrækker rene, solbeskinnede vandhuller uden fisk. På land foretrækker den skove og haver.

Strandtudse foretrækker lavvandede vandhuller, der tørrer ud om sommeren.

Småflagermus er om sommeren ofte tilknyttet huse eller hule træer i nærheden af skov. Om vinteren samles nogle arter i kalkgruberne ved Hjerm. Andre bliver, hvor de har været om sommeren.

Spidssnudet frø opholder sig ved solbeskinnede, lavvandede vandhuller, enge og moser.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00